1 Samiɛli 15:1-35

  • Saili w’a kunman Agagi (1-9)

  • Samiɛli tuli Saili i fɔ (10-23)

    • “Aɲinyiɛ’n flunman tra tɛ yilɛ’n” (22)

  • Saili su yoman famiɛn kun (24-29)

  • Samiɛli kunnin Agagi (30-35)

15  Samiɛli seli Saili kɛ: “Zoova sunmannin min kɛ n gua ɔ ti su ngo naan n sie ɔ famiɛn Izraɛlifuɛ mɔ be ti i sran’n be su.+ Ɔ maan siɛn’n, sie ɔ su tie ndɛ nga Zoova kan’n.+  Ndɛ nga Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n kan’n yɛ: ‘Ń má tú min klunngbɔ Amalɛkifuɛ’m be su. Afin i nun mɔ Izraɛlifuɛ’m bé fín Ezipti lɔ bé bá’n, be fali alɛ wlali be sin.+  I sɔ’n ti’n, kɔ naan ko kun Amalɛkifuɛ mun.+ Nán maan be nun kun sa ka lɛ.*+ I yasua-o, i bla-o, i bakan-o, i ba nɔnman-o, i nannin-o, i bua-o, i ɲɔnngɔnmin-o, i aflunmun-o,+ kun be kwlaa.’”+  Saili yiali sonja mun naan w’a ka be Telaimun lɛ. Sonja nga be fin Zida akpasua’n nun’n, be ti akpiakpi blu (10.000), yɛ sonja nga be fin akpasua onga’m be nun mɔ be kɔ alɛ kunlɛ be ja nun’n, be ti akpiakpi ya nnyɔn (200.000).+  Saili ɔli lele juli Amalɛki klɔ’n i wun lɛ. Kpɛkun ɔ ko sali kongo’n* i wun lɛ.  Yɛ Saili seli Keninfuɛ’m be kɛ:+ “Amun wɔ, amun jaso Amalɛkifuɛ’m be afiɛn wa. I liɛ’n, n su nunnunman amun wie kɛ be sa.+ Afin i nun mɔ Izraɛlifuɛ’m bé fín Ezipti lɔ bé bá’n, amun yoli be ye* dan.”+ I sɔ’n ti’n, Keninfuɛ’m be jasoli Amalɛkifuɛ be afiɛn lɛ.  I sin’n, Saili kunnin Amalɛkifuɛ mun+ lele. Ɔ fɛli i Avila+ lɛ lele fa juli Suu+ m’ɔ o Ezipti i wun koko lɔ’n i su.  Ɔ ko trali Agagi+ m’ɔ ti Amalɛki lɔ famiɛn’n. Sanngɛ sran onga’m be liɛ’n, ɔ fali tokofi kunnin be sekeseke.+  Saili nin i sran’m be yacili Agagi lɛ.* Asa ekun’n, bua’m be nun kpakpa’n, nin nannin’m be nun kpakpa’n, nin nnɛn nga b’a cɛn lɔklɔɔ’n, nin bua ɲin’m be nun kpakpa’n, ɔ nin ninnge kpakpa kwlaa nga be wunnin be’n, be yacili be lɛ.+ B’a kunndɛman kɛ bé núnnún be wie. Ninnge nga be timan like fi’n mɔ be kloman be’n, be yɛ be nunnunnin be-ɔ. 10  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zoova seli Samiɛli kɛ: 11  “Saili i famiɛn sielɛ nga n sieli i yɛ’n, ɔ yo min nsisɔ.* Afin w’a kaci i sin w’a si min, w’a nantiman min nuan ndɛ’n su.”+ Nanwlɛ, ɔ yoli Samiɛli i ya dan. Yɛ ɔ sun flɛli Zoova kɔnguɛ wunmuan’n nun.