Nga Liki klɛli’n 1:1-80

  • Ndɛ nga be kan kleli Teofili’n (1-4)

  • Gabliɛli boli Zan Batɛmun Yofuɛ’n i awuliɛ’n i jɔ (5-25)

  • Gabliɛli boli Zezi i awuliɛ’n i jɔ (26-38)

  • Mari ɔli Elizabɛti i osu nianlɛ (39-45)

  • Mari manmannin Zoova (46-56)

  • Zan i awuliɛ nin i dunman tɔnlɛ (57-66)

  • Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga Zakari kannin’n (67-80)

1  Sran kpanngban kpa be miannin be ɲin be klɛli sa nga be juli’n. E kusu e lafi su kɛ sa sɔ’m be juli sakpa.+  Kpɛkun sran wie mɔ be kannin Ɲanmiɛn i ndɛ’n, mɔ kɛ sa sɔ’m bé jú’n be wunnin nun’n,+ be boli be su kleli e.+  Ɔ maan nannan Teofili,+ kɛ mɔ n boli min ɲin ase n kunndɛli sa kwlaa nga kɛ ɔ fin i bo bolɛ’n nun’n be juli’n be su like kpa’n ti’n, n kusu n fali ajalɛ kɛ ń nían wafa nga sa sɔ’m be juli’n be su sɛsɛsɛ ń klɛ́ be su fluwa ń blɛ́ wɔ.  N yoli sɔ naan a wun i wlɛ kɛ ndɛ nga be kan kleli wɔ’n ti nanwlɛ.+  I nun mɔ Erɔdu*+ ti Zide famiɛn’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun o lɛ, be flɛ i Zakari. Ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ akpasua nga be flɛ i Abia’n i nunfuɛ.+ Be flɛ i yi’n kɛ Elizabɛti, ɔ fin Aarɔn osu’n nun.  Ɲanmiɛn bu be sran nɲɔn’n be sran kpa. Yɛ mmla kwlaa nga Zoova* mannin’n, ɔ nin ndɛ kwlaa ng’ɔ kannin’n, be fɛ i kwlaa su.  Sanngɛ be leman ba. Afin Elizabɛti i klun ti kpan. Yɛ kusu be nɲɔn’n, b’a yo kpɛnngbɛn kpa.  Cɛn kun’n, ɔ ɔli Ɲanmiɛn ɲrun kɛ ɔ́ kó dí i Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n, afin junman sɔ’n toli i akpasua liɛ’n.+  Ɔ maan kɛ i cɛn liɛ’n juli’n, ɔ wluli Zoova* i sua’n nun lɔ ko yrali ansan,+ kɛ nga Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be fa yo i titi’n sa.+ 10  Kɛ ɔ́ yrá ansan’n, nn sran kpanngban kpa be o gua su lɔ, be su srɛ Ɲanmiɛn. 11  Yɛ Zoova* i anzi kun fiteli i ɲrun-ɔn. Ɔ jin ansan yrawlɛ’n i fama su. 12  Kɛ Zakari wunnin i’n, i akunndan’n sanngannin, srɛ kunnin i dan. 13  Sanngɛ anzi’n seli i kɛ: “Zakari, nán srɛ kun wɔ. Afin Ɲanmiɛn tili srɛlɛ mɔ a tuli ɔ klun srɛli i’n. Ɔ yi Elizabɛti wá wú ba yasua kun mán wɔ. Tɔn i dunman Zan.+ 14  Ɔ klun wá jɔ́ dan kpa. Yɛ ba sɔ mɔ á wá wú i’n ti’n, sran kpanngban bé dí aklunjɔɛ wie.+ 15  Afin ɔ́ wá yó sran dan Zoova* ɲrun.+ Sanngɛ ɔ fataman kɛ ɔ nɔn duvɛn annzɛ nzan uflɛ fi m’ɔ kwla bo sran’n.+ Kwlaa naan b’a wu i* bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mɛ́n i.+ 16  Ɔ́ wá úka Izraɛlifuɛ kpanngban kpa naan be sa be sin Zoova* m’ɔ ti be Ɲanmiɛn’n i wun.+ 17  Asa kusu’n, Ɲanmiɛn wá súnman ɔ wa’n, ɔ́ dún mmua i ɲrun. Ɔ́ wá yó juejuefuɛ kɛ Eli sa, yɛ ɔ́ ɲán fanngan kɛ i sa wie.