Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sa nga be yili i nglo kleli Zan’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Ɲanmiɛn maan Zezi yili sa kun nglo (1-3)

  • Asɔnun nso’m be nunfuɛ’m be like yolɛ (4-8)

   • “N ti Alfa nin Omega” (8)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, be fali Zan ɔli e Min’n i cɛn’n nun (9-11)

  • Zan wunnin Zezi aolia nun. I ɲrun’n ti ɲanɲanɲan (12-20)

 • 2

  • Ndɛ nga be klɛli ko mannin Efɛzi asɔnun’n (1-7) nin Simirinin asɔnun’n (8-11) nin Pɛɛgamun asɔnun’n (12-17) nin Tiatii asɔnun’n (18-29)

 • 3

  • Ndɛ nga be klɛli ko mannin Sadi asɔnun’n (1-6) nin Filadɛlfi asɔnun’n (7-13) nin Laodise asɔnun’n (14-22)

 • 4

  • Zan wunnin lika nga Zoova o ɲanmiɛn su lɔ’n (1-11)

   • Zoova ti i famiɛn bia’n su (2)

   • Kpɛnngbɛn 24 mun be titi famiɛn bia’m be su (4)

   • Anzi nnan mun (6)

 • 5

  • Fluwa ɲɔnɲɔnwa mɔ be fali ninnge nso be fa trɛli i nuan’n i ase’n (1-5)

  • Bua Ba’n w’a fa fluwa’n (6-8)

  • Bua Ba’n yɛ ɔ le atin tutu ninnge nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n niɔn (9-14)

 • 6

  • Bua Ba’n tutuli ninnge nsiɛn klikli nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n (1-17)

   • Sran ng’ɔ kwla’n wo nnɛn kpanngɔ ufue’n su (1, 2)

   • Nnɛn kpanngɔ ng’ɔ ti ɔkwlɛ kɛ sin sa’n i su fufuɛ’n yó maan fɔundi’n tú asiɛ’n su (3, 4)

   • Nnɛn kpanngɔ ble’n i su fufuɛ’n yó maan awe’n kpɛ́n (5, 6)

   • Nnɛn kpanngɔ nga w’a kpa fuai kɛ sran mɔ tukpacɛ w’a ti i kpa’n sa’n i su fufuɛ’n suan Wie’n (7, 8)

   • Be nga be kunnin be’n be o tɛ yiwlɛ’n i bo (9-11)

   • Asiɛ’n kejeli dan kpa (12-17)

 • 7

  • Anzi nnan b’a tra aunmuan nga be saci like’n be nun (1-3)

  • Sran 144.000 nga be sieli be nzɔliɛ’n (4-8)

  • Sran kpanngban kpa mɔ tralɛ ufue tɛnndɛn o be wun sɛsɛsɛ’n (9-17)

 • 8

  • Be tuli like nso su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n (1-6)

  • Awɛ nnan klikli’m be tɛlɛ’n (7-12)

  • Be boli ɲrɛnnɛn nsan su’n su (13)

 • 9

  • Awɛ nnun su’n i tɛlɛ’n (1-11)

  • Ɲrɛnnɛn klikli’n w’a sin. Ɲrɛnnɛn nɲɔn ekun bé wá bɛ́ i sin (12)

  • Awɛ nsiɛn su’n i tɛlɛ’n (13-21)

 • 10

  • Fluwa kaan kun o anzi kun m’ɔ le wunmiɛn kpa’n i sa nun (1-7)

   • “Ɔ su cɛman kun” (6)

   • Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n, ɔ́ kpɛ́n su (7)

  • Zan dili fluwa kan’n (8-11)

 • 11

  • Lalofuɛ nɲɔn mun (1-13)

   • Bé wlá bajɛ tralɛ yɛ bé fá cɛn ba 1.260 bé kán Ɲanmiɛn ndɛ (3)

   • Be kunnin be, sanngɛ b’a sieman be (7-10)

   • Kɛ cɛn ba nsan nin sin sinnin’n, be ɲannin nguan ekun (11, 12)

  • Ɲrɛnnɛn nɲɔn su’n w’a sin, i nsan su’n su ba (14)

  • Awɛ nso su’n i tɛlɛ’n (15-19)

   • E Min’n nin i Klisi’n be Famiɛn dilɛ’n (15)

   • Ɲanmiɛn wá núnnún be nga be saci asiɛ’n (18)

 • 12

  • Bla’n nin ba yasua’n, ɔ nin dragɔn’n (1-6)