+ 12  Kɛ Samiɛli jasoli nglɛmun ndɛ kpa’n naan ɔ́ kó wún Saili i wun’n, be seli i kɛ: “Saili ɔli Kaamɛli.+ Yɛ ɔ ko kplɛnnin i bɔbɔ i manmanlɛ nzɔliɛ like kun.+ I sin’n, ɔ sɛli i sin ɔli Gilgali.” 13  Kɛ Samiɛli wa toli Saili’n, Saili seli i kɛ: “Maan Zoova yra ɔ su. N fali Zoova i nuan ndɛ’n su.” 14  Sanngɛ Samiɛli seli i kɛ: “?Yɛ ngue ti yɛ n ti bua nin nannin’m be kpanlɛ-ɔ?”+ 15  Saili tɛli i su kɛ: “Be fa fin Amalɛkifuɛ’m be lɔ. Afin sonja’m be yacili bua nin nannin’m be nun kpakpa’m be lɛ* naan bé fá yí tɛ bé mán Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n. Sanngɛ ninnge onga’m be liɛ’n, e nunnunnin be sekeseke.” 16  Yɛ Samiɛli seli Saili kɛ: “Ɔ ti kpa sɔ! Ndɛ nga Zoova kan kleli min kɔnguɛ’n, maan n kan kle wɔ.”+ Ɔ maan Saili seli i kɛ: “Kan!” 17  Yɛ Samiɛli seli i kɛ: “I nun mɔ bé fá wɔ síe Izraɛli akpasua’m be su’n, mɔ Zoova síe wɔ Izraɛli nvle’n i su famiɛn’n,+ a buman ɔ wun wie.+ ?Nɛ́n i-ɔ? 18  I sin’n, kɛ Zoova sunmannin wɔ’n, ɔ seli ɔ kɛ: ‘Kɔ naan ko nunnun Amalɛkifuɛ mɔ be ti sa tɛ yofuɛ’n mlɔnmlɔnmlɔn.+ A nin be kun lele saan w’a nunnun be sekeseke.’+ 19  ?Ɔ maan ngue ti yɛ w’a faman Zoova i ndɛ’n su-ɔ? ?Ngue ti yɛ a yoli aɲinkpli mɔ a fali be bo ninnge mun+ mɔ a yoli sa nga Zoova klomɛn i’n niɔn?” 20  Sanngɛ Saili seli Samiɛli kɛ: “Ai, n nantili Zoova i ndɛ’n su. Kɛ Zoova sunmannin min’n, n ɔli. N ko trali Agagi m’ɔ ti Amalɛkifuɛ’m be famiɛn’n n bali. Kpɛkun n nunnunnin Amalɛkifuɛ’m be sekeseke.+ 21  Sanngɛ ninnge ng’ɔ fata kɛ e nunnun be’n, be nun bua nin nannin kpakpa mun yɛ sonja’m be fali naan bé fá yí tɛ bé mán Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n Gilgali lɔ-ɔ.”+ 22  Yɛ Samiɛli seli i kɛ: “?Ngue yɛ Zoova i klun jɔ su dan-ɔn? ?Tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n nin tɛ onga mun,+ annzɛ Zoova i ndɛ’n i su falɛ’n niɔn? Nian! Aɲinyiɛ’n flunman tra tɛ yilɛ’n.+ Yɛ ndɛ tielɛ’n ɔ flunman tra bua’m be lui’n.+ 23  Ɲin kekle yolɛ’n+ nin wunnzue yilɛ’n be sɛ.+ Be wun tulɛ mɔ i ti’n be yo be bɔbɔ be klun sa’n, ɔ nin atrɛ yilɛ’n annzɛ amuin* sɔlɛ’n be sɛ. Kɛ mɔ w’a faman Zoova i ndɛ’n su’n ti’n,+ i kusu w’a yi wɔ ase. A su yoman famiɛn kun.”