1 Samiɛli 16:1-23

  • Samiɛli guali Davidi i ti su ngo naan ɔ yo famiɛn (1-13)

    • “Zoova liɛ’n, ɔ nian sran’n i awlɛn’n nun” (7)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n jasoli Saili su (14-17)

  • Davidi kacili Saili i jru bofuɛ (18-23)

16  Zoova seli Samiɛli kɛ: “?Saili mɔ n yili i ase’n, m’ɔ su yoman famiɛn Izraɛli nvle’n su kun’n,+ i ti yɛ á trán awlabɔɛ nun sa trilili-ɔ?+ Gua wɔ nnɛn wɛ’n nun ngo+ naan kɔ. Ń wá súnman wɔ Bɛtleɛmunfuɛ nga be flɛ i kɛ Zese’n+ i sin. Afin m’an fɛ i wa yasua’m be nun kun kɛ ɔ yo famiɛn.”+  Sanngɛ Samiɛli seli kɛ: “?N kɔ lɔ-ɔ, ɔ yo ye? Kɛ Saili wá tí’n, ɔ́ kún min.”+ Zoova tɛli i su kɛ: “Fa nannin talua kun kɔ naan se kɛ: ‘N bali naan ń wá yí tɛ ń mán Zoova.’  Kpɛkun flɛ Zese tɛ’n i yilɛ bo. I sin’n, ń wá klé wɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo’n. Sran nga ń wá klé wɔ’n, guɛ i ti su ngo man min.”+  Samiɛli yoli like nga Zoova seli i kɛ ɔ yo’n. Kɛ ɔ juli Bɛtleɛmun+ lɔ’n, mɔ klɔ’n su kpɛnngbɛn’m be nin i yiali’n, be usuli sa tututu. Be usɛli i kɛ: “?A ba wɛtɛɛ su?”  Ɔ tɛli be su kɛ: “Ɛɛn, wɛtɛɛ su-ɔ. N bali naan ń yí tɛ ń mán Zoova. Amun yo amun wun sanwun, naan amun bla tɛ yilɛ’n i bo wie.” Kpɛkun ɔ ko yoli Zese nin i mma yasua’m be sanwun, yɛ ɔ yiali be tɛ yilɛ’n i bo.  Kɛ bé bá m’ɔ wunnin Eliabu’n,+ ɔ seli kɛ: “Ɛn-ɛɛn, Zoova i sran ng’ɔ kpɛli i’n* yɛ ɔ jin i ɲrun yɛ.”  Sanngɛ Zoova seli Samiɛli kɛ: “Nán fa ɔ ɲin sie i i sran waka’n annzɛ i tɛnndɛn m’ɔ ti’n su.+ Nɛ́n i yɛ n fɛli i-ɔ. Afin wafa nga klɔ sran wun ninnge mun’n, ɔ nin Ɲanmiɛn liɛ’n timan kun. Afin klɔ sran liɛ’n, like nga i ɲinma tɛ i’n yɛ ɔ nian-ɔn. Sanngɛ Zoova liɛ’n, ɔ nian sran’n i awlɛn’n nun.”+  Yɛ Zese flɛli Abinadabu-ɔ.+ Ɔ fɛ i kleli Samiɛli. Sanngɛ Samiɛli seli kɛ: “I kusu, Zoova w’a fɛmɛn i.”  I sin’n, Zese fali Sama kleli i,+ sanngɛ Samiɛli seli kɛ: “I kusu, Zoova w’a fɛmɛn i.” 10  Ɔ maan Zese fɛli i wa yasua’m be nun nso kleli Samiɛli. Sanngɛ Samiɛli seli Zese kɛ: “Zoova w’a faman be nun wie fi.” 11  Kasiɛn su’n, Samiɛli seli Zese kɛ: “?Ɔ wa yasua’m be ngba yɛ?” Ɔ tɛli su kɛ: “Be nun kaanfuɛ’n+ nunman wa. W’a ɔ bua kankanlɛ.”