Nga Liki klɛli’n 19:1-48

  • Zezi ɔli Zase i wun lɔ (1-10)

  • Minin blu’m be wun ɲanndra (11-27)

  • Zezi wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun (28-40)

  • Zerizalɛmunfuɛ’m be ti’n, Zezi sunnin (41-44)

  • Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun (45-48)

19  I sin’n, ɔ wluli Zeriko klɔ’n nun, yɛ i waan ɔ́ sín klɔ’n nun kɔ́.  Bian kun o klɔ sɔ’n su’n, ɔ suan Zase. Ɔ ti lapo defuɛ’m be su kpɛn’n kun, yɛ ɔ le sika kpa.  Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ wún Zezi, sanngɛ sran mɔ be yiali lɛ kpanngban’n ti’n, ɔ kwlá wunmɛn i, afin ɔ ti tika.  Ɔ maan ɔ wanndi dunnin sran’m be ɲrun mmua. Ɔ ko fuli sikomɔɔ* waka kun su naan w’a kwla wun i. Afin Zezi wá sín atin sɔ’n su.  Kɛ Zezi juli lika sɔ’n nun lɛ’n, ɔ niannin nglo naan w’a se i kɛ: “Zase, jra ndɛndɛ. Afin ɔ fata kɛ n sike ɔ awlo lɔ andɛ.”  Kɛ ɔ tili ndɛ sɔ’n, ɔ jrali ndɛndɛ kpɛkun ɔ ko sɔli i nun i awlo lɔ.  Kɛ sran’m be wunnin i sɔ’n, be kwlaa be ijɔli be konviabo. Be seli kɛ: “Bian m’ɔ ti sa tɛ yofuɛ’n, i awlo lɔ yɛ ɔ ko sikeli-ɔ.”+  Sanngɛ Zase jasoli, yɛ ɔ seli e Min’n kɛ: “Nian! Ń má bú min sa nun ninnge’m be nun nɲɔn. Ń fɛ́ i bue ń mán yalɛfuɛ mun. Kpɛkun sran kwlaa nga n deli i like wue kekle su’n,* ń yí i wunsu kpɛ nnan ń mɛ́n i.”+  Ɔ maan Zezi seli i kɛ: “Andɛ’n, Ɲanmiɛn w’a de bian nga nin i awlofuɛ mun. Afin ɔ ti Abraamun i wa wie. 10  Afin sran Wa’n bali be nga b’a mlin’n be kunndɛlɛ naan ɔ́ dé be.”+ 11  Kɛ sran’m bé tíe i ndɛ’n, ɔ kannin ndɛ uflɛ ɲanndra nun kleli be. Afin w’a mantan Zerizalɛmun, yɛ be bu i kɛ bé ká lɛ bé wún Ɲanmiɛn Sielɛ’n.*+ 12  I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Bian kun m’ɔ ti wlengbifuɛ’n ɔli mɛn kun m’ɔ o mmuammua kpa’n i nun+ naan be ko sie i famiɛn naan w’a sɛ i sin. 13  Kɛ ɔ́ kɔ́’n, ɔ flɛli i junman difuɛ’m be nun blu naan w’a man be minin* blu. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: ‘Amun fa di aata lele fa ju min balɛ.’+ 14  Sanngɛ bian sɔ’n i nvle nunfuɛ’m be kpɔ i. Ɔ maan be sunmannin sran naan be ko se kɛ: ‘E kunndɛman kɛ bian nga yo e su famiɛn.’ 15  “Kɛ be sieli i famiɛn m’ɔ bali’n, ɔ flɛli i junman difuɛ ng’ɔ mannin be sika’n, naan ɔ́ sí sika nga be ɲɛnnin i aata dilɛ nun’n.+ 16  Be nun klikli’n wunngeli i wun lɔ naan w’a se kɛ: ‘Min min, minin kun mɔ a fa mannin min’n, w’a ju minin blu.’+ 17  Ɔ seli i kɛ: ‘Nja mo, a ti junman difuɛ kpa! A kleli kɛ be kwla lafi ɔ su like kaan nun. Á wá síe klɔ blu.’+ 18  Be nun kun ekun bali wa seli i kɛ: ‘Min min, minin kun mɔ a fa mannin min’n, w’a ju minin nnun.’+ 19  Ɔ seli i kɛ: ‘Ɔ kusu á wá síe klɔ nnun.’ 20  Sanngɛ be nun kun bali wa seli i kɛ: ‘Min min, ɔ minin’n yɛ ɔ o yɛ. N fa fiɛli i tannin kun nun. 21  Nanwlɛ, n sro wɔ, afin ɔ like yolɛ yo ya. Sika nga nán wɔ yɛ a sieli i banki nun’n, a ko fa. Yɛ like nga nán wɔ yɛ a luali’n, a ko titi i su mma.’+ 22  Ɔ seli i kɛ: ‘Junman difuɛ klunwifuɛ, ndɛ ng’ɔ fin ɔ nuan fiteli lɛ’n, yɛ ń fá bú ɔ fɔ-ɔ. A si kpa kɛ min like yolɛ yo ya, yɛ sika nga nán min yɛ n fa sieli i banki nun’n, yɛ n fa-ɔ. Asa kusu a si kɛ like nga nán min yɛ n luali’n, n ko titi. ?Nɛ́n i-ɔ?+ 23  ?Mɔ a si sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ w’a faman min sika’n w’a siemɛn i banki kun nun naan sɛ n ba’n, m’an fa min sika’n ɔ nin i su nvasuɛ’n niɔn?’ 24  “Ɔ maan, ɔ seli be nga be jinjin lɛ’n be kɛ: ‘An de minin ng’ɔ o i sa nun’n, an fa man sran ng’ɔ le minin blu’n.’