Nga Liki klɛli’n 11:1-54

  • Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su sa usalɛ (1-13)

    • Ɲanmiɛn srɛlɛ’n (2-4)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n ti yɛ ɔ fuan mmusu mun-ɔn (14-23)

  • Kɛ mmusu kun sɛ i sin’n (24-26)

  • Aklunjɔɛ kpafuɛ’n (27, 28)

  • Zonasi i nzɔliɛ like’n (29-32)

  • Be wunnɛn’n i kannin’n (33-36)

  • Be nga be su Ɲanmiɛn gblɛ nun’n be yako (37-54)

11  Le kun’n, ɔ o lika kun, ɔ su srɛ Ɲanmiɛn. Kɛ ɔ wieli Ɲanmiɛn srɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun seli i kɛ: “E Min, kle e Ɲanmiɛn srɛlɛ, kɛ nga Zan kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n sa.”  Ɔ seli be kɛ: “Kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, amun se kɛ: ‘E Si, maan ɔ dunman’n yo sanwun.+ Maan ɔ Sielɛ’n i blɛ’n ju.+  Aliɛ ng’ɔ ko ju e cɛn ba kun nun’n, fa man e cɛn kwlaa.+  Yɛ yaci e tɛ mun cɛ e,+ afin sran kwlaa ng’ɔ yo e tɛ’n,* e kusu e yaci cɛ i.+ Nán yaci e lɛ naan be laka e.’”+  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Wienun-ɔn, amun nun kun w’a wɔ i janvuɛ kun i awlo lɔ kɔnguɛ afiɛn. Kpɛkun ɔ se i kɛ: ‘Janvuɛ, man min kpanwun nsan,  afin min janvuɛ kun fin lika w’a ba icra’n. N leman like fi naan m’an fa mɛn i.’  Sanngɛ i janvuɛ’n kali sua’n nun lɔ tɛli i su kɛ: ‘Yaci min yalɛ klelɛ. M’an to anuan’n nun w’a wie. Min nin min mma kanngan mun y’a la. N kwlá jasoman n manman wɔ like.’  Ń kán klé amun kɛ ɔ́ jáso fá like ng’ɔ miɛn i janvuɛ’n i sa’n ɔ́ mɛ́n i. Nán kɛ ɔ ti i janvuɛ’n ti-ɔ, sanngɛ i yalɛ m’ɔ kle i dan’n ti-ɔ.+  I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ maan amun srɛ like titi+ yɛ bé fá mán amun. Amun kunndɛ like titi yɛ amún wún i. Amun bobo anuan titi yɛ bé tíke mán amun.+ 10  Afin sran kwlaa ng’ɔ srɛ like’n, ɔ ɲɛn i,+ yɛ sran kwlaa ng’ɔ kunndɛ like’n, ɔ wun i, yɛ sran kwlaa ng’ɔ bobo anuan’n, bé tíke mɛ́n i. 11  ?Amun nun onin yɛ sɛ i wa’n srɛ i jue’n, ɔ su mɛnmɛn i jue, sanngɛ ɔ́ mɛ́n i wuo-ɔ?+ 12  ?Annzɛ kusu sɛ ɔ srɛ i klenzua’n, ɔ́ mɛ́n i ɲannglan-ɔn? 13  Ɔ maan amun mɔ amun ti klunwifuɛ’n, amun fa ninnge kpakpa mun man amun mma mun. ?Yɛ Siɛ m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n nin? ?Ɔ su fɛmɛn i wawɛ’n manman be nga be srɛ i’n lele?”+ 14  I sin’n, ɔ fuannin mmusu kun m’ɔ yo sran bobo’n+ bian kun nun. Kɛ mmusu’n fin bian’n nun fiteli’n, bian’n ijɔli. I sɔ’n boli sran’m be nuan.+ 15  Sanngɛ be nun wie’m be seli kɛ: “Bɛlzebubu* m’ɔ ti mmusu’m be su kpɛn’n i fanngan nun yɛ ɔ fuan mmusu mun-ɔn.”+ 16  Wie’m be waan bé sɛ́ i nían. Ɔ maan be seli i kɛ ɔ yo abonuan sa kun+ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n kle be. 17  Kɛ m’ɔ si akunndan nga be bu’n ti’n,+ ɔ seli be kɛ: “Famiɛn diwlɛ kwlaa nga i nunfuɛ’m be bubu be wun nun’n, ɔ kaman lɛ, yɛ awlo kwlaa nga i nunfuɛ’m be bubu be wun nun’n, ɔ bo. 18  ?I wafa kunngba’n, sɛ Satan bu i wun nun’n, ɔ́ yó sɛ bɔɔ cɛ naan i famiɛn diwlɛ’n w’a ka lɛ? Afin amun waan Bɛlzebubu fanngan nun yɛ n fuan mmusu mun-ɔn. 19  ?Sɛ Bɛlzebubu fanngan nun yɛ n fuan mmusu mun’n, nn wan fanngan nun yɛ amun mma’m be fuan be-ɔ? I sɔ’n ti’n, amun mma mun yɛ bé wá dí amun jɔlɛ bé bú amun fɔ-ɔ. 20  Sanngɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n* i fanngan nun+ yɛ n fuan mmusu mun’n, nn Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a fu amun nun.