Nga Liki klɛli’n 6:1-49

  • Zezi ti “Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min” (1-5)

  • Bian nga i sa ti wuwa’n yoli juejue (6-11)

  • Akoto 12 mun (12-16)

  • Zezi kleli sran’m be like, yɛ ɔ yoli be juejue (17-19)

  • Be nga be liɛ su ti ye’n, ɔ nin ɲrɛnnɛnfuɛ mun (20-26)

  • Be kpɔfuɛ’m be klolɛ (27-36)

  • Amun yaci amun wiengu’m be jɔlɛ dilɛ (37-42)

  • I mma’n yɛ be fa si i-ɔ (43-45)

  • Sua nga be kplɛnnin i kpa’n, ɔ nin sua nga b’a wlɛmɛn i bo ase kpa’n (46-49)

6  Le kun’n, Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, kɛ ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m bé sín ble fie’m be nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be fianfiannin ble mma’n wie, kpɛkun be nunkunnunkunnin be be sa klun+ naan b’a di.+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Farizifuɛ wie’m be seli kɛ: “?Ngue ti yɛ amun yo like ng’ɔ fataman kɛ be yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n niɔn?”+  Sanngɛ Zezi tɛli be su kɛ: “?Kɛ awe kunnin Davidi nin i sran mun’n, like ng’ɔ yoli’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i su ndɛ le?+  Ɔ wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun, yɛ be fali kpanwun nga be siesie be Ɲanmiɛn ɲrun’n* be mɛnnin i. Ɔ dili wie, kpɛkun ɔ mɛnnin i sran’m be wie, kusu nn sran fi leman atin diman, saan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ngunmin.”+  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Sran Wa’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min.”+  Kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn+ uflɛ kun ekun juli’n, ɔ wluli Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ, kpɛkun ɔ kleli sran’m be like. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bian kun mɔ i sa fama’n ti wuwa’n ɔ o lɛ.+  Mmla klɛfuɛ nin Farizifuɛ’m be o lɛ wie. Be niannin Zezi siin, be waan bé nían sɛ ɔ́ yó sran juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-o. I liɛ’n, bé jrán su bé sɛ́nmɛn i.  Sanngɛ ɔ si be klun akunndan’n.+ I sɔ’n ti’n, ɔ seli bian mɔ i sa ti wuwa’n kɛ: “Jaso, jran afiɛn wa.” Yɛ bian’n jasoli ko jrannin afiɛn lɔ-ɔ.  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Min waan ń úsa amun sa kun. ?Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, sran kun le atin yo sran ye annzɛ kusu ɔ le atin yo sran tɛ? ?Asa kusu’n, sran kun le atin de sran annzɛ kusu ɔ le atin kun i?”+ 10  Ɔ niannin be kwlaa be siin, kpɛkun ɔ seli bian’n kɛ: “Tinngɛ ɔ sa’n nun.” Ɔ tinngɛli nun, kpɛkun i sa’n sɛli i sin yoli kpa. 11  Ɔ maan be fali ya dan kpa, kpɛkun be boli sa nga bé fá yó Zezi’n i su yalɛ kokolɛ bo be afiɛn lɔ. 12  Cɛn kun’n, ɔ ɔli oka’n su lɔ ko srɛli Ɲanmiɛn.+ Ɔ srɛli i kɔnguɛ wunmuan’n nun.+ 13  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun, kpɛkun ɔ kpali be nun blu-nin-nɲɔn (12), ɔ flɛli be akoto.