Nga Liki klɛli’n 12:1-59

 • Farizifuɛ’m be levii’n (1-3)

 • Amun sro Ɲanmiɛn, nán amun sro sran (4-7)

 • Sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ si Klisi’n (8-12)

 • Aɲanbeunfuɛ sinnglinfuɛ’n i wun ɲanndra’n (13-21)

 • Amun yaci kokolɛ (22-34)

  • Bua akpasua kaan’n (32)

 • Maan amun ɲin tran su (35-40)

 • Junman difuɛ nanwlɛfuɛ nin junman difuɛ m’ɔ timan nanwlɛfuɛ’n (41-48)

 • Zezi ti’n, sran’m be nuan su sɛman (49-53)

 • Ɔ fata kɛ e wun blɛ’m be wlɛ (54-56)

 • Ndɛ siesielɛ (57-59)

12  Blɛ kunngba sɔ’n nun’n, sran kpanngban kpa be yiali. Be ju sran akpi tra su, ɔ maan be tiatia be wiengu su. Ɔ dun mmua seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “Amun nian amun wun Farizifuɛ’m be levii mɔ yɛle be gblɛ’n i lika.+  Afin ɔ leman sa kun m’ɔ ti fiawa kpa mɔ be su yimɛn i nglo-ɔ. Yɛ ɔ leman nvialiɛ nun like kun sa mɔ be su siman nun-ɔn.+  Ɔ maan, ndɛ kwlaa nga amun kɛn i aosin’n nun’n, ɔ́ tɛ́ nglo wia nun. Yɛ ndɛ kwlaa nga amun tu i aswre sua’m be nun’n, bé jrán sua’m be ti su bé bó i jɔ.  Asa ekun’n, min janvuɛ mun,+ ń kán klé amun kɛ nán amun sro be nga be kwla kun amun mɔ i sin’n be kwlá yoman sa fi kun’n.+  Sanngɛ ń má klé amun sran ng’ɔ fata kɛ amun sro i’n: Amun sro Sran m’ɔ le kwlalɛ mɔ kɛ ɔ ko kun amun’n, ɔ kwla to amun yi i Zeɛnin’n* nun’n.+ Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ, sran sɔ’n yɛ ɔ fata kɛ amun sro i-ɔ.+  Be yo ndrofia nnun atɛ sika mma kanngan nɲɔn.* ?Nɛ́n i-ɔ? Ɔ nin i sɔ ngba’n, Ɲanmiɛn i wla fiman* be nun kun sa bɔbɔ su.+  Amun timuɛn’n bɔbɔ’n, ɔ si i nuan.+ Ɔ maan nán srɛ kun amun. Amun ti kpa tra ndrofia kpanngban.+  “Ń kán klé amun kɛ sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ si min’n,+ sran Wa’n kusu kɛ́n i Ɲanmiɛn i anzi’m be ɲrun kɛ ɔ si i.+  Sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ siman min’n, n kusu ń kɛ́n i Ɲanmiɛn i anzi’m be ɲrun kɛ n simɛn i.+ 10  Yɛ sran kwlaa ng’ɔ kan sran Wa’n i ndɛ tɛ’n, bé yáci cɛ́ i. Sanngɛ sran ng’ɔ kan Ɲanmiɛn wawɛ’n i ndɛ tɛtɛ’n, be su yaci cɛmɛn i.+ 11  Asa ekun’n, bé wá fá amun kɔ́ sran mɔ b’a yia kpanngban’n,* nin mɛn siefuɛ mun ɔ nin be nga be le kwlalɛ’n be ɲrun. Kɛ bé yó sɔ’n, nán amun koko wafa nga amún kán ndɛ fá kplí amun ti’n, ɔ nin ndɛ nga amún kán’n be ti.+ 12  Afin dɔ kunngba sɔ’n su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n klé amun ndɛ ng’ɔ fata kɛ amun kan’n.”