Nga Liki klɛli’n 18:1-43

  • Angbeti bla mɔ i sa sin w’a bubumɛn i’n i wun ɲanndra’n (1-8)

  • Farizifuɛ’n nin lapo defuɛ’n (9-14)

  • Zezi nin ba kanngan mun (15-17)

  • Zifu kpɛn kun i kosan’n (18-30)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ ekun (31-34)

  • Aɲinsifuɛ m’ɔ srɛsrɛ like’n, ɔ wunnin ase (35-43)

18  I sin’n, ɔ kannin ndɛ ɲanndra nun kleli be. Ɔ yoli sɔ naan be wun i wlɛ kɛ ɔ ti cinnjin kɛ be srɛ Ɲanmiɛn titi, yɛ nán be sa sin bubu be le.+  Ɔ seli kɛ: “Klɔ kun su’n, bian kun o lɛ’n, ɔ ti jɔlɛ difuɛ. Bian sɔ’n sroman Ɲanmiɛn, kpɛkun ɔ sroman sran.  Klɔ kunngba sɔ’n su’n, angbeti bla kun o lɛ wie. Ɔ ko wun bian sɔ’n i wun tikatika. Ɔ se i kɛ: ‘Ndɛ wie o min nin sran kun e afiɛn. Yaci nian nun kpa naan b’a buman min lufle.’  I bo bolɛ nun’n bian’n w’a kplinman su kɛ ɔ́ úka bla’n. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ seli i wun kɛ: ‘N sroman Ɲanmiɛn nin sran,  sanngɛ angbeti bla nga su kle min yalɛ dan. I sɔ’n ti’n, ń má nían nun kpa naan b’a bumɛn i lufle. I liɛ’n, ɔ su baman ɔ wa kleman min yalɛ kun i ndɛ sɔ’n ti.’”+  Yɛ e Min’n seli kɛ: “Jɔlɛ difuɛ sɔ m’ɔ timan sran kpa’n, amun nian ndɛ ng’ɔ kannin’n.  ?I kunngba’n, kannzɛ bɔbɔ Ɲanmiɛn trɛ i awlɛn’n,+ ɔ su diman be ng’ɔ fali be’n mɔ be kpan flɛ i nglɛmun nin nnɔsua’n,+ be jɔlɛ klanman?  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ ɔ́ dí be jɔlɛ klanman. Ɔ su sisimɛn i bo. ?Sanngɛ sɛ sran Wa’n ba’n, ɔ́ wún kɛ sran’m be lafi Ɲanmiɛn su kpa kɛ ngalɛ’n sa asiɛ’n su?”  Ɔ kannin ndɛ kun ekun ɲanndra nun kleli be nga be bu be wun sran kpa mɔ be buman sran onga’m be wie’n. Ɔ seli kɛ: 10  “Sran nɲɔn be ɔli Ɲanmiɛn srɛlɛ Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ. Kun ti Farizifuɛ, yɛ kun ti lapo defuɛ. 11  Farizifuɛ’n jrannin nglo yɛ ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘Ee Ɲanmiɛn, ń lá wɔ ase, afin n timan kɛ sran onga’m be sa. Yɛle kɛ, n timan awiefuɛ, min nzuɛn’n ti kpa, yɛ n kunndɛman bla min yi bo. I kpa bɔbɔ’n, n timan kɛ lapo defuɛ ng’ɔ o yɛ’n sa. 12  Lemɔcuɛ kwlaa nun’n n ci nglɛmun kpɛ nɲɔn, yɛ like kwlaa nga n ɲɛn i’n n yi i blusu’n.’+ 13  Sanngɛ lapo defuɛ’n i liɛ’n, ɔ jrannin mmua lɔ. Ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ mɛ́n i ɲin su nían nglo lɔ bɔbɔ. Ɔ finfin i wue’n nun, ɔ se kɛ: ‘Ee Ɲanmiɛn, yo min ye,* n ti sa tɛ yofuɛ.’+ 14  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ, kɛ bian sɔ’n sɛ́ i sin kɔ́ i awlo lɛ’n, Ɲanmiɛn bu i sran kpa tra Farizifuɛ’n.+ Afin sran kwlaa ng’ɔ yo i wun dandan’n, bé gúɛ i ɲin ase, sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, bé mɛ́n i su.”+ 15  I sin’n, sran’m be fali be mma kanngan’m be blɛli i kɛ ɔ fɛ i sa fuafua be su. Sanngɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin i sɔ’n, be ijɔli be.+ 16  Sanngɛ Zezi flɛli ba kanngan mun kɛ be blɛ i sin. Ɔ seli kɛ: “An yaci ba kanngan’m be nun maan be bla min sin. Nán an tanndan be ɲrun. Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n ti be nga be yo be wun kɛ be sa’n, be liɛ.+ 17  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran nga w’a sɔman Ɲanmiɛn Sielɛ’n nun kɛ bakan kun sa’n, ɔ su wluman nun wie mlɔnmlɔn.”+ 18  Zifu’m be kpɛnngbɛn’m be nun kun usɛli i kɛ: “?Like Klefuɛ kpa, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo naan m’an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn?”