Sa nga be yili i nglo kleli Zan’n 19:1-21

  • An manman Zoova, jɔlɛ ng’ɔ di’n ti (1-10)

    • Bua Ba’n i aja’n (7-9)

  • Sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ ufue’n su’n (11-16)

  • Ɲanmiɛn i nnɔsua nun aliɛ dan’n (17, 18)

  • Be kwlali nnɛn’n (19-21)

19  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n tili like kun ngan. Ɔ tɛ kɛ sran kpanngban kpa yɛ be su ijɔ ɲanmiɛn su lɔ sa. Be se kɛ: “An manman Ya!*+ E delɛ’n fin e Ɲanmiɛn’n. Maan aɲrunɲan’n nin tinmin’n be yo i liɛ.  Afin jɔlɛ ng’ɔ di’n ti nanwlɛ, yɛ ɔ ti su.+ Yɛle kɛ tekle bla dan m’ɔ fɛli i bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m be yolɛ’n* sacili asiɛ’n sufuɛ mun’n, ɔ tuli i fɔ. Ɔ tuli i sufuɛ mɔ bla sɔ’n guali be mmoja ase’n be klunngbɔ wie.”+  Kpɛkun i kpɛ nɲɔn su’n, be seli kɛ: “An manman Ya!*+ Yɛ maan wunsrɛn’n fin klɔ’n nun fu wɔ nglo tititi.”+  Kɛ ɔ yoli sɔʼn, kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) mun+ nin anzi nnan’m+ be utuli be ɲin ase be suli Ɲanmiɛn m’ɔ ti famiɛn bia’n su’n. Be seli kɛ: “Maan ɔ yo sɔ! An manman Ya!”*+  Asa ekun’n, sran kun nɛn tɛli famiɛn bia’n i wun lɔ. Ɔ seli kɛ: “Amun mɔ amun ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ+ mɔ an sro i’n, i bakan-o, i kpɛnngbɛn-o,+ an manman Ɲanmiɛn.”  N tili like kun ekun ngan. Ɔ tɛ kɛ sran kpanngban kpa be nɛn’n sa, ɔ tɛ kɛ nzue kpanngban kpa su sonji sa, yɛ ɔ tɛ kɛ ɲanmiɛn’n su kpla kekle kpa sa. Be se kɛ: “An manman Ya,*+ afin e Ɲanmiɛn Zoova* m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n,+ w’a bo famiɛn dilɛ bo!+  Maan e klun jɔ, maan e klun jɔ tratra su, yɛ maan e mɛnmɛn i. Afin Bua Ba’n i aja cɛn’n w’a ju, yɛ i yi’n w’a siesie i wun.  Be mɛnnin i atin kɛ ɔ wla lɛn m’ɔ ti kpa’n, m’ɔ ti ɲanɲanɲan’n, m’ɔ ti yɛiin’n. Afin lɛn m’ɔ ti kpa’n, ɔ ti sa kpa nga Ɲanmiɛn i sran’m be yo’n i nzɔliɛ.”+  Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Klɛ ndɛ nga: Be nga be yiali be Bua Ba’n i aja’n i nnɔsua nun aliɛ’n i dilɛ’n bo’n, be liɛ su ti ye.”+ Asa ekun’n, ɔ seli min kɛ: “Ndɛ nga’m be ti Ɲanmiɛn i ndɛ sakpa, be ti nanwlɛ.” 10  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n kotoli i ja’n wun lɛ naan ń sú i. Sanngɛ ɔ seli min kɛ: “Cɛcɛ! Nán yo sɔ!+ N ti wɔ nin ɔ niaan mɔ be kan Zezi i ndɛ’n,+ amun wiengu junman difuɛ. Su Ɲanmiɛn!+ Afin Zezi i ndɛ’n i kanlɛ ti yɛ sran’m be ijɔ Ɲanmiɛn nuan-ɔn.”+ 11  N wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n tikeli muaan. Kpɛkun n wunnin nnɛn kpanngɔ ufue kun.