1 Samiɛli 23:1-29

  • Davidi deli Keila klɔ’n (1-12)

  • Saili fuannin Davidi (13-15)

  • Zonatan wlali Davidi i fanngan (16-18)

  • Ɔ ka kan naan Saili w’a tra Davidi (19-29)

23  Cɛn kun’n, be seli Davidi kɛ: “Filistifuɛ’m be fali alɛ wlali Keila+ lɔfuɛ’m be sin, yɛ be su wua be aliɛ mun.”  Yɛ Davidi usali Zoova kɛ:+ “?N wɔ naan n ko kun Filistifuɛ sɔ mun?” Zoova tɛli Davidi su kɛ: “Kɔ ko kun Filistifuɛ mun naan de Keila lɔfuɛ mun.”  Sanngɛ Davidi i sran’m be seli i kɛ: “Nian! Kɛ e o Zida wa bɔbɔ’n, srɛ kun e.+ ?Yɛ sɛ be waan y’a ɔ Keila lɔ kɛ e nin Filistifuɛ mun é kó kún’n nin? Nanwlɛ, srɛ kún e dan trá nga!”+  Ɔ maan Davidi usali Zoova i sa ekun.+ Yɛ Zoova tɛli i su kɛ: “Jaso naan kɔ Keila. Afin ń má fá Filistifuɛ mun ń wlá ɔ sa nun.”+  I sɔ’n ti’n, Davidi nin i sran’m be ɔli Keila. Be nin Filistifuɛ’m be ko kunnin. Davidi fali be nnɛn mun, yɛ ɔ kunnin sran kpanngban kpa. Kpɛkun ɔ deli Keila lɔfuɛ mun.+  I nun mɔ Aimelɛki i wa Abiataa+ wánndi kɔ́ Davidi sin Keila lɔ’n, nn efɔdu kun wo Abiataa i sa nun.  Be seli Saili kɛ: “Davidi o Keila lɔ.” Yɛ Saili seli kɛ: “Ɲanmiɛn w’a fɛ i w’a wla min sa nun.*+ Afin klɔ ng’ɔ wluli nun’n, ɔ le anuan, yɛ be tanndan anuan’m be sin. Ɔ maan ɔ ti kɛ w’a tɔ i bɔbɔ i aya’n nun sa.”  I sɔ’n ti’n, Saili yiali i alɛ kunfuɛ’m be kwlaa kɛ be wɔ Keila, naan be ko utu Davidi nin i sran mun.  Kɛ Davidi tili i kɛ Saili su buɛbuɛ i wun naan ɔ́ fá alɛ wlɛ́ i sin’n, ɔ seli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ Abiataa kɛ: “Fa efɔdu’n bla.”+ 10  Yɛ Davidi seli kɛ: “Ee, Zoova, Izraɛli i Ɲanmiɛn, ɔ sufuɛ’n tili i kɛ Saili kunndɛ kɛ ɔ́ bá Keila naan min dunman nun ti’n, ɔ́ núnnún klɔ’n.+ 11  ?Keila klɔ’n su kpɛnngbɛn’m* bé fá min wlá Saili i sa nun? ?Saili bá sakpa kɛ nga be kan kleli min’n sa? Ee, Zoova, Izraɛli i Ɲanmiɛn, yaci, tɛ ɔ sufuɛ’n su.” Yɛ Zoova seli kɛ: “Ɔ́ bá.” 12  Davidi usali ekun kɛ: “?Keila klɔ’n su kpɛnngbɛn’m bé fá min nin min sran mun wlá Saili i sa nun?” Zoova tɛli su kɛ: “Bé fá amun wlɛ́ i sa nun.” 13  Yɛ Davidi jasoli-ɔ. Ɔ fɛli i sran kɔe ya nsiɛn (600) mun,+ kpɛkun be jasoli Keila lɛ be ɔli lika nga sɛ be kɔ lɔ’n be kwla ɲan be ti’n. Kɛ Saili tili i kɛ Davidi w’a tu Keila klɔ’n su’n, w’a sumɛn i su kun. 14  Davidi trannin Zifi lɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun oka’m be nun.+ Lika sɔ’n nun lɔ kɔlɛ’n timan pɔpɔ. Saili kunndɛli Davidi lele,+ sanngɛ Zoova w’a fɛmɛn i w’a wlaman Saili sa nun. 15  Kɛ Davidi o Orɛsi m’ɔ o Zifi lɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n, ɔ tili i kɛ* Saili ɔli i kunndɛlɛ naan ɔ́ kún i. 16  Saili i wa Zonatan ko toli Davidi Orɛsi lɔ. Kpɛkun ɔ wlɛli i fanngan naan ɔ lafi Zoova su.