Sa nga be yili i nglo kleli Zan’n 21:1-27

  • Ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun (1-8)

    • Wie’n su tranman lɛ kun (4)

    • Ninnge’m be kwlaa b’a yo uflɛ (5)

  • Zerizalɛmun uflɛ’n (9-27)

21  I sin’n, n wunnin ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun, ɔ nin asiɛ uflɛuflɛ kun.+ Ɲanmiɛn su laa liɛ’n nin asiɛ laa liɛ’n, ɔ nin jenvie’n+ be nunman lɛ kun.+  Asa ekun’n, n wunnin Ɲanmiɛn klɔ mɔ yɛle Zerizalɛmun uflɛ’n. Ɔ fin nglo lɔ, ɔ fin Ɲanmiɛn wun lɔ ɔ su jra.+ W’a siesie i wun kɛ atɔnvlɛ m’ɔ su minndɛ i wun’n sa.+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n tili sran kun nɛn kekle kpa famiɛn bia’n i wun lɔ. Ɔ seli kɛ: “Nian! Ɲanmiɛn i tannin sua’n wo klɔ sran’m be afiɛn. Ɔ nin be trán, bé yó i sran. Ɲanmiɛn bɔbɔ nin be trán.+  Kpɛkun ɔ́ núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa,+ wie’n su tranman lɛ kun,+ be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun.+ Laa ninnge’m be nunman lɛ kun.”  Yɛ Sran ng’ɔ ti famiɛn bia’n su’n+ seli kɛ: “Nian! N su yo like kwlaa uflɛ.”+ Ɔ seli ekun kɛ: “Klɛ ndɛ sɔ mun, afin be ti nanwlɛ, yɛ be kwla lafi su.”  Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Ndɛ sɔ’m b’a kpɛn su! N ti Alfa nin Omega,* n ti bo bolɛ nin awieliɛ.+ Sran kwlaa nga nzuewe kun i’n, ń fá nzue ti m’ɔ man nguan’n i nun nzue’n ń mɛ́n i, ɔ su yiman like fi.+  Sran ng’ɔ kwla’n, ń fá ninnge sɔ mun ń mɛ́n i, yɛ ń yó i Ɲanmiɛn, kpɛkun ɔ́ yó min wa.  Sanngɛ srɛfuɛ mun nin be nga be lafiman Ɲanmiɛn su’n,+ ɔ nin be nga be ti fiɛn mɔ be yo sa kainkain mun’n, ɔ nin sran kunfuɛ mun,+ ɔ nin be nga be kunndɛ bla nin bian sukusuku mɔ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n,*+ nin be nga be nin mmusu’m be wla asa’n, ɔ nin amuin sɔfuɛ mun nin be kwlaa nga be ti ato buafuɛ’n,+ be lika liɛ’n yɛle sin dan mɔ sufru o nun+ mɔ yɛle wie’n i nɲɔn su’n.”+  Anzi nso mɔ ɲrɛnnɛn kasiɛn nso’m+ be o be kpongbo ba nso’m be nun’n, be nun kun bali. Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Bla maan n fa atɔnvlɛ’n n kle wɔ, Bua Ba’n i yi’n niɔn.”+ 10  Yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, ɔ fa min ɔli oka dan fleiin kpa kun su. Kpɛkun ɔ fali Ɲanmiɛn klɔ mɔ yɛle Zerizalɛmun uflɛ’n kleli min. Ɔ fin nglo lɔ, ɔ fin Ɲanmiɛn wun lɔ ɔ su jra,+ 11  yɛ Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n kpɛjɛ i su.+ Ɔ kpaja kɛ yɔbuɛ kpakpa sa. Ɔ fa yɔbuɛ nga be flɛ i kɛ zaspu’n. Yɔbuɛ sɔ’n ti kɛ vitri sa. Kɛ be nian nun’n, be wun i bue kun lɔ.+ 12  Klɔ’n i wun talɛ’n ti dan, yɛ ɔ ti nglonglo kpa. I anuan’m be ti blu-nin-nɲɔn (12), yɛ anzi blu-nin-nɲɔn (12) be jinjin be ɲrun lɛ. Kpɛkun be klɛli Izraɛli i mma’m be akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman be su kunngunngun. 