Fluwa nga Pɔlu klɛli Kolɔsufuɛ mun’n 3:1-25

  • Nzuɛn laa’n nin nzuɛn uflɛ’n (1-17)

    • Amun wla amun asiɛ’n su wa nzuɛn’m be ase (5)

    • Be wiengu klolɛ’n yo maan sran’m be afiɛn sɛ kpa (14)

  • Awlobo nga be nunfuɛ’m be ti Klisifuɛ’n be afɔtuɛ manlɛ (18-25)

3  Sanngɛ kɛ mɔ be cɛnnin amun nin Klisi’n+ ti’n, maan amun kunndɛ nglo lɔ ninnge mun titi. Lɔ yɛ Klisi wo-ɔ. Ɔ ti Ɲanmiɛn i sa fama su.+  Asa ekun’n, maan amun akunndan’n tran nglo lɔ ninnge’m be su titi,+ nán maan ɔ tran asiɛ’n su wa ninnge’m be su.+  Afin amun wuli. Yɛ be fali amun nguan’n fiali Klisi nun kɛ nga Ɲanmiɛn bɔbɔ fa klo’n sa.  Cɛn nga Klisi m’ɔ ti e nguan’n+ wá yí i wun nglo’n, amun kusu bé wá yí amun nglo wie, yɛ amún ɲán ɲrun kɛ i sa wie.+  I sɔ’n ti’n, amun wla amun asiɛ’n su wa nzuɛn’m* be ase.+ Be yɛle bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun,* ɔ nin sa kainkain’m be yolɛ’n, ɔ nin be konvi m’ɔ sɔ bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n,+ ɔ nin konvi tɛ’n, ɔ nin aɲinkpli m’ɔ nin amuin sɔlɛ’n ti kun’n.  Ninnge sɔ’m be yolɛ’n ti yɛ Ɲanmiɛn wá yí i ya’n i nglo-ɔ.  Kusu laa’n, ninnge sɔ’m be yolɛ’n ti amun nzuɛn.+  Sanngɛ siɛn’n, maan amun wla ninnge nga’m be kwlaa be ase: Ya ble falɛ, nin awlɛn fufu, ɔ nin sa tɛtɛ’m be yolɛ,+ nin nzowa,+ ɔ nin be nvialiɛ nun lika’m be su aɔwi dilɛ’n.+ Nán maan ndɛ kɛ ngalɛ sa’m be fin amun nuan fite.  Asa ekun’n, nán maan amun bua ato kle amun wiengu.+ Amun kplo amun nzuɛn* laa’n+ nin i wunsu ninnge nga amun yo be’m be kwlaa gua, 10  kpɛkun amun fa nzuɛn uflɛ’n.+ Ndɛ nanwlɛ’n i silɛ’n ti’n, nzuɛn sɔ’n ɔ yo uflɛ tititi. Ɔ maan ɔ fa Sran ng’ɔ yili nzuɛn sɔ’n i liɛ’n.+ 11  Be nga be fa nzuɛn uflɛ sɔ’n, sɛ wie ti Glɛki-o, sɛ wie ti Zifu-o, sɛ be wlali wie klɛn-o, sɛ b’a wlaman wie klɛn-o, sɛ wie ti mɛn uflɛ nunfuɛ-o, sɛ wie ti Sitifuɛ-o,* sɛ wie ti kanga-o, sɛ wie ti diewa-o, be kwlaa be sɛ. Sanngɛ Klisi ti like kwlaa, yɛ ɔ o like kwlaa nun.+ 12  I sɔ’n ti’n, kɛ mɔ Ɲanmiɛn fali amun’n,+ mɔ amun ti i liɛ’n, m’ɔ klo amun ti’n, maan amun si sran aunnvɔɛ,+ amun yo sran ye, amun yo wun ase kanfuɛ,+ amun yo wɛtɛɛfuɛ,+ kpɛkun amun tra amun awlɛn.+ 13  Sɛ amun wiengu yo amun sa’n, maan ɔ sɔn amun nun. Asa ekun’n, kannzɛ be loli sran kun i ngasi’n,+ maan ɔ yaci sa nga be yoli i’n ɔ cɛ klun ufue su.