Mmla’n 21:1-23

  • Sɛ be siman sran ng’ɔ kunnin sran kun’n (1-9)

  • Bla nga be trali be’n be jalɛ’n (10-14)

  • Like ng’ɔ ti ba kpɛn’n i liɛ’n (15-17)

  • Ba ɲin keklefuɛ’n (18-21)

  • Sran nga be sende i waka kun su’n ɔ ti tete like (22, 23)

21  “Sɛ amun o mɛn nga Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n ɔ su fa man amun’n nun naan amun wun sran kun i saka’n blo lɔ, naan amun siman sran ng’ɔ kunnin i’n,  maan amun kpɛnngbɛn mun nin amun jɔlɛ difuɛ’m+ be wɔ naan be ko sunnzun lika nga be wunnin saka’n i lɛ’n nin klɔ nga be mantan lɛ’n be afiɛn’n.  Kpɛkun maan klɔ ng’ɔ mantan saka’n i koko’n i su kpɛnngbɛn’m be fa nannin talua kun, mɔ be nin-a fa diman junman le’n, mɔ be nin-a siemɛn i kɔmin su waka le’n,  yɛ maan klɔ sɔ’n i su kpɛnngbɛn’m be fa nannin talua’n be wɔ kongo kun mɔ nzue o nun’n, mɔ be nin-a diman nun fie le’n, mɔ be nin-a luaman nun like le’n nun. Kpɛkun maan be bu nannin talua’n i kɔmin kongo sɔ’n nun lɛ.+  “Maan Levifuɛ nga be ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n be wɔ be ko bo muae Zoova i dunman nun.+ Afin Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n fali be kɛ be di junman mɛn i.+ Sɛ be yoli sran wie i like yaya naan i su ndɛ tɔ’n, be yɛ bé klé wafa ng’ɔ fata kɛ be siesie i sɔ ndɛ’n niɔn.+  Maan klɔ ng’ɔ mantan saka’n i koko’n i su kpɛnngbɛn’m be wunnzin be sa nun+ gua nannin talua mɔ be buli i kɔmin’n i su, kongo’n nun lɛ.  Kpɛkun maan be se kɛ: ‘Nán e yɛ e kunnin sran nga-ɔ.* Kɛ bé kún i kusu’n, y’a wunman nun.  Zoova, nán fa ndɛ sɔ’n guɛ i Izraɛli m’ɔ ti ɔ nvle’n, mɔ a deli i’n i su.+ Yɛ nán maan sran mɔ be kunnin i abɔlɛ kunlɛ’n i ndɛ’n ka Izraɛli m’ɔ ti ɔ nvle’n i su.’+ Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, be su seman kɛ be yɛ be kunnin sran sɔ’n niɔn.  Sɛ amun yo sɔ’n, sran mɔ be kunnin i abɔlɛ kunlɛ’n, i ndɛ’n su kaman amun su. Afin amun yoli sa ng’ɔ ti kpa Zoova ɲrun’n. 10  “Sɛ a kɔ alɛ kunlɛ naan Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n fa ɔ kpɔfuɛ mun wla ɔ sa nun naan a tra be’n,+ 11  naan a wun be nun bla klanman kun naan a klo i’n, naan a kunndɛ kɛ á jɛ́ i’n, 12  fɛ i kɔ ɔ awlo. Kpɛkun maan ɔ yi i ti’n, yɛ ɔ niɛn i jabui nin i sabui’m be lika. 13  Maan ɔ yi tralɛ nga kɛ amún trɛ́ i’n ɔ wlɛ i wun’n, naan ɔ tran ɔ awlo lɔ. Maan ɔ sun i si nin i nin anglo klonglo kun.+ I sin’n, a nin i be kwla si sua, yɛ á káci i wun, i kusu káci ɔ yi. 14  Sanngɛ sɛ a klomɛn i kun’n, yaci i nun maan ɔ wɔ lika ng’ɔ klo’n.+ Nán yo i atɛ fa kunndɛ sika, yɛ nán yo i like yaya, afin a kuɛkuɛli i. 15  “Wienun-ɔn, yasua kun le bla nɲɔn, yɛ ɔ klo kun tra kun. Sɛ be nɲɔn’n be wuli ba yasua, naan bla ng’ɔ klomɛn i’n i wa liɛ’n yɛ ɔ ti ba kpɛn’n,+ 16  cɛn nga ɔ́ cɛ́ i aja like’n nun mɛ́n i mma mun’n, nán maan ɔ yo kɛ bla ng’ɔ klo i’n i wa’n yɛ ɔ ti ba kpɛn’n sa, naan ɔ bu bla ng’ɔ klomɛn i’n i wa liɛ’n m’ɔ ti ba kpɛn’n i lufle. 17  Maan ɔ wun i wlɛ kɛ bla ng’ɔ klomɛn i’n i wa’n yɛ ɔ ti ba kpɛn’n niɔn. Yɛ maan like kwlaa ng’ɔ le i m’ɔ́ fá mɛ́n i’n, ɔ tra ba onga’m be liɛ’n kpɛ nɲɔn. Afin i yɛ ɔ ti ba klikli ng’ɔ kle kɛ ɔ ti yasua’n niɔn. Maan be fa like ng’ɔ ti ba kpɛn liɛ’n be mɛn i.+ 18  “Sɛ yasua kun le ba kun mɔ be kan ndɛ kle i-ɔ ɔ timan, kpɛkun i ɲin su ti kekle dan,+ naan i si nin i nin be tu i fɔ-ɔ, ɔ fɛmɛn i su sieman be nuan bo’n,+ 19  maan i si nin i nin be fɛ i wɔ kpɛnngbɛn’m be ja su klɔ’n i anuan’n nun lɔ. 20  Maan be se klɔ’n su kpɛnngbɛn’m be kɛ: ‘Be kan ndɛ kle e wa nga-ɔ ɔ timan, yɛ i ɲin su ti kekle dan. I ɲin yiman e. Ɔ ti aliɛ safuɛ+ nin nzanboɛfuɛ.’+ 21  Maan klɔ’n sufuɛ’m be kwlaa be finfin i yɔbuɛ naan ɔ wu. I liɛ’n, amún yí like ng’ɔ ti tɛ’n amun afiɛn. Yɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlaa bé tí, kpɛkun srɛ kún be.+ 22  “Sɛ sran kun yo sa tɛ wie m’ɔ nin kunlɛ fata’n naan amun kunnin i’n,+ kpɛkun amun sendeli i waka kun su’n,+ 23  nán maan i fuɛn’n ka waka’n su kɔnguɛ lele lika cɛn su.+ Amun sie i cɛn kunngba’n nun. Afin fuɛn nga be sende i waka kun su’n, ɔ ti tete like Ɲanmiɛn ɲrun.+ Nán amun saci asiɛ nga Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n su fa man amun kɛ amun tran su’n.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “E sa’m b’a guaman mmoja nga i ase.”