+ 13  Kpɛkun be nga be o i wun lɛ’n, be nun kun seli i kɛ: “Like Klefuɛ, se min niaan bian’n kɛ ɔ nin min cɛ e aja’n nun.” 14  Ɔ seli i kɛ: “?Wan yɛ ɔ sieli min kɛ n yo amun sran nɲɔn’n amun su jɔlɛ difuɛ annzɛ amun afiɛn siesiefuɛ-ɔ?” 15  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Maan amun ɲin tran su, yɛ maan amun nian amun wun kpa aɲinkpli’n* i wafa’n kwlaa lika.+ Afin kannzɛ sran kun le aɲanbeun ninnge kpanngban’n, nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan-ɔn.”+ 16  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Bian kun ti aɲanbeunfuɛ. Bian sɔ’n i fie’n su ninnge’m be suli kpa. 17  Ɔ maan ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘N leman lika naan m’an isa min fie’n su ninnge mun m’an gua nun. ?Ń yó i sɛ siɛn’n?’ 18  Kpɛkun ɔ seli kɛ: ‘Like nga ń má yó’n yɛ:+ Ń má búbú min tanngannin mun, kpɛkun ń kplán uflɛ dandan kpa. Be nun yɛ ń má fá min ble mma’n nin min ninnge mun ń gúa-ɔ. 19  Yɛ ń sé kɛ: “N le ninnge kpakpa kpanngban, ɔ ju afuɛ kpanngban liɛ. I sɔ’n ti’n, maan n lo wunmiɛn, n di like, n nɔn nzan, naan n di n klunklo mɛn.”’ 20  Sanngɛ Ɲanmiɛn seli i kɛ: ‘Sinnglinfuɛ, kɔnguɛ nga bɔbɔ’n, bé dé ɔ nguan’n ɔ sa nun. ?Wan yɛ ninnge nga a tiantiannin be nuan’n, bé kɛ́ i sa nun-ɔn?’+ 21  Sran ng’ɔ tiantian like nuan mɔ sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun’n ɔ leman like fi’n, kɛ ɔ ti sɔ-ɔ.”+ 22  I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ, amun yaci amun nguan’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amún dí’n i ti. Yɛ amun yaci amun wunnɛn’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amún wlá’n i ti.+ 23  Afin nguan’n ti kpa tra aliɛ, kpɛkun be wunnɛn’n ti kpa tra tralɛ. 24  Amun nian kɔkɔkuankuan mun: Be luaman like, yɛ be titiman like. Be leman kuku naan se kɛ tanngannin. Sanngɛ Ɲanmiɛn ta be.+ ?Amun kpa traman anunman mun lele?+ 25  ?Amun nun onin yɛ kokolɛ’n ti’n, ɔ kwla ukɛ i nguan ɲanman’n su kude kun* bɔbɔ-ɔ? 26  ?Sɛ amun kwlá yoman like kaan sɔ’n, ngue ti yɛ amun koko ninnge onga’m be ti-ɔ?+ 27  Maan amun bu wafa nga ijre’m be ɲin’n i akunndan be nian. Be diman junman, be wuman tannin. Sanngɛ ń kán klé amun kɛ Salomɔn bɔbɔ nin i aɲrunɲan’n kwlaa’n w’a kwlá wlɛwlɛmɛn i wun klanman kɛ be nun kun sa.+ 28  ?Ɔ maan bo’n nun ijre mɔ andɛ be o lɛ kpɛkun ainman b’a gua be sin nun’n, sɛ Ɲanmiɛn wlawla be wun kɛ ngalɛ’n sa’n, amun yɛ ɔ su wlawlaman amun wun-ɔn? Nanwlɛ, amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa! 29  I sɔ’n ti’n, amun yaci like nga amún wá dí’n nin like nga amún wá nɔ́n’n be ti kokolɛ, amun yaci kokolɛ ngbɛn’n.+ 30  Afin ninnge kwlaa sɔ mun yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa be kunndɛlɛ’n cici be ti-ɔ. Sanngɛ amun Si si kɛ amun sa mian ninnge sɔ’m be wun.