Nga Liki klɛli’n 9:1-62

 • Zezi kleli akoto 12 mun jasin bolɛ (1-6)

 • Zezi ti’n, Erɔdu i akunndan’n sanngannin (7-9)

 • Zezi mannin sran 5.000 be aliɛ (10-17)

 • Piɛli wunnin Klisi’n i wlɛ (18-20)

 • Zezi i wie’n i su bolɛ (21, 22)

 • Like ng’ɔ fata kɛ sran kun yo naan w’a kwla su Zezi su’n (23-27)

 • Zezi kacili (28-36)

 • Ba yasua nga mmusu’n kle i yalɛ’n yoli juejue (37-43a)

 • Zezi i wie’n i su bolɛ ekun (43b-45)

 • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kunndɛli kɛ bé sí be nun sran ng’ɔ le ɲrun’n (46-48)

 • Sran ng’ɔ tanndanman e ɲrun’n, ɔ o e sin (49, 50)

 • Samari klɔ kun nunfuɛ’m b’a sɔman Zezi nun (51-56)

 • Zezi i su sulɛ (57-62)

9  I sin’n, ɔ flɛli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun. Ɔ mannin be tinmin nin kwlalɛ mmusu’m be kwlaa be su,+ ɔ nin tukpacɛ’m be su.+  Kpɛkun ɔ sunmannin be kɛ be ko kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ, yɛ be yo sran’m be juejue.  Ɔ seli be kɛ: “Nán amun fa like fi be wɔ. I kpɔnman-o, i aliɛ-o, i sika-o, nán amun fa wie fi. Asa ekun’n, nán amun fa tralɛ nɲɔn.*+  Sanngɛ awlo kwlaa nga amun wlu nun’n, amun tran lɛ lele naan amun kɔlɛ blɛ’n ju.+  Yɛ lika kwlaa nga amun kɔ’n, sɛ sran’m b’a sɔman amun nun’n, kɛ amún fín klɔ sɔ’n nun fíte’n, amun kpukpu amun ja wun ndutre’n naan be wun kɛ like nga be yoli’n timan kpa.”+  I sin’n, be ɔli klɔ kanngan’m be su. Lika kwlaa nun’n, be bo jasin fɛ’n, yɛ be yo sran’m be juejue.+  Erɔdu* m’ɔ ti Galile asa’n i siefuɛ’n,* ɔ tili sa kwlaa sɔ mun. Ɔ maan i akunndan’n sanngannin, afin sran wie’m be seli kɛ Zan m’ɔ wuli’n, w’a cɛn.+  Sanngɛ wie’m be waan Eli yɛ w’a sɛ i sin w’a ba ekun-ɔn. Wie mun ekun be waan laa Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun kun yɛ w’a cɛn nguan-ɔn.+  Erɔdu seli kɛ: “N kpɛli Zan i ti’n.+ ?Yɛ nn wan yɛ ɔ yo ninnge kwlaa nga be su kɛn i ndɛ yɛ’n niɔn?” I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wún i.+ 10  Kɛ akoto’m be sali be sin’n, be boli like kwlaa nga be yoli’n su kleli Zezi.+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ fali be, kpɛkun be ngunmin be ɔli klɔ kun m’ɔ suan Bɛtsaida’n i su lɔ.+ 11  Sanngɛ sran’m be sili sɔ, ɔ maan be suli i su. I kusu ɔ sɔli be nun klanman. Ɔ kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ kleli be. Kpɛkun ɔ yoli be nga be wunnɛn yo be ya’n be juejue.+ 12  Kɛ lika’n wá sán’n, Akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be bali be wa seli i kɛ: “Se sran mun naan be wɔ klɔ nin nanmue nga be mantan wa’n be su be ko kunndɛ lawlɛ nin aliɛ. Afin e o blo.”