1 Samiɛli 13:1-23

  • Saili kpali sran wie mun naan be yo sonja (1-4)

  • Saili yoli like ng’ɔ leman atin yoman’n (5-9)

  • Samiɛli tuli Saili i fɔ (10-14)

  • Izraɛlifuɛ’m be leman alɛ kunlɛ ninnge (15-23)

13  Kɛ bé síe Saili i famiɛn’n,+ nn ɔ le afuɛ …* Ɔ sieli Izraɛli nvle’n afuɛ nɲɔn.  Kpɛkun ɔ fali Izraɛlifuɛ’m be nun yasua akpi nsan (3.000). Yasua sɔ’m be nun akpi nɲɔn (2.000) be o i wun lɛ Mikimasi lɔ nin Betɛli lɔ okaoka lika’m be nun. Yɛ yasua akpi kun (1.000) be o Zonatan+ i wun lɛ Gibea+ m’ɔ o Bɛnzamɛn akpasua’n su lɔ’n su. Sran onga’m be liɛ’n, ɔ mannin be atin kɛ be wɔ be tannin sua’m be nun sɛsɛsɛ.  I sin’n, Zonatan kwlali Filistifuɛ’m be sonja akpasua+ kun ng’ɔ o Geba’n.+ Yɛ Filistifuɛ’m be tili. Saili kusu boli awɛ’n+ sinnin nvle wunmuan’n nun. Ɔ seli kɛ: “Maan Ebre’m be sie be su-o!”  Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be tili i kɛ: “Saili w’a kwla Filistifuɛ’m be sonja akpasua kun. Ɔ maan Filistifuɛ’m b’a fa be ɲin b’a ci Izraɛlifuɛ’m be kpa siɛn’n.” I sɔ’n ti’n, be yiali yasua mun naan be su Saili su Gilgali lɔ.+  Filistifuɛ’m be kusu be yiali naan be nin Izraɛlifuɛ’m bé kún. Be kakaklolo nga be fa kun alɛ’n be ti akpiakpi ablasan (30.000), nnɛn kpanngɔ su fufuɛ’m be ti akpi nsiɛn (6.000). Yɛ be sonja’m be sɔnnin kɛ jenvie’n nuan aunɲan’n sa.+ Be wa boli be nanmue Mikimasi lɛ, Bɛti-Avɛnin+ i wia afiliɛ lɔ.  Izraɛlifuɛ’m be wunman be wun fɛ kun. Afin be wunnin kɛ sa w’a ɲan be. I sɔ’n ti’n, be ko fiali yɔbuɛ buɛ’m be nun,+ nin kunman’m be nun, nin yɔbuɛ’m be afiɛn, nin kongo’m be nun, ɔ nin nzue gbo’m be nun.  Ebre’m be nun wie mun bɔbɔ be kpɛli Zurdɛn’n, kpɛkun be ɔli Gadi nin Galaadi+ be akpasua’n su lɔ. Sanngɛ Saili liɛ’n, ɔ kali Gilgali lɛ. Yɛ be nga be kɛli i wun lɛ’n, srɛ m’ɔ kun be’n ti’n, be usu sa tututu.  Ɔ minndɛli Samiɛli lele cɛn nso, kɛ nga Samiɛli kan kleli i’n sa. Sanngɛ Samiɛli w’a baman Gilgali lɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ kusu’n, nn sran’m bé bó sánndi i wun.  Kasiɛn su’n, Saili seli kɛ: “Amun fa nnɛn nga bé fá yí tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n, nin nnɛn nga bé fá yí bo kun yolɛ tɛ’n be blɛ min.” Kpɛkun ɔ yili tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n.+ 10  Sanngɛ kɛ ɔ wieli tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n i yi cɛ’n, yɛ Samiɛli boli nun-ɔn. Ɔ maan Saili ɔli i atin kpalɛ naan ɔ́ yó i like.* 11  Yɛ Samiɛli seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a yoli sɔ-ɔ?” Saili tɛli i su kɛ: “Ń nían-ɔn, sran’m be su bo sanndi min wun.