Nga Liki klɛli’n 7:1-50

  • Sonja ya su kpɛn kun lafili Ɲanmiɛn su (1-10)

  • Zezi cɛnnin angbeti bla kun i wa yasua’n Nainin lɔ (11-17)

  • Zan Batɛmun Yofuɛ’n i ayɛ yilɛ (18-30)

  • Blɛ nga nun sran mɔ be kaciman be sa’n be fɔ bulɛ (31-35)

  • Be yacili bla kun m’ɔ ti sa tɛ yofuɛ’n i wun sa’m be cɛli i (36-50)

    • Be nga be boli be bosia’n be wun ɲanndra (41-43)

7  Kɛ ɔ wieli ndɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ kan kle sran mun’n i kan’n, ɔ wluli Kapɛɛnaɔmun klɔ’n nun.  Sonja ya su kpɛn kun o lɛ, ɔ klo i junman difuɛ kun i sa kpa. I junman difuɛ sɔ’n tɔli tukpacɛ kekle kpa, ɔ su wa wu bɔbɔ.+  Kɛ ɔ tili Zezi i su ndɛ nga be kan’n, ɔ sunmannin Zifu’m be kpɛnngbɛn’m be nun wie mun kɛ be ko se i kɛ ɔ bla naan ɔ wa yo i junman difuɛ’n i juejue.  Kɛ be juli Zezi wun lɔ’n, be srɛli i kpa seli kɛ: “Sɛ a yo i sɔ mɛn i’n, ɔ ti kpa.  Afin ɔ klo e nvle’n, kpɛkun i yɛ ɔ kplannin e Ɲanmiɛn sulɛ sua’n niɔn.”  Ɔ maan Zezi nin be ɔli. Sanngɛ kɛ ɔ mantannin sua’n i koko’n, sonja ya su kpɛn’n sunmɛnnin i janvuɛ mun kɛ be wa se i kɛ: “Baba, nán kle ɔ wun yalɛ. Afin n timan sran mɔ a nin i awlo lɔ kɔlɛ fata-ɔ.+  I sɔ’n ti yɛ n buli i kɛ min nin ɔ wun lɔ kɔlɛ’n fataman’n niɔn. Sanngɛ ɔ li kan ndɛ kun, kpɛkun min junman difuɛ’n yó juejue.  Afin n kusu n le siefuɛ, yɛ n sie sonja wie mun. Ɔ maan kɛ n se kun kɛ: ‘Kɔ!’ kpɛkun w’a wɔ, yɛ kɛ n se uflɛ kɛ: ‘Bla!’ kpɛkun w’a ba. Asa kusu’n, kɛ n se min junman difuɛ’n kɛ: ‘Yo like nga!’ kpɛkun w’a yo.”  Kɛ Zezi tili bian’n i ndɛ’n, ɔ boli i nuan. Ɔ kpɛli i ɲin sran kpanngban nga be su i su’n be su lɔ. Yɛ ɔ seli kɛ: “Ń kán klé amun kɛ Izraɛli nvle’n nun bɔbɔ’n, m’an wunman sran fi m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su dan kɛ bian nga sa-ɔ.”+ 10  Kɛ be nga be sunmannin be’n, be sali be sin mɔ be juli awlo lɔ’n, be wunnin kɛ junman difuɛ’n w’a yo juejue.+ 11  I sin’n, ɔ ɔli klɔ nga be flɛ i Nainin’n su lɔ. I sɔnnzɔnfuɛ mun nin sran kpanngban kpa be nin i ɔli. 12  Kɛ ɔ juli klɔ’n i anuan’n i wun lɛ’n, ɔ́ nían-ɔn, be su fa sran kun fuɛn be kɔ. Angbeti bla kun i wa yasua kunngba cɛ’n niɔn.+ Klɔ’n sufuɛ nga be nin bla’n be kɔ’n, be sɔnnin kpa. 13  Kɛ e Min’n wunnin bla’n, ɔ yoli i annvɔ+ naan w’a se i kɛ: “Muan ɔ nuan.”+ 14  Kpɛkun ɔ wunngeli kpata’n* i wun lɔ, ɔ kɛnnin i. Yɛ fuɛn’n i suafuɛ’m be jrannin-ɔn. Ɔ seli kɛ: “Gbanflɛn kan, n se wɔ kɛ, jaso!”+ 15  Sran m’ɔ wuli’n, ɔ jaso trannin ase, kpɛkun ɔ su ijɔ. Yɛ Zezi fɛ i mɛnnin i nin-ɔn.+ 16  Srɛ kunnin be kwlaa. Ɔ maan be manmannin Ɲanmiɛn seli kɛ: “Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ dan kun w’a fite e afiɛn wa.”+ Be seli ekun kɛ: “Ɲanmiɛn w’a kpɛ i ɲin i nvle’n su wa.”+ 17  I su ndɛ sɔ’n truli Zide wunmuan’n nun, ɔ nin lika kwlaa nga be mantan lɛ’n be nun. 18  Zan i sɔnnzɔnfuɛ’m be kannin sa sɔ’m be kwlaa be ndɛ kleli i.