+ 21  Sɛ yasua kun le wunmiɛn naan ɔ le alɛ ninnge fa niɛn i sua’n su’n, sran fi kwlá wuɛmɛn i ninnge mun. 22  Sanngɛ sɛ sran m’ɔ le wunmiɛn trɛ i’n ɔ ba naan ɔ nin i be kun naan ɔ kwlɛ i’n, sran sɔ’n dé i alɛ ninnge m’ɔ fɛ i wla gua su’n be kwlaa. Kpɛkun ɔ́ fá ninnge ng’ɔ deli’n ɔ́ cɛ́cɛ́ i sran mun. 23  Ɔ maan sran ng’ɔ nin min nunman nun’n, nn ɔ kpɔ min. Yɛ sran ng’ɔ nin min tianman like nuan’n, ɔ trutru nun.+ 24  “Kɛ mmusu kun fin sran kun nun fite’n, ɔ ko wlanwlan lika mɔ be ɲanman nzue nun’n be nun, ɔ kunndɛ wunmiɛn lowlɛ. Sanngɛ kɛ ɔ ɲanman wie’n, ɔ se kɛ: ‘Ń má sá min sin min sua nga n fin nun fiteli’n nun.’+ 25  Ɔ́ jú lɔ-ɔ, ɔ wun kɛ b’a kuan sua’n nun weiin, yɛ b’a siesie i nun ninnge mun klanman kpa. 26  Kpɛkun ɔ ko fɛ i wiengu mmusu nso mɔ be klun yo wi trɛ i’n, naan be wa wlu sua sɔ’n nun. Kɛ be ko wlu nun’n, be tran nun. Ɔ maan wafa nga sran sɔ’n kaci kasiɛn su’n, ɔ yo tɛ tra klikli liɛ’n.” 27  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun bla kun m’ɔ o sran’m be afiɛn lɛ’n, ɔ kpan seli i kɛ: “Bla nga a ti i ku sɛ nun ba’n, ɔ nin wunflɛn nga a nɔnnin’n, be liɛ su ti ye!”+ 28  Sanngɛ ɔ seli kɛ: “Cɛcɛ! Se kɛ be nga be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n mɔ be fa su’n, be liɛ su ti ye!”+ 29  Kɛ sran’m be yiali kpanngban’n, ɔ seli be kɛ: “Blɛ nga nun sran’m be ti klunwifuɛ. Be kunndɛ kɛ bé wún nzɔliɛ like kun. Sanngɛ be su faman nzɔliɛ like fi kleman be, saan Zonasi i nzɔliɛ like liɛ’n.+ 30  Afin wafa kunngba nga Zonasi+ kacili Ninivufuɛ’m be nzɔliɛ like’n, sran Wa’n kusu wá káci blɛ nga nun sran’m be nzɔliɛ like wie. 31  Jɔlɛ dilɛ blɛ’n nun’n, bé wá cɛ́n famiɛn bla m’ɔ fin ngua lɔ lika’n nun’n,+ ɔ nin blɛ nga nun sran mun, kpɛkun ɔ́ bú be fɔ. Afin ɔ fin asiɛ’n i tiwa lɔ wa sieli i su Salomɔn i ngwlɛlɛ ndɛ’n i bo. Sanngɛ an nian! Sran kun o wa’n, i dan tra Salomɔn.+ 32  Jɔlɛ dilɛ blɛ’n nun’n, Ninivufuɛ mun nin ajulisufuɛ nga mun bé wá jáso, yɛ Ninivufuɛ’m bé bú be fɔ. Afin kɛ Zonasi boli jasin kleli be’n, be kacili be akunndan’n.+ Sanngɛ amun nian! Sran kun o wa’n, i dan tra Zonasi. 33  Kɛ sran kun sɔ kannin nuan’n, ɔ fa fiaman annzɛ ɔ fa siemɛn i gbogbo bo. Sanngɛ ɔ fa sie i kannin siewlɛ’n su.+ I liɛ’n, be nga be wlu sua’n nun’n, be kwla wun i kpajalɛ’n. 34  Be wunnɛn’n i kannin’n yɛle be ɲinma’n. Ɔ maan sɛ ɔ ɲinma’n wo like kun su trele’n,* ɔ wunnɛn wunmuan’n kusu kpája. Sanngɛ sɛ ɔ ɲin blo sran like su’n,* ɔ wunnɛn’n kusu káci aosin.+ 35  I sɔ’n ti’n, nian ɔ wun su naan kannin m’ɔ o ɔ nun’n w’a yoman aosin. 36  Sɛ ɔ wunnɛn wunmuan’n kpaja naan i lika fi timan aosin’n, ɔ́ kpája kɛ nga kannin fa kpaja ɔ ɲrun’n sa.” 37  Kɛ i nuan tɔli’n, Farizifuɛ kun srɛli i kɛ ɔ nin i be ko di like. Ɔ maan ɔ ɔli bian’n i awlo lɔ ko trannin tabli sin. 38  Kɛ Farizifuɛ’n wunnin kɛ w’a wunnzinmɛn i sa nun* ka naan w’a di like’n, ɔ boli i nuan dan.