+ Yɛ Samiɛli seli Zese kɛ: “Sunman sran naan be ko flɛ i. Afin sɛ ɔ nin-a baman’n, e nin-a tranman ase naan se kɛ é dí like.” 12  Ɔ maan ɔ sunmannin sran, kpɛkun be ko fɛli i bali. Ba’n i wunnɛn kplo’n ti klanman, i ɲinma’m be ti klanman, yɛ i sran waka’n kusu ti klanman wie.+ Yɛ Zoova seli kɛ: “Jaso naan guɛ i ti su ngo. Afin i-ɔ!”+ 13  Ɔ maan Samiɛli fɛli i nnɛn wɛ mɔ ngo o nun’n,+ kpɛkun ɔ guali Davidi i ti su ngo i niaan’m be ɲin bo lɛ. Kɛ ɔ fɛ i cɛn sɔ’n nun’n, Zoova i wawɛ’n jrali Davidi su.+ I sin’n, Samiɛli jasoli naan w’a sɛ i sin Rama lɔ.+ 14  Kɛ ɔ yoli sɔ kusu’n, Zoova yili i wawɛ’n Saili su.+ Kpɛkun Zoova yacili i lɛ maan wawɛ tɛ kun wa kleli i yalɛ kpa.+ 15  Saili i sufuɛ’m be seli i kɛ: “Ɔ bɔbɔ a wun kɛ Ɲanmiɛn w’a yaci ɔ lɛ naan wawɛ tɛ kun kle ɔ yalɛ. 16  E min, yaci, e mɔ e ti ɔ sufuɛ’n, e o ɔ ɲrun wa. Sunman e naan e ko kunndɛ sran kun m’ɔ si jru bo kpa’n.+ I liɛ’n, cɛn kwlaa nga Ɲanmiɛn yaci ɔ lɛ naan wawɛ tɛ kun kle ɔ yalɛ’n, sran sɔ’n bó jru’n, kpɛkun á wún ɔ wun fɛ.” 17  Ɔ maan Saili seli i sufuɛ’m be kɛ: “Amun yaci, amun ko kunndɛ yasua kun m’ɔ si i bo kpa’n naan amun fɛ i blɛ min.” 18  Saili i sufuɛ’m be nun kun seli kɛ: “Nian! N si Zese m’ɔ o Bɛtleɛmun lɔ’n, i wa yasua kun. Ɔ si jru bo kpa. Asa ekun’n, ɔ ti yakpafuɛ, yɛ ɔ si alɛ kun kpa.+ Ɔ si ijɔ kusu, yɛ ɔ ti klanman.+ Kpɛkun Zoova jin i sin.”+ 19  Saili sunmannin sran naan be ko se Zese kɛ: “Fa ɔ wa Davidi m’ɔ ti bua kankanfuɛ’n blɛ min.”+ 20  Ɔ maan Zese fali aflunmun kun, kpɛkun ɔ fali kpanwun nin duvɛn sɛ kun sieli su. Asa ekun’n, ɔ fali boli ba kun. Yɛ ɔ fɛli i kwlaa mɛnnin i wa Davidi naan ɔ fa be ko man Saili. 21  Yɛ Davidi ɔli Saili i awlo lɔ-ɔ. Kpɛkun ɔ boli i sulɛ bo.+ Saili kloli Davidi i sa kpa. Yɛ Davidi kacili i alɛ kunlɛ ninnge’m be suafuɛ. 22  I sin’n, Saili toli Zese i ngaliɛ naan be se i kɛ: “Yaci, maan Davidi di junman man min, afin n klo i sa.” 23  Blɛ kwlaa nga Ɲanmiɛn yaci Saili lɛ mɔ wawɛ tɛ’n jrɛ i su’n, Davidi fa jru’n ɔ bo. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, wawɛ tɛ’n kleman Saili i yalɛ kun, ɔ maan ɔ wun i wun fɛ. Kpɛkun wawɛ tɛ’n jaso i su.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “i sran ng’ɔ guɛli i ti su ngo’n.”