Mmla’n 7:1-26

  • Ɔ fata kɛ be nunnun nvle nso (1-6)

  • Sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn fali Izraɛli’n (7-11)

  • Sɛ be yo aɲinyiɛfuɛ’n be liɛ yó ye (12-26)

7  “Kɛ Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n ko fa amun ko wɔ mɛn nga amun su wa fɛ i lɛ’n nun’n,+ ɔ́ kán nvle dandan nga be o lɔ’n be nunfuɛ’m be bo amun ɲrun lɛ.+ Be yɛle Ɛtifuɛ mun, nin Giigasifuɛ mun, nin Amɔɔfuɛ mun,+ nin Kanaanfuɛ mun, nin Perizifuɛ mun, nin Ivifuɛ mun ɔ nin Zebisifuɛ mun.+ Nvle nso sɔ’m be nunfuɛ’m be sɔnnin kpa tra amun, yɛ be le wunmiɛn tra amun.+  Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n fá be wlá amun sa nun, yɛ amún kwlá be.+ Maan amun nunnun be sekeseke.+ Nán amun nin be tra aenguɛ, yɛ nán amun si be aunnvɔɛ.+  Nán amun nin be ja amun afiɛn bla. Nán amun fa amun wa bla mun man be wa yasua mun. Yɛ nán amun ja be wa bla mun fa man amun wa yasua mun.+  Afin sɛ amun yo sɔ’n, bé yó maan amun wa yasua’m be su suman min kun, kpɛkun bé sɔ́ amuin mun.+ Ɔ maan Zoova fá amun wun ya dan kpa. Yɛ ɔ́ núnnún amun ndɛndɛ kpa.+  “Sanngɛ like ng’ɔ fata kɛ amun fa yo be’n yɛ: Amun bubu be tɛ yiwlɛ mun, amun kpukekpuke yɔbuɛ nga be takali be mɔ be sɔ be’n be nun.+ Amun bu waka nga be sɔ be’n be bo,*+ yɛ amun yra amuin nga be sɛli be’n.+  Afin amun ti Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n i liɛ klonglo. Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n ɔ kpali amun nvle kwlaa nga be o asiɛ’n su’n be nun naan amun kaci i nvle, naan amun yo i liɛ klonglo.+  “Nán kɛ amun sɔnnin tra nvle kwlaa nunfuɛ mun ti yɛ Zoova kloli amun m’ɔ kpali amun-ɔn.+ Afin amun yɛ amun ti nvle’m be kwlaa be nun kaan’n niɔn.+  Sanngɛ Zoova klo amun, yɛ i waan ɔ́ dí nda ng’ɔ tali amun nannan mun’n i su.+ I sɔ’n ti’n, Zoova yili i tinmin dan’n i nglo ko fali amun kanga sua’n nun fiteli,+ ɔ deli amun Faraɔn m’ɔ ti Ezipti famiɛn’n i sa* nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn amun ti kanga nvle sɔ’n nun.  Amun si kpa kɛ Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli’n niɔn. Ɔ ti nanwlɛfuɛ, yɛ ɔ nian aenguɛ ng’ɔ nin be nga be klo i mɔ be nanti i mmla’m be su titi’n, be trali’n i su. Kpɛkun ɔ klo be lele fa wlu be osu’n nunfuɛ’m be akpasua akpi su’n nun.+ 10  Sanngɛ be nga be kpɔ i’n, ɔ su yaci cɛman be, ɔ́ núnnún be.+ Ɔ su sisimɛn i bo naan w’a tu be nga be kpɔ i’n be fɔ. Ɔ su yaci cɛman be. 11  I sɔ’n ti’n, amun nian amun wun kpa, amun nanti mmla nin afɔtuɛ fanunfanun nga n su man amun andɛ yɛ’n be su sɛsɛsɛ. 12  “Sɛ amun tie afɔtuɛ sɔ mun titi naan amun nian be su nanti’n, Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n nían aenguɛ ng’ɔ nin amun nannan mun trali’n su, yɛ ɔ́ yí i klolɛ’n i nglo titi kɛ ng’ɔ fa tali be nda’n sa. 13  Ɲanmiɛn kló amun, yɛ ɔ́ yó maan amun liɛ yó ye. Ɔ́ yó maan amún sɔ́n kpanngban kpa. Nanwlɛ, ɔ́ yó maan amún wú ba kpanngban kpa,+ asiɛ’n yó like ye mán amun, amun ble nin i wunsu ninnge mun nin amun duvɛn uflɛuflɛ’n nin amun ngo’n,+ nin amun nannin mun nin amun bua’m bé sɔ́n kpanngban kpa mɛn ng’ɔ tali amun nannan’m be nda kɛ ɔ́ fá mán amun’n i nun lɔ.