Daniɛli 7:1-28

 • Nnɛn nnan nga Daniɛli wunnin be aolia nun’n (1-8)

  • Nnɛn wɛ kaan kun m’ɔ di i nuan’n fiteli (8)

 • Sran nga nán andɛ sa yɛ ɔ o lɛ’n (9-14)

  • Be sieli sran kun i famiɛn (13, 14)

 • Be tuli laliɛ’n i bo kleli Daniɛli (15-28)

  • Nnɛn nnan’m be ti famiɛn nnan (17)

  • Sran nga be ti Ɲanmiɛn i liɛ klonglo’n bé ɲán famiɛn diwlɛ’n (18)

  • Nnɛn wɛ blu, annzɛ famiɛn wie’m bé wá jáso su (24)

7  Kɛ Bɛlsazaa+ yoli Babilɔnin famiɛn’n i afuɛ klikli’n nun’n, Daniɛli cɛnnin laliɛ kun yɛ ɔ wunnin ninnge wie mun aolia nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ lɛ i bɛ’n su lɛ.+ I sin’n, ɔ klɛli laliɛ ng’ɔ cɛnnin’n.+ Sa ng’ɔ wunnin be’n, ɔ klɛli be kwlaa.  Daniɛli seli kɛ: “Kɔnguɛ’n, kɛ ń wún ninnge sɔ mun’n, ń nían’n, aunmuan nnan mɔ be fin ɲanmiɛn su lɔ’n, b’a man jenvie dan’n su.+  Kpɛkun nnɛn sroesroe nnan+ be fin jenvie’n nun be fiteli. Ɔ le kun nin i wafa ng’ɔ ti-ɔ.  “Klikli’n ti kɛ asɔmɔli sa,+ sanngɛ ɔ le ndɛwa kɛ anunman ɲin sa.+ Kɛ n wo lɛ mɔ ń nían’n, kpɛkun be wa tutuli i ndɛwa mun. Be mɛnnin i su yɛ be fɛ i jrɛnnin i ja nɲɔn’m be su kɛ klɔ sran sa. Kpɛkun be fali klɔ sran awlɛn be mɛnnin i.  “Kpɛkun-ɔn, nnɛn uflɛ yɛ. I nɲɔn su’n niɔn, ɔ ti kɛ nnɛn ngble nga be flɛ i kɛ ursu’n sa.+ Ɔ cia bue kun, yɛ nvɛnma nsan o i nuan nun, w’a fɛ i je’n w’a mian su. Kpɛkun be seli i kɛ: ‘Jaso naan di nnɛn kpanngban.’+  “I sin’n, ń nían-ɔn, nnɛn kun ekun yɛ. Ɔ ti kɛ kangale sa,+ sanngɛ ɔ le ndɛwa nnan i wiasin, kɛ anunman’m be liɛ’n sa. Nnɛn sɔ’n i ti’n ti nnan,+ yɛ be mɛnnin i atin kɛ ɔ sie ninnge’n kwlaa.  “I sin mɔ n te nian ninnge sɔ mun kɔnguɛ’n, n wunnin nnɛn’n i nnan su’n. Ɔ kun srɛ dan, ɔ yo sro kpa, yɛ i wunmiɛn liɛ’n, ɔ leman wunsu. I je’m be ti blalɛ yɛ be ti dandan kpa. Ɔ di ninnge mun yɛ ɔ kpisa be, kpɛkun ninnge nga be ka lɛ’n, ɔ tiatia be su.+ Ɔ timan kɛ nnɛn klikli’m be sa, kpɛkun i wɛ liɛ’m be ti blu.  Kɛ n wo lɛ mɔ ń níɛn i wɛ sɔ mun’n, kpɛkun i wɛ kun ekun fili i wɛ kun ngalɛ’m be afiɛn, ɔ ti kaan sa.+ Kpɛkun be tutuli i wɛ klikli’m be nun nsan i ɲrun lɛ. I wɛ sɔ’n le ɲinma kɛ klɔ sran sa, yɛ ndɛ dandan mun* yɛ be fin i nuan nun fite-ɔ.