Zeremin 17:1-27

  • Zida i sa tɛ’n ti dan (1-4)

  • Kɛ be fa be wla be gua Zoova su’n be ɲan su ye (5-8)

  • Klɔ sran’n i awlɛn’n ti tɛ (9-11)

  • Zoova su yɛ Izraɛli fɛ i wla gua-ɔ (12, 13)

  • Zeremin i srɛlɛ’n (14-18)

  • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo (19-27)

17  “Be fali biki kun mɔ blalɛ yɛ be fa yoli’n be klɛli Zidafuɛ’m be sa tɛ’n.Biki mɔ i ti lika’n ti diaman’n yɛ be fa klɛli be sa tɛ’n be awlɛn ba’n su-ɔ,ɔ nin be amuin sɔwlɛ’m be lika ng’ɔ ti kɛ nnɛn wɛ sa’n su-ɔ.   “Like nga be mma’m be kusu be ɲin o i sin’n, yɛle be amuin sɔwlɛ mun ɔ nin be waka nga be sɔ be’n,*+mɔ be o waka nga be le nɲa kpanngban’n be wun lɛ’n, kpɔlɛ’m be ti su lɔ’n,+   nin oka nga be o aawlɛ’n nun lɔ’n.Ń fá ɔ aɲanbeun ninnge mun nin ɔ ninnge kpakpa mun ń mán naan befɛn be.+Nanwlɛ, ń fá ɔ amuin sɔwlɛ mun* ń mán, afin a yoli sa tɛ ɔ lika’m be nun.+   Aja like nga n fa mannin wɔ’n, ɔ bɔbɔ ɔ klun klo su á sé kɛ a fɛmɛn i kun.+Ń mían ɔ fii naan a su ɔ kpɔfuɛ mun nvle kun mɔ a siman lɔ’n i nun,+afin ɔ ti’n, min ya’n w’a jue kɛ sin sa.*+Ɔ́ júe sɔ tititi.”   Zoova waan yoo:“Sran* ng’ɔ fɛ i wla guɛ i klɔ sran su’n,+m’ɔ lafi klɔ sran’n i wunmiɛn’n su’n,+mɔ i awlɛn’n tu Zoova su’n, nán maan ɔ ɲan muae le.   I sɔ sran liɛ’n, ɔ́ káci kɛ waka kun mɔ i ngunmin jin aawlɛ flɛnnɛn’n nun sa.Ɔ su wunman like kpa kun sa le,sanngɛ aawlɛ’n nun lɔ lika kee’m be nun,nin asiɛ ng’ɔ ti njin ngunmin’n, mɔ sran fi kwlá tranman su’n, be su yɛ ɔ́ trán-ɔn.   Sran* ng’ɔ lafi Zoova su’n,m’ɔ fɛ i wla gua Zoova su’n, i liɛ su ti ye.+   Sran sɔ’n yó kɛ waka kun mɔ be tɛli i nzue ba nuan,mɔ i olui’m be trɛ lele be ju nzue ba’n nun lɔ’n sa.Kɛ aunyɛyɛ’n wá kpɛ́n’n ɔ su yomɛn i like fi,yɛ i nɲa’m bé lú tititi.+Afuɛ nga wawa’n wá kpɛ́n dan’n ɔ su kokoman,yɛ ɔ su yaciman mma sulɛ le.   Klɔ sran’n i awlɛn’n i gblɛ liɛ’n,* ɔ tra like kwlakwla, yɛ ɔ ti tɛ dan.*+?Wan yɛ ɔ kwla si i-ɔ? 10  Min Zoova, n niannian klɔ sran i awlɛn’n nun,+n niɛnniɛn i klun akunndan ng’ɔ ti fiawa* bɔbɔ’n nun,naan ń fá like nga sran kun yo’n,nin ajalɛ ng’ɔ fa’n i nuan like ń mɛ́n i.+ 11  Sran ng’ɔ kpɛ gblɛ* fa ɲɛn i wun’n,+ɔ ti kɛ cinndalo kun m’ɔ tiantian klenzua nga nɛ́n i yɛ ɔ toli’n be nuan sa.I nguan cɛn’n i afiɛn nun’n, i aɲanbeun ninnge’m béfí i sa,kpɛkun i agualiɛ su’n, bé wún kɛ ɔ ti sinnglinfuɛ.” 12  Kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn i famiɛn bia m’ɔ ti ɲanɲan’n ɔ le ɲrun kpa.Lɛ yɛ e Ɲanmiɛn sua’n taka-ɔ.+ 13  Ee Zoova, wɔ mɔ Izraɛli fɛ i wla’n gua ɔ su’n,be kwlaa nga be kpɔci wɔ’n bé wún ɲannzuɛn.Bé klɛ́ be nga be nin wɔ* b’a bu’n be dunman’n ndutre’n nun,+afin be kacili be sin sili wɔ, kusu nn Zoova, wɔ yɛ a ti nzue ti m’ɔ man nguan’n niɔn.+ 14  Ee Zoova, yo min juejue, i liɛ’n ń yó juejue sakpa.De min, i liɛ’n ń fíte nun,+afin sran nga n mɛnmɛn i’n yɛle wɔ. 15  Nian, sran wie’m be se min kɛ:“?Ndɛ nga Zoova kannin’n, w’a yo sɛ siɛn’n?+Maan ɔ kpɛn su naan e nian-e!” 16  Sanngɛ min liɛ’n, kɛ bua sunianfuɛ wie sa’n, m’an yaciman ɔ su sulɛ,yɛ m’an kunndɛman kɛ ɲrɛnnɛn cɛn’n ɔ ju.