1 Samiɛli 7:1-17

  • Alaka’n wo Kiriati-Zearimun (1)

  • Samiɛli seli kɛ: ‘Amun su Zoova kunngba cɛ’ (2-6)

  • Izraɛli ɲannin kwlalɛ Mizpa lɔ (7-14)

  • Samiɛli dili Izraɛlifuɛʼm be jɔlɛ mun (15-17)

7  Kiriati-Zearimun lɔfuɛ’m be bali, kpɛkun be ko fali Zoova i Alaka’n, Abinadabu i awlo+ m’ɔ o kpɔlɛ’n su lɔ’n su. Yɛ be kpali* i wa Eleazaa kɛ ɔ nian Zoova i Alaka’n su.  Kɛ be fali Alaka’n ɔli Kiriati-Zearimun’n, ɔ cɛli lɔ kpa, yɛle kɛ ɔ dili afuɛ ablaɔn (20). I sin’n, Izraɛlifuɛ’m be wa kunndɛli* Zoova.+  Samiɛli seli Izraɛlifuɛ’m be kwlaa kɛ: “Sɛ amun awlɛn wunmuan’n yɛ amun su fa sa amun sin Zoova wun’n,+ amun gua amuin mun+ nin Astaate i nzɔliɛ+ nga be o amun sa nun’n be blo. Maan amun awlɛn’n kwlaa tran Zoova su. Kpɛkun amun su i kunngba cɛ.+ I liɛ’n, ɔ́ dé amun Filistifuɛ’m be sa nun.”+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Izraɛlifuɛ’m be guali Baali nin Astaate be nzɔliɛ’m be blo, kpɛkun be suli Zoova kunngba cɛ.+  Yɛ Samiɛli seli kɛ: “Amun yia Izraɛlifuɛ’m be kwlaa Mizpa lɔ+ naan n srɛ Zoova n man amun.”+  Ɔ maan be yiali Mizpa lɔ. Kpɛkun be sali nzue guɛli i Zoova i ɲrun lɛ. Yɛ be cili nglɛmun cɛn sɔ’n nun.+ Be seli kɛ: “Y’a fɔn Zoova wun.”+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Samiɛli boli Izraɛlifuɛ’m be jɔlɛ’m be dilɛ+ bo Mizpa lɛ.  Kɛ Filistifuɛ’m be tili i kɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlakwla b’a yia Mizpa lɛ’n, Filistifuɛ’m be mɛn siefuɛ’m+ be ɔli naan be nin Izraɛlifuɛ’m bé kó kún. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be tili i sɔ’n, srɛ dan kpa kunnin be, Filistifuɛ’m be ti.  Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be seli Samiɛli kɛ: “Nán yaci Zoova m’ɔ ti e Ɲanmiɛn’n i flɛlɛ kɛ ɔ uka e,+ yɛ ɔ de e Filistifuɛ’m be sa nun.”  Samiɛli fali bua ba kun m’ɔ te nɔn wunflɛn’n, ɔ fa yili tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n+ mannin Zoova. Kpɛkun Samiɛli flɛli Zoova kɛ ɔ uka Izraɛlifuɛ mun. Zoova kusu tɛli i su.+ 10  Kɛ Samiɛli o lɛ yí tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n, Filistifuɛ’m be bali kɛ be nin Izraɛlifuɛ’m bé kún. Cɛn sɔ’n nun’n, Zoova yoli maan ɲanmiɛn’n kplali kplannankplannan+ Filistifuɛ’m be su. Kpɛkun ɔ sanngannin be nun.+ Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be kwlali be.+ 11  Izraɛlifuɛ’m be fɛli i Mizpa lɛ, be suli Filistifuɛ’m be su. Be kunnin be lele fa juli Bɛti-Kaa i ngua lɔ lika’n nun. 12  I sin’n, Samiɛli fali yɔbuɛ kun,+ kpɛkun ɔ tɛkɛli i Mizpa nin Zɛsana be afiɛn’n nun. Ɔ seli kɛ: “Lele mɔ w’a fa ju yɛ’n, Zoova w’a yaciman e ukalɛ.” I sɔ’n ti’n, ɔ flɛli yɔbuɛ’n kɛ Ebɛnin-Ezɛɛ.*+ 13  Kɛ be kwlali Filistifuɛ mun kɛ ngalɛ’n sa. Ɔ maan Filistifuɛ’m b’a ɔman Izraɛlifuɛ’m be mɛn’n nun kun.+ Lele mɔ Samiɛli fá wú’n, Zoova tanndannin Filistifuɛ’m be ɲrun titi.+ 14  Asa ekun’n, klɔ nga Filistifuɛ’m be deli be Izraɛlifuɛ’m be sa nun’n, m’ɔ fɛ i Ekrɔn lele fa ju Gati’n, Izraɛlifuɛ’m be fali be kwlaa ekun. Be deli be lika kwlaa nga Filistifuɛ’m be fali’n. Asa kusu’n, Izraɛlifuɛ mun nin Amɔɔfuɛ’m be trannin fɔuun.+ 15  Samiɛli dili Izraɛlifuɛ’m be jɔlɛ mun lele naan w’a wu.+ 16  Afuɛ kwlakwla’n, ɔ sin Betɛli,+ nin Gilgali+ ɔ nin Mizpa,+ ɔ ko di Izraɛlifuɛ’m be jɔlɛ mun klɔ sɔ’m be su. 17  I sin’n, ɔ sɛ i sin Rama,+ afin lɔ yɛ i awlo’n wo-ɔ. Ɔ di Izraɛlifuɛ’m be jɔlɛ mun lɔ wie. Ɔ kplannin tɛ yiwlɛ kun lɛ mannin Zoova.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “be yoli i sanwun.”
Annzɛ “sun flɛli.”
I bo’n yɛ: “Yɔbuɛ ng’ɔ Uka’n.”