+  “Kɛ n wo lɛ mɔ ń nían ninnge sɔ mun’n, kpɛkun be wa takatakali famiɛn bia mun. Yɛ Sran nga nán andɛ sa yɛ ɔ o lɛ’n,+ ɔ wa trannin ase.+ I tralɛ’n fɛn fitafita kɛ laglasi m’ɔ fin nglo lɔ gua munkɛnmunkɛn’n sa,+ yɛ i ti ndrɛ’n fɛn fuaii kɛ bua ndrɛ sa. I famiɛn bia’n ti kɛ sin taaman sa. Famiɛn bia’n i ja’m be jue kɛ sin sa.+ 10  Sin dan kun sonji kɛ nzue ba wie sa, yɛ ɔ fin i ɲrun lɛ.+ Anzi akpi sɔ akpi be su i, yɛ akpiakpi blu sɔ akpiakpi blu be jinjin i ɲrun lɛ.+ Jɔlɛ Dilɛ’n+ boli i bo, kpɛkun be tikeli fluwa wie’m be su. 11  “N te o lɛ n te nian, afin ndɛ ng’ɔ fin wɛ’n i nuan nun fite’n, be ti dandan ngboko.*+ Kɛ n wo lɛ ń nían’n, be kunnin nnɛn’n yɛ be fɛli i fuɛn’n be yili i sin’n nun. Yɛ be nunnunnin i sekeseke. 12  Nnɛn onga’m be liɛ’n,+ be deli kwlalɛ’n be sa nun. Sanngɛ be ukali be nguan ɲanman’n su naan be di le nɲɔn kun ɔ nin blɛ kun. 13  “Kɛ kɔnguɛ’n n wunnin ninnge sɔ mun’n, n wo lɛ ń nían, kpɛkun-ɔn, sran kun yɛ, ɔ ti kɛ klɔ sran sa,+ yɛ ɔ nin ɲanmiɛn ble’n yɛ be ba-ɔ. Be mɛnnin i atin kɛ ɔ wunnge Sran nga nán andɛ sa yɛ ɔ o lɛ’n i wun lɔ.+ Kpɛkun be fɛ i ɔli i ɲrun lɔ. 14  Be mɛnnin i kwlalɛ,+ nin aɲrunɲan,+ nin famiɛn diwlɛ kun naan sran wafawafa kwlaa, nin nvlenvle mun, nin sran mɔ be aniɛn’n ti fanunfanun’n, be kwlaa be su i.+ I kwlalɛ liɛ’n wo lɛ tititi, ɔ su wieman le. Yɛ i famiɛn diwlɛ’n su nunnunman le.+ 15  “Min bɔbɔ Daniɛli min liɛ’n, ninnge nga n wunnin be’n be kunnin min srɛ dan ti’n, min akunndan’n sanngannin.+ 16  N wunngeli be nga be jinjin lɛ’n be nun kun i wun lɔ. Min waan ń úsɛ i ninnge kwlaa sɔ’m be bo. Ɔ tɛli min su, ɔ tuli be bo kleli min. Ɔ seli kɛ: 17  “‘Nnɛn sroesroe nnan’m be ti famiɛn nnan+ mɔ bé wá jáso su asiɛ’n su’n be nzɔliɛ.+ 18  Sanngɛ Ɲanmiɛn mɔ Like Fi Nunmɛn i Sin’n, i sran nga be ti i liɛ klonglo’n+ be liɛ’n, bé ɲán famiɛn diwlɛ’n.+ Yɛ famiɛn diwlɛ’n+ yó be liɛ tititi. Ɔ́ ká be sa nun tititi.’ 19  “Min waan ń sí nnɛn nnan su m’ɔ timan kɛ be onga’m be sa’n i su ndɛ kpa ekun. Nnɛn sɔ’n yo sro dan afin i je’m be ti blalɛ, yɛ i ja bui’m be ti aaba. Ɔ di ninnge mun, yɛ ɔ kpisa be. Yɛ ninnge nga be ka lɛ’n, ɔ tiatia be su.