+ Ɔ́ yó maan siɛ’m be awlɛn’n wá yó kɛ ba kanngan’m be liɛ’n sa.+ Ɔ́ úka ɲin keklefuɛ mun. Ɔ maan bé fá ngwlɛlɛ bé nánti naan b’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n. Ɔ́ yó sɔ naan w’a kwla siesie nvle kun w’a man Zoova.”*+ 18  Zakari seli anzi’n kɛ: “?Ngue yɛ ɔ kle min kɛ ɔ́ yó sɔ sakpa-ɔ? Afin m’an yo kpɛnngbɛn, yɛ min yi w’a yo kpɛnngbɛn wie.” 19  Anzi’n tɛli i su kɛ: “Be flɛ min Gabliɛli.+ N jran Ɲanmiɛn i ɲrun lɛ titi.+ Ɔ sunmannin min kɛ n kan ndɛ n kle wɔ naan n bo jasin fɛ sɔ’n su n kle wɔ. 20  Sanngɛ nian, a su kwlá ijɔman kun. Ɔ́ yó sɔ lele saan cɛn nga sa sɔ’m bé kpɛ́n su’n w’a ju. Afin w’a lafiman min ndɛ’n su. Kusu nn kɛ i blɛ’n wá jú’n, ɔ́ kpɛ́n su sakpa.” 21  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn sran’m be su minndɛ Zakari. Ɔ cɛli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. I sɔ’n boli be nuan. 22  Kɛ ɔ fin lɔ fiteli’n, ɔ kwlá ijɔman. Ɔ maan be wunnin i wlɛ kɛ ɔ wunnin abonuan sa* kun Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. I sa yɛ ɔ fa kan ndɛ kle be-ɔ, afin ɔ kwlá ijɔman. 23  Kɛ blɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ di Ɲanmiɛn junman’n wieli’n, ɔ ɔli i awlo. 24  Kɛ ɔ dili le nɲɔn kun’n, i yi Elizabɛti wunnzɛli. Ɔ kali awlo lɔ anglo nnun, ɔ fiteman. Ɔ seli kɛ: 25  “Like nga Zoova* w’a yo w’a man min le nɲɔn nun’n yɛ. I wla kpɛnnin min su, ɔ maan ɔ titili min ɲrun ɲannzuɛn’n sran’m be afiɛn.”+ 26  I anglo nsiɛn su’n, Ɲanmiɛn sunmannin anzi Gabliɛli,+ Galile klɔ nga be flɛ i Nazarɛti’n i su lɔ. 27  Ɔ ɔli talua kun m’ɔ nin-a siman bian’n,+ i wun lɔ. Be flɛ i Mari.+ Be trɛli i ase mannin bian kun kɛ ɔ jɛ i. Be flɛ bian sɔ’n kɛ Zozɛfu, ɔ fin Davidi osu’n nun. 28  Kɛ anzi’n wluli sua’n nun lɔ’n, ɔ seli talua’n kɛ: “Mari, Zoova* i klun jɔ ɔ wun kpa. Ɔ nin wɔ o nun.” 29  Kɛ talua’n tili’n, i akunndan’n sanngannin dan, yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wún ndɛ sɔ’n i wlɛ. 30  Anzi’n seli i kɛ: “Mari, nán srɛ kun wɔ, afin Ɲanmiɛn i klun jɔ ɔ wun. 31  Nian! Á wá wúnnzɛ, yɛ á wú ba yasua kun.+ Tɔn i dunman Zezi.+ 32  Ɔ́ wá yó sran dan,+ yɛ bé wá flɛ́ i Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n i Wa.+ Ɲanmiɛn Zoova* wá fɛ́ i si Davidi i famiɛn bia’n mɛ́n i.+ 33  Ɔ́ síe Zakɔbu i awlo’n titi. Kpɛkun i Famiɛn dilɛ’n su wieman le.”+ 34  Sanngɛ Mari seli anzi’n kɛ: “?Ɔ́ yó sɛ naan w’a yo ye? Afin e nin yasua fi e nin-a siman sua le.”+ 35  Anzi’n tɛli i su kɛ: “Ɲanmiɛn wawɛ’n wá jrá ɔ su.+ Yɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n, i tinmin’n ɔ́ wá káta ɔ su. I sɔ’n ti’n, ba mɔ á wá wú i’n, ɔ́ yó Ɲanmiɛn liɛ klonglo.