1 Samiɛli 24:1-22

  • Davidi w’a kunman Saili (1-22)

    • Davidi i ɲin yili Zoova i sran m’ɔ kpɛli i’n (6)

24  Kɛ Saili nin Filistifuɛ’m be ko kunnin m’ɔ sɛli i sin cɛ’n, be seli i kɛ: “Davidi o An-Gedi aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.”+  Yɛ Saili fali Izraɛli nvle’n nun sran akpi nsan (3.000), kpɛkun be ɔli Davidi nin i sran’m be kunndɛlɛ yɔbuɛ’m be su lɔ, kan blo boli nga be o oka’m be su’n be o lɔ’n.  Saili wa juli bua’m be tuin nga be o akpɔ nuan lɛ’n be wun lɛ. Yɔbuɛ yɛ be fa sisili tuin sɔ mun-ɔn. Saili wluli yɔbuɛ buɛ kun m’ɔ o lika sɔ’n nun lɛ’n nun, naan ɔ́ kɔ́ atin nun.* Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Davidi nin i sran’m be o yɔbuɛ buɛ sɔ’n i klun lɔ longolongo’m be nun.+  Yɛ Davidi i sran’m be seli i kɛ: “Andɛkɛn liɛ’n, Zoova su se wɔ kɛ: ‘Nian! Ɔ kpɔfuɛ’n yɛ m’an fa wla ɔ sa nun yɛ.+ Like kwlaa nga a klo kɛ á fá yó i’n, fa yo i.’” Davidi jasoli, kpɛkun ɔ ɔli blɛlɛlɛ ko kpɛli Saili i tralɛ dan m’ɔ leman sa’n i nuan njɔlɛ’n.  Sanngɛ i sin’n, Davidi i klun wa titili i* kpa liɛ su,+ Saili i tralɛ dan m’ɔ leman sa’n i nuan njɔlɛ’n m’ɔ kpɛli’n ti.  Ɔ seli i sran’m be kɛ: “N kwlá yoman min min’n i sɔ mlɔnmlɔn Zoova ɲrun, afin Zoova yɛ ɔ sieli i kpɛn-ɔn.* N su faman min sa’n n kɛnmɛn i, afin Zoova yɛ ɔ sieli i kpɛn-ɔn.”+  I sɔ mɔ Davidi kannin’n ti’n, i sran’m b’a yoman Saili i like fi.* W’a kplinman su kɛ be sa kan Saili. Saili kusu fin yɔbuɛ buɛ’n nun fiteli naan w’a ɔ i ɲrun.  I sin’n, Davidi jasoli, ɔ fin yɔbuɛ buɛ’n nun fiteli naan w’a kpan w’a flɛ Saili. Ɔ seli kɛ: “Famiɛn, min min.”+ Kɛ Saili niɛnnin i sin’n, Davidi kotoli kpɛkun ɔ utuli i ɲin ase.  Davidi seli Saili kɛ: “Sran’m be se ɔ kɛ: ‘Nian, Davidi kunndɛ kɛ ɔ́ yó ɔ like yaya.’+ ?Ngue ti yɛ a fɛ i sɔ ndɛ’n su-ɔ? 10  Andɛ cɛn ba liɛ’n nun’n, ɔ bɔbɔ a wunnin i jrɛiin kɛ Zoova fali wɔ wlali min sa nun yɔbuɛ buɛ’n nun lɔ. Sran kun seli kɛ be kun wɔ.+ Sanngɛ n sili ɔ aunnvɔɛ, n seli kɛ: ‘N su faman min sa’n n kanman min min’n, afin Zoova yɛ ɔ sieli i kpɛn-ɔn.’+ 11  Min si, nian, ɔ tralɛ’n i nuan njɔlɛ’n yɛ ɔ o min sa nun yɛ. Kɛ ń kpɛ́ ɔ tralɛ’n i nuan njɔlɛ’n, sɛ min waan ń kún wɔ’n nn n kunnin wɔ. Sanngɛ m’an yoman sɔ. Ɔ maan siɛn’n, a wun i wlɛ weiin kɛ n buman ɔ wun akunndan tɛ naan se kɛ ń yó ɲin kekle ɔ su. Asa kusu’n m’an yoman ɔ tɛ,+ sanngɛ a di min wun koniɛn naan á kún min.+ 12  Maan Zoova di min nin wɔ e afiɛn jɔlɛ,+ yɛ maan Zoova tu ɔ fɔ like nga a yoli min’n ti.+ Sanngɛ min liɛ’n, min sa’n su kanman wɔ.+ 13  Laa’n, sran’m be bu be ɲanndra kɛ: ‘Klunwifuɛ’n yɛ ɔ yo klunwi sa mun-ɔn.’ Min liɛ’n, min sa’n su kanman wɔ. 14  ?Wan ti yɛ Izraɛli famiɛn’n w’a fite-ɔ? ?Wan li yɛ a su wanndi fuɛn i-ɔ? ?Alua fuɛn kɛ min sa’n niɔn? ?Sɔsɔwa kɛ min sa’n niɔn?+ 15  Maan Zoova bɔbɔ kpɛ ndɛ sɔ’n nun. Maan ɔ di min nin wɔ e jɔlɛ. I bɔbɔ wún ndɛ’n, ɔ́ kplí min ti,+ ɔ́ dí min jɔlɛ yɛ ɔ́ dé min ɔ sa nun.” 16  Kɛ Davidi kannin ndɛ sɔ’n kleli Saili’n, ɔ seli kɛ: “?Min wa Davidi, ɔ nɛn’n yɛ n ti i lɛ-ɔ?”+ Kpɛkun Saili sunnin fiaan kpa. 17  Ɔ seli Davidi kɛ: “A ti kpa tra min. Afin kpa nga a yoli min’n, tɛ yɛ n fa tuali ɔ kalɛ-ɔ.+ 18  Zoova fali min wlali ɔ sa nun, sanngɛ w’a kunman min. Nanwlɛ, a kleli andɛ kɛ a bu min wun akunndan kpa sakpa.+ 19  ?Afin sran onin yɛ sɛ ɔ wun i kpɔfuɛ’n, ɔ́ yáci i lɛ kɔ́ ngbɛn-ɔn? Like nga a yo mannin min andɛ’n ti’n, Zoova wá nían su yó ɔ ye kusu.+ 20  N si kɛ kannzɛ ɔ yo sɛ’n, á wá yó famiɛn,+ kpɛkun Izraɛli nvle’n ká ɔ sa nun tititi. 21  Ɔ maan siɛn’n, ta min nda Zoova dunman nun+ kɛ, kɛ n ko wu’n, a su nunnunman min osu’n nunfuɛ mun, naan a su nunnunman min dunman’n min si’n i awlo’n nun.”+ 22  Yɛ Davidi tɛli i nda-ɔ. I sin’n, Saili ɔli awlo.+ Davidi kusu nin i sran’m be ɔli be fiawlɛ’n nun lɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ɔ́ kɛ́tɛ i ja’m be su.”
Annzɛ “i klun akunndan’n wa buli i fɔ.”
Annzɛ “ɔ guɛli i ti su ngo-ɔ.”
Be kwla se ekun kɛ “i sran’m be bo sanndili.”