+ 13  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun man be like maan be di.”+ Be seli i kɛ: “Like fi nunman e sa nun wa, saan kpanwun nnun nin jue nɲɔn cɛ. ?Naan e bɔbɔ yɛ é kó tó aliɛ é blɛ́ sran nga’m be kwlaa-ɔ?” 14  Yasua kɔe akpi nnun (5.000) be o lɛ. Sanngɛ ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Amun se be naan be trantran ase akpasuaakpasua. Maan akpasua kun nun’n, be yo sran ablenun (50).” 15  Be niannin su yoli, be yoli maan be kwlaa be trantrannin ase. 16  Ɔ fali kpanwun nnun mun nin jue nɲɔn mun, ɔ niannin ɲanmiɛn su lɔ, kpɛkun ɔ yrali su. I sin’n, ɔ bubuli be nun, kpɛkun ɔ fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun naan be fa man sran mun. 17  Ɔ maan be kwlaa be dili, yɛ be ku yili. Be isaisali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo blu-nin-nɲɔn (12).+ 18  Kɛ i osu cɛli kan’n, mɔ i ngunmin srɛ́ Ɲanmiɛn’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunngeli i wun lɔ. Yɛ ɔ usali be kɛ: “?Sran’m be waan wan yɛle min?”+ 19  Be tɛli su kɛ: “Be waan Zan Batɛmun Yofuɛ’n yɛle wɔ. Sanngɛ wie’m be kusu be waan Eli yɛle wɔ, wie mun ekun be waan laa Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun kun yɛ w’a cɛn nguan-ɔn.”+ 20  Yɛ ɔ seli be kɛ: “?Sanngɛ amun liɛ’n, amun waan wan yɛle min?” Piɛli tɛli su kɛ: “Ɲanmiɛn i Klisi’n yɛle wɔ.”+ 21  Ɔ maan ɔ wlali be su nun kpa kɛ nán be bo su kle sran fi.+ 22  Yɛ ɔ seli be kɛ: “Sran Wa’n wá wún ɲrɛnnɛn dan. Kpɛkun kpɛnngbɛn mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin mmla klɛfuɛ’m be su sɔmɛn i nun, kpɛkun bé kún i.+ Sanngɛ i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.”+ 23  I sin’n, ɔ seli be kwlaa be kɛ: “Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min su’n, maan ɔ klɛn i wun+ yɛ maan ɔ fɛ i ɲrɛnnɛn waka’n* cɛn kwlakwla naan ɔ su min su titi.+ 24  Afin sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i nguan’n, i nguan’n fí i sa. Sanngɛ sran nga min ti’n, i nguan’n fi i sa’n, sran sɔ’n yɛ ɔ́ ɲɛ́n i ekun-ɔn.+ 25  ?Nanwlɛ, sɛ sran kun ɲan mɛn’n nun ninnge’m be ngba naan sanngɛ ɔ yo i wun like yaya annzɛ ɔ wu’n, nn like yɛ ɔ yoli i lɛ-ɔ?+ 26  Afin sran nga ɲannzuɛn kun i min nin min ndɛ’n ti’n, blɛ mɔ sran Wa’n kusu nin i aɲrunɲan’n nin i Si i aɲrunɲan’n, nin Ɲanmiɛn i anzi’m be aɲrunɲan’n bá’n, ɲannzuɛn wá kún i sran sɔ’n i wun wie.+ 27  Sanngɛ nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be nga be jinjin wa yɛ’n, be nun wie’m bé dún mmua wún Ɲanmiɛn Sielɛ’n ka naan b’a wu.”