+ 17  Ɔ seli i kɛ: “Nán srɛ kun wɔ, afin min si Saili su wunman wɔ. Á wá yó Izraɛli nvle’n su famiɛn.+ Yɛ min yɛ ń mántan wɔ-ɔ. Min si Saili bɔbɔ si sɔ.”+ 18  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be nɲɔn’n be trali aenguɛ+ Zoova ɲrun. Davidi kali Orɛsi lɛ, sanngɛ Zonatan liɛ’n, ɔ sɛli i sin ɔli awlo. 19  I sin’n, Zifi lɔfuɛ’m be ko toli Saili Gibea lɔ+ naan b’a se kɛ: “Davidi fia e wun koko lɛ.+ Ɔ o Orɛsi,+ Akila lɔ kpɔlɛ’n su,+ Zesimɔn’n* i ngua lɛ.*+ Lika sɔ’n nun lɔ kɔlɛ timan pɔpɔ. 20  I sɔ’n ti’n, nannan, blɛ kwlaa nga a kunndɛ kɛ á bá’n, bla. É fɛ́ i wlá ɔ sa nun.”+ 21  Yɛ Saili seli kɛ: “Maan Zoova yra amun su, afin amun sili min aunnvɔɛ. 22  Amun yaci, amun bɔbɔ amun wɔ naan amun ko si lika trele ng’ɔ o’n, ɔ nin sran ng’ɔ wunnin i lɔ’n. Afin be seli min kɛ Davidi si ngwlɛlɛ kpa. 23  Amun kunndɛkunndɛ i fiawlɛ’m be kpa naan amun wun be. Kɛ amun ko wun be’n, amun bla be wa kan kle min. I liɛ’n, e nin amun é kɔ́, yɛ sɛ ɔ o lika sɔ’n nun’n, ń kúnndɛ i Zida lɔ awlobo’m* be kwlaa be nun.” 24  Sran sɔ’m be jasoli Saili i wun lɛ, yɛ be sali be sin Zifi lɔ.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Davidi nin i sran’m be o Araba,+ Maɔn lɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun.+ Lika sɔ’n wo Zesimɔn’n i ngua lɔ. 25  I sin’n, Saili fɛli i sran mun naan be ko kunndɛ Davidi.+ Kɛ be kɛnnin i sɔ’n kleli Davidi cɛ’n, ɔ ɔli Maɔn lɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun, kɛ yɔbuɛ’n wo lɔ’n,+ kpɛkun ɔ kali lɔ. Kɛ Saili tili’n, ɔ suli i su Maɔn lɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. 26  Kɛ Saili jú oka’n i bue kun’n, nn Davidi nin i sran’m be kusu be o i bue kun’n su lɔ. Davidi wanndili ndɛndɛ+ naan Saili w’a tomɛn i. Sanngɛ Saili nin i sran’m be mantannin Davidi nin i sran’m be koko naan bé trá be.+ 27  Sanngɛ sran kun bali wa seli Saili kɛ: “Bla ndɛndɛ, afin Filistifuɛ’m b’a wlu e nvle’n nun naan be nin e kún.” 28  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Saili yacili Davidi i su sulɛ.+ Yɛ ɔ sɛli i sin naan ɔ nin Filistifuɛ’m bé kó kún. I sɔ’n ti’n, be wa flɛli lika sɔ’n kɛ Be Nun Titilɛ Yɔbuɛ. 29  I sin’n, Davidi fɛli i lɛ ko trannin An-Gedi+ asa’n su lɔ lika wie’m be nun. Lɔ kɔlɛ’n timan pɔpɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ɔ yoli i atɛ min sa nun.”
Be kwla se ekun kɛ “be nga be liɛ yɛle asiɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “srɛ kunnin i, afin.”
Be kwla se ekun kɛ “aawlɛ flɛnnɛn’n.”
Ebr., “i fama su.”
Ebr., “akpi mun,” yɛle kɛ, sran akpasuaakpasua mɔ akpasua kun nun sran’m be ti 1.000.