+ 14  Be dunman mun yɛ: Simɔn, m’ɔ tɔnnin i dunman ekun kɛ Piɛli’n, ɔ nin i niaan bian Andre, yɛ Zaki, nin Zan, nin Filipu,+ nin Batelemin, 15  nin Matie, nin Toma,+ nin Zaki m’ɔ ti Alfe i wa’n, ɔ nin Simɔn mɔ be flɛ i kɛ “wakawakafuɛ’n,” 16  nin Zida m’ɔ ti Zaki i wa’n, ɔ nin Zida Iskariɔti, mɔ i sin’n ɔ yili Zezi mannin’n. 17  Ɔ nin be fin oka’n su lɔ jrali, kpɛkun ɔ jrannin lika kpɛtɛkplɛɛ kun nun lɛ. I sɔnnzɔnfuɛ kpanngban kpa nin sran kpanngban wie mun ekun be yiali lɛ. Sran sɔ’m be fin Zide nin Zerizalɛmun, ɔ nin Tir nin Sidɔn mɔ be o jenvie’n i nuan lɔ’n be asa’n su lɔ, ɔ nin klɔ nga be mantan be lɛ’n be su. Be bali kɛ bé wá tí i nuan ndɛ’n naan ɔ yo be juejue wie. 18  Be nga mmusu’m be kle be yalɛ bɔbɔ’n, be yoli juejue wie. 19  Be kwlaa nga be o lɛ’n, be kunndɛli kɛ bé kɛ́n i. Afin tinmin kun fin i nun+ yo be kwlaa be juejue. 20  Ɔ niɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun mɔ amun ti yalɛfuɛ’n, amun liɛ su ti ye. Afin Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti amun liɛ.+ 21  “Amun mɔ awe kun amun andɛ’n, amun liɛ su ti ye. Afin amun ku wá yí.+ “Amun mɔ amun su sun andɛ’n, amun liɛ su ti ye. Afin amún wá srí.+ 22  “Kɛ sran Wa’n ti’n, sran’m be kpɔ amun,+ mɔ be kan amun bo,+ mɔ be kpɛ amun nzowa, yɛ be saci amun dunman kɛ amun ti sran tɛ’n, amun liɛ su ti ye. 23  Kɛ i sɔ sa’n ju’n, maan amun klun jɔ, yɛ amun tu kpɛn. Afin like nga bé wá fá yó amun mo’n, ɔ ti dan ɲanmiɛn su lɔ. Like nga be fa yo amun’n, i kunngba’n yɛ be nannan’m be fa yoli Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun-ɔn.+ 24  “Sanngɛ amun nga amun ti aɲanbeunfuɛ’n, amun yako!+ Afin fɛ nga cɛn wie lele amún dí’n, i ngba yɛle nga amun su di i lɛ’n.+ 25  “Amun nga amun ku w’a yi andɛ’n, amun yako! Afin awe wá kún amun. “Amun nga amun su sri andɛ’n, amun yako! Afin amún wá bó awuyomo, yɛ amún wá sún.+ 26  “Sɛ sran’m be kwlaa be bo amun dunman kpa’n, amun yako!+ Afin i sɔ yɛ be nannan’m be yoli be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n niɔn. 27  “Sanngɛ amun mɔ amun su ti min nuan ndɛ’n, ń kán klé amun kɛ: Maan amun klo amun kpɔfuɛ mun titi. Amun yo be nga be kloman amun’n, be ye titi.+ 28  Be nga be bo amun sannzan’n, amun yra amun nuan man be titi. Be nga be kpɛ amun nzowa’n, amun srɛ Ɲanmiɛn man be titi.+ 29  Sran ng’ɔ kpaci ɔ fuka kun su’n, fa kunfuɛ’n mɛn i. Yɛ sran ng’ɔ de ɔ tralɛ dan’n, nán a nin i be kpli ɔ tralɛ kaan’n.+ 30  Sran kwlaa ng’ɔ srɛ ɔ like’n, fa mɛn i.+ Yɛ sɛ be de ɔ like wie’n, nán ko usɛ i osu kun. 31  “Asa kusu’n, like nga amun klo kɛ sran’m be yo be man amun’n, amun yo i kunngba’n man be.+ 32  “?Sɛ be nga be klo amun’n be ngunmin yɛ amun klo be’n, nn like kpa onin yɛ amun yoli-ɔ? Afin sa tɛ yofuɛ’m be klo be wiengu sa tɛ yofuɛ mun wie.+ 33  ?Yɛ sɛ be nga be yo amun ye’n, be ngunmin yɛ amun yo be ye’n, nn like kpa onin yɛ amun yoli-ɔ? Sa tɛ yofuɛ’m be kusu be yo sɔ wie. 34  ?Asa kusu’n, be nga amun si kɛ sɛ be usa amun bosia’n bé yí mán amun’n, sɛ be ngunmin yɛ amun bo be bosia’n,* nn like kpa onin yɛ amun yoli-ɔ?+ Sa tɛ yofuɛ mun bɔbɔ be bo be wiengu sa tɛ yofuɛ’m be bosia, kɛ ɔ ko yo naan b’a yo i kunngba’n b’a man be’n ti. 35  Sanngɛ amun liɛ’n, maan amun klo amun kpɔfuɛ mun titi, kpɛkun amun yo amun wiengu ye titi. Asa kusu’n, sɛ amun bo sran bosia’n, nán amun sunnzun kɛ be yi man amun.