+ 28  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ mɔ cɛn ba mɔcuɛ sinnin’n, ɔ fali Piɛli nin Zan nin Zaki fuli oka’n su kɛ ɔ́ kó srɛ́ Ɲanmiɛn.+ 29  Kɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n, i ɲrun’n kacili. Kpɛkun i tralɛ’n yoli ufue ɲanɲanɲan. 30  Kpɛkun-ɔn, sran nɲɔn be nin i be su koko yalɛ. Be yɛle Moizi nin Eli. 31  Be ɲrun’n kpaja ɲanɲanɲan. Be kokoli i kɔlɛ m’ɔ́ wá kɔ́’n, mɔ Zerizalɛmun lɔ yɛ ɔ́ kpɛ́n su’n, i su yalɛ.+ 32  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn lafilɛ’n w’a fa Piɛli nin be nga be nin i be o lɛ’n. Sanngɛ kɛ be tinngeli’n, be wunnin i aɲrunɲan’n,+ ɔ nin yasua nɲɔn nga be jinjin i wun lɛ’n. 33  Kɛ sran sɔ’m bé wá jáso i wun lɛ bé kɔ́’n, Piɛli seli Zezi kɛ: “Like Klefuɛ, kɛ e o wa yɛ’n, ɔ ti kpa dan. I sɔ’n ti’n, maan e kplan tannin sua nsan. Ɔ liɛ kun, Moizi liɛ kun, kpɛkun Eli liɛ kun.” Nanwlɛ, i bɔbɔ wunman ndɛ ng’ɔ su kan’n i wlɛ. 34  Sanngɛ i nuan nin-a tɔman, kpɛkun ɲanmiɛn ufue kun katali be su. Ɔ maan srɛ kunnin be. 35  Be tili sran kun nɛn+ ɲanmiɛn ufue’n nun lɔ. Ɔ seli kɛ: “Min Wa’n yɛ. I yɛ n kpɛli i-ɔ.+ Amun tie ndɛ ng’ɔ kan’n.”+ 36  Kɛ bé tí sran sɔ’n i nɛn’n, nn Zezi kunngba yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Be nun wie fi w’a ijɔman. Yɛ b’a boman like mɔ be wunnin i’n su b’a kleman sran fi blɛ sɔ’n nun.+ 37  Kɛ aliɛ cɛnnin mɔ bé fín oka’n su lɔ bé jrá’n, ɔ nin sran kpanngban kpa be yiali.+ 38  Bian kun m’ɔ o be nun’n kpan seli kɛ: “Like Klefuɛ, ń srɛ́ ɔ kpa. Bla wa nian min wa yasua’n. Afin ba kunngba nga n le i’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 39  Mmusu kun tɔ i su. Kpɛkun ba’n ka lɛ kpan, ɔ usu kpa, yɛ i nuan nzue’n bo nglo. Ɔ yo i like yaya kpa ka naan w’a yaci i diin. 40  N srɛli ɔ sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be fuɛn i, sanngɛ b’a kwlá fuɛnmɛn i.” 41  Zezi seli kɛ: “Ee, blɛ nga nunfuɛ mun, amun lafiman Ɲanmiɛn su, kpɛkun amun a saci.+ ?E nin amun é trán lele cɛn onin? ?Yɛ ń trá min awlɛn amun wun lele cɛn onin? Fa ɔ wa’n bla wa.”+ 42  Kɛ ba’n wá jú lɛ’n, mmusu’n tɛli i ase. Kpɛkun ɔ yoli maan ɔ usuli kpa. Sanngɛ Zezi ijɔli mmusu’n, kpɛkun ɔ yoli ba yasua’n i juejue naan w’a fɛ i w’a mɛn i si. 43  Nanwlɛ, Ɲanmiɛn i tinmin dan’n boli be kwlaa be nuan. Like kwlaa ng’ɔ yoli’n, ɔ boli be nuan. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: 44  “Amun sie amun su kpa, nán amun wla fi ndɛ sɔ’m be su. Afin bé wá yí sran Wa’n mán sran mun.”