Zeremin 31:1-40

  • Izraɛlifuɛ nga be kali lɛ’n bé wá trán nvle’n nun ekun (1-30)

    • Rasɛli su sun i mma mun (15)

  • Aenguɛ uflɛ kun (31-40)

31  Zoova waan yoo: “Blɛ sɔ’n nun’n, ń yó Izraɛli lɔ awloboawlobo’m be kwlakwla be Ɲanmiɛn. Yɛ be kusu bé yó min nvle.”+   Zoova waan yoo:“Sran nga be fin alɛ’n* nun be fiteli’n, n bɔbɔ n sili be aunnvɔɛ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Izraɛli su nanti kɔ i wunmiɛn lolɛ lika’n nun lɔ.”   I nun mɔ n wo mmua lɔ’n, Zoova fiteli min ɲrun, kpɛkun ɔ seli kɛ:“Klolɛ nga n fa kloli wɔ’n su wieman le.Yɛ klolɛ mɔ n klo wɔ dan’n ti yɛ n cuɛnnin wɔ n bali min wun-ɔn.*+   Asa ekun’n, ń má kplán ɔ uflɛ, yɛ á sá ɔ sin á káci kɛ laa’n sa.+Izraɛli, wɔ mɔ a ti kɛ talua m’ɔ nin-a siman bian’n sa’n, á wá fá ɔ klɛn mun kɛ laa’n sa.Kpɛkun kɛ á fíte kɔ́’n, á sí able aklunjɔɛ’n nun.*+   Á wá tá viɲin Samari lɔ oka’m be su ekun.+Fie difuɛ’m bé wá tá viɲin, kpɛkun bé dí i su mma.+   Cɛn wie lele’n gladi difuɛ nga be o Efraimun lɔ oka’m be su’n, bé kpán bé sé kɛ:‘Amun jaso maan e wɔ Siɔn, Zoova m’ɔ ti e Ɲanmiɛn’n i wun lɔ.’”+   Zoova waan yoo:“Amun bo sro man Zakɔbu.Amun kpan aklunjɔɛ kpanlɛ afin amun o nvle’m beti su.+Amun bo i jɔ, amun manman Ɲanmiɛn, yɛ amun se kɛ:‘Ee Zoova, de ɔ sran mun, yɛle kɛ Izraɛlifuɛ nga be kali lɛ’n.’+   Ń má kó fá be nvle ng’ɔ o nglo lɔ lika’n nun’n ń bá.+Ń má kó yíayía be mmuammua kpa.+I aɲinsifuɛ-o, i sran nga i ja’n timan kpa-o,+i wunnzɛfuɛ-o, i bla ng’ɔ su wu ba-o, ń yíayía be kwlaa.Kɛ bé wá sá be sin wa’n, bé sɔ́n kpanngban kpa.+   Bé sún yɛ bé bá-ɔ.+Bé kpáta min, yɛ n kusu ń klé be atin.Ń fá be ń kɔ́ nzue ba’m be nuan,+atin nga be timan kunngblokunngblo’n mɔ be sin su-ɔ be ja kplaman’n, be su yɛ ń fá be ń sín-ɔn.Afin Izraɛli i Si’n yɛle min, yɛ Efraimun ti min wa kpɛn.”+ 10  Nvlenvle mun, amun tie ndɛ nga Zoova kan’n,naan amun wɔ mmuammua kpa be ko bo i jɔ nvle nga be o nzue’n i afiɛn lɔ’n be nun.+ Amun se kɛ:“Sran ng’ɔ yoli maan Izraɛlifuɛ’m be bo sanndili’n, ɔ́ wá yíayía be.Ɔ́ nían be su kɛ bua tafuɛ’n fa niɛn i bua’m besu’n sa.+ 11  Afin Zoova kpɔ́ Zakɔbu i ti,+yɛ ɔ́ dé i sran ng’ɔ le wunmiɛn trɛ i’n i sa nun.*+ 12  Bé bá, yɛ bé bó sró Siɔn i ti su nglo lɔ+yɛ aklunjɔɛ’n kún be kpo, Zoova i aklunye’n ti,*ɔ nin ble nin ɔɔzu, nin duvɛn uflɛuflɛ’n,+ nin ngo’n,nin bua ba mun, nin nannin ba mɔ bé wá ɲɛ́n i’n ti.+Bé káci kɛ fie kun mɔ nzue tuman su’n sa,+yɛ be su glɔman kun le.”+ 13  Blɛ sɔ’n nun’n, talua m’ɔ nin-a siman bian’n ɔ́ sí able aklunjɔɛ’n ti.Gbanflɛn mun nin sran oke’m bé sí able likawlɛ wie.+Ń yó maan be awlabɔɛ’n káci aklunjɔɛ.+Ń fɔ́nvɔ be, yɛ ń mán be aklunjɔɛ naan be wla fi be afɛ’n su.+ 14  Ń mán min ɲrun jranfuɛ’m be aliɛ lele ɔ́ bóbó be su.Yɛ ye nga ń má yó min nvlefuɛ mun’n ti’n, like fi su mianman be sa.”+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. 