Rɔmunfuɛ Mun 16:1-27

  • Pɔlu kannin Febe m’ɔ uka asɔnun’n i nunfuɛ mun’n i ndɛ (1, 2)

  • Klisifuɛ nga be o Rɔmun lɔ’n, be like yolɛ (3-16)

  • Pɔlu waan be nian be wun su naan be afiɛn w’a saciman (17-20)

  • Pɔlu i wiengu junman difuɛ’m be yoli aniaan nga be o Rɔmun lɔ’n be like (21-24)

  • Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n w’a fite nglo siɛn’n (25-27)

16  N kunndɛ kɛ amun si e niaan bla Febe. Ɔ uka asɔnun ng’ɔ o Sankle+ lɔ’n i nunfuɛ mun kpa.  Ɔ maan amun sɔ i nun kɛ nga be fa sɔ Ɲanmiɛn i sran’m be nun’n sa e Min’n i dunman nun. Asa ekun’n, like kwlaa nga i sa miɛn i wun’n, amun fa mɛn i.+ Afin ɔ kplili sran kpanngban be ti, n bɔbɔ n wo be nun wie.  Ń yó Priska nin Akila+ mɔ e nin be e di Klisi Zezi i junman’n be like.  Min ti’n, be fali be nguan’n be sieli i wie nuan.+ Nán min ngunmin yɛ ń lá be ase-ɔ, sanngɛ asɔnun’n nunfuɛ nga be o be nga be timan Zifu’n be mɛn’m be nun’n, be kwlaa bé lá be ase wie.  Ń yó asɔnunfuɛ nga be yia be awlo lɔ’n be like wie.+ Ń yó min niaan kpa Epenɛti m’ɔ ti be nga be dun mmua kacili Klisi i sɔnnzɔnfuɛ Azi mɛn’n nun lɔ’n be nun kun’n, i like.  Ń yó Mari m’ɔ dili junman kekle mannin amun’n i like.  Ń yó Andronikisi nin Ziniasi mɔ be ti min osufuɛ’n be like.+ Be ti min wiengu bisuafuɛ, yɛ akoto’m be si be kpa. Be nin Klisi be o nun w’a cɛ w’a tra min.  Ń yó Anpliatisi m’ɔ ti min niaan kpa’n, mɔ kusu ɔ ti e Min’n i sɔnnzɔnfuɛ’n i like.  Ń yó Irbɛn mɔ e nin i e di Klisi i junman’n, ɔ nin min niaan kpa Sitakisi be like. 10  Ń yó Apelɛsi mɔ Klisi i klun jɔ i wun’n i like. Ń yó Aristobili i awlofuɛ’m be like. 11  Ń yó Erodiɔn m’ɔ ti min osufuɛ’n i like. Ń yó be nga be o Naasisi i awlo lɔ’n, mɔ be ti e Min’n i sɔnnzɔnfuɛ’n be like. 12  Ń yó Trifɛnin nin Trifozu mɔ be di junman kekle man e Min’n be like. Ń yó Pɛɛsisi m’ɔ ti e niaan kpa’n i like. Afin ɔ dili junman kekle mannin e Min’n. 13  Ń yó Rifisi mɔ e Min’n flɛli i’n, ɔ nin i manmin m’ɔ ti min nin wie’n, be like. 14  Ń yó Asɛnkliti, nin Flegɔn, nin Ɛɛmɛsi, nin Patrobasi, nin Ɛɛmasi, ɔ nin aniaan nga be nin be o’n, be like. 15  Ń yó Filɔlɔgɛ nin Zili, ɔ nin Nere nin i niaan bla, ɔ nin Olimunpasi, ɔ nin Ɲanmiɛn i sran nga be nin be o’n, be like. 16  Maan amun yo amun wiengu like aklunjɔɛ su. Klisi i asɔnun’n i nunfuɛ’m be kwlaa bé yó amun like. 17  Aniaan mun, ń srɛ́ amun kɛ amun nian amun wun be nga be saci sran’m be afiɛn’n, mɔ be yo maan sran’m be yaci atin kpa’n i su falɛ’n* be lika, yɛ nán amun fa amun wun mantan be. Afin like nga be yo’n, ɔ nin like nga amun suannin’n be timan kun.+ 18  Sran kɛ ngalɛ sa’m be timan e Min Klisi i kanga, sanngɛ be ti be bɔbɔ be konvi’n* i kanga. Yɛ be fa be nuan nun nɛnkɛnnɛnkɛn’n be fa laka be nga be wunman sa wlɛ’n. 19  Sran kwlaa si kɛ amun ti aɲinyiɛfuɛ. I sɔ’n ti’n, min klun jɔ. Sanngɛ sa kpa yolɛ nun’n, n kunndɛ kɛ amun yo ngwlɛlɛfuɛ, yɛ nán sa tɛ kaan sa tran amun wun.+ 20  Ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn m’ɔ man fɔundi’n ɔ́ wá kpɔ́tɔ Satan+ amun ja bo. Maan e Min Zezi yo amun ye. 21  Timote m’ɔ ti min wiengu junman difuɛ’n, ɔ́ yó amun like. Lisiisi kusu nin Zazɔn yɛ Sosipatɛɛ mɔ be ti min osufuɛ’n, bé yó amun like wie.+ 22  N bɔbɔ min Tɛɛtiisi mɔ n klɛli lɛtri nga’n, ń yó amun like e Min’n i dunman nun. 23  Gaisi+ m’ɔ sikeli min’n ɔ nin asɔnun wunmuan’n, ɔ́ yó amun like. Erasti m’ɔ ti klɔ’n su ninnge kpakpa’m be su nianfuɛ’n, ɔ́ yó amun like, yɛ i niaan bian Kaatisi yó amun like wie. 24  *—— 25  Jasin fɛ mɔ n bo’n, ɔ nin Zezi Klisi i ndɛ mɔ n kan’n ti’n, Ɲanmiɛn kwla yo maan amun jran kekle. Afin jasin fɛ sɔ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa+ m’ɔ dili afuɛ kpanngban nvialiɛ nun’n, mɔ Ɲanmiɛn yili i nglo’n be kɔ likawlɛ. 26  Sanngɛ siɛn’n, ndɛ sɔ m’ɔ ti fiawa’n b’a yi i nglo. Yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ mɔ be klɛli’n ti’n, nvlenvle’m be nunfuɛ’m be kwlaa b’a si ndɛ sɔ’n. Kɛ mɔ Ɲanmiɛn m’ɔ o lɛ titi’n kannin sɔ’n, i ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Ɔ yoli sɔ naan sran’m be lafi i su naan be ɲin yi i. 27  Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn mɔ i ngunmin cɛ yɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n+ i liɛ tititi Zezi Klisi i dunman nun. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “mɔ be yo maan sran ja kpla’n.”
Annzɛ “be ku sɛ’n.”
Nian Nd. A3 nun.