+ 45  Sanngɛ b’a wunman ndɛ ng’ɔ su kan’n i wlɛ. I kpa bɔbɔ’n, ndɛ’n i ɲin ti fiawa, kɛ ɔ ko yo naan b’a wunmɛn i wlɛ’n ti. Kusu b’a usɛmɛn i ndɛ sɔ’n i bo, afin srɛ kun be. 46  I sin’n, akplowa wie wa tɔli be afiɛn. Yɛle kɛ be su kunndɛ be nun sran ng’ɔ le ɲrun tra be kwlaa’n.+ 47  Kɛ mɔ Zezi si akunndan nga be bu’n ti’n, ɔ fali bakan kun jrɛnnin i wun lɛ, 48  yɛ ɔ seli be kɛ: “Sran ng’ɔ sɔ bakan nga nun min dunman nun’n, nn w’a sɔ min nun wie. Yɛ sran ng’ɔ sɔ min nun’n, ɔ sɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i nun wie.+ Afin sran ng’ɔ yo i wun kaan amun kwlaa amun nun’n, i sɔfuɛ’n yɛ ɔ le ɲrun-ɔn.”+ 49  Zan seli kɛ: “Like Klefuɛ, e wunnin sran kun, ɔ su fa ɔ dunman’n fuan mmusu mun. E waan nán maan ɔ yo sɔ kun, afin ɔ suman ɔ su kɛ e sa.”+ 50  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “Nán amun se kɛ amún tɛ́nndɛn i ɲrun. Afin sran ng’ɔ tanndanman amun ɲrun’n, nn ɔ o amun sin.” 51  Kɛ blɛ ng’ɔ́ wá kɔ́ ɲanmiɛn su’n mantannin koko’n,*+ ɔ fuali kpa kɛ ɔ́ kɔ́ Zerizalɛmun. 52  I sɔ’n ti’n, ɔ sunmannin sran wie mun i ɲrun lɔ. Yɛ be ɔli-ɔ. Be wluli Samarifuɛ’m be klɔ kun nun naan bé kó síesíe ninnge mun bé mɛ́n i. 53  Sanngɛ kɛ m’ɔ fuali kpa kɛ ɔ́ kɔ́ Zerizalɛmun’n ti’n, b’a sɔmɛn i nun.+ 54  Kɛ Zaki nin Zan+ mɔ be ti i sɔnnzɔnfuɛ’n be wunnin i sɔ’n, be seli kɛ: “?E Min, a kunndɛ kɛ e flɛ sin naan ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ ɔ wa nunnun be?”+ 55  Sanngɛ ɔ kpɛli i ɲin be su lɔ, yɛ ɔ ijɔli be. 56  Ɔ maan be ɔli klɔ uflɛ su. 57  Kɛ be o atin’n su mɔ bé kɔ́’n, sran kun seli i kɛ: “Lika kwlaa nga á kɔ́’n, ń sú wɔ su.” 58  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “Blo alua’m be le buɛ be la nun, yɛ anunman mɔ be tu sin nglo lɔ’n be le sua. Sanngɛ sran Wa’n leman lika fi naan w’a sie i ti ase.”+ 59  I sin’n, ɔ seli sran kun ekun kɛ: “Kaci min sɔnnzɔnfuɛ.” Sran sɔ’n seli i kɛ: “Min Min, man min atin maan n ko sie min si ka.”+ 60  Sanngɛ ɔ seli i kɛ: “Yaci be mɔ b’a wu’n+ maan be sie be sran nga b’a wu’n. Sanngɛ ɔ liɛ’n, ko kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ.”+ 61  Sran kun ekun seli kɛ: “E Min, n kunndɛ kɛ ń sú wɔ su. Sanngɛ man min atin maan n ko kale min awlofuɛ mun ka.” 62  Zezi seli i kɛ: “Sɛ sran kun tra saru’n nun naan ɔ nian ninnge nga be o i sin lɔ’n,+ sran sɔ’n nin Ɲanmiɛn Sielɛ’n fataman.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “tralɛ uflɛ.”
Yɛle kɛ, Erɔdu Antipasi. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “tetraki’n.”
Glk.,“ɔ juli’n.”