+ 19  Ɔ maan Zan sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn e Min’n i wun lɔ. I waan be ko usɛ i kɛ: “?Sran nga be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle wɔ+ annzɛ kusu ɔ fata kɛ e minndɛ sran uflɛ?” 20  Kɛ sran sɔ’m be juli i wun lɔ’n, be seli kɛ: “Zan Batɛmun Yofuɛ’n sunmannin e. I waan e usa wɔ kɛ: ‘?Sran nga be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle wɔ annzɛ kusu ɔ fata kɛ e minndɛ sran uflɛ?’” 21  Blɛ kunngba sɔ’n nun’n, ɔ yoli tukpacifuɛ kpanngban be juejue.+ Be nga be tukpacɛ’n ti kekle kpa bɔbɔ’n, ɔ yoli be juejue. Ɔ fuannin mmusu mun, ɔ yoli maan aɲinsifuɛ kpanngban be wunnin ase. 22  Ɔ maan ɔ tɛli be su kɛ: “Amun wɔ ko kan like nga amun wunnin i’n, ɔ nin ndɛ nga amun tili’n kle Zan: Aɲinsifuɛ’m be wun ase siɛn’n,+ be nga be ja timan kpa’n be nanti,+ kokowefuɛ’m be yo juejue, sutrefuɛ’m be ti sa, be nga be wuli’n be jaso, be bo jasin fɛ’n be kle yalɛfuɛ mun.+ 23  Sran ng’ɔ lafi min su mɔ i akunndan’n timan nɲɔnnɲɔn’n,* i liɛ su ti ye.”+ 24  Kɛ be nga Zan sunmannin be’n be ɔli’n, Zezi kannin Zan i ndɛ kleli sran kpanngban mɔ be o lɛ’n. Ɔ seli kɛ: “?Ngue yɛ amun ɔli i nianlɛ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ-ɔ? ?Ndɛma mɔ aunmuan’n su keje i’n niɔn?+ 25  ?Sɛ nán ndɛma’n, nn ngue yɛ amun ɔli i nianlɛ-ɔ? ?Bian wie m’ɔ wla tralɛ kpakpa* mun’n niɔn?+ I yo, be nga be wla tralɛ klanman mɔ be le ninnge kpakpa’n, be o famiɛn sua’m be nun. 26  ?N se kɛ yoo, ngue bɔbɔ li yɛ amun ɔli i nianlɛ-ɔ? ?Amun ɔli Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ wie nianlɛ? Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ ɔ tra Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ bɔbɔ.+ 27  I yɛ be klɛli i wun ndɛ seli kɛ: ‘Nian! N su sunman min ngaliɛ kanfuɛ’n naan ɔ dun mmua ko siesie ɔ ɲrun atin’n’ niɔn.+ 28  Ń kán klé amun kɛ, be kwlaa nga bla wuli be’n, be nun wie fi i dan traman Zan Batɛmun Yofuɛ’n. Sanngɛ sran ng’ɔ ti kaan Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun’n, i dan trɛ i.”+ 29  (Kɛ sran’m be kwlaa nin lapo defuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n, be seli kɛ Ɲanmiɛn yo sa i nuan su sɛsɛ. Afin Zan yɛ ɔ yoli be batɛmun-ɔn.+ 30  Sanngɛ Farizifuɛ mun nin be nga be si Mmla’n, b’a buman afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn mannin be’n* i like fi.+ Yɛle kɛ b’a kplinman su kɛ ɔ yo be batɛmun wie.) 31  “?Wan mun yɛ ń fá blɛ nga nun sran mun ń súnnzun be-ɔ? ?Yɛ be ti kɛ wan mun sa?+ 32  Be ti kɛ ba kanngan wie mɔ be titi ase gua bo, mɔ be su kpan flɛ be wiengu’n sa. Be se kɛ: ‘E boli blo mannin amun, sanngɛ amun a siman able. E yili ngwlɛ, sanngɛ amun a sunman.’ 33  I kunngba’n, kɛ Zan Batɛmun Yofuɛ’n bali’n, ɔ diman like, yɛ ɔ nɔnman nzan kɛ sran onga’m be sa.