15  “Zoova waan yoo:‘Be ti sran kun nɛn Rama+ lɔ, ɔ fɛfɛ yɛ ɔ sun fiaan kpa:Rasɛli yɛ ɔ su sun i mma yasua* mun-ɔn.+Kɛ i mma’m be ti’n be fɔnvɔ i’n, ɔ muɛnmɛn i nuan,afin be nunman lɛ kun.’”+ 16  Zoova waan yoo:“‘Nán sun kun, nán maan ɔ ɲinmuɛn nzue’n gua kun,afin sa nga a yoli’n ti’n ń má lá ɔ ase.’ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ.‘Bé fín be kpɔfuɛ’m be nvle’n nun lɔ bé bá.’+ 17  Zoova waan yoo: ‘Lafi su kɛ ɔ ɲrun lɔ’n yó kpa.+Ɔ mma’m bé sá be sín bé bá be lika’n nun.’”+ 18  “N tili Efraimun i fɛfɛlɛ’n. Ɔ fɛfɛ se kɛ:‘A tuli min fɔ, yɛ n kusu n sɔli nun klanman,kɛ nannin gbanflɛn kun mɔ be nin-a klemɛn i junman dilɛ’n sa.Fa min sa min sin ɔ wun, yɛ n su sisiman min bo naan m’an yaci sa tɛ’n i yolɛ,afin Zoova, wɔ yɛ a ti min Ɲanmiɛn’n niɔn. 19  Kɛ n yacili sa tɛ’n i yolɛ’n, sa nga n yoli i laa’n ɔ yoli min nsisɔ.+Kɛ be yoli mɔ n wunnin sa wlɛ’n, min wla boli min wun.*Ɲannzuɛn kunnin min, yɛ min ɲin guali ase,+afin sa tɛtɛ nga n yoli be min gbanflɛn nun’n, be yo min ɲannzuɛn.’” 20  “Efraimun ti ba kun mɔ n klo i-ɔ, nanwlɛ, n klo i kekleke. ?Nɛ́n i-ɔ?+Afin kɛ n ko ijɔ i cɛ’n, kpɛkun min wla su kpɛn i su.I sɔ’n ti’n, kɛ n buli i akunndan’n min wla boli min wun.*+Nanwlɛ, ń sí i aunnvɔɛ sakpasakpa.” Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ.+ 21  “Sie nzɔliɛ like mun ɔ atin’n i nuan lɛ,tata nzɔliɛ like mun.+Nán ɔ ɲin kpa akpɔ dan’n su, akpɔ sɔ’n su yɛ ɔ fata kɛ a sin-ɔn.+Izraɛli, wɔ mɔ a ti kɛ talua m’ɔ nin-a siman bian’n sa’n, sa ɔ sin kɔ klɔ nga be ti ɔ liɛ’n be su. 22  ?Talua ɲin keklefuɛ, cɛn onin ko yɛ á yáci ɔ bo sisilɛ-ɔ?Afin Zoova w’a kpɛ like uflɛ kun ba asiɛ’n su:Bla kun i wun blíblí i yɛ ɔ́ sú yasua kun su-ɔ.” 23  Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n waan yoo: “Ndɛ nga bé wá kɛ́n i ekun Zida akpasua’n su lɔ’n, nin lɔ klɔ’m be su blɛ mɔ ń má yíayía be sran nga be trali be’n yɛ: ‘Sa nuan su sɛsɛ yolɛ lika,+ oka m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n,+ maan Zoova yra ɔ su.’ 24  Zidafuɛ mun nin Zida lɔ klɔ’m be kwlaa be sufuɛ mun, i fie difuɛ-o, i nnɛn kankanfuɛ-o, bé trán lɔ likawlɛ.+ 25  Afin be kwlaa nga b’a fɛ’n, ń gúa be awlɛn su nzue yɛ be kwlaa nga b’a yo flɛkpɛɛ’n ń mán be wunmiɛn.”+ 26  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, yɛ n tinngeli-ɔ. Kpɛkun n tikeli min ɲinma. Lafilɛ nga n lafili’n ɔ yoli min fɛ kpa. 27  Zoova waan yoo: “Amun nian, cɛn kun wá jú. Cɛn sɔ’n nun’n, ń má yó maan Izraɛlifuɛ mun nin Zidafuɛ’m bé wá trɛ́ lelele. Yɛ ń má yó maan be nnɛn’m bé trɛ́ wie.”+ 28  “Kɛ nga n fali min ɲin n sieli be su mɔ n tuli be bo, n buli be, n sacili be, n nunnunnin be, yɛ n yoli be tɛ sa’n,+ i wafa kunngba’n ń fá min ɲin ń síe be su ń kplán be, yɛ ń tá be.”+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. 29  “Blɛ sɔ’n nun’n, be ndɛ nga be kan be se kɛ: ‘Siɛ mun be dili viɲin mma amuɛn, sanngɛ be mma mun yɛ be je’n ɲannin’n,’* be su kɛnmɛn i kun.