Zeremin 29:1-32

  • Zeremin klɛ fluwa ko mannin be nga be trali be ɔli Babilɔnin’n (1-23)

    • Kɛ afuɛ 70 ko sin’n Izraɛlifuɛ’m bé sá be sin (10)

  • Ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli Semaia’n (24-32)

29  Fluwa nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremin klɛli i Zerizalɛmun lɛ ko mannin kpɛnngbɛn nga be o be nga be trali be ɔli’n be nun’n, nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun, nin sran’m be kwlaa nga Nebikadnezaa trali be Zerizalɛmun lɛ ɔli Babilɔnin’n i nun ndɛ’n yɛ.  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Famiɛn Zekoniasi,+ nin famiɛn’n i nin’n,*+ nin famiɛn’n i awlo lo junman difuɛ mun, nin Zida nin Zerizalɛmun lɛ sran dandan mun, nin ajuin difuɛ mun, nin blalɛ bofuɛ mun* b’a jaso Zerizalɛmun klɔ’n su b’a wɔ.+  Ɔ fali fluwa’n mannin Safan+ i wa Elasa, nin Ilkia i wa Gemaria. Be yɛ Sedesiasi+ m’ɔ ti Zida famiɛn’n sunmannin be Nebikadnezaa m’ɔ ti Babilɔnin famiɛn’n i wun lɔ-ɔ. Fluwa sɔ’n nun’n, ɔ seli kɛ:  “Ndɛ nga Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n, ɔ kan kle be nga be trali be ɔli’n, m’ɔ yoli maan be fali be Zerizalɛmun wa be ɔli Babilɔnin’n yɛ:  ‘An kplan sua naan amun tran be nun. An ta waka naan amun di be su mma.  An ja bla naan amun wu ba yasua nin ba bla mun. An ja bla man amun mma yasua mun, yɛ amun fa amun mma bla’m be man naan be ja be. I liɛ’n, be kusu bé wú ba yasua nin ba bla mun. An trɛ kpanngban kpa lɔ, nán amun nuan kpɛ su.  Amun yo maan fɔundi tran klɔ nga n fali amun ɔli lɔ’n nun, amun srɛ Zoova mɛn i. Afin sɛ klɔ sɔ’n nun ti fɔun’n, amun kusu amún trán fɔun nun.+  Afin Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n waan yoo: “Nán amun tran lɛ naan amun Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun, nin amun wunnzue yifuɛ nga be o amun afiɛn’n be laka amun.+ Yɛ nán amun fa laliɛ nga be cɛn be mɔ be kan kle amun’n be su.  Afin ‘be fa min dunman kan ato ndɛ kle amun. M’an sunmanman be.’+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ.”’” 10  “Afin Zoova waan yoo: ‘Kɛ amun ko di afuɛ ableso (70) Babilɔnin lɔ’n, ń nían amun lika.+ Kpɛkun ń yía nda nga n tali’n i nuan, yɛle kɛ ń fá amun ń bá lika nga nun wa ekun.’+ 11  “Zoova waan yoo: ‘Amun wun akunndan nga n bu’n, min bɔbɔ yɛ n si i kpa-ɔ. Fɔundi yɛ n kunndɛ kɛ amun di-ɔ, n kunndɛman kɛ amun wun ɲrɛnnɛn.+ N kunndɛ kɛ amun ɲrun lɔ’n yo kpa naan amun wla gua ase.+ 12  Yɛ kɛ ɔ ko yo sɔ’n, amún flɛ́ min. Kpɛkun amún bá bé wá srɛ́ min, yɛ ń síe min su ń tíe amun srɛlɛ’n.’+ 13  “‘Amún kúnndɛ min, yɛ amún wún min.+ Afin amun awlɛn’n kwlaa yɛ amún fá kúnndɛ min-ɔn.+ 14  Kpɛkun ń yáci amun nun amún wún min.’+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. ‘Ń yíayía amun sran nga be o lika’m be nun’n. Kpɛkun nvle nin lika kwlaa nga n yoli maan amun bo sanndili be nun’n, ń kó fá amun lɔ ń bá naan amun tran likawlɛ.’+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. ‘Kpɛkun lika nga n yoli maan be trali amun lɛ ɔli’n, ń yó maan amún sá amun sin lika sɔ’n nun.’+ 15  “Sanngɛ amun seli kɛ: ‘Zoova mannin e i nuan ijɔfuɛ mun Babilɔnin wa.’ 16  “Afin ndɛ nga Zoova kan kle famiɛn ng’ɔ ti Davidi i bia’n su’n,+ nin be kwlaa nga be o klɔ nga su mɔ be yɛle amun niaan nga b’a traman be b’a ɔman wie’n yɛ: 17  ‘Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n waan yoo: “N su wa fa tokofi’n nin awe’n nin tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n ń klé be nun.+ Yɛ ń má yó maan bé káci kɛ figie mma nga b’a kplɔ* mɔ be kain’n ti’n, be di-ɔ ɔ yoman ye’n sa.”’