1 Samiɛli 20:1-42

  • Zonatan w’a kpɔciman Davidi (1-42)

20  Davidi wanndili Naiɔtu m’ɔ o Rama’n su lɔ. Kpɛkun ɔ ko toli Zonatan naan w’a se kɛ: “?Ngue yɛ n yoli-ɔ?+ ?Sa tɛ benin yɛ n yoli-ɔ? ?N yoli ɔ si i sa i ti yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún min-ɔn?”  Yɛ Zonatan seli i kɛ: “Ɔ su yoman sɔ mlɔnmlɔn!+ A su wuman. Nian! Like kwlaa nga min si’n waan ɔ́ yó’n, sɛ ɔ ti dan-o annzɛ ɔ ti kaan-o, ɔ dun mmua bo su kle min ka. ?Ngue ti yɛ min si kó fía sa ngalɛ’n su min wun-ɔn? I sɔ sa’n su juman.”  Sanngɛ Davidi seli ekun kɛ: “Ɔ si si kpa kɛ a klo min sa.+ Ɔ maan ɔ kwla se i wun kɛ: ‘Nán maan Zonatan ti nun. Afin i sɔ’n su yomɛn i fɛ kaan sa.’ Maan n di wɔ nanwlɛ, ndɛ nga n su kɛn i ɔ bɔbɔ ɔ ɲrun yɛ’n, ɔ nin Zoova i ɲrun yɛ’n ɔ ti nanwlɛ. N si kɛ olɛ nga n wo yɛ’n, m’an wu w’a wie.”+  Yɛ Zonatan seli Davidi kɛ: “Like kwlaa nga a se kɛ n yo’n, ń yó ń mán wɔ.”  Davidi seli Zonatan kɛ: “Ainman ti anglo le kun.+ Ɔ maan ɔ fata kɛ e nin famiɛn’n e di like. Man min atin naan n wɔ lika. Ń kó fía blo lɔ, ń ká lɔ lele cɛn ba nsan su’n i nnɔsua nun.  Sɛ ɔ si sie i nzɔliɛ kɛ n nunman lɛ’n, se kɛ: ‘Davidi waan n mɛn i atin naan ɔ wɔ Bɛtleɛmun+ ndɛndɛ. Afin i awlofuɛ’m be kwlaa be su wa yi tɛ nga be yi i afuɛ nuan kwlaa’n.’+  Sɛ ɔ se kɛ: ‘Ɔ ti kpa’n,’ nn ɔ su yoman min mɔ n ti ɔ sufuɛ’n min like fi. Sanngɛ sɛ ɔ fa ya’n, nn w’a fua kɛ ɔ́ kún min sakpasakpa.  Ɔ maan kle min mɔ n ti ɔ sufuɛ’n kɛ a klo min,+ afin e nin wɔ e trali janvuɛ* Zoova ɲrun.+ Sanngɛ sɛ n yoli sa tɛ’n,+ ɔ bɔbɔ kun min. ?Ngue ti yɛ á kó fá min wlá ɔ si i sa nun-ɔn?”  Zonatan tɛli i su kɛ: “N kwlá yoman ɔ sɔ mlɔnmlɔn! ?Sɛ n ti i kɛ min si w’a fua kɛ ɔ́ yó ɔ tɛ’n, ngue ti yɛ n su kan kleman wɔ-ɔ?”+ 10  Yɛ Davidi seli Zonatan kɛ: “?Sɛ ɔ si nin wɔ be kɛn i kekle’n, wan yɛ ɔ́ wá kán klé min-ɔn?” 11  Zonatan seli Davidi kɛ: “Bla maan e wɔ blo lɔ.” Yɛ be nɲɔn’n be ɔli blo lɔ-ɔ. 12  Kpɛkun Zonatan seli Davidi kɛ: “N kan Zoova m’ɔ ti Izraɛli i Ɲanmiɛn’n, ainman annzɛ ainman sin’n, ń yó lele saan ń sí min si i klun akunndan’n. Sɛ ɔ bu ɔ wun akunndan kpa’n, ń súnman sran naan be wa kan kle wɔ. 13  Sanngɛ sɛ min si kunndɛ kɛ ɔ́ yó ɔ tɛ’n, ń súnman sran naan be wa kan kle wɔ naan a ko kunndɛ fiawlɛ. Sɛ m’an yoman sɔ’n, maan Zoova nin min kan. Maan Zoova jran ɔ sin+ kɛ ng’ɔ fa jrannin min si i sin’n sa.