1 Samiɛli 8:1-22

  • Izraɛlifuɛ’m be waan be man be famiɛn kun (1-9)

  • Ndɛ nga Samiɛli kan kleli nvlefuɛ mun’n (10-18)

  • Zoova waan ɔ́ mán be famiɛn kun (19-22)

8  Kɛ Samiɛli yoli oke’n, ɔ fɛli i mma mun sieli Izraɛlifuɛ’m be su naan be di be jɔlɛ mun.  I wa kpɛnngbɛn’n suan Zoɛli, yɛ i wa nɲɔn su’n suan Abia.+ Beɛ-Seba lɔ yɛ be di sran’m be jɔlɛ mun-ɔn.  Sanngɛ i mma’m be nantimɛn i ajalɛ’n su. Be klo sran’m be lufle dilɛ,+ be sɔ adi ninnge’m be nun.+ Yɛ be bu ndɛ kwlɛ.+  Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Izraɛlifuɛ’m be kpɛnngbɛn’m be kwlaa be yiali, kpɛkun be ko toli Samiɛli Rama lɔ.  Be seli i kɛ: “Nian, w’a yo oke. Ɔ mma’m be kusu be nantiman ɔ ajalɛ’n su. I sɔ’n ti’n, sie e su famiɛn kun siɛn’n, naan ɔ di e jɔlɛ mun, kɛ nga be fa yo i nvle kwlaa nun’n sa.”+  Sanngɛ i sɔ’n w’a yoman Samiɛli i fɛ. Afin be kannin kɛ: “Sie e su famiɛn kun naan ɔ di e jɔlɛ mun.” Ɔ maan Samiɛli srɛli Zoova.  Yɛ Zoova seli Samiɛli kɛ: “Fa ndɛ kwlaa nga nvle nunfuɛ’m be kan kle wɔ’n su. Afin min yɛ b’a yi min blo naan nán n yo be famiɛn kun-ɔn, nán wɔ-ɔ.+  Kɛ ɔ fin cɛn mɔ n fali be Ezipti lɔ fiteli’n, sa kunngba’n yɛ be yo i sa trilili-ɔ. Be yaci min lɛ+ be ko su ɲanmiɛn uflɛ mun.+ I sɔ ayeliɛ’n yɛ b’a fa ju ɔ su-ɔ.  I sɔ’n ti’n, fa be ndɛ’n su. Sanngɛ kan wie kle be naan ɔ wlu be su nun kpa. Se be kɛ famiɛn ng’ɔ́ wá síe be’n, ɔ le atin fa be sa nun like.” 10  Samiɛli kannin Zoova i nuan ndɛ kwlaa’n kleli sran nga be seli i kɛ ɔ sie be su famiɛn’n. 11  Ɔ seli be kɛ: “Famiɛn ng’ɔ́ wá síe amun’n, like ng’ɔ́ ɲán atin yó’n yɛ:+ Ɔ́ fá amun mma mun+ naan be niɛn i kakaklolo’m be lika,+ yɛ be fu i nnɛn kpanngɔ’m be su.+ Yɛ be nun wie’m bé wánndi dún i kakaklolo’m be ɲrun mmua. 12  Yɛ ɔ́ síe sran akpi su kpɛn mun,+ nin sran ablenun su kpɛn mun.+ Amun mma’m be nun wie’m bé tútú lika mɛ́n i,+ bé kpɛ́ i fie’n su ninnge mun,+ yɛ bé yó i alɛ kunlɛ ninnge mun nin i kakaklolo’m be wun ninnge mun.+ 13  Ɔ́ fá amun wa bla mun fá yó ɲanngo yifuɛ,* nin aliɛ tɔnfuɛ, nin kpanwun tɔnfuɛ.+ 14  Ɔ́ fá amun fie’n, nin amun viɲin fie’n, nin olivie fie’n,+ be su ninnge kpakpa mun. Kpɛkun ɔ́ fá mɛ́n i junman difuɛ mun. 15  Amun ble nin ɔɔzu nga amún kpɛ́’n nin amun viɲin mma nga amún tí’n, ɔ́ fɛ́ i blusu’n, kpɛkun ɔ́ fá mɛ́n i awlo’n nun junman difuɛ mun nin i sufuɛ mun. 16  Asa ekun’n, ɔ́ fá amun junman difuɛ bla nin yasua mun, nin amun nannin’m be nun kpakpa mun, nin amun aflunmun mun. Kpɛkun ɔ́ fá be kó dí i junman mun.+ 17  Ɔ́ fá amun bua’m be blusu’n.+ Kpɛkun amún káci i junman difuɛ. 18  Cɛn wie lele’n, sran nga amún síe i famiɛn’n ti’n, amún wá sún lele.+ Sanngɛ Zoova su nianman amun lɔ blɛ sɔ’n nun.” 19  Ɔ nin i sɔ ngba’n, sran’m be waan be faman ndɛ nga Samiɛli kan kleli be’n su. Be seli kɛ: “E ndɛ nunman nun. E kunndɛ kpa kɛ é ɲán famiɛn kun naan ɔ sie e. 20  I liɛ’n, é yó kɛ nvle onga’m be sa. E famiɛn’n dí e jɔlɛ mun mán e, ɔ́ dún e ɲrun, yɛ ɔ́ kún e alɛ mun.” 21  Kɛ Samiɛli sieli i su tieli ndɛ nga nvle nunfuɛ’m be kannin’n i kwlaa’n, ɔ ko kɛnnin i sɛsɛsɛ kleli Zoova. 22  Zoova seli Samiɛli kɛ: “Fa be ndɛ’n su, sie be su famiɛn kun naan ɔ sie be.”+ Ɔ maan Samiɛli ko seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: “Amun sa amun sin wɔ amun klɔ’m be su sɛsɛsɛ.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “palifɛn yifuɛ.”