+ Bé flɛ́ i Ɲanmiɛn Wa.+ 36  Elizabɛti m’ɔ ti ɔ osufuɛ’n, mɔ sran’m be flɛ i kɛ klun kpanfuɛ’n, kannzɛ w’a yo kpɛnngbɛn’n, w’a wunnzɛ. I anglo nsiɛn yɛ. 37  Afin ndɛ kwlaa ng’ɔ fin Ɲanmiɛn nuan fite’n, ɔ kpɛn su.”+ 38  Yɛ Mari seli kɛ: “N ti Zoova* i kanga. Maan ɔ yo kɛ nga a fa kannin’n sa.” Yɛ anzi’n yacili i lɛ ɔli-ɔ. 39  Blɛ sɔ’n nun’n, Mari siesieli i wun. Ɔ ɔli okaoka lika’m be bue liɛ’n su lɔ ndɛndɛ, Zida klɔ kun su. 40  Ɔ wluli Zakari i awlo lɔ, kpɛkun ɔ yoli Elizabɛti i like. 41  Kɛ Mari yoli Elizabɛti i like m’ɔ tili i cɛ’n, ba ng’ɔ o i klun’n, ɔ kplikplili. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali Elizabɛti su. 42  Elizabɛti kpannin kekle kpa seli kɛ: “Bla’m be nun’n ɔ liɛ su ti ye-o. Yɛ ba ng’ɔ o ɔ klun’n i liɛ su ti ye wie! 43  ?Wan yɛle min mɔ min Min’n i nin’n ba min wun wa-ɔ? 44  Afin kɛ a yoli min like m’ɔ guali min su nun cɛ’n, ba ng’ɔ o min klun’n, i klun jɔli. Ɔ maan, ɔ kplikplili. 45  Bla ng’ɔ lafili ndɛ nga Zoova* maan be kan kleli i’n su’n, i liɛ su ti ye wie. Afin ndɛ sɔ’m be kwlaa bé kpɛ́n su.” 46  Yɛ Mari seli kɛ: “Ń mánmán Zoova.*+ 47  Ɲanmiɛn m’ɔ ti min Defuɛ’n ti’n,+ min klun ti jɔwa dan. 48  Afin ɔ kpɛli i ɲin niannin i sufuɛ bla m’ɔ timan like fi’n.+ Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, sran’m bé wá sé kɛ min liɛ su ti ye.+ 49  Afin Ɲanmiɛn m’ɔ le tinmin’n, ɔ yoli abonuan sa kpanngban mannin min. Yɛ i dunman’n ti sanwun.+ 50  Be kwlaa nga be sro i mɔ be ɲin yi i’n, ɔ́ sí be aunnvɔɛ tititi.+ 51  Ɔ fɛli i sa’n yoli sa kekleekle mun. Be nga be tu be wun’n, ɔ sanngannin be nun.+ 52  Be nga be le kwlalɛ kpa mɔ be o famiɛn bia’m be su’n, ɔ kannin be ase.+ Kpɛkun ɔ mannin be nga be leman ɲrun’n be su.+ 53  Be nga be leman wie’n, ɔ mannin be ninnge kpakpa kpanngban.+ Ɔ maan be klun jɔli. Yɛ ɔ yoli maan aɲanbeunfuɛ’m be fali be sa ngbɛn be ɔli. 54  Ɔ ukɛli i sufuɛ Izraɛli. Ɔ yoli sɔ fa kleli kɛ i wla kpɛn nda ng’ɔ tɛli i kɛ+ 55  ɔ́ sí Abraamun nin i osu’n nunfuɛ’m be aunnvɔɛ titi’n su, kɛ ng’ɔ kan kleli e nannan mun’n sa.”+ 56  Mari dili anglo nsan i wun lɔ. I sin’n, ɔ sɛli i sin ɔli i klɔ. 57  Kɛ Elizabɛti i ba wulɛ juli’n, ɔ wuli ba yasua kun. 58  I tranfuɛ mun nin i osufuɛ’m be tili i kɛ Zoova* w’a si i aunnvɔɛ dan. Ɔ maan be nin i be dili aklunjɔɛ.+ 59  Kɛ ba’n dili cɛn ba mɔcuɛ’n, be wa wlɛli i klɛn.+ Kpɛkun be waan bé fɛ́ i si Zakari i dunman’n bé fá tɔ́n i. 60  Sanngɛ i nin seli kɛ: “Cɛcɛ! Maan be flɛ i Zan.” 61  Yɛ sran’m be seli i kɛ: “Be flɛman ɔ osufuɛ’m be nun wie fi sɔ.” 62  Ɔ maan, be fali be sa be usɛli i si kɛ ɔ kle dunman ng’ɔ klo kɛ be fa flɛ ba’n. 63  Ɔ seli be kɛ be mɛn i tɛbua kun. Ɔ klɛli su kɛ: “I dunman’n yɛle Zan.”