+ 25  Sanngɛ be seli i kɛ: ‘E min, ɔ le minin blu!’ 26  Ɔ tɛli be su kɛ: ‘Ń kán klé amun kɛ, sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like kaan ng’ɔ le i bɔbɔ’n, bé dé i sa nun.+ 27  Asa kusu’n, amun ko fa min kpɔfuɛ nga b’a kloman kɛ n yo be su famiɛn’n be bla naan amun kun be min ɲrun wa.’” 28  Kɛ ɔ wieli ndɛ sɔ’m be kan’n, ɔ fɛ i lɛ ɔli Zerizalɛmun. 29  Kɛ ɔ mantannin Bɛtfaze nin Betanin mɔ be o Olivie Oka’n su’n,+ ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn.+ 30  Ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ klɔ nga amun ɲin tɛ i lɛ’n su. Kɛ amún wlú klɔ’n nun’n, amún wún kɛ aflunmun ba kun minnda lɛ. Sran fi nin-a fuman su le. Amun ɲannji i naan amun fɛ i bla. 31  Sanngɛ sɛ sran wie usa amun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ amun su ɲannji i-ɔ?’ Amun se kɛ: ‘E Min’n i sa miɛn i wun.’” 32  Kɛ be ng’ɔ sunmannin be’n be ɔli’n, be wunnin aflunmun’n kɛ nga ɔ kan kleli be’n sa.+ 33  Sanngɛ kɛ bé ɲánnji aflunmun ba’n, i fuɛ’m be seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su ɲannji aflunmun ba’n niɔn?” 34  Be seli kɛ: “E Min’n i sa miɛn i wun.” 35  Be fali aflunmun ba’n be blɛli Zezi, be fali be tralɛ mun be sɛsɛli i su, kpɛkun Zezi trannin su.+ 36  Kɛ ɔ́ kɔ́’n, be sɛsɛli be tralɛ mun akpɔ’n su.+ 37  Kɛ ɔ juli akpɔ ng’ɔ fin Olivie Oka’n su lɔ jra’n, i wun lɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban kpa mɔ be o lɛ’n, be bo sroli. Yɛ abonuan sa kwlaa nga be wunnin be’n ti’n, be mannin be nɛn’n su be manmannin Ɲanmiɛn. 38  Be seli kɛ: “Famiɛn ng’ɔ ba Zoova* i dunman nun’n i liɛ su ti ye! Maan aunjɔɛ tran ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ maan be manman Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo mmuammua kpa lɔ’n.”+ 39  Sanngɛ Farizifuɛ wie mɔ be o sran’m be afiɛn lɛ’n, be seli i kɛ: “Like Klefuɛ, ijɔ ɔ sɔnnzɔnfuɛ mun.”+ 40  Ɔ tɛli be su kɛ: “Ń kán klé amun kɛ sɛ be muan be nuan bɔbɔ’n, yɔbuɛ’m bé kpán.” 41  Kɛ ɔ mantannin Zerizalɛmun m’ɔ wunnin klɔ’n, kpɛkun ɔ sunnin.+ 42  Ɔ seli kɛ: “Wɔ, ɛɛn wɔ, sɛ ɔ ti kɛ andɛ’n a wunnin ninnge nga be man aunjɔɛ’n be wlɛ’n… sanngɛ kɛ é sé yɛ’n be fali ninnge sɔ mun fiali ɔ ɲrun.+ 43  Afin cɛn wie wá jú’n, ɔ kpɔfuɛ’m bé fá waka pienbie bé sísí ɔ wun, bé bó sín yía wɔ.* Kpɛkun bé mían wɔ ɔ bue kwlaa su.+ 44  Bé fá ɔ bɔbɔ nin ɔ mma mun, bé tɛ́ amun ase.+ Be su yaciman yɔbuɛ fi i wiengu yɔbuɛ su.+ Afin sran kun bali ɔ niannianlɛ, sanngɛ w’a wunmɛn i wlɛ.” 45  I sin’n, ɔ wluli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ, kpɛkun ɔ fuannin be nga be yo like atɛ lɔ’n.+ 46  Ɔ seli be kɛ: “Be klɛli i kɛ: ‘Min sua’n wá yó Ɲanmiɛn srɛlɛ sua,’+ sanngɛ amun a fa yo awiefuɛ’m be lika.”+ 47  Ɔ kle sran’m be like Ɲanmiɛn sua’n nun cɛn kwlakwla. Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ mun, ɔ nin nvle’n nunfuɛ nga be le ɲrun’n be kunndɛli kɛ bé kún i.+ 48  Sanngɛ b’a wunman like nga bé yó naan i sɔ’n w’a yo ye’n. Afin blɛ kwlaa nun’n, nvlefuɛ’m be kwlaa be sie be su i nuan bo.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “blo figie.”
Annzɛ “n tɔnnin i suɛn n deli i like’n.”
Annzɛ “Ɲanmiɛn Sielɛ’n ká lɛ́ yí i wun nglo.”
Glɛki’m be minin kun ti gramun 340, yɛ ɔ kwla ju draki 100. Nian Nd. B14 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “bé yó maan ɔ wla’n bó.”