+ 39  Sanngɛ e Min’n seli i kɛ: “Farizifuɛ mun, amun wunnzin klowa nin talie’m be sin’n, sanngɛ amun klun lɔ’n ti aɲinkpli nin klunwi ngunmin.+ 40  Sinnglinfuɛ mun! ?Sran ng’ɔ yili i sin’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ ɔ yili i klun’n niɔn? 41  Ɔ maan kɛ amún cɛ́ yalɛfuɛ like’n,* like nga amun klun lɔ’n amun klo kɛ amún fá mán’n, yɛ amun fa man-ɔn. I liɛ’n, fiɛn kaan sa su tranman amun wun. 42  Farizifuɛ mun, amun yako! Afin amun yi manti’n nin ru’n, ɔ nin fie su nɲa onga’m be kwlaa be blusu’n.+ Sanngɛ amun kpalo sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i klolɛ’n! Blusu yilɛ’n ti cinnjin sɔ, sanngɛ nɛ́n i ti yɛ amún kpálo sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n nin Ɲanmiɛn i klolɛ’n niɔn.+ 43  Farizifuɛ mun, amun yako! Afin amun klo Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun bia nga be o be kwlaa be ɲrun’n,* be su tranlɛ. Kpɛkun amun klo kɛ sran’m be yo amun like nzra nun.*+ 44  Amun yako! Afin amun ti kɛ asieliɛ mɔ be wunman be kpa’n* sa.+ Kɛ mɔ sran’m be wunman be’n ti’n be nanti be su.” 45  Be nun kun m’ɔ si Mmla’n i kpa’n ɔ seli i kɛ: “Like Klefuɛ, kɛ a kan sɔ’n, a su kpɛ e nzowa wie.” 46  Ɔ maan ɔ seli kɛ: “Amun mɔ amun si Mmla’n i kpa’n, amun yako wie! Afin trɔ nga sran’m be kwlaman nun’n, yɛ amun fa sua be-ɔ. Sanngɛ amun sa mma kunngba sa kanman trɔ sɔ mun.+ 47  “Amun yako! Afin amun kplan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be asieliɛ’m be su sua, kusu nn amun nannan mun yɛ be kunnin be-ɔ.+ 48  Nanwlɛ amun si sa nga amun nannan’m be yoli’n, kpɛkun amun jran be sin. Afin be kunnin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun,+ sanngɛ amun kplan be asieliɛ’m be su sua. 49  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ m’ɔ si i’n ti’n, ɔ seli kɛ: ‘Ń súnman min nuan ijɔfuɛ mun nin akoto mun be sin. Bé kún be nun wie mun, bé klé be nun wie’m be yalɛ, 50  naan kɛ ɔ fɛ i mɛn’n i bo bolɛ nun’n,* Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kwlaa be mmoja ng’ɔ guali’n, ɔ ka blɛ nga nun sran’m be ti su.+ 51  Ɔ́ fɛ́ i Abɛli+ su lele fá jú Zakari mɔ be kunnin i tɛ yiwlɛ’n nin Ɲanmiɛn sua’n be afiɛn’n i su.’+ Nanwlɛ ń kán klé amun, be mmoja’n ti’n, bé tú blɛ nga nun sran’m be fɔ. 52  “Amun mɔ amun si Mmla’n i kpa’n, amun yako! Afin amun deli sa silɛ’n i lakle’n. Amun bɔbɔ amun a wluman lɔ, kpɛkun be nga be su wlu lɔ’n, amun kunndɛ kɛ amún tánndan be ɲrun.”+ 53  Kɛ ɔ fin lɔ fiteli’n, mmla klɛfuɛ mun nin Farizifuɛ’m b’a yacimɛn i diin bɔɔ kaan sa. Be jin i wun nin kosan usalɛ’n. 54  Be waan bé yó sɔ naan ɔ kan ndɛ wie naan bé jrán su bé trɛ́ i.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “sran kwlaa nga e kalɛ o i su’n.”
Satan yɛ be flɛ i sɔ-ɔ.
Glk., “Ɲanmiɛn i sa mma’n.”
Annzɛ “sɛ ɔ ɲinma’n wun ase weiin’n.”
Glk., “ɔ ɲinma’n ti tɛ’n”, “ɔ ɲinma’n ti klunwifuɛ’n.”
Yɛle kɛ, w’a yomɛn i wun sanwun kɛ Moizi Mmla’n kle’n sa.
Annzɛ “sɛ sran yo amun annvɔ naan amún cɛ́ i like’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “gua’m be bo.”
Annzɛ “bia kpakpa mun.”
Annzɛ “b’a sieman be su nzɔliɛ’n.”
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.