+ 31  I sɔ’n ti’n, amun kunndɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n titi, kpɛkun ɔ́ fá ninnge sɔ mun úka su mán amun.+ 32  “Amun mɔ amun ti bua akpasua kaan’n,+ nán srɛ kun amun. Afin amun Si’n fali Famiɛn dilɛ’n wlali amun sa nun.+ 33  Maan amun yo amun sa nun ninnge’m be atɛ, kpɛkun amun fa man yalɛfuɛ mun.*+ Maan amun kunndɛ pɔtɔmannin nga be kwlá titiman’n. Yɛle kɛ maan amun kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be kwlá wieman le’n, be sie i ɲanmiɛn su lɔ.+ Lɔ liɛ’n, awiefuɛ’m be nunman lɔ naan b’a wua, kpɛkun nvɔlɛ’m be nunman lɔ naan b’a saci ninnge mun. 34  Afin lika nga amun ninnge kpakpa’m be o lɛ’n, lɛ yɛ amun awlɛn’n wo-ɔ. 35  “Maan amun tanndan amun wun.*+ Kpɛkun amun nian amun kannin’m be su naan b’a nuanman.+ 36  Asa kusu’n, an yo kɛ sran wie mɔ be min’n ɔli aja bo+ mɔ be su minndɛ kɛ ɔ sɛ i sin’n sa.+ Be yo sɔ naan sɛ ɔ ba naan ɔ bobo anuan’n, b’a kwla ka lɛ b’a tike b’a mɛn i. 37  Be nga kɛ be min’n bá wá tó be-ɔ, be ɲin o su’n, be liɛ su ti ye! Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ, ɔ́ wlɛ́wlɛ́ i wun* kɛ junman difuɛ sa, ɔ́ sé be kɛ be trantran tabli’n sin. Kpɛkun ɔ́ bá, ɔ́ wá mán be aliɛ. 38  Sɛ ɔ ba kɔnguɛ dɔ ngwlan su nin kɔnguɛ mindi be afiɛn’n nun’n, annzɛ kɔnguɛ mindi nin aliɛ njɛnniɛn su dɔ nsan su be afiɛn’n nun bɔbɔ’n, naan ɔ wun kɛ be ɲin o su’n, be liɛ su ti ye! 39  Sanngɛ maan amun wun i wlɛ kɛ, sɛ ɔ ti kɛ awlobo kpɛn’n si kɔnguɛ dɔ nga i su yɛ awiefuɛ’n bá’n, nn w’a yacimɛn i sua’n lɛ naan ɔ kpɛ nun toklo naan ɔ wlu nun.+ 40  Amun kusu, maan amun ɲin tran su. Afin dɔ nga amun sunnzunman’n, i su yɛ sran Wa’n bá-ɔ.”+ 41  Yɛ Piɛli seli kɛ: “?E Min, ndɛ nga a kɛnnin i ɲanndra nun lɛ’n, ɔ ti e ngunmin e liɛ, annzɛ ɔ ti sran kwlaa liɛ?” 42  Yɛ e Min’n seli kɛ: “?Wan yɛ ɔ ti like sunianfuɛ* nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ, mɔ i min’n fɛ́ i síe i sran’m be su kɛ ɔ man be aliɛ blɛ ng’ɔ nin i fata’n nun-ɔn?+ 43  Kɛ junman difuɛ sɔ’n i min’n bá’n, sɛ ɔ wun kɛ ɔ su yo sɔ’n, i liɛ su ti ye! 44  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ ɔ́ fɛ́ i síe i ninnge’m be kwlaa be su. 45  Sanngɛ sɛ junman difuɛ sɔ’n se i klun lɔ kɛ: ‘Min min’n su cɛ lɔ,’ naan ɔ tɔ junman difuɛ yasua nin bla’m be su bo be, kpɛkun ɔ di like yɛ ɔ nɔn nzan bo’n,+ 46  junman difuɛ sɔ’n i min’n bá cɛn ng’ɔ sunnzunman’n nun nin dɔ ng’ɔ siman kɛ ɔ́ bá su’n i su. Yɛ ɔ́ tú i fɔ kekle kpa, kpɛkun ɔ́ tó i yí i be nga be kwlá lafiman be su’n be sin lɔ. 47  I sin’n, junman difuɛ sɔ m’ɔ si i min’n i klun sa’n, mɔ sanngɛ i ɲin w’a tranman su’n, annzɛ w’a yoman like nga i min’n seli i kɛ ɔ yo’n,* bé bó i kpa.