1 Samiɛli 10:1-27

  • Be sieli Saili famiɛn (1-16)

  • Be fali Saili kleli nvlefuɛ mun (17-27)

10  Samiɛli fali ngo naan w’a fa guɛ i Saili i ti’n su.+ Kpɛkun kɛ ɔ fɛli i nuan’n boli i fuka’n su’n,* ɔ seli kɛ: “Zoova w’a gua ɔ ti su ngo sakpasakpa naan a yo i nvle’n*+ su kpɛn.+  Andɛ’n, kɛ a jaso min wun wa mɔ á kɔ́’n, á tó sran nɲɔn Rasɛli i asieliɛ’n+ i wun lɛ Zɛlza lɔ, Bɛnzamɛn asa’n su lɔ. Bé sé ɔ kɛ: ‘Be wunnin aflunmun nga a ɔli be kunndɛlɛ’n. Sanngɛ ɔ si i wla w’a fi aflunmun mun.+ Ɔ ti yɛ ɔ su koko-ɔ. I waan: “?Ń yó sɛ naan m’an wun min wa’n?”’  I sin’n, kɔ Tabɔɔ lɔ waka dan’n i wun lɔ. Á wá wún yasua nsan. Be su kɔ Ɲanmiɛn Kpli i sulɛ Betɛli lɔ.+ Boli ba nsan wo kun sa nun, kpanwun nsan wo kun sa nun, yɛ duvɛn sɛ dan kun wo kun sa nun.  Bé wá ti ɔ jasin, kpɛkun bé mán ɔ kpanwun nɲɔn. Sɔ be kpanwun’n nun.  I sin’n, kɔ Ɲanmiɛn Kpli i kpɔlɛ’n su lɔ, kɛ nga Filistifuɛ’m be sonja akpasua kun wo lɛ’n. Kɛ a ju klɔ lɔ’n, a nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ wie mɔ be fin lika nglonglo’n su lɔ’n, bé yía. Kɛ bé bá’n, nn bé kán Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, nn sran wie mɔ be dun be ɲrun mmua’n, bé bó miziki bolɛ ninnge nga be le ɲanman’n, nin klɛn, nin blo ɔ nin jru.  Zoova i wawɛ’n jrá ɔ su,+ kpɛkun a nin be kán Ɲanmiɛn nuan ndɛ. Yɛ á káci sran uflɛ.+  Kɛ a ko wun sa sɔ mun’n, yo like kwlaa nga a kwla yo’n, afin Ɲanmiɛn jin ɔ sin.  I sin’n, dun mmua min ɲrun Gilgali lɔ.+ Ń tó ɔ lɔ naan ń kó yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n, ɔ nin bo kun yolɛ tɛ’n. Minndɛ min lɔ cɛn ba nso naan m’an ba. I sin’n, ń klé wɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo’n.”  Kɛ Saili yacili Samiɛli lɛ m’ɔ ɔli cɛ’n, Ɲanmiɛn kacili i awlɛn’n, ɔ yoli kɛ sran uflɛ sa. Kpɛkun sa kwlaa sɔ’m be kpɛnnin su cɛn sɔ’n nun. 10  Saili nin i junman difuɛ’n be ɔli kpɔlɛ’n su lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, be nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ wie’m be yiali. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n ka lɛ jrɛli i su+ naan ɔ nin be b’a kan Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n.+ 11  Kɛ be nga be si i laa’n, be wunnin i’n, be seli be wiengu kɛ: “?Ngue yɛ w’a yo Kisi i wa’n niɔn? ?Yoo Saili o Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun wie?” 12  Bian kun m’ɔ o lɛ wie’n seli kɛ: “?Sanngɛ be si’n yɛle wan?” I sɔ’n ti’n, kɛ sran’m bé kán ndɛ’n,* be se kɛ: “?Yoo Saili o Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun wie?”