  • Misɛli nin dragɔn’n be kunnin (7-12)

   • Be kannin dragɔn’n i bo be yili i asiɛ’n su (9)

   • Suɛn Tɔnfuɛ’n si kɛ i blɛ’n w’a sɔnman kun (12)

  • Dragɔn’n kle bla’n i ɲrɛnnɛn (13-17)

 • 13

  • Nnɛn nga i ti’n ti nso’n, ɔ fin jenvie’n nun fiteli (1-10)

  • Nnɛn nga i wuɛ’n ti nɲɔn’n, ɔ fin asiɛ’n bo fiteli (11-13)

  • Nnɛn nga i ti’n ti nso’n i wunsu’n (14, 15)

  • Nnɛn’n i nzɔliɛ’n nin i like nuan’n (16-18)

 • 14

  • Bua Ba’n nin sran 144.000 mun (1-5)

  • Anzi nsan be kannin ndɛ wie mun (6-12)

   • Anzi kun tu sin ɲanmiɛn su lɔ. Jasin fɛ kpa kun o i nuan (6, 7)

  • Be kwlaa nga be nin Klisi be o nun mɔ be wu’n, be liɛ su ti ye (13)

  • Be kpɛli asiɛ’n su ninnge mun kpɛ nɲɔn (14-20)

 • 15

  • Anzi nso nin be sa nun ɲrɛnnɛn nso’n (1-8)

   • Moizi nin Bua Ba’n be jue’n (3, 4)

 • 16

  • Ɲanmiɛn i ya m’ɔ o kpongbo ba nso’m be nun’n (1-21)

   • Be utuli i asiɛ’n su (2), jenvie’n nun (3), nzue ba mun nin nzue ti’m be nun (4-7), wia’n su (8, 9), nnɛn’n i bia’n su (10, 11), Efrati’n nun (12-16), aunmuan’n nun (17-21)

   • Bé kún Ɲanmiɛn i alɛ’n Aamagedɔn lɔ (14, 16)

 • 17

  • “Babilɔnin Klɔ Dan’n” i fɔ tulɛ (1-18)

   • Tekle bla dan’n ti nnɛn ɔkwlɛ bioun kun su (1-3)

   • Nnɛn’n ‘o lɛ laa, ɔ nunman lɛ dɔ nga su, sanngɛ ɔ́ wá fín kunman dan mɔ be simɛn i bo’n i nun fíte’ (8)

   • Wɛ blu’m be nin Bua Ba’n bé kún alɛ (12-14)

   • Wɛ blu’m bé kpɔ́ tekle bla’n (16, 17)

 • 18

  • “Babilɔnin Klɔ Dan’n” w’a tɔ (1-8)

   • “Min sran mun, an fin klɔ’n nun fite” (4)

  • Babilɔnin i tɔlɛ’n ti’n, sran’m bé bó awuyomo (9-19)

  • Babilɔnin i tɔlɛ’n ti’n, ɲanmiɛn su lɔfuɛ’m be klun jɔ́ (20)

  • Bé wá mán Babilɔnin su bé tó yí i jenvie’n nun kɛ yɔbuɛ wie sa (21-24)

 • 19

  • An manman Zoova, jɔlɛ ng’ɔ di’n ti (1-10)

   • Bua Ba’n i aja’n (7-9)

  • Sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ ufue’n su’n (11-16)

  • Ɲanmiɛn i nnɔsua nun aliɛ dan’n (17, 18)

  • Be kwlali nnɛn’n (19-21)

 • 20

  • Be cili Satan, ɔ́ ká sɔ lele afuɛ 1.000 (1-3)

  • Be nga be nin Klisi bé dí famiɛn afuɛ 1.000 (4-6)

  • Be yacili Satan nun, kpɛkun i sin be nunnunnin i (7-10)

  • Be dili be nga be wuli’n be jɔlɛ famiɛn bia ufue’n i ɲrun lɛ (11-15)

 • 21

  • Ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun (1-8)

   • Wie’n su tranman lɛ kun (4)

   • Ninnge’m be kwlaa b’a yo uflɛ (5)

  • Zerizalɛmun uflɛ’n (9-27)

 • 22

  • Nzue ba mɔ i nun nzue’n man nguan’n (1-5)

  • Ndɛ’n i atabo’n (6-21)

   • ‘Bla! Fa nzue ng’ɔ man nguan’n. A su yiman like fi’ (17)

   • “E Min Zezi, bla” (20)