Sa nga be yili i nglo kleli Zan’n 20:1-15

  • Be cili Satan, ɔ́ ká sɔ lele afuɛ 1.000 (1-3)

  • Be nga be nin Klisi bé dí famiɛn afuɛ 1.000 (4-6)

  • Be yacili Satan nun, kpɛkun i sin be nunnunnin i (7-10)

  • Be dili be nga be wuli’n be jɔlɛ famiɛn bia ufue’n i ɲrun lɛ (11-15)

20  N wunnin anzi kun, ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ su jra. Kunman dan mɔ be simɛn i bo’n i lakle’n+ nin jrɔkɔ dan kun be wo i sa nun.  Ɔ trali dragɔn+ mɔ yɛle wuo lalaa’n,+ mɔ yɛle Suɛn Tɔnfuɛ’n+ nin Satan’n.+ Ɔ cili i naan ɔ ka sɔ lele afuɛ akpi (1.000).  Kpɛkun ɔ to i yili kunman dan mɔ be simɛn i bo’n nun.+ Ɔ toli nun yɛ ɔ fali nzɔliɛ kun sieli su. Ɔ yoli sɔ naan w’a lakaman nvlenvle’m be nunfuɛ’m be kun lele naan afuɛ akpi’n (1.000) i nuan w’a yia. Kɛ blɛ sɔ’n ko sin’n, bé yáci i nun le nɲɔn kun.+  N wunnin famiɛn bia mun, yɛ be mannin be nga be titi bia sɔ’m be su’n be atin kɛ be di sran’m be jɔlɛ. Kpɛkun n wunnin be nga Zezi nin Ɲanmiɛn be ndɛ’n i kanlɛ ti’n be kunnin be’n* be mmoja’n, ɔ nin be nga b’a kotoman nnɛn’n annzɛ i wunsu nga be yoli’n i bo’n, mɔ i nzɔliɛ nunman be ngban’n su nin be sa’n su’n.+ Be mannin sran sɔ’m be nguan ekun yɛ be nin Klisi’n be dili famiɛn+ afuɛ akpi (1.000).  (Be nga be wuli’n be onga’m+ b’a ɲanman nguan lele naan afuɛ akpi’n (1.000) w’a wie.) Sran cɛnlɛ klikli’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+  Be nga be cɛn be sran cɛnlɛ klikli’n nun’n, be liɛ su ti ye, be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo.+ Wie’n i nɲɔn su’n+ su kwlaman be.+ Sanngɛ bé yó Ɲanmiɛn nin Klisi’n be ɲrun jranfuɛ,+ kpɛkun be nin i bé dí famiɛn afuɛ akpi (1.000).+  Kɛ afuɛ akpi’n (1.000) i nuan ko yia’n, bé yáci Satan nun, ɔ́ fín bisua fíte.  Ɔ́ kɔ́ asiɛ’n i bue nnan’m be su, ɔ́ kó láka nvlenvle’m be nunfuɛ mɔ be yɛle Gɔgu nin Magɔgu’n, naan ɔ́ yíayía be naan be kun alɛ. Sran sɔ’m be sɔnnin kpa kɛ jenvie nuan aunɲan’n sa.  Be truli asiɛ wunmuan’n su, yɛ be bo sin yiali Ɲanmiɛn i sran’m be nanmue’n ɔ nin klɔ nga Ɲanmiɛn klo i’n. Sanngɛ sin fin ɲanmiɛn su lɔ yrali be kɔlikɔli.+ 10  Be toli Suɛn Tɔnfuɛ m’ɔ lakali sran mun’n be yili i sin dan m’ɔ jue kpa’n mɔ sufru o nun’n, i nun. Lɔ yɛ nnɛn wlɛfuɛ’n+ nin sran ng’ɔ tɔn i wun suɛn kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be wo-ɔ.+ Yɛ bé klé be ɲrɛnnɛn* wia nun nin kɔnguɛ tititi. 11  I sin’n, n wunnin famiɛn bia dan kun, ɔ ti ufue. Yɛ n wunnin Sran ng’ɔ ti su’n.+ Asiɛ’n nin ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, be wanndili i ɲrun lɛ.+ Kpɛkun b’a wunman be kun. 12  N wunnin be nga be wuli’n. Be nga be le ɲrun-o, be nga be leman ɲrun-o, n wunnin be. Be jinjin famiɛn bia’n i ɲrun lɛ, kpɛkun be tikeli fluwa wie’m be su. Be tikeli fluwa kun ekun su, nguan fluwa’n niɔn.+ Ndɛ ng’ɔ o fluwa sɔ’m be nun’n nin be nga be wuli’n be ayeliɛ’n, be su yɛ be niannin be dili be jɔlɛ-ɔ.+ 13  Be nga be wuli mɔ be o jenvie’n nun’n, jenvie’n yili be mannin. Be nga be wuli mɔ be o wie’n i sa nun’n, wie’n yili be mannin. Yɛ be nga be wuli mɔ be o Ndia’n* nun’n, ɔ yili be mannin. Kpɛkun like nga sran kun yoli’n, i su yɛ be niannin be dili i jɔlɛ-ɔ.+ 14  Be toli wie’n nin Ndia’n* be yili be sin dan’n nun.+ Sin dan’n yɛle wie’n i nɲɔn su’n.+ 15  Asa ekun’n, be nga be dunman nunman nguan fluwa’n nun’n,+ be to be yili i sin dan’n nun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “be fali kpɛliɛ be kunnin be.”
Annzɛ “bé cí be”, “bé wlá be bisua.”
Annzɛ “Adɛsi’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Adɛsi’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.