Ɔ bɔbɔ a si ndɛ kwlaa ng’ɔ fin min nuan fiteli’n i kpa.Yɛ i kwlaa yoli ɔ ɲrun. 17  Nán yo naan srɛ dan kpa kun min.Kɛ n wo ɲrɛnnɛn nun’n, ɔ sin yɛ n fia-ɔ. 18  Maan be nga be kle min yalɛ’n be wun ɲannzuɛn,+sanngɛ min liɛ’n, nán maan n wun ɲannzuɛn.Maan srɛ kun be kpo,sanngɛ min liɛ’n, nán maan srɛ kun min.Yo maan ɲrɛnnɛn cɛn’n ɔ ju be su,+bubu be nun, nunnun be sekeseke.* 19  Zoova seli min kɛ yoo: “Kɔ ko jran nvlefuɛ’m be anuan mɔ Zida lɔ famiɛn’m be wlu nun be fite’n i nun, ɔ nin Zerizalɛmun klɔ’n i anuan’m be kwlaa be nun.+ 20  Se be kɛ: ‘Zida famiɛn mun nin Zidafuɛ’m be kwlakwla, ɔ nin Zerizalɛmunfuɛ’m be kwlakwla, amun mɔ amun sin anuan nga’m be nun’n, amun kwlakwla, amun tie ndɛ nga Zoova kan’n. 21  Zoova waan yoo: “Amun nian amun wun kpa. Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, nán amun sua trɔ, yɛ nán amun fa trɔ wie fi fa sin Zerizalɛmun klɔ’n i anuan’m be nun.+ 22  Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, nán amun fa trɔ wie fi amun awlo’n nun fite, yɛ nán amun di junman wie fi.+ Maan Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n yo min liɛ klonglo kɛ nga n kan kleli amun nannan mun’n sa.+ 23  Sanngɛ b’a sieman be su naan se kɛ bé fá su. Be waan be tieman* ndɛ nga n kan kle be’n, yɛ fɔ nga n tu be’n b’a bumɛn i ndɛ.”’+ 24  “‘Zoova waan yoo: “Sanngɛ sɛ amun nian min ndɛ’n su sɛsɛsɛ be nanti’n, naan Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n amun faman trɔ ba kun sa be sinman klɔ nga i anuan’m be nun’n, naan amun di Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n m’ɔ ti min liɛ klonglo’n su’n, naan cɛn sɔ’n nun’n amun diman junman wie fi’n,+ 25  i liɛ’n, famiɛn’n nin sran dandan nga be tran Davidi i famiɛn bia’n su’n,+ bé fú kakaklolo nin nnɛn kpanngɔ’m be su yɛ bé sín klɔ nga i anuan’m be nun-ɔn. Famiɛn mun nin be klɔ’m be su sran dandan mun, ɔ nin Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ’m bé yó sɔ.+ Yɛ sran trán klɔ nga su tititi. 26  Nanwlɛ, sran’m bé fín Zida klɔ’m be su nin Zerizalɛmun asa’n su, nin Bɛnzamɛn akpasua’n su lɔ,+ nin lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun lɔ,+ nin okaoka lika’m be nun nin Negɛbu* lɔ bé bá Zoova i sua’n nun wa, bé wá yí tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n,+ ɔ nin tɛ fanunfanun mun.+ Bé bá bé wá mán ble annzɛ i wunsu like+ nin ansan ufue. Bé mán Ɲanmiɛn like bé fá lɛ́ i ase.+ 27  “‘“Sanngɛ sɛ amun faman min ndɛ’n su’n, naan amun diman Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n m’ɔ ti min liɛ klonglo’n su’n, naan Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, amun sua trɔ annzɛ amun fa trɔ be fa sin Zerizalɛmun klɔ’n i anuan’m be nun’n, ń wɔ́ klɔ’n i anuan’m be nun. Yɛ sin’n dí Zerizalɛmun klɔ’n nun sua fleiin mun,+ yɛ ɔ su nuanman le.”’”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ɔ lika nglonglo mun.”
Be kwla se ekun kɛ “afin kɛ n fali ya’n, be sɔli ɔ nuan kɛ sin wie sa.”
Annzɛ “Yasua sran.”
Annzɛ “Yasua sran.”
Annzɛ “i sran lakalɛ liɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be yo i sa fi-ɔ ɔ yoman ye.”
Annzɛ “wafa nga sran’n i wun yo i’n.” Ebr., “aklɛnzia mun.”
Annzɛ “ng’ɔ yoman sa i nuan su.”
Ebr., “min.” Ɔ ti weiin kɛ Zoova ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “nunnun be kpɛ nɲɔn.”
Ebr., “Be keteli be kɔmin.”
Annzɛ “ngua lɔ lika’n nun.”