+ 30  Sanngɛ sran kun i sa tɛ ng’ɔ yo’n i ti yɛ ɔ́ wú-ɔ. Sran ng’ɔ di viɲin mma amuɛn’n i je liɛ’n yɛ ɔ́ ɲán-ɔn.” 31  Zoova waan yoo: “Amun nian! Cɛn wie lele’n, e nin Izraɛli nvle’n nin Zida nvle’n é trá aenguɛ uflɛ kun.+ 32  Aenguɛ sɔ’n su yoman kɛ aenguɛ nga e nin be nannan mun e trali’n sa. Kɛ n trali be sa mɔ n fali be Ezipti lɔ fiteli’n,+ yɛ e nin be e trali aenguɛ sɔ’n niɔn. Sanngɛ ‘b’a diman min aenguɛ’n su.+ Kusu nn min yɛ n ti be min* kpakpafuɛ’n niɔn.’ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ.” 33  Afin Zoova waan yoo: “Kɛ cɛn sɔ’m be ko sin’n, aenguɛ nga e nin Izraɛlifuɛ mun é wá trá’n yɛ: Ń fá min mmla’n ń fá wlá be nun,+ yɛ ń klɛ́ i be awlɛn’n nun.+ Ń yó be Ɲanmiɛn, yɛ be kusu bé yó min nvle.”+ 34  “Yɛ sran fi su klemɛn i wiengu like kun. Yɛ sran fi su semɛn i niaan kun kɛ: ‘Si Zoova!’+ Afin be nga be leman ɲrun-o, be nga be le ɲrun-o, be kwlaa bé sí min.+ Ń yáci sa nga be yoli’n ń cɛ́ be. Yɛ min wla su kpɛnman be sa tɛtɛ’m be su kun.”+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. 35  Zoova m’ɔ sieli wia’n kɛ ɔ kpaja wia nun’n,i m’ɔ sieli anglo ba nin nzraama’m be su mmlanaan be kpaja kɔnguɛ’n,i m’ɔ man jenvie’n su kpɛkun ɔ kejekeje i nun nzue’n,i mɔ i dunman’n yɛle Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n,+ i waan yoo: 36  Zoova waan yoo: “‘Saan mmla sɔ’m be nunman lɛ kunyɛ Izraɛli i osu’n nunfuɛ’m be su yoman nvle kun min ɲrun-ɔn.’”+ 37  Zoova waan yoo: “?Be kwla sunnzun ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, annzɛ be kwla wun asiɛ’n i bo takatakawlɛ mun? Cɛcɛ. I wafa kunngba’n, sa kwlaa nga Izraɛlifuɛ’m be yoli’n ti’n, n su kwlá yiman be kwlaa be blo.’ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ.”+ 38  “Amun nian, cɛn wie lele’n bé wá kplán klɔ’n+ mán Zoova. Bé bó i bo Ananɛli Sua Fleiin’n+ su lele bé fá jú Cɔnjɔ su Anuan’n nun lɔ.”+ Zoova yɛ ɔ kan sɔ-ɔ. 39  “Yɛ ɲanman nga be fa sunnzun lika’n,+ ɔ́ kɔ́ lele jú Garɛbu kpɔlɛ’n su lɔ. Kpɛkun ɔ́ blí kɔ́ Goa bue liɛ’n su lɔ. 40  Fuɛn nin nzuɛn* kongo wunmuan’n,* ɔ́ yó sanwun Zoova ɲrun.+ Lika ng’ɔ fɛ i kpɔlɛ’n su lɔ lele m’ɔ fa ju Sedrɔn Kongo’n+ nun lɔ’n, m’ɔ kɔ lele ju Nnɛn Kpanngɔ Anuan’n+ i cɔnjɔ’n su lɔ wia afiliɛ lɔ’n, bé yó sɔ wie. Be su tumɛn i bo le, yɛ be su bubumɛn i le.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “tokofi’n.”
Annzɛ “mɔ n kleli titi kɛ n klo wɔ naan n su kpɔciman wɔ le’n niɔn.”
Annzɛ “á wlú be nga bé sí able’n nn bé srí’n, be nun.”
Annzɛ “ɔ́ kó sé sran ng’ɔ le wunmiɛn trɛ i’n kɛ ɔ fa mɛn i.”
Annzɛ “i ninnge kpakpa’m be ti.”
Annzɛ “i mma.”
Annzɛ “n finfinnin min sɔwa’n su.”
Ebr., “min klun aya’m be kejekejeli.”
Annzɛ “be je’n yoli be ya’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be wun.”
Annzɛ “nzuɛn ng’ɔ ti lui ngunmin’n.” Yɛle kɛ nzuɛn nga nnɛn nga be fa yili tɛ mun’n, be lui’n guali su’n.
Annzɛ “lika kpɛtɛkplɛɛ’n.”