+ 18  “‘Ń fá tokofi’n+ nin awe’n nin tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n ń klé be nun, yɛ like nga ń má fá yó be’n, ɔ́ yó asiɛ’n su famiɛn diwlɛ’m be kwlaa be ɲrɛnnɛn.+ Kpɛkun ń yó maan nvlenvle kwlaa nga n yoli maan be bo sanndili be nun’n+ be nunfuɛ’m bé fá be bó sannzan. Kɛ bé wá wún be’n, be nuan bó be wun, bé bó feliman,+ kpɛkun bé srí be. 19  Afin ndɛ nga n fa wlali min sufuɛ nga be ti min nuan ijɔfuɛ’n be nuan kɛ be kan kle be’n, b’a faman su. Kusu nn n sunmannin be lelele.’*+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. “‘Sanngɛ amun a sieman amun su b’a tieman.’+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. 20  “I sɔ’n ti’n, amun kwlaa nga be trali amun ɔli’n, amun kwlaa nga n fali amun Zerizalɛmun wa n ɔli Babilɔnin’n, amun sie amun su tie ndɛ nga Zoova kan’n. 21  Kolaia i wa Akabu nin Maazeya i wa Sedesiasi mɔ be fa min dunman kan ato ndɛ kle amun’n,+ be wun ndɛ nga min Zoova mɔ n ti sonja’m be su kpɛn’n, mɔ n ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n n kan’n yɛ: ‘Ń má fá be ń wlá Nebikadnezaa* m’ɔ ti Babilɔnin famiɛn’n i sa nun. Yɛ ɔ́ kún be amun ɲin bo lɛ. 22  Kpɛkun sa ng’ɔ́ wá jú be su’n, Zidafuɛ nga be trali be ɔli Babilɔnin lɔ’n, be kwlaa bé fá bó sannzan. Bé sé kɛ: “Maan Zoova yo ɔ kɛ Sedesiasi nin Akabu mɔ Babilɔnin famiɛn’n ɲintɔnnin be’n be sa.” 23  Afin be yoli ɲannzuɛn sa mun Izraɛli lɔ,+ yɛle kɛ be kunndɛli be wiengu’m be yi mun. Kpɛkun be fali min dunman kannin ato ndɛ mun. Kusu nn m’an sunmanman be.+ “‘“Zoova waan yoo: ‘N bɔbɔ n si sa nga be yoli’n. I kwlaa yoli min ɲrun.’”+ 24  “Yɛ se Semaia+ m’ɔ fin Neelamun’n kɛ: 25  ‘Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n waan yoo: “A sili ɔ wue’n nun klɛli fluwa ko mannin sran’m be kwlaa nga be o Zerizalɛmun lɔ’n, ɔ nin Maazeya i wa Sofonin+ m’ɔ ti min ɲrun jranfuɛ’n, ɔ nin min ɲrun jranfuɛ onga’m be kwlaa. A klɛli i kɛ: 26  ‘Zoova yacili i ɲrun jranfuɛ Zoyada lɛ, kpɛkun ɔ sieli wɔ i ɲrun jranfuɛ naan a nian Zoova i sua’n su, naan a tra fiaunfuɛ kwlaa ng’ɔ yo i wun kɛ ɔ ti i nuan ijɔfuɛ sa’n, naan a bo i kpanwun.*+ 27  ?Ɔ maan ngue ti yɛ w’a tuman Zeremin m’ɔ fin Anatɔtu’n+ m’ɔ yo i wun kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sa amun afiɛn’n i fɔ-ɔ?+ 28  Afin ɔ klɛli fluwa blɛli e Babilɔnin wa bɔbɔ. Ɔ seli kɛ: “Amún wá cɛ́ lɔ kpa. Amun kplan sua naan amun tran be nun. Amun ta waka naan amun di be su mma.”’”’”+ 29  Kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Sofonin+ kanngannin fluwa sɔ’n nun kleli Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremin’n, 30  Zoova kannin ndɛ kleli Zeremin. Ɔ seli i kɛ: 31  “Klɛ fluwa ko man be kwlaa nga be trali be ɔli’n. Se be kɛ: ‘Semaia m’ɔ fin Neelamun’n i wun ndɛ nga Zoova kan’n yɛ: “Semaia mɔ m’an sunmɛnmɛn i’n ɔ kan ndɛ kleli amun, ɔ lakali amun naan amun fa ato ndɛ’m be su.+ 32  I sɔ’n ti’n, ndɛ nga Zoova kan’n yɛ: ‘E nin Semaia m’ɔ fin Neelamun’n nin i osu’n nunfuɛ mun y’a ɲɛn i. Be nun yasua kun sa su kaman nguan nun sran nga’m be afiɛn naan se kɛ ɔ́ wún ye nga ń má yó min nvlefuɛ mun’n.’ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. ‘Afin ɔ di wlali sran mun kɛ be yo ɲin kekle min bɔbɔ Zoova min su.’”’”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be nga be kplan talɛ dandan mun fa sisi klɔ’m be wun’n.”
Annzɛ “wlengbi bla’n.”
Be kwla se ekun kɛ “b’a kpuke.”
Ebr., “n jaso nglɛmun ndɛ kpa’n n sunman be.”
Annzɛ “Nebikadrezaa.” I klɛlɛ wafa kun ekun-ɔn.
Ndɛ nga be klɛli i Ebre’n nun’n, ɔ fa e ɲin sie i like nɲɔn mɔ be fa bo sran’m be kpanwun’n su. Kun liɛ’n, be fa bo sran’n i ja’n i kpanwun. Yɛ kunfuɛ’n i liɛ’n, be fa bo sran’n i sa’n ɔ nin i ti’n be kpanwun.