+ 19  Zezi seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a se kɛ n ti kpa-ɔ? Sran fi timan kpa, saan Ɲanmiɛn kunngba cɛ.+ 20  A si mmla’n: ‘Nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo,+ nán kun sran,+ nán wua,+ nán tɔn sran suɛn,+ yɛ bu ɔ si nin ɔ nin be sran.’”+ 21  Yɛ bian’n seli i kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i min kaan nun lele’n, n nian mmla sɔ’m be kwlaa be su n nanti.” 22  Kɛ Zezi tili i ndɛ’n, ɔ seli i kɛ: “Ɔ ka wɔ like kun. Yo ɔ sa nun ninnge’m be kwlaa be atɛ. Kpɛkun sika nga a ɲɛn i’n, fa cɛcɛ yalɛfuɛ mun, yɛ á ɲán like kpa ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛkun bla naan su min su.”+ 23  Kɛ ɔ tili ndɛ sɔ’n, i wla boli i wun dan kpa, afin ɔ ti aɲanbeunfuɛ dan.+ 24  Zezi niɛnnin i, yɛ ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n i nun wlulɛ’n wá yó kekle mán sikafuɛ mun-o!+ 25  Nanwlɛ, ɲɔnngɔnmin kun i dɔluwa buɛ nun sinlɛ’n ti pɔpɔ tra kɛ aɲanbeunfuɛ kun wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun’n.”+ 26  Be nga be tili ndɛ sɔ’n, be seli kɛ: “?Wan yɛ ɔ kwla fite nun-ɔn?”+ 27  Ɔ seli kɛ: “Ninnge nga klɔ sran’m be kwlá yoman’n, Ɲanmiɛn liɛ’n ɔ kwla yo.”+ 28  Piɛli seli kɛ: “Nian! Y’a yaci e sa nun ninnge’n kwlaa y’a su ɔ su.”+ 29  Ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran kwlaa nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n, ɔ yacili i awlo, annzɛ i yi, annzɛ i niaan bian, annzɛ i si nin i nin, annzɛ i wa’n,+ 30  ɔ́ ɲɛ́n i kwlaa sɔ’n kpanngban kpa ekun blɛ nga e o nun yɛ’n nun. Kpɛkun mɛn* ng’ɔ́ bá lɔ’n nun’n, ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”+ 31  I sin’n, ɔ flɛli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun aamiɛn naan w’a se be kɛ: “An nian! E su kɔ Zerizalɛmun. Yɛ ndɛ kwlaa nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be klɛli i kɛ ɔ́ kpɛ́n su sran Wa’n i lika’n, bé wá kpɛ́n su.+ 32  I wie yɛle kɛ be seli kɛ bé wá fɛ́ i bé wlá be nga be timan Zifu’n be sa nun.+ Kpɛkun bé srí i,+ bé yó i finfin, yɛ bé tí be nuan nzue tɛ́ i ɲrun’n nun.+ 33  Bé bó i, kpɛkun bé kún i.+ Sanngɛ i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.”+ 34  Sanngɛ ndɛ ng’ɔ kannin be lɛ’n, b’a wunman wie fi bo. Afin sa sɔ’m be ti fiawa be ɲrun. I sɔ’n ti’n, b’a wunman be wlɛ. 35  Kɛ Zezi wá mántan Zeriko’n, aɲinsifuɛ bian kun ti akpɔ’n i nuan lɛ, ɔ su srɛsrɛ like.+ 36  Ɔ tili sran kpanngban kpa mɔ be su sin’n, be ngan. I sɔ’n ti’n, ɔ usali nun. 37  Be seli i kɛ: “Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n yɛ ɔ su sin-ɔn!” 38  Ɔ maan ɔ kpannin seli kɛ: “Zezi, Davidi Wa, si min aunnvɔɛ!” 39  Sanngɛ be nga be dun mmua’n, be kpɛnnin i su. Be seli i kɛ ɔ muɛn i nuan. Sanngɛ blɛ li yɛ ɔ wa kpannin kekle kpa-ɔ. Ɔ seli kɛ: “Davidi Wa, si min aunnvɔɛ!” 40  Yɛ Zezi jrannin-ɔn. Ɔ seli be kɛ be fa bian sɔ’n be blɛ i. Kɛ bian’n juli lɛ’n, Zezi usɛli i kɛ: 41  “?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo n man wɔ-ɔ?” Ɔ seli i kɛ: “E Min, yo maan n wun ase.” 42  Ɔ maan Zezi seli i kɛ: “Wun ase. Min su mɔ a lafi’n ti’n, w’a yo juejue.”+ 43  Be ja nun lɛ’n, ɔ wunnin ase, kpɛkun ɔ suli i su.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn. Be kwlaa nga be wunnin sa sɔ’n nun’n, be manmannin Ɲanmiɛn wie.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “si min aunnvɔɛ.”