+ Ɔ kusu w’a baman cɛn nga a kleli’n su. Asa ekun’n, Filistifuɛ’m be su yia Mikimasi lɔ.+ 12  I sɔ’n ti’n, n seli min klun lɔ kɛ: ‘Filistifuɛ’m bé bá Gilgali naan be nin min kún. Asa kusu’n, n nin-a srɛman Zoova kɛ ɔ jran e sin.’ Kɛ m’ɔ ti sɔ’n, n seli min wun kɛ, maan n yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n.” 13  Samiɛli seli Saili kɛ: “A dili sinnzin. Sɛ ɔ ti kɛ a nantili mmla nga Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n mannin wɔ’n su’n,+ nn Zoova yó maan ɔ osu’n nunfuɛ’m bé síe Izraɛli nvle’n tititi. 14  Sanngɛ ɔ famiɛn dilɛ’n su cɛman kun.+ Zoova wá kúnndɛ i awlɛn su sran kun.+ Yɛ Zoova fɛ́ i síe i nvle’n su.+ Afin w’a nantiman ndɛ nga Zoova kan kleli wɔ’n su.”+ 15  I sin’n, Samiɛli fɛli i Gilgali lɛ ɔ ɔli Gibea m’ɔ o Bɛnzamɛn akpasua’n su lɔ’n su. Kpɛkun Saili kali sran mun. Be nga be kɛli i wun lɛ’n, be ti yasua ya nsiɛn (600).+ 16  Saili nin i wa Zonatan nin be nga be o i wun lɛ’n, be tran Geba+ m’ɔ o Bɛnzamɛn akpasua’n su lɔ’n su. Filistifuɛ’m be kusu be boli be nanmue Mikimasi+ lɛ. 17  Kɛ Filistifuɛ’m be sonja nga be si alɛ kun kpa’n bé fín be nanmue’n nun fíte’n, be bubuli be wun nun akpasua nsan. Akpasua kun fa Ofra atin’n, Siali asa’n su lɔ. 18  Akpasua kun ekun fa Bɛti-Orɔn+ atin’n. Yɛ akpasua nsan su’n fa atin ng’ɔ kɔ awɛ’n su lɔ’n su. Awɛ sɔ’n san Zɛbɔimun kongo’n, aawlɛ flɛnnɛn’n i bue liɛ’n su lɔ. 19  Blɛ sɔ nun’n, be ɲanman blalɛ bofuɛ ba kun sa Izraɛli nvle wunmuan’n nun. Afin Filistifuɛ’m be seli kɛ: “Nán maan Ebre’m be bo tokofi annzɛ cua.” 20  Sɛ Izraɛlifuɛ’m be waan bé sí be saru tokpo mun, nin be sue mun, nin be kpɛliɛ mun, nin be wlɔsɔ mun’n, Filistifuɛ’m be sin yɛ be kɔ-ɔ. 21  Kɛ be si be saru tokpo mun, nin be sue mun, nin be like sunman sɔtɔklɔ mɔ i je’n ti nsan’n, nin be kpɛliɛ mun’n, yɛ kɛ be siesie kpɔnman nga be fa kankan nannin’m be ye’n, sika kɔe gramun mɔcuɛ* yɛ be tua-ɔ. 22  Ɔ maan kɛ alɛ kunlɛ cɛn’n juli’n, sran nga be su Saili nin Zonatan be su’n,+ be nun wie fi leman tokofi annzɛ cua. Saili nin i wa Zonatan be ngunmin yɛ be le ninnge nga be fa kun alɛ’n niɔn. 23  Filistifuɛ’m be sonja akpasua kun ko jrannin atin ng’ɔ sin kongo’n nun m’ɔ kɔ Mikimasi+ lɔ’n su.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Fluwa nga be klɛli i Ebre nun’n i nun’n, b’a boman afuɛ’n.
Ebr., “naan ɔ́ bó muae mɛ́n i.”
Ebr., “Pimun kun.” Lalafuɛ nun’n, be fa sunnzun like. Nian Nd. B14 nun.