+ 24  Saili kusu seli Samiɛli kɛ: “M’an yo sa tɛ. Afin m’an faman Zoova i mmla’n nin ɔ nuan ndɛ’n su. Srɛ kunnin min sran’m be wun. I ti’n, n yoli like nga be seli min kɛ n yo’n. 25  Ɔ maan, yaci. Sa tɛ nga n yoli’n yaci cɛ min, yɛ su min su naan n ko koto Zoova bo.”+ 26  Sanngɛ Samiɛli seli i kɛ: “N su suman ɔ su mlɔnmlɔn. Afin w’a faman Zoova i ndɛ’n su. Zoova kusu w’a yi wɔ ase. A su yoman Izraɛli nvle’n i su famiɛn kun.”+ 27  Kɛ Samiɛli kacili i sin naan ɔ́ kɔ́’n, Saili trɛli i tralɛ tɛnndɛn’n i nuan njɔlɛ’n. Kpɛkun cuaa, w’a ti. 28  Yɛ Samiɛli seli i kɛ: “Izraɛli nvle’n i su famiɛn mɔ a ti’n, Zoova w’a de ɔ sa nun* andɛ. Yɛ ɔ́ fá mán ɔ wiengu uflɛ mɔ i kpa tra wɔ’n.+ 29  Izraɛli i Ɲanmiɛn m’ɔ le ɲrun dan’n,+ ɔ su buaman ato,+ yɛ ɔ su kaciman aniɛn.* Afin ɔ timan klɔ sran naan se kɛ ɔ́ káci aniɛn.”*+ 30  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Saili seli kɛ: “M’an yo sa tɛ. Sanngɛ yaci, nán gua min ɲin ase min nvle’n nun kpɛnngbɛn mun nin Izraɛlifuɛ onga’m be ɲrun. Ɔ li, su min su maan e wɔ, ń kó kóto Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n i bo.”+ 31  I sɔ’n ti’n, Samiɛli suli Saili su be ɔli, naan Saili w’a ko koto Zoova bo. 32  Yɛ Samiɛli seli kɛ: “Fa Agagi m’ɔ ti Amalɛkifuɛ’m be famiɛn’n bla min wun wa.” Yɛ Agagi bɛli i wun lɛ-ɔ, i klun titimɛn i aɔwi.* Afin ɔ seli i klun lɔ titi kɛ: ‘Atrɛkpa’n, be su kunman min kun.’* 33  Sanngɛ Samiɛli seli kɛ: “Ɔ tokofi’n ti’n, bla sunman be leman ba kun. Sanngɛ andɛ liɛ’n, ɔ nin liɛ’n yɛ i wla’n wá bó i wun dan bla’m be nun-ɔn.” Kpɛkun Samiɛli kpɛkpɛli Agagi nun kpokpokpo Zoova ɲrun lɛ, Gilgali lɔ.+ 34  I sin’n, Samiɛli sɛ i sin ɔli Rama. Saili kusu ɔli i awlo, Gibea lɔ.* 35  Kɛ ɔ fin lɛ’n, Samiɛli w’a wunman Saili kun lele naan w’a wu. Afin Saili ti’n, i wla boli i wun dan.+ Zoova kusu’n, Saili i sielɛ m’ɔ sieli i famiɛn Izraɛli nvle’n su’n, ɔ yoli i nsisɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Nán si be aunnvɔɛ.”
Annzɛ “nzue ba’n.”
Annzɛ “amun kloli be.”
Annzɛ “be sili i aunnvɔɛ.”
Annzɛ “ɔ yo min ya.”
Annzɛ “be sili be aunnvɔɛ.”
Ebr., “terafimun mun,” yɛle kɛ, awlo amuin mun, amuin ba mun.
Ebr., “w’a titi nun.”
Annzɛ “ɔ su yomɛn i nsisɔ.”
Annzɛ “naan se kɛ ɔ́ yó i nsisɔ.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ lafimɛn i wun su aɔwi.”
Ebr., “Wulɛ’n i ti awlabɔɛ’n w’a sin sakpasakpa.”
Ebr., “Saili i Gibea’n.”