+ I liɛ’n, like nga bé wá fá yó amun mo’n, ɔ́ yó dan. Yɛ amún yó Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n, i mma mun. Afin ɔ yo be nga be siman ye’n, ɔ nin klunwifuɛ’m be ye.+ 36  Maan amun si amun wiengu’m be aunnvɔɛ titi kɛ amun Si fa si sran’m be aunnvɔɛ’n sa.+ 37  “Asa kusu’n, amun yaci amun wiengu’m be jɔlɛ dilɛ naan b’a diman amun jɔlɛ.+ Yɛ amun yaci amun wiengu’m be fɔ bulɛ naan b’a buman amun fɔ wie. Amun yaci sa cɛ titi naan be yaci amun liɛ’n be cɛ amun.+ 38  Amun cɛ sran like titi, i liɛ’n sran’m bé cɛ́ amun like wie.+ Like nga bé fá gúa amun kondro’n nun’n, ɔ́ sɔ́n kpa, bé tíntín su, yɛ bé kéjekéje i, ɔ́ yí, ɔ́ bú gua. Afin suliɛ nga amun fa su like man sran’n, i kunngba’n yɛ bé fá sú like bé mán amun-ɔn.” 39  I sin’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Aɲinsifuɛ kun kwlá klemɛn i wiengu aɲinsifuɛ atin. Sɛ ɔ yo sɔ’n, be nɲɔn’n bé tɔ́ kunman nun. ?Nɛ́n i-ɔ?+ 40  Like suanfuɛ’n* i dan trɛmɛn i like klefuɛ’n. Sanngɛ sran nga be kle i like lele m’ɔ ko wie i ngba suan’n, ɔ́ yó kɛ i like klefuɛ’n sa. 41  ?Yɛ nn ɔ yo sɛ ti yɛ a wun wla kaan m’ɔ o ɔ niaan’n i ɲinma’n su’n, mɔ sanngɛ a wunman waka dan kpa* m’ɔ o ɔ bɔbɔ ɔ ɲinma liɛ’n su’n niɔn?+ 42  ?Ngue ti yɛ a se ɔ niaan’n kɛ: ‘Min niaan, jran maan n yi wla kaan m’ɔ o ɔ ɲinma’n su’n,’ kusu nn a wunman waka dan ng’ɔ o ɔ bɔbɔ ɔ ɲinma liɛ’n su’n niɔn? Gblɛfuɛ! Dun mmua yi waka dan m’ɔ o ɔ ɲinma liɛ’n su’n ka, i liɛ’n á wún wafa nga á yí wla kaan m’ɔ o ɔ niaan’n i ɲinma’n su’n. 43  “Waka ng’ɔ ti kpa’n, ɔ suman mma tɛtɛ, yɛ waka ng’ɔ ti tɛ’n, ɔ suman mma kpakpa.+ 44  Waka kwlakwla i su mma’n yɛ be fa si i wafa ng’ɔ ti’n niɔn.+ Be timan figie mma annzɛ viɲin mma owieowie’m be su. 45  Sran kpa’n, ɔ yi like kpa i ninnge kpakpa nga be o i awlɛn’n nun’n be nun fite. Sanngɛ sran tɛ’n, ɔ yi like tɛ i ninnge tɛtɛ’m be nun fite. Afin like ng’ɔ o sran kun i awlɛn’n nun’n, yɛ ɔ fite i nuan-ɔn.+ 46  “?M’ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ amun flɛ min ‘E Min! E Min!’ kusu nn amun yoman like nga n se amun kɛ amun yo’n niɔn?+ 47  Sran kwlaa ng’ɔ ba min sin’n, m’ɔ ti min nuan ndɛ’n, m’ɔ fa su’n, ń má klé amun sran wafa ng’ɔ ti’n:+ 48  Ɔ ti kɛ sran kun mɔ kɛ ɔ́ kplán sua’n, ɔ fuli buɛ kploun kpa kun, kpɛkun ɔ wlali sua’n i bo ase kpangba’n su’n sa. Ɔ maan kɛ nzue’n tɔli dan kpa m’ɔ dili lika’n, nzue ba’n i nun nzue’n bo guali sua sɔ’n i wun kekle kpa. Sanngɛ w’a kwlá kejemɛn i, afin be kplɛnnin i kpa.+ 49  Sanngɛ sran ng’ɔ ti min nuan ndɛ’n m’ɔ yoman like fi’n,+ ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ kplannin sua kun asiɛ ngbɛn’n su mɔ w’a wlɛmɛn i bo ase’n sa. Kɛ nzue ba’n i nun nzue’n bo guali sua’n i wun’n, ɔ ka lɛ bu guali. Ɔ maan sua’n sacili mlɔnmlɔn.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “kpanwun nga be fa man Ɲanmiɛn’n.”
Yɛle kɛ, bosia nga be sumɛn i bo’n.
Annzɛ “Sran ng’ɔ ti sran sɔnnzɔnfuɛ’n.”
Annzɛ “waka flolo m’ɔ suan sua’n i ti su nglo’n i bo’n.”