+ 13  Kɛ Saili wieli Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n i kan’n, ɔ ɔli lika nglonglo’n su lɔ. 14  I sin’n, Saili i si’n i niaan bian’n usali Saili nin i junman difuɛ’n be kɛ: “?Nin yɛ amun ɔli-ɔ?” Ɔ tɛli i su kɛ: “E ɔli aflunmun’m be kunndɛlɛ,+ sanngɛ y’a wunman be. I sɔ’n ti’n, e ko wunnin Samiɛli i wun.” 15  I si’n i niaan bian’n usɛli i kɛ: “?Yɛ Samiɛli seli amun sɛ? Yaci, kan kle min.” 16  Saili tɛli i su kɛ: “Ɔ seli e kɛ be wunnin aflunmun mun.” Sanngɛ famiɛn dilɛ ndɛ nga Samiɛli kannin’n, Saili w’a boman su w’a klemɛn i. 17  I sin’n, Samiɛli yiali sran’m be kwlakwla naan be ɔ Zoova ɲrun, Mizpa lɔ.+ 18  Yɛ ɔ seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: “Ndɛ nga Zoova m’ɔ ti Izraɛli i Ɲanmiɛn’n kan’n yɛ: ‘Min yɛ n ko fali Izraɛli Ezipti lɔ fiteli-ɔ. Asa ekun’n, min yɛ n deli amun Ezipti+ nin nvlenvle nga be kleli amun yalɛ’n, be sa nun-ɔn. 19  Sanngɛ Ɲanmiɛn sɔ m’ɔ deli amun ɲrɛnnɛn nin awlabɔɛ kwlaa nun’n, amun a yi i blo andɛ.+ Amun seli kɛ: “Cɛcɛ, sie e su famiɛn kun naan ɔ sie e.” Siɛn’n, maan amun jranjran akpasuaakpasua nin awloboawlobo* Zoova ɲrun.’” 20  Samiɛli fali Izraɛli akpasua’m be kwlaa wunngeli lɔ.+ Kpɛkun fɔtɔ’n tɔli Bɛnzamɛn akpasua’n su.+ 21  I sin’n, ɔ fali Bɛnzamɛn akpasua’n nun awlobo mun wunngeli lɔ kunngunngun. Kpɛkun fɔtɔ’n tɔli Matri i awlobo’n su. Kasiɛn su’n, fɔtɔ’n wa tɔli Kisi i wa Saili su.+ Sanngɛ be kunndɛ i-ɔ, be wunmɛn i. 22  I sɔ’n ti’n, be usali Zoova kɛ:+ “?Sran sɔ’n w’a ba wa?” Yɛ Zoova tɛli su kɛ: “Ɔ fia trɔ’m be afiɛn lɔ.” 23  Ɔ maan be wanndili ko fɛli i bali. Kɛ ɔ wa jrannin sran’m be afiɛn’n, i ti’n tra be kwlaa be su.+ 24  Samiɛli seli sran’m be kwlaa kɛ: “?Amun wun sran nga Zoova fɛli i’n?+ Sran’m be nun wie fi nin i sɛman.” Yɛ sran’m be kwlakwla be kpan seli kɛ: “Maan wie’n wla fi famiɛn’n nin-o!” 25  Samiɛli kannin like nga famiɛn’m be le atin be yo’n i ndɛ kleli sran mun.+ Kpɛkun ɔ klɛli i fluwa kun nun naan w’a fa sie i Zoova ɲrun. I sin’n, ɔ seli sran’m be kɛ be ɔ be awlo’m be nun sɛsɛsɛ. 26  Saili kusu ɔli i awlo, Gibea lɔ. Sonja nga Zoova kannin be awlɛn’n, be ko sunmɛnnin i. 27  Sanngɛ finfinfuɛ wie’m be seli kɛ: “?Sran kɛ ngalɛ’n sa’n, ɔ́ yó sɛ naan w’a de e?”+ Be yoli i finfin, yɛ b’a cɛmɛn i like.+ Sanngɛ Saili w’a kanman ndɛ fi.*

Ja ngua lɔ ndɛ mun

I sɔ yolɛ’n ti be nzuɛn. Kɛ bé yó sran kun like annzɛ bé kále i’n, be fa be nuan bo i fuka’n su annzɛ i lika uflɛ.
Ebr., “aja like.”
Ebr., “bé bú ɲanndra’n.”
Ebr., “akpiakpi.”
Ebr., “ɔ kacili kɛ sran m’ɔ kwlá ijɔman’n sa.”