+ 14  Ɔ kusu, kɛ nga min ɲin te o su yɛ’n, yɛ sɛ n wu bɔbɔ’n, kle kɛ a klo min kɛ Zoova sa.+ 15  Kɛ Zoova wá núnnún Davidi i kpɔfuɛ’m be ngba bɔbɔ asiɛ’n su’n, nán maan Davidi yaci min awlofuɛ’m be klolɛ le.”+ 16  Ɔ maan Zonatan nin Davidi i awlofuɛ’m* be trali aenguɛ. Zonatan seli kɛ: “Zoova nin Davidi i kpɔfuɛ’m bé wá ɲɛ́n i.” 17  Yɛ Zonatan seli Davidi kɛ ɔ tɛ i nda ekun, klolɛ m’ɔ klo i’n ti. Afin ɔ klo Davidi kɛ ɔ fa klo i bɔbɔ wun’n sa.+ 18  Yɛ Zonatan seli i kɛ: “Ainman ti anglo le kun.+ Yɛ bé síe i nzɔliɛ kɛ a nunman lɛ, afin ɔ bia’n ká lɛ ngbɛn. 19  I cɛn nsan su’n, bé síe i nzɔliɛ ekun kɛ a nunman lɛ. Ko fia lika nga a fiali lɔ cɛn kun’n. Yɛ ka yɔbuɛ’n wun lɛ. 20  Ń tó ta mma nsan naan be tɔ yɔbuɛ’n i bue kun lɛ kɛ like wie o lɛ yɛ n su to i wun ta sa. 21  Ń má súnman min sufuɛ’n. Ń sé kɛ: ‘Ko fa ta mma mun.’ Sɛ n se i kɛ: ‘Nian! Ta mma’m be o ɔ bue nga su naan fa be’n,’ i liɛ’n a kwla ba. Afin sɛ a ti i sɔ’n, nn ndɛ fi nunman lɛ, be su yoman wɔ like fi. N kan Zoova m’ɔ lafiman’n. 22  Sanngɛ sɛ n se gbanflɛn’n kɛ: ‘Nian! Ta mma’m be o ɔ ɲrun mmua lɔ’n,’ i liɛ’n kɔ. Afin Zoova klo kɛ a wanndi wɔ. 23  Nda nga e tali e wun’n,+ maan Zoova yo e lalofuɛ tititi.”+ 24  Ɔ maan Davidi fiali blo lɔ. Kɛ anglo le kun’n juli’n, famiɛn’n trannin ase naan ɔ́ dí like.+ 25  Famiɛn’n trannin bia ng’ɔ tran su titi’n su, talɛ’n i wun lɛ. Zonatan ti i ɲrun ndɛnman su, yɛ Abnɛɛ+ wo Saili i bue kun lɛ. Sanngɛ Davidi i bia liɛ’n kali lɛ ngbɛn. 26  Saili w’a kanman ndɛ cɛn sɔ’n nun. Afin ɔ seli i wun kɛ: ‘Atrɛkpa’n, fiɛn kannin Davidi ti-ɔ.+ Sa wie juli. Ɔ maan ɔ wo fiɛn nun.’ 27  Anglo le kun’n i cɛn ng’ɔ su i su’n, m’ɔ ti i le nɲɔn su’n, Davidi i bia’n kali lɛ ngbɛn ekun. I sɔ’n ti’n, Saili seli i wa Zonatan kɛ: “Anunman’n, Zese i wa’n+ w’a baman aliɛ dilɛ. Andɛ ekun’n, w’a baman. ?Ngue ti-ɔ?” 28  Zonatan tɛli Saili su kɛ: “Davidi srɛli min atin naan ɔ́ kɔ́ Bɛtleɛmun.+ 29  Ɔ seli kɛ: ‘Yaci, man min atin naan n wɔ. Afin ɔ fata kɛ e awlobo’n yi tɛ kun. Yɛ min niaan bian’n jrannin su kpa kɛ n bla. I sɔ’n ti’n, sɛ a klo min sa’n, yaci, man min atin naan n wɔ blɛlɛlɛ n ko wun min niaan’m be wun.’ Sa nga ti yɛ Davidi timan famiɛn’n i tabli’n i sin wa’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ.” 