+ Sran ng’ɔ ti su’n, be flɛ i kɛ Sran mɔ be kwla lafi i su’n+ nin Sran m’ɔ di nanwlɛ’n.+ Jɔlɛ ng’ɔ di’n ti su, yɛ alɛ ng’ɔ kun’n ti su.+ 12  I ɲinma’m be jue kɛ sin sa,+ yɛ like m’ɔ ti kɛ famiɛn kle sa’n, i kpanngban wo i ti. Dunman kun klɛ i wun. Sran fi siman dunman sɔ’n, saan i bɔbɔ yɛ ɔ si i-ɔ. 13  Mmoja o* tralɛ ng’ɔ o i wun’n nun. Yɛ dunman nga be fa flɛ i’n, yɛle Ɲanmiɛn Ndɛ’n.+ 14  Asa ekun’n, ɲanmiɛn su lɔ alɛ kunfuɛ mɔ be o nnɛn kpanngɔ ufue’m be su’n, be su i su. Be wun tralɛ’n ti lɛn m’ɔ ti kpa, ɔ ti ufue, yɛ ɔ ti yɛiin. 15  Tokofi tɛnndɛn+ kpa kun m’ɔ la kpa’n wo i nuan nun. Ɔ́ fá kún nvlenvle’m be nunfuɛ mun. Kpɛkun ɔ́ fá blalɛ kpɔnman kánkán be.+ Asa ekun’n, ɔ́ tíatía viɲin mma’m be su Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i duvɛn yiwlɛ’n nun. Duvɛn yiwlɛ sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i ya dan mɔ w’a fa’n.+ 16  Dunman kun klɛ i tralɛ’n su, kan i sɔwa’n wo lɛ’n. Dunman sɔ’n yɛle famiɛn’m be Famiɛn nin miɛn’m be Miɛn.+ 17  N wunnin anzi kun, ɔ jin wia’n i nun. Ɔ kpannin kekle kpa seli anunman nga be tu sin ɲanmiɛn su lɔ’n be kwlaa be kɛ: “An bla wa, maan amun ti yia Ɲanmiɛn i nnɔsua nun aliɛ dan’n i dilɛ’n bo,+ 18  naan amun di famiɛn mun nin sonja su kpɛn mun, ɔ nin be nga be le wunmiɛn mun,+ nin nnɛn kpanngɔ mun, ɔ nin be nga be ti be su’n be nnɛn’n.+ I diewa-o, i kanga-o, i be nga be leman ɲrun-o, i be nga be le ɲrun-o, an di be kwlaa be nnɛn’n.” 19  Kpɛkun n wunnin nnɛn’n, nin asiɛ’n su famiɛn mun nin be alɛ kunfuɛ mun. Be ti w’a yia kɛ be nin sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ’n su’n nin i alɛ kunfuɛ’m bé kún alɛ.+ 20  Be trali nnɛn’n nin sran ng’ɔ tɔn i wun suɛn kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n,+ m’ɔ yo abonuan sa mun nnɛn wlɛfuɛ’n i ɲrun lɛ’n. Ɔ yoli abonuan sa sɔ mun fa lakali be nga nnɛn wlɛfuɛ’n i nzɔliɛ o be wun’n,+ ɔ nin be nga be su i wunsu nga be yoli’n.+ Be toli be nɲɔn’n be yili i sin dan m’ɔ jue kpa mɔ sufru o nun’n i nun,+ kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn be ɲin te o su. 21  Sanngɛ be onga’m be liɛ’n, tokofi tɛnndɛn ng’ɔ fin sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ’n su’n i nuan nun fite’n yɛ ɔ kunnin be-ɔ.+ Kpɛkun anunman’m be dili be nnɛn’n lele be ku yili.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpe’n.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpe’n.
Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpe’n.
Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpe’n.
Nian Nd. A5 nun.
Be kwla se ekun kɛ “guali.”