Mmla’n 22:1-30

  • Nán be ɲin kpa be wiengu’n i nnɛn’n su (1-4)

  • Nán maan bla wla yasua tralɛ (5)

  • Nnɛn’m be aunnvɔɛ silɛ (6, 7)

  • Be yo talɛ kun sua’n i ti su lɔ tɛɛn sin yia nun (8)

  • Ninnge ng’ɔ fataman kɛ be sanngan be’n (9-11)

  • Maan kondro’n i nuan su’n sendesende kan (12)

  • Bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n i su mmla mun (13-30)

22  “Sɛ ɔ niaan’n i nannin annzɛ i bua wie mlin naan a wun i’n, nán sɛn i wun kɔ.+ Fɛ i ko man ɔ niaan’n.  Sanngɛ sɛ ɔ niaan sɔ’n tranman koko annzɛ a simɛn i’n, fa nnɛn’n kɔ ɔ awlo. Yɛ maan ɔ ka lɔ. Kpɛkun kɛ ɔ niaan’n kúnndɛ’n, fa mɛn i naan ɔ wɔ.+  Sɛ ɔ niaan’n i aflunmun annzɛ i tralɛ annzɛ i sa nun like uflɛ mlin naan a wun i’n, i sɔ yɛ ɔ fata kɛ a yo-ɔ. Nán se kɛ ɔ ndɛ nunman nun.  “Sɛ a wun kɛ ɔ niaan’n i aflunmun’n annzɛ i nannin’n w’a tɔ atin’n nun’n, nán sɛn i wun kɔ. Ukɛ i naan ɔ man nnɛn’n su.+  “Nán maan bla wla yasua tralɛ, yɛ nán maan yasua wla bla tralɛ. Afin Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n i ɲin ci sran kwlaa ng’ɔ yo sɔ’n.  “Sɛ a su kɔ lika naan a wun kɛ anunman sua kun wo waka kun su annzɛ asiɛ wun’n, naan anunman ba annzɛ klenzua’m be o nun’n, naan anunman’n w’a utu i mma mun annzɛ i klenzua’m be su’n, nán fa anunman’n nin i mma mun.+  Fuan be nin’n, sanngɛ a kwla fɛ i mma mun. I sɔ yɛ ɔ fata kɛ a yo naan ɔ liɛ w’a yo ye, naan w’a cɛ asiɛ’n su-ɔ.  “Sɛ a kplan sua uflɛuflɛ kun’n, yo talɛ kun i ti su lɔ tɛɛn sin yia nun.+ I liɛ’n, sran wie su floman lɔ tɔman naan b’a se kɛ ɔ awlofuɛ’m b’a gua sran mmoja ase.  “Nán lua ɔ viɲin fie’n nun like uflɛ.+ Afin sɛ a yo sɔ’n, bé dé like kwlaa nga a luali’n nin viɲin mma’n ɔ sa nun, kpɛkun bé fá kɔ́ Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ. 10  “Nán fa nannin tola kun nin aflunmun kun cici be saru kunngba’n su naan be tutu lika.+ 11  “Nán wla tralɛ nga be sanngannin nnɛn ndrɛ nin lɛn yɛ be fa wuli’n.+ 12  “Kɛ amún wú kondro nga amún fá káta amun wun’n, amun yo naan i cɔnjɔ nnan’m be nuan su’n sendesende kan.+ 13  “Wienun-ɔn yasua kun ja bla kun, kpɛkun ɔ nin i be si sua. Sanngɛ i sin’n ɔ kpɔ i. 14  Yɛ ɔ saci i dunman kɛ ɔ yoli sa tɛ. Ɔ se kɛ: ‘N jali bla nga, sanngɛ kɛ e nin i e lali’n, m’an wunman kɛ ɔ nin yasua be nin-a siman sua le.’ 15  I lɛ nun’n, maan talua’n i si nin i nin be fa like ng’ɔ kle kɛ talua’n w’a siman bian laa’n, be kle kpɛnngbɛn mun klɔ’n i anuan’n nun lɛ. 16  Maan talua’n i si’n se kpɛnngbɛn mun kɛ: ‘N fali min wa’n n mannin yasua nga, sanngɛ ɔ kpɔ i. 17  Ɔ kan kɛ ɔ yoli sa tɛ. I waan: “M’an wunman kɛ ɔ wa’n nin-a siman bian.” Sanngɛ amun nian, like ng’ɔ kle kɛ min wa’n w’a siman bian laa’n, yɛ ɔ o yɛ.’ Kpɛkun maan be trɛ tannin’n nun klɔ’n su kpɛnngbɛn’m be ɲrun lɛ. 18  Maan klɔ’n su kpɛnngbɛn’m+ be tra bian’n naan be tu i fɔ.+ 19  Maan be de i sika sikli ya kun (100)* naan be fa man talua’n i si’n. Afin bian’n tɔnnin Izraɛli talua kun mɔ w’a siman bian laa’n i suɛn.+ Kpɛkun maan talua’n trɛn i bo tititi. Sɛ wie’n nin-a kunmɛn i’n, ɔ leman atin yraman talua’n. 20  “Sɛ ndɛ’n ti nanwlɛ kusu’n, naan like fi kleman kɛ talua’n w’a siman bian laa’n, 21  maan be fa talua’n wɔ i si’n i sua’n i anuan’n nun lɔ. Yɛ maan i klɔ’n su sran’m be finfin i yɔbuɛ lele maan ɔ wu. Afin ɔ yoli tete like Izraɛli mɛn’n nun,+ ɔ kunndɛli bian sukusuku* i si i sua’n nun.+ Amun yi like ng’ɔ ti tɛ’n amun afiɛn.+ 22  “Sɛ yasua kun su kunndɛ sran wie yi naan be ko fite be su’n, maan be kun be nɲɔn’n. Maan be kun yasua m’ɔ nin bla’n be lali’n, ɔ nin bla’n bɔbɔ.+ Amun yi like ng’ɔ ti tɛ’n Izraɛlifuɛ’m be afiɛn. 23  “Sɛ yasua kun trali talua kun m’ɔ nin-a siman bian le’n i ase, naan yasua uflɛ nin talua sɔ’n be yia klɔ’n nun lɔ naan ɔ nin i be la’n, 24  amun fa be nɲɔn’n be wɔ klɔ’n i anuan’n nun lɔ. Kpɛkun amun finfin be yɔbuɛ lele maan be wu. Afin talua’n w’a kpanman naan klɔfuɛ’m b’a ti, yɛ yasua’n kusu ɔ kuɛkuɛli i wiengu i yi’n.+ Amun yi like ng’ɔ ti tɛ’n amun afiɛn. 25  “Sanngɛ sɛ yasua’n nin talua’n be yiali blo lɔ naan ɔ trɛli i naan ɔ nin i be lali kekle nun’n, maan be kun yasua m’ɔ nin i be lali’n i kunngba. 26  Nán amun sa kan talua’n. Afin talua’n w’a yoman sa tɛ, ɔ nin kunlɛ fataman. Sa ng’ɔ juli i su’n, ɔ ti kɛ sran kun mɔ i wiengu kun tɔ i su kun i’n sa.+ 27  Afin yasua’n nin talua mɔ be trɛli i ase’n, be yiali blo lɔ. Kpɛkun talua’n kpannin. Sanngɛ w’a ɲanman sran naan w’a de i. 28  “Sɛ yasua kun nin talua kun m’ɔ nin-a siman bian’n, mɔ kusu yasua fi w’a trɛmɛn i ase’n be yia naan ɔ trɛ i naan ɔ nin i be la kekle nun’n naan be tra be’n,+ 29  maan yasua ng’ɔ yoli sɔ’n man talua’n i si’n i sika sikli ablenun (50).* Kpɛkun maan ɔ ja talua’n.+ Kɛ m’ɔ kuakuali talua’n ti’n, sɛ wie’n nin-a kunmɛn i’n, ɔ leman atin yraman talua’n. 30  “Nán maan sran fi jɛ i si i yi’n. I liɛ’n, ɔ su kuɛkuɛmɛn i si.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ɔ ti sika gramun 1.140. Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “ɔ sili tekle.”
Ɔ ti sika gramun 570. Nian Nd. B14 nun.