Ezipti Lɔ Tulɛ 20:1-26

  • Mmla Blu mun (1-17)

  • Sa sroesroe nga Izraɛlifuɛ’m be wunnin be’n ti’n, srɛ kunnin be (18-21)

  • Ɲanmiɛn sulɛ’n i su mmla wie mun (22-26)

20  I sin’n, Ɲanmiɛn kannin ndɛ nga mun:+  “Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n yɛle min. Min yɛ n fali wɔ Ezipti mɛn’n nun lɔ, i nun mɔ a o kanga sua’n nun lɔ’n, n fiteli-ɔ.+  Nán su ɲanmiɛn uflɛ fi, saan min kunngba cɛ.+  Nán sɛ like wie, annzɛ yo like wie m’ɔ fa ɲanmiɛn su lɔ like, annzɛ asiɛ’n su like, annzɛ nzue nga be o asiɛ’n su’n* be nun like.+  Nán koto be bo, nán sran fi laka wɔ naan sɔ be.+ Afin min Zoova mɔ n ti ɔ Ɲanmiɛn’n, n kunndɛ kɛ be su min kunngba cɛ.+ Be nga be kpɔ min’n, n fa be sa tɛ’n i su afɛ’n n yi i be mma mun nin be anunman mun, ɔ nin be anunman’m be mma liɛ’m be su.  Sanngɛ be nga be klo min mɔ be nanti min mmla’m be su’n, n klo be lele n fa wlu be osu’n nunfuɛ’m be akpasua akpi su’n nun.+  Nán yo Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n i dunman’n i finfin.+ Afin sran ng’ɔ yo Zoova i dunman’n i finfin’n, ɔ su yacimɛn i lɛ, saan ɔ́ tú i fɔ.+  Maan ɔ wla kpɛn Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n su, maan ɔ yo Ɲanmiɛn liɛ klonglo titi.+  Fa cɛn nsiɛn di junman. Di ɔ junman’m be kwlakwla cɛn sɔ’m be nun.+ 10  Sanngɛ cɛn nso su’n ti wunmiɛn-lolɛ-cɛn, ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn Zoova i liɛ. Nán di junman wie fi, maan ɔ wie ɔ bɔbɔ-o, annzɛ ɔ wa yasua-o, annzɛ ɔ wa bla-o, annzɛ ɔ kanga yasua-o, annzɛ ɔ kanga bla-o, annzɛ ɔ nnɛn mun-o, annzɛ ɔ aofuɛ m’ɔ tran ɔ awlo lɔ-o, nán maan amun nun wie fi di junman.+ 11  Afin Zoova fali cɛn nsiɛn yili nglo’n nin asiɛ’n, ɔ nin jenvie’n nin be nun ninnge’m be kwlaa. Kpɛkun i cɛn nso su’n, ɔ boli wunmiɛn lolɛ bo.+ I sɔ’n ti yɛ Zoova yrali Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n su m’ɔ sieli i ngunmin’n niɔn. 12  “Bu ɔ si nin ɔ nin be sran.+ I liɛ’n, á cɛ́ kpa mɛn nga Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n ɔ́ mán wɔ’n nun.+ 13  “Nán kun sran.+ 14  “Nán kunndɛ bla ɔ yi bo, annzɛ bian ɔ wun bo.+ 15  “Nán wua.+ 16  “Sɛ be fa ɔ lalofuɛ’n, nán tɔn ɔ wiengu suɛn.+ 17  “Nán ɔ ɲin blo ɔ wiengu i sua su. Nán ɔ ɲin blo i yi,+ annzɛ i kanga yasua, annzɛ i kanga bla annzɛ i nannin tola annzɛ i aflunmun su. Nán ɔ ɲin blo ɔ wiengu i like fi su.”+ 18  Sran’m be kwlaa be tili ɲanmiɛn’n i kplalɛ’n, be wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n kpa sin. Be tili awɛ’n i tɛlɛ, yɛ be wunnin kɛ oka’n ti sin wunsrɛn ngunmin. Kɛ be wunnin i sɔ’n be usuli, kpɛkun be jrannin mmua lɔ.+ 19  Ɔ maan be seli Moizi kɛ: “Maan ɔ bɔbɔ a nin e ijɔ. É síe e su é tíe. Sanngɛ nán maan Ɲanmiɛn nin e ijɔ, kɛ ɔ́ yó naan y’a wuman’n ti.”+ 20  Moizi seli nvlefuɛ’m be kɛ: “Nán srɛ kun amun, afin Ɲanmiɛn Kpli yoli sɔ naan ɔ́ sá amun nían,+ kɛ ɔ ko yo naan amun a sro i titi, naan amun a yoman sa tɛ’n ti.”+ 21  Ɔ maan nvlefuɛ’m be jrannin mmua lɔ, sanngɛ Moizi mantannin ɲanmiɛn ble mɔ i nun yɛ Ɲanmiɛn Kpli o’n i wun koko lɔ.+ 22  Zoova seli Moizi kɛ: “Ndɛ ng’ɔ fata kɛ a kan kle Izraɛlifuɛ mun’n yɛ: ‘Amun bɔbɔ amun wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔ yɛ n wo yɛ n kannin ndɛ n kleli amun-ɔn.’+ 23  Nán amun yo sika amuin be uka min su, yɛ nán amun yo sika ɔkwlɛ amuin.+ 24  Fa fa yo tɛ yiwlɛ kun man min. I su yɛ á yí tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n, ɔ nin bo kun yolɛ tɛ’n* mán min-ɔn. I su yɛ á fá ɔ nannin nin ɔ bua mun yí tɛ-ɔ. Lika kwlaa nga ń yí min wun nglo lɛ naan be wla kpɛn min dunman’n su’n,+ ń bá ɔ wun lɔ, kpɛkun ń yrá ɔ su. 25  Sɛ ɔ waan á fá yɔbuɛ kplán tɛ yiwlɛ kun mán min’n, nán fa yɔbuɛ mɔ be sɛli’n.+ Afin sɛ a fa blalɛ wie sɛ yɔbuɛ’n ɔ su yoman sanwun min ɲrun. 26  Nán fu asikalie su kɔ min tɛ yiwlɛ’n su, kɛ ɔ ko yo naan b’a wunman ɔ nvialiɛ nun lika mun’n* ti.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Nzue mɔ be o asiɛ’n i bo lɔ’n.” Atrɛkpa’n, kɛ mɔ asiɛ ba’n wo nglo tra nzue mun’n i ti-ɔ.
Annzɛ “aunjɔɛ’n i su tɛ’n.”
Ebr., “b’a wunman ɔ bo.”