Mmla’n 18:1-22

  • Ninnge nga be ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin Levifuɛ’m be liɛ’n (1-8)

  • Nán be yo bae dilɛ like wie fi (9-14)

  • Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun ti kɛ Moizi sa (15-19)

  • Be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n (20-22)

18  “Be su manman Levifuɛ nga be ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n nin Levifuɛ onga’m be kwlaa be aja like kɛ Izraɛlifuɛ onga’m be sa. Ninnge nga be fa sie i sin’n su man Zoova m’ɔ ti i liɛ’n yɛ bé dí-ɔ.+  I sɔ’n ti’n, be su ɲanman aja like fi be niaan’m be afiɛn. Zoova yɛ ɔ ti be aja like liɛ’n niɔn, kɛ ng’ɔ kan kleli be’n sa.  “Like ng’ɔ fata kɛ nvlefuɛ’m be fa man Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun’n yɛ: Sɛ nannin tola annzɛ bua yɛ be fa yi tɛ’n, maan be fɛ i wualɛ’n nin i aoje’n nin i fle’n be man Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n.  Amun fa amun fie su ninnge’m be mma klikli’n, nin duvɛn uflɛuflɛ’n i klikli nga amun ɲɛn i’n, nin ngo klikli nga amun ɲɛn i’n, nin amun bua nin amun boli’m be wun ndrɛ klikli nga amun kpɛkpɛ’n be mɛn i.+  Afin Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n niannin akpasua’m be kwlaa be nun, yɛ ɔ fɛli i nin i mma mun naan be di junman titi Zoova i dunman nun.+  “Sanngɛ sɛ Levifuɛ kun jaso Izraɛli klɔ ng’ɔ tran su’n su+ naan ɔ klo kɛ ɔ́ kɔ́ lika nga Zoova kle’n* nun’n,+  ɔ kwla di junman lika sɔ’n nun Zoova m’ɔ ti i Ɲanmiɛn’n i dunman nun, kɛ i niaan Levifuɛ onga mɔ be o Zoova i ɲrun lɔ’n be sa.+  Be nin i bé cɛ́ aliɛ’n nun sɛsɛsɛ,+ ɔ́ fá úkɛ i nannan’m be ninnge ng’ɔ yoli be atɛ’n i sika’n su.  “Kɛ amún wá trán mɛn nga Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n su fa man amun’n i nun’n, nán amun nian nvle nga be o lɔ’n be ayeliɛ tɛtɛ’m be su.+ 10  Nán amun nun wie fi yrɛ i wa yasua annzɛ i wa bla sin’n nun.*+ Nán amun nun wie fi yi wunnzue.+ Nán amun nun wie fi yi atrɛ.+ Nán amun nun wie fi jran like wie su kɛ ɔ́ sí i ɲrun lɔ sa.+ Nán amun nun wie fi di bae.+ 11  Nán amun nun wie fi cici sran annzɛ ɔ to sran amuin. Nán amun nun wie fi wɔ sran nga i waan ɔ nin be nga be wuli’n be ijɔ’n+ annzɛ wunnzue yifuɛ sin.+ Nán amun nun wie fi nin sran nga be wuli’n be ijɔ.+ 12  Afin Zoova i ɲin ci sran kwlaa ng’ɔ yo ninnge sɔ mun’n. Tete ninnge sɔ mun ti yɛ Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n su kan nvle kwlaa sɔ’m be bo amun ɲrun lɛ-ɔ. 13  Amun nanti seiin Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n i ɲrun.+ 14  “Afin nvle nga amun su wa fa be mɛn’n, be nunfuɛ’m be fa ndɛ nga atrɛ yifuɛ mun+ nin wunnzue yifuɛ’m+ be kan’n su. Sanngɛ Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n, ɔ kplinman su kɛ amun yo i sɔ ninnge mun wie. 15  Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n ɔ́ wá fá sran kun amun niaan’m be nun mán amun naan ɔ ijɔ i nuan kɛ min sa. Ɔ fata kɛ amun fa ndɛ ng’ɔ kan’n su.+ 16  I nun nga amun yiali Orɛbu lɔ’n,+ like nga amun srɛli Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n kɛ ɔ yo man amun’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Amun seli kɛ: ‘Nán maan e ti Zoova m’ɔ ti e Ɲanmiɛn’n i aniɛn’n annzɛ e ɲinma wun sin sroesroe dan’n kun, kɛ ɔ ko yo naan y’a wuman’n ti.’+ 17  Zoova seli min kɛ: ‘Be ndɛ yo fɛ. 18  Ń fá be niaan’m be nun kun naan ɔ ijɔ min nuan kɛ wɔ sa.+ Ń fá min ndɛ’n ń wlɛ́ i nuan.+ Ɔ maan ndɛ kwlaa nga n se i kɛ ɔ kan’n, ɔ́ kán klé be.+ 19  Sanngɛ sran ng’ɔ faman min ndɛ ng’ɔ́ kán’n su’n, e nin i e le i.+ 20  “‘Sɛ sran kun waan ɔ ti min nuan ijɔfuɛ, naan ɔ kan ndɛ wie kle amun kusu nn m’an tumɛn i kɛ ɔ kan ndɛ’n, annzɛ kusu sran kun ijɔ amuin wie nuan’n, maan be kun i.+ 21  Sanngɛ amun kwla usa amun wun kɛ: “?É yó sɛ naan y’a si kɛ nán Zoova yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn?” 22  Sɛ sran sɔ m’ɔ ijɔ Zoova nuan’n, i ndɛ ng’ɔ kannin’n w’a kpɛnman su’n, annzɛ i nuan w’a yiaman’n, nn nán Zoova yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn. Ɔ kpɛli i ti nun yɛ ɔ kannin ndɛ’n niɔn. Nán amun sro i.’

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, lika nga Zoova kle kɛ i nun yɛ be su i’n.
Ebr., “fɛ i wa yasua annzɛ i wa bla sin sin’n nun.”