+ Nanwlɛ, i sɔ’n boli be kwlaa be nuan. 64  Kɛ ɔ yoli sɔ cɛ’n, i taaman’n ɲannjili, ɔ kwla ijɔli ekun,+ yɛ ɔ manmannin Ɲanmiɛn. 65  Ɔ maan srɛ wa kunnin be tranfuɛ’m be kwlaa. Ndɛ sɔ’n truli Zida okaoka lika’n i bue kwlaa su. 66  Be kwlaa nga be tili ndɛ sɔ’n, be fa sieli be klun. Be seli kɛ: “?Ngue yɛ ba nga wá yó-ɔ?” Be seli sɔ afin Zoova* i sa o ba’n su. 67  I sin’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali ba’n i si Zakari su. Yɛ ɔ ijɔli Ɲanmiɛn nuan seli kɛ: 68  “Maan be manman Zoova* m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n.+ Afin ɔ kpɛli i ɲin i sufuɛ’m be su, yɛ ɔ deli be.+ 69  Ɔ mannin e defuɛ kun m’ɔ le kwlalɛ kpa’n.*+ Ɔ fin Davidi m’ɔ ti i sufuɛ’n+ i awlo’n nun. 70  Ɔ maan ndɛ ng’ɔ fa wlɛli i nuan ijɔfuɛ’m be nuan mɔ be kannin’n, ɔ kpɛnnin su.+ 71  Ɔ seli kɛ ɔ́ dé e be nga be nin e kun’n, ɔ nin be kwlaa nga be kpɔ e’n, be sa nun.+ 72  Yɛ kɛ ng’ɔ kan kleli e nannan mun sa’n, ɔ́ sí e aunnvɔɛ. Kpɛkun i wla su fimɛn i aenguɛ’n su.+ 73  Aenguɛ sɔ’n yɛ ɔ nin e nannan Abraamun be trali’n niɔn. Yɛ ɔ tali su nda.+ 74  Nda sɔ’n ti’n, ɔ́ dé e e kpɔfuɛ’m be sa nun. I sin’n, ɔ́ mán e atin kɛ e su i. Yɛ srɛ su kunman e i sɔ yolɛ’n nun. 75  É sú i kpa é gúɛ i ti nin i bo, yɛ é nánti seiin i ɲrun lele fá jú e wie cɛn. 76  Sanngɛ wɔ, min wa kan, bé wá flɛ́ wɔ Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n i nuan ijɔfuɛ. Afin á wá dún Zoova* i ɲrun mmua á síesíe i atin mun.+ 77  Á klé i nvlefuɛ’m be like naan b’a kwla ɲan be ti. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn yáci be wun sa’n cɛ́ be.+ 78  Afin e Ɲanmiɛn si aunnvɔɛ dan. Aunnvɔɛ silɛ sɔ’n ti’n, kannin kun m’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ’n ɔ́ kpája e su. Ɔ́ yó kɛ wafa nga kɛ wia’n tú i bo’n, lika’n fa kpaja’n sa. 79  Be nga be o aosin tuun kpa nun mɔ wie’n i kondro’n w’a kata be su’n,+ kannin sɔ’n, ɔ́ kpája be su. Yɛ ɔ́ fá e sín fɔundi atin’n su.” 80  Ba’n ɲinnin, yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i dunman nun’n, ɔ ɲannin wunmiɛn. Ɔ trannin aawlɛ nun lɔ lele naan cɛn nga ɔ́ yí i wun nglo klé Izraɛlifuɛ mun’n w’a ju.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “Kɛ ɔ o i nin i ku sɛ nun.”
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “aolia nun like.”
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “wɛ kun m’ɔ de e’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ, “Wɛ.”
Nian Nd. A5 nun.