+ 20  Kpɛkun i wɛ blu+ nga be o i ti’n su’n, nin i wɛ ng’ɔ fili mɔ i wɛ nsan be tɔli i ɲrun lɛ’n,+ min waan ń sí be su ndɛ kpa ekun. I wɛ sɔ’n le ɲinma yɛ ndɛ dandan mun* yɛ be fin i nuan fite-ɔ. Kpɛkun ɔ ti dan tra be onga mun. 21  “Kɛ n wo lɛ ń nían’n, nnɛn’n i wɛ sɔ’n fali alɛ wlali Ɲanmiɛn i sran nga be ti i liɛ klonglo’n be sin. I sa’n tili be+ 22  lele naan Sran nga nán andɛ sa yɛ ɔ o lɛ’n+ w’a ba naan b’a di Ɲanmiɛn mɔ Like Fi Nunmɛn i Sin’n i sran nga be ti i liɛ klonglo’n+ be jɔlɛ klanman b’a man be. Kpɛkun blɛ nga be kleli kɛ Ɲanmiɛn i sran nga be ti i liɛ klonglo’n be ɲan famiɛn diwlɛ’n, ɔ juli.+ 23  “Sran ng’ɔ tu sa sɔ’n i bo kle min’n waan: ‘Nnɛn’m be nnan su’n ti famiɛn diwlɛ’m be nnan su ng’ɔ́ bá asiɛ’n su’n i nzɔliɛ. Ɔ su yoman kɛ famiɛn diwlɛ onga’m be sa. Ɔ́ wá dí asiɛ wunmuan’n, ɔ́ tíatía su, yɛ ɔ́ núnkun i.+ 24  I wɛ blu’m be ti famiɛn blu mɔ bé wá jáso su famiɛn diwlɛ sɔ’n nun’n be nzɔliɛ. I sin’n kun ekun wá jáso su. I liɛ’n, ɔ su yoman kɛ famiɛn klikli mun sa, yɛ ɔ́ gúa famiɛn nsan be ɲin ase.+ 25  Ɔ́ wá kán Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n i wun ndɛ tɛtɛ,+ yɛ ɔ́ klé Ɲanmiɛn mɔ Like Fi Nunmɛn i Sin’n i sran nga be ti i liɛ klonglo’n be yalɛ sa trilili. Ɔ́ kúnndɛ kɛ ɔ́ káci blɛ mun nin mmla mun. Yɛ bé fá Ɲanmiɛn i sran nga be ti i liɛ klonglo’n bé wlɛ́ i sa nun blɛ kun, nin blɛ nɲɔn, nin blɛ kun i sin.*+ 26  Sanngɛ be dili jɔlɛ’n kpɛkun be deli kwlalɛ’n famiɛn sɔ’n i sa nun. Be yoli sɔ naan i liɛ’n wie mlɔnmlɔnmlɔn naan ɔ nunnun sekeseke.+ 27  “‘Kpɛkun be fali famiɛn diwlɛ’n nin kwlalɛ’n nin famiɛn diwlɛ nga be o ɲanmiɛn’n bo wa’n be aɲrunɲan’n mannin Ɲanmiɛn mɔ Like Fi Nunmɛn i Sin’n i sran nga be ti i liɛ klonglo’n.+ Be famiɛn diwlɛ liɛ’n ɔ ti famiɛn diwlɛ kun m’ɔ o lɛ tititi-ɔ.+ Yɛ famiɛn diwlɛ’m be kwlaa bé sú be yɛ be ɲin yí be.’ 28  “Ndɛ’n i awieliɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Min bɔbɔ Daniɛli min liɛ’n, min akunndan’n sanngannin dan ti’n, n kpali sa fuaii. Sanngɛ n fali sa sɔ’n kwlaa n sieli min klun.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be nuan dilɛ ndɛ mun.”
Annzɛ “be ti nuan dilɛ ndɛ.”
Annzɛ “be nuan dilɛ ndɛ mun.”
Ara., “blɛ kun, blɛ wie mun, nin blɛ kun i bue,” yɛle kɛ blɛ nsan nin sin.