+ 48  Sanngɛ sran nga kusu m’ɔ siman nun m’ɔ yo like nga be yo-ɔ, be nin bolɛ fata’n, bé bó i kaan sa. Sran nga be mɛn i like kpanngban’n, bé sé i kɛ ɔ yo like kpanngban. Yɛ sran nga be fa like kpanngban wlɛ i sa nun kɛ ɔ nian su’n, junman nga bé sé i kɛ ɔ di’n, ɔ́ trá titi liɛ’n.+ 49  “N bali kɛ ń fá sin ń yí i asiɛ’n su wa. ?Sanngɛ sɛ b’a dun mmua b’a sɔ sin’n, ngue yɛ ń má yó i ekun-ɔn? 50  Batɛmun kun o lɛ’n, ɔ fata kɛ be fa yo min. Sɛ be nin-a yoman min batɛmun sɔ’n, min wla nin-a guaman ase.+ 51  ?Amun bu i kɛ aunjɔɛ yɛ n fa bali asiɛ’n su wa-ɔ? Cɛcɛ, ń kán klé amun kɛ n bali sran’m be afiɛn sacilɛ.+ 52  Afin kɛ ɔ fin andɛ’n, sran nnun mɔ be o awlo kunngba nun’n, be su timan be wun aniɛn kun. Be nun nsan be bo yó kun be nɲɔn onga’m be wun. Yɛ be nɲɔn’n kusu be bo yó kun be nsan’m be wun. 53  Siɛ mun be nin be mma yasua mun be su timan be wun aniɛn. Niɛn mun be nin be mma bla mun be su timan be wun aniɛn. Sewi nin sewi be su timan be wun aniɛn.”+ 54  Ɔ seli sran nga be o lɛ’n be ekun kɛ: “Kɛ amun wun ɲanmiɛn ble kun wia atɔliɛ lɔ’n, amun ka lɛ se kɛ: ‘Aunmuan’n su wa fita kekle kpa.’ Kpɛkun ɔ yo sɔ sakpa. 55  Yɛ kɛ amun wun kɛ aunmuan kun fin mɛn’n i ngua lɔ su ba’n, amun se kɛ: ‘Lika’n wá ló.’ Kpɛkun ɔ yo sɔ sakpa. 56  Gblɛfuɛ mun, kɛ amun nian wafa nga nglo nin asiɛ’n be fa ti’n, amun si wafa nga blɛ’n wá fá yó’n. ?Sanngɛ ngue ti yɛ amun a wunman blɛ nga i wlɛ-ɔ?+ 57  ?Ngue ti yɛ amun wunman like nga sɛ amun yo-ɔ, ɔ ti kpa’n i wlɛ-ɔ? 58  I wie yɛle kɛ, sɛ a nin sran le ndɛ’n, blɛ mɔ amun su kɔ famiɛn’n i ja su’n, a nin i be siesie ndɛ’n i ndɛndɛ. Kɛ ɔ ko yo naan w’a faman wɔ w’a wlaman jɔlɛ difuɛ’n i sa nun, naan jɔlɛ difuɛ’n w’a faman wɔ w’a wlaman gladi difuɛ’n i sa nun, naan i kusu w’a toman wɔ w’a yiman wɔ bisua’n ti.+ 59  Ń kán klé wɔ kɛ a su finman lɔ fiteman lele saan w’a fa ɔ sika mma’n i nun kaan kpafuɛ’n i kasiɛn’n* w’a man.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “asariɔn nɲɔn.” Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “i ɲin kpaman.”
Be kwla se ekun kɛ “Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun.”
Annzɛ “be ɲin m’ɔ blo sran like su’n.”
Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “amun fa cɛ be nga be yo amun annvɔ’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “Maan amun ci amun afiɛn.”
Annzɛ “ɔ́ cí i afiɛn.”
Annzɛ “sua sunianfuɛ.”
Annzɛ “w’a yomɛn i klun sa’n.”
Glk., “ɔ lɛputɔn kasiɛnfuɛ’n.”