30  Yɛ Saili fali Zonatan i wun ya dan kpa naan w’a se i kɛ: “?Bla ɲin keklefuɛ i klun ba, a bu i kɛ n siman kɛ a jran Zese i wa’n i sin? I sɔ ɲannzuɛn liɛ’n wo ɔ bɔbɔ nin ɔ nin’n* be su. 31  Sɛ Zese i wa’n nin-a wuman’n, a nin-a fiteman nun, yɛ ɔ famiɛn dilɛ’n kusu su takaman.+ Ɔ maan sunman sran ndɛndɛ naan be ko fɛ i blɛ min. Afin ɔ fata kɛ be kun i.”*+ 32  Sanngɛ Zonatan seli i si Saili kɛ: “?Ngue ti yɛ ɔ waan be kun i-ɔ?+ ?Ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?” 33  Kɛ Zonatan seli sɔ’n, Saili toli cua’n naan ɔ́ fá kplɛ́n i wun.+ Ɔ maan ɔ wunnin i wlɛ kɛ i si w’a gugu kɛ ɔ́ kún Davidi sakpasakpa.+ 34  Yɛ Zonatan fali ya dan kpa, kpɛkun ɔ jasoli tabli’n i sin ndɛndɛ kpa. Ɔ maan anglo le kun’n i cɛn ng’ɔ su i su’n nun’n, Zonatan w’a diman like. Afin ɔ kokoli Davidi dan,+ yɛ i bɔbɔ i si’n guɛli i ɲin ase. 35  Nglɛmun’n, Zonatan ɔli blo lɔ, lika nga ɔ nin Davidi be kleli’n nun lɔ. Ɔ nin i gbanflɛn kun yɛ be ɔli-ɔ.+ 36  Ɔ seli i gbanflɛn’n kɛ: “Yaci, wanndi ko fa ta mma nga n su wa to’n.” Yɛ gbanflɛn’n wanndi ɔli-ɔ. Zonatan toli ta mma mun gbanflɛn’n i ɲrun lɔ mmua kpa. 37  Kɛ gbanflɛn’n juli lika nga Zonatan i ta mma’n tɔli lɛ’n, Zonatan seli i kɛ: “?Nán ɔ ɲrun mmua lɔ yɛ ta mma’m be tɔli-ɔ?” 38  Zonatan seli i kɛ: “Kɔ ndɛndɛ! Kan ɔ wun! Nán sisi ɔ bo!” Yɛ gbanflɛn’n ko isali ta mma mun-ɔn. Kpɛkun ɔ fa blɛli i min’n. 39  Like nga Zonatan yó i lɛ’n, gbanflɛn’n w’a wunmɛn i wlɛ kaan sa. Zonatan nin Davidi be ngunmin yɛ be si nun-ɔn. 40  I sin’n, Zonatan fali i ta’n nin i ta mma mun mɛnnin i gbanflɛn’n, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Fa be kɔ klɔ.” 41  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Davidi sa koko lɛ, lika kun m’ɔ o ngua lɛ’n nun. Kɛ gbanflɛn’n ɔli’n, ɔ boli nun. Kpɛkun ɔ kotoli naan w’a utu i ɲin ase kpɛ nsan. Be tɔli be wiengu nun,* kpɛkun be sunnin lele, sanngɛ Davidi yɛ ɔ sunnin dan-ɔn. 42  Zonatan seli Davidi kɛ: “Gua ɔ wla ase naan kɔ. Afin e boli Zoova dunman yɛ e tali e wun nda-ɔ.+ E seli e wiengu kɛ: ‘Maan Zoova yo e lalofuɛ, yɛ maan ɔ yo ɔ osu’n nunfuɛ mun nin min osu’n nunfuɛ’m be lalofuɛ tititi.’”+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Davidi jaso ɔli. Zonatan kusu sɛli i sin klɔ lɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “aenguɛ.”
Ebr., “sua’n.”
Ebr., “ɔ nin’n i wun kplɛn’n.”
Ebr., “ɔ ti wie’n i wa.”
Ebr., “be fali be nuan boboli be wiengu fuka’n su.” Laa blɛ sɔ’n nun’n, sran kun nin i janvuɛ’n be fa be nuan bo be wiengu fuka’n su.