+ Sanngɛ amun waan: ‘Mmusu kun kle i yalɛ.’ 34  Sran Wa’n kusu bali, ɔ di like, yɛ ɔ nɔn nzan. Sanngɛ amun waan: ‘Amun nian! Bian nga ti aliɛ safuɛ nin nzan nɔnfuɛ! Ɔ ti lapo defuɛ nin sa tɛtɛ yofuɛ’m be janvuɛ!’+ 35  Sanngɛ kɛ sran kun yo sa’m be nuan su sɛsɛ’n, yɛ ɔ kle kɛ ɔ si ngwlɛlɛ-ɔ.”+ 36  Farizifuɛ’m be nun kun srɛli i kpa kɛ ɔ bla naan ɔ nin i be ko di like. Ɔ maan ɔ wluli Farizifuɛ’n i awlo lɔ, kpɛkun ɔ ko trannin tabli’n i sin. 37  Bla kun mɔ klɔ’n su sran’m be kwlaa be si kɛ ɔ ti sa tɛ yofuɛ’n, ɔ tili i kɛ ɔ su di like Farizifuɛ’n i awlo lɔ. Ɔ maan ɔ fali ngo fannin buteli kun* bali.+ 38  Ɔ sinnin i sin lɔ, kpɛkun ɔ kluli i ja wun lɛ. Ɔ sunnin, kpɛkun ɔ fɛli i ɲinmuɛn’n luɛluɛli i ja mun. I sin’n, ɔ fɛli i timuɛn’n nunnunnin be wun. Asa ekun’n, ɔ fɛli i nuan’n wɔwɔli i ja’m be wun blɛblɛblɛ, kpɛkun ɔ fali ngo fannin’n guaguali be su. 39  Kɛ Farizifuɛ ng’ɔ yiɛli i’n wunnin i sɔ’n, ɔ seli i klun lɔ kɛ: “Sɛ bian nga ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sakpa’n, nn ɔ́ sí sran wafa nga bla ng’ɔ su kɛn i lɛ’n ti’n, nn ɔ́ sí kɛ ɔ ti sa tɛ yofuɛ.”+ 40  Sanngɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Simɔn, min waan ń kán ndɛ kun ń klé wɔ.” Ɔ seli i kɛ: “Like Klefuɛ, kan!” 41  “Sran nɲɔn be usali bosia bian kun sa nun. Be nun kun fali denie* ya nnun (500), yɛ kun fali denie ablenun (50). 42  Kɛ mɔ be leman like fi naan b’a yi sika sɔ’n ti’n, ɔ yaci cɛli be sran nɲɔn’n. ?Ɔ maan be nɲɔn sɔ’n, be nun onin yɛ ɔ́ wá kló bian’n i kpa-ɔ?” 43  Yɛ Simɔn tɛli su kɛ: “N kwla se kɛ sran nga i kalɛ liɛ’n ti dan’n niɔn.” Ɔ seli i kɛ: “A tɛli su klanman kpa.” 44  Ɔ kpɛli i ɲin niannin bla’n, kpɛkun ɔ seli Simɔn kɛ: “?A wun bla nga? Kɛ n juli wɔ awlo wa’n, w’a manman min nzue kɛ n fa wunnzin min ja wun. Sanngɛ bla nga fɛli i ɲinmuɛn’n lualuali min ja mun, kpɛkun ɔ fɛli i timuɛn’n nunnunnin be wun. 45  W’a faman ɔ nuan’n w’a wɔwɔman min ja wun. Sanngɛ kɛ n wluli wa’n, bla’n w’a yacimɛn i sɔ yolɛ. 46  W’a faman ngo w’a guaman min ti’n su, sanngɛ bla nga fali ngo fannin guali min ja’m be wun. 47  I sɔ’n ti’n, ń kán klé wɔ, kannzɛ bɔbɔ i sa tɛ’m be sɔnnin’n,* sanngɛ be kwlaa b’a wie.+ Afin i sran klolɛ’n ti dan. Sran nga be yaci like kaan be cɛ i’n, i sran klolɛ’n ti kaan.” 48  Yɛ ɔ seli bla’n kɛ: “B’a yaci ɔ sa tɛ’m b’a cɛ ɔ.”+ 49  Be nga be nin i o tabli sin’n, be seli be wiengu kɛ: “?Wan yɛle bian nga, m’ɔ kwla yaci sran’m be wun sa tɛ mun bɔbɔ cɛ be-ɔ?”+ 50  Sanngɛ ɔ seli bla’n kɛ: “Ɲanmiɛn su mɔ a lafi’n ti’n, w’a ɲan ɔ ti.+ Maan ɔ liɛ yo ye.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “like nga be fa sua fuɛn’n.”
Glk., “i ja kplaman’n.”
Annzɛ “tralɛ kplɔkuun.”
Annzɛ “atin nga Ɲanmiɛn kleli be’n.”
Glk., “albatri sɛ kun.”
Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “be ti dan’n.”