13  I bue ng’ɔ o wia afiliɛ lɔ’n, i anuan’n ti nsan. I bue ng’ɔ o nglo lɔ lika’n nun’n, i anuan’n ti nsan. I bue ng’ɔ o ngua lɔ lika’n nun’n, i anuan’n ti nsan. Kpɛkun i bue ng’ɔ o wia atɔliɛ lɔ’n, i anuan’n ti nsan.+ 14  Be fali yɔbuɛ blu-nin-nɲɔn (12) be wlali klɔ’n i wun talɛ’n i bo ase. Kpɛkun be klɛli Bua Ba’n i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman blu-nin-nɲɔn (12) mun+ yɔbuɛ sɔ’m be su kunngunngun. 15  Sika ɔkwlɛ ndɛma mɔ be fa sunnzun like’n, ɔ o sran ng’ɔ su kan ndɛ kle min’n i sa nun, naan ɔ́ fá súnnzun klɔ’n nin i anuan mun, ɔ nin i wun talɛ’n.+ 16  Klɔ’n i bue nnan’m be sɛ. I tɛnndɛn nun nin i tɛtrɛ nun’n, be sɛ. Ɔ fali ndɛma’n sunnzunnin klɔ’n, ɔ ti kilo kɔe akpi nɲɔn ya nɲɔn ablaɔn (2.220).* I tɛnndɛn nun’n nin i tɛtrɛ nun’n, ɔ nin i nglonglo’n be sɛ. 17  Ɔ sunnzunnin klɔ’n i wun talɛ’n wie. Ɔ ti kude ya kun ablanan-nin-nnan (144).* Ɔ sunnzunnin i kɛ klɔ sran mun nin anzi’m be fa sunnzun like’n sa. 18  Zaspu+ yɛ be fa kplannin klɔ’n i wun talɛ’n niɔn. Yɛ klɔ’n ti sika ɔkwlɛ ngunmin. Ɔ ti kɛ vitri m’ɔ ti yɛiin’n sa. 19  Be fali yɔbuɛ kpakpa fanunfanun be fa yoli yɔbuɛ nga be fa wlali klɔ’n i wun talɛ’n i bo ase’n, be klanman kpa. Be nun klikli’n yɛle zaspu, i nɲɔn su’n yɛle safiri. I nsan su’n yɛle kaliseduanin, yɛ i nnan su’n yɛle emerodu. 20  I nnun su’n yɛle saadonisi, i nsiɛn su’n yɛle saaduanin, i nso su’n yɛle klizoliti, i mɔcuɛ su’n yɛle berili, i ngwlan su’n yɛle topazi, i blu su’n yɛle klizoplazi, i blu-nin-kun (11) su’n yɛle yasɛnti, i blu-nin-nɲɔn (12) su’n yɛle ametisi. 21  Asa ekun’n, klɔ’n i anuan blu-nin-nɲɔn (12) mun be ti afle mma blu-nin-nɲɔn (12). Yɛle kɛ be fali afle mma kun be yoli anuan kun. Klɔ’n i akpɔ dan’n ti sika ɔkwlɛ ngunmin. Ɔ fa vitri mɔ kɛ be nian nun’n, be wun i bue kun lɔ’n. 22  M’an wunman Ɲanmiɛn sua klɔ’n su. Afin Ɲanmiɛn Zoova* m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n+ nin Bua Ba’n yɛ be ti Ɲanmiɛn sua klɔ sɔ’n su-ɔ. 23  Klɔ’n mianman wia’n nin anglo ba’n be kpajalɛ’n i wun. Afin Ɲanmiɛn i ɲrun ɲanɲan’n kpaja klɔ’n su.+ Yɛ klɔ’n i su kannin’n yɛle Bua Ba’n.+ 24  I kpajalɛ’n ti’n,+ nvlenvle’m be nunfuɛ’m bé wún ase bé nánti. Kpɛkun asiɛ’n su famiɛn’m bé fá be aɲrunɲan’n wlú klɔ’n nun. 25  Klɔ sɔ’n i anuan’m bé lá su wia nun tititi. Afin aliɛ su sanman klɔ sɔ’n su.+ 26  Yɛ bé fá nvlenvle’m be aɲrunɲan’n bé wlú klɔ’n nun, kpɛkun bé yí i ayɛ.+ 27  Like fiɛn fi su wluman klɔ sɔ’n nun mlɔnmlɔn. Yɛ sran kwlaa ng’ɔ yo tete sa’n, m’ɔ laka sran naan ɔ mlin’n, ɔ su wluman klɔ sɔ’n nun wie mlɔnmlɔn.+ Saan be nga be dunman klɛ Bua Ba’n i nguan fluwa’n nun’n, be yɛ bé wlú nun-ɔn.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “A nin Z.” Glɛki nun’n, Alfa ti fluwa mma klikli’n, yɛ Omega ti i kasiɛn’n.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “stadi 12.000.” Stadi kun ti mɛtri 185. Nian Nd. B14 nun.
Ɔ ju mɛtri kɔe 64. Nian Nd. B14 nun.
Nian Nd. A5 nun.