+ 14  Ɔ́ yó maan amún liɛ yó ye trá nvle onga’m be kwlaa be nunfuɛ mun.+ Be su wunman yasua annzɛ bla ng’ɔ wuman ba’n, annzɛ kusu nnɛn ng’ɔ wuman ba’n amun mɛn’n nun.+ 15  Zoova yó maan tukpacɛ wie fi su tɔman amun su. Ɔ su faman ɲrɛnnɛn nga amun wunnin be Ezipti lɔ’n be wie fi yiman amun su.+ Sanngɛ ɔ́ fá be yí be kwlaa nga be kpɔ amun’n be su. 16  Maan amun nunnun* nvle kwlaa nga Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n fá be wlá amun sa nun’n be nunfuɛ mun.+ Nán amun* si be aunnvɔɛ,+ yɛ nán amun sɔ be amuin mun.+ Sɛ amun yo sɔ’n, bé káci kɛ aya sa, amún tɔ́ nun.+ 17  “Amun kwla se amun klun lɔ kɛ: ‘Nvle nga’m be nunfuɛ’m be sɔnnin tra e lele. ?É yó sɛ naan y’a kwla kan be bo?’+ 18  Sanngɛ nán maan nvle sɔ’m be ti’n, srɛ kun amun.+ Maan amun wla kpɛn like nga Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n fa yoli Faraɔn nin Eziptifuɛ’m be kwlaa’n i su.+ 19  Asa ekun’n, maan amun wla kpɛn sa dandan ng’ɔ fa yili be su mɔ amun wunnin be’n, nin abonuan sa ng’ɔ yoli be’n,+ nin wafa nga Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n yili i tinmin dan’n i nglo m’ɔ fali amun fiteli’n,+ be su. I sɔ yɛ Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n wá yó nvle kwlaa nga amun sro be’n be nunfuɛ mun-ɔn.+ 20  Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n wá fá awlabɔɛ’n* yí be su lele saan be nga be kali+ mɔ be ko fiali amun ɲrun’n, b’a wie nunnun. 21  Nán maan be dunman nun ti’n, amun usu tututu. Afin Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n jin amun sin.+ Ɔ ti dan, yɛ ɔ yo sro kpa.+ 22  “Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n kán nvle sɔ’m be bo kanngankanngan.+ Amun su kwlá nunnunman be ndɛndɛ. I liɛ’n, blo nnɛn’m be su sɔnman dan naan b’a kle amun yalɛ. 23  Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n fá be wlá amun sa nun. Ɔ́ kwlá be lele saan bé wíe nunnun sekeseke.+ 24  Ɔ́ fá be famiɛn mun wlá amun sa nun.+ Yɛ amún núnnún be dunman’n ɲanmiɛn’n bo wa.+ Sran fi su kwlá jranman amun ɲrun+ lele naan amun a wie be nunnun.+ 25  Amun fa amuin nga be sɛli be’n guɛ i sin’n nun.+ Nán amun ɲin blo sika annzɛ sika ɔkwlɛ nga be o amuin sɔ’m be wun’n be su. Yɛ nán amun fa kaci amun liɛ.+ Sɛ amun yo sɔ’n, ɔ́ káci kɛ aya sa, amún tɔ́ nun. Afin Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n i ɲin ci ninnge sɔ mun.+ 26  Nán amun fa tete like wie wlu amun sua’n nun. Sɛ amun yo sɔ’n, saan nunnunlɛ yɛ ɔ fata kɛ be nunnun amun kɛ i sa-ɔ. Amun kpɔ like sɔ’n, nán amun niɛn i lɔ. Afin ɔ ti like m’ɔ nin nunnunlɛ fata-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “kwlalɛ.”
Ebr., “nunkun.”
Ebr., “amun ɲinma’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be wla m’ɔ tɔ blo’n”, “be akunndan m’ɔ sanngan’n.”