+ Wafa kunngba nga Zoova* yacili sa nga amun yoli i’n cɛli amun klun ufue’n su’n, amun kusu amun yo sɔ wie.+ 14  Ng’ɔ o su ekun’n, yɛle kɛ maan amun kle kɛ amun klo amun wiengu.*+ Afin i sɔ’n yo maan sran’m be afiɛn sɛ kpa.+ 15  Asa ekun’n, maan Klisi i aunjɔɛ’n sie amun awlɛn’n.+ Afin be flɛli amun kɛ amun yo sran wunmuan. Asa kusu’n, maan amun kle kɛ amun si ye. 16  Maan Klisi i ndɛ’n tran amun nun naan amun yo ngwlɛlɛfuɛ. Maan amun kle amun wiengu like titi, yɛ amun wla amun wiengu fanngan* titi. Kɛ amún yó sɔ’n, maan amun to jue,+ amun manman Ɲanmiɛn, amun to Ɲanmiɛn sulɛ jue be fa kle kɛ amun si ye, amun tu amun klun be to jue* be manman Zoova.*+ 17  Sɛ amún yó like wie annzɛ sɛ amún kán ndɛ wie’n, maan amun yo i kwlaa sɔ’n e Min Zezi i dunman nun. Kɛ amún yó sɔ’n, maan amun la e Si Ɲanmiɛn ase i dunman nun.+ 18  Bla mun, maan amun lo amun wun man amun wun mun.+ Afin i sɔ’n ti kpa e Min’n i ɲrun. 19  Yasua mun, amun klo amun yi mun titi,+ yɛ nán amun fa be wun ya.*+ 20  Ba mun, maan amun ɲin yi amun si mun nin amun nin mun sa’n kwlaa nun,+ afin i sɔ’n jɔ e Min’n i klun. 21  Siɛ mun, nán amun fɔkɔ amun mma’m be awlɛn+ naan be wla bo.* 22  Kanga mun, maan amun ɲin yi amun min mun sa’n kwlaa nun.+ Nán kɛ be ɲin ta amun mɔ amun kunndɛ kɛ sran’m be klun jɔ amun wun’n i ngunmin ti yɛ ɔ fata kɛ amun yo sɔ-ɔ. Sanngɛ kɛ mɔ amun sro Zoova* mɔ amun buman akunndan tɛ’n, i ti yɛ ɔ fata kɛ amun yo sɔ-ɔ. 23  Like kwlaa nga amún yó’n, maan amun tu amun klun yo i kɛ Zoova* yɛ amun su yo mɛn i sa.+ Nán maan ɔ yo kɛ klɔ sran yɛ amun su yo mɛn i-ɔ. 24  Afin amun si kɛ aja like nga amún ɲɛ́n i’n, ɔ fin Zoova.*+ Maan amun di junman kekle man Klisi m’ɔ ti e Min’n. 25  Sran ng’ɔ yo sa tɛ’n, ɔ́ ɲán sa tɛ ng’ɔ yo’n i nuan like.+ Afin Ɲanmiɛn kpaman sran nun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “amun wunnɛn’n i likalika mun.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “sran.”
Laa’n, be nga be nzuɛn’n ti’n, sran’m be buman be sran’n, yɛ be flɛ be Sitifuɛ-ɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “maan amun fa klolɛ’n wla amun wun kɛ tralɛ sa.”
Annzɛ “amun tu amun wiengu fɔ.”
Annzɛ “amun to jue amun klun lɔ.”
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “nán amun yo be kpokokpoko.”
Annzɛ “be sa sin bubu be.”
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.