Daniɛli 11:1-45

 • Pɛɛsi mɛn’n nin Glɛki mɛn’n be famiɛn mun (1-4)

 • Ngua lɔ famiɛn’n nin nglo lɔ famiɛn’n (5-45)

  • Lapo defuɛ kun wá jáso su (20)

  • Be nunkunnin aenguɛ’n i Atin Klefuɛ’n (22)

  • Be manmannin lika nga be sisili be wun kpa’n be ɲanmiɛn’n (38)

  • Ngua lɔ famiɛn’n nin nglo lɔ famiɛn’n bé súsú be wiengu bo (40)

  • Ndɛ nga be sanngan akunndan’n bé fín wia afiliɛ lɔ nin nglo lɔ (44)

11  “Kɛ Dariisi+ m’ɔ ti Medifuɛ’n yoli famiɛn’n i afuɛ klikli’n nun’n, min liɛ’n n fali ajalɛ kɛ ń súɛn i bo, naan ń wlɛ́ i fanngan.  Ndɛ nga ń má kán klé wɔ yɛ’n ti nanwlɛ: “Nian! Famiɛn nsan bé wá jáso su Pɛɛsi mɛn’n nun. Yɛ be nnan su’n wá ɲɛ́n i wun dan trá be onga’m be kwlaa. Kpɛkun kɛ i aɲanbeun ninnge’m be ti’n ɔ ko ɲan wunmiɛn’n, ɔ́ sú sran’m be kwlaa* be bo naan be nin Glɛki mɛn’n be kun.+  “Famiɛn kun m’ɔ le wunmiɛn kpa’n ɔ́ wá jáso su, kpɛkun i kwlalɛ’n yó dan kpa.+ Yɛ i like liɛ ng’ɔ klo kɛ ɔ́ yó’n yɛ ɔ́ yó-ɔ.  Sanngɛ kɛ ɔ ko ɲan jranwlɛ kpa’n, i famiɛn diwlɛ’n i nun wá búbú, yɛ ɔ́ bó sánndi asiɛ’n i bue nnan’m* be su.+ Sanngɛ nɛ́n i osu’n nunfuɛ’m be sa nun yɛ ɔ́ ká-ɔ. Yɛ be kwlalɛ’n su yoman kɛ i liɛ’n sa. I famiɛn diwlɛ’n fló i sa nun mlɔnmlɔnmlɔn, kpɛkun ɔ́ tɔ́ sran uflɛ’m be sa nun.  “Kpɛkun ngua lɔ famiɛn’n, yɛle kɛ i kpɛnngbɛn’m be nun kun ɲán kwlalɛ. Sanngɛ sran kun kwlɛ́ i, yɛ i kwlalɛ’n yó dan. I kwlalɛ’n trɛ́ i liɛ’n lele.  “Kɛ afuɛ nɲɔn kun ko sin’n, bé trá aenguɛ kun. Ngua lɔ famiɛn’n i wa bla’n kó tó nglo lɔ famiɛn’n naan be nuan sɛ sa kun su. Sanngɛ talua’n su ɲanman wunmiɛn kun, yɛ famiɛn’n wá tɔ́, i kwlalɛ’n wíe. Kpɛkun bé yí talua’n nin be nga be fɛ i ɔli’n, ɔ nin i si, nin sran ng’ɔ mɛn i wunmiɛn blɛ sɔ’n nun’n, bé mán.  Yɛ talua’n i awlo’n nunfuɛ kun* wá sín i osu’n nun. Kpɛkun ɔ́ kó tó sonja’m be lɔ. Ɔ́ kɔ́ lele jú nglo lɔ famiɛn’n i lika mɔ be sisili i wun kpa’n nun lɔ. Ɔ́ fá alɛ wlá be sin kpɛkun ɔ́ kwlá be.  Asa ekun’n, ɔ́ fá be amuin mun nin be amuin ba nga be fali* blalɛ yoli be’n nin be sika nin be sika ɔkwlɛ ninnge kpakpa mun. Yɛ ɔ́ trá sran mun kɔ́ lɔ wie. Kpɛkun ɔ nin nglo lɔ famiɛn’n be afiɛn tí nun afuɛ nɲɔn kun.  Famiɛn sɔ’n fá alɛ wlá ngua lɔ famiɛn’n i sin, sanngɛ ɔ́ sɛ́ i sin i nvle’n nun. 10  “I mma yasua’m be liɛ’n, bé síesíe be wun naan bé kún alɛ. Sonja nga bé yía be’n, be su diman be yalɛ. Saan ɔ́ kɔ́ i ɲrun yɛ ɔ́ dí lika’n kɛ nzue dan wie mɔ w’a di lika’n sa. Sanngɛ ɔ́ sɛ́ i sin, kpɛkun ɔ́ kún alɛ lele naan w’a ju i lika nga be sisili i wun kpa’n nun lɔ. 11  “Ngua lɔ famiɛn’n fá ya yɛ ɔ nin i, yɛle kɛ nglo lɔ famiɛn’n, bé kó kun. Kpɛkun ɔ́* yía sran kpanngban kpa. Sanngɛ famiɛn sɔ’n kwlá sran kpanngban sɔ mun. 12  Bé kwlá sran kpanngban kpa.* Ɔ* wá tú i wun dan kpɛkun ɔ́ yí sran akpiakpi be ase. Sanngɛ ɔ su ɲɛnmɛn i kwlalɛ’n nun like fi. 13  “Kpɛkun nglo lɔ famiɛn’n sɛ́ i sin, yɛ ɔ́ yía sran kpanngban kpa trá klikli liɛ mun. Kpɛkun kɛ blɛ kun ko sin’n, yɛle kɛ kɛ ɔ ko di afuɛ nɲɔn kun’n, saan ɔ nin sonja kpanngban kpa mɔ alɛ kunlɛ ninnge kpanngban kpa o be sa nun’n, bé bá. 14  Blɛ sɔ’n nun’n, sran kpanngban kpa bé jáso ngua lɔ famiɛn’n i wun. “Kpɛkun ɔ nvle’n nun nzaje sa yofuɛ mun* bé kúnndɛ kɛ bé yó naan ndɛ kun kpɛn su. Sanngɛ i sɔ’n kpí ase. 15  “Yɛ nglo lɔ famiɛn’n ɔ́ bá, ɔ́ wá kplán like kun ɔ́ fá útu klɔ kun mɔ be sisili i wun kpa’n kpɛkun ɔ́ fá klɔ’n. Yɛ ngua lɔ sonja mun* nin be safuɲrɛn mun be su ɲanman jranwlɛ, be su ɲanman wunmiɛn naan b’a jrɛn i ɲrun. 16  Sran ng’ɔ́ wá jáso i wun’n, ɔ́ yó i like liɛ ng’ɔ klo’n, sran fi su jrɛnmɛn i ɲrun. Ɔ́ jrán Lika Klanman’n nun,+ kpɛkun ɔ́ ɲán sran’m be nunnunlɛ’n i wun atin. 17  Ɔ́ wá fúa kpa kɛ* ɔ́ fɛ́ i famiɛn diwlɛ’n nun sonja mun nin alɛ kunlɛ ninnge’m be kwlaa bá. Kpɛkun ɔ nin i be nuan sɛ́ sa kun su. Yɛ like ng’ɔ bu i akunndan kɛ ɔ́ yó’n, ɔ́ yó i sakpasakpa. Bé mɛ́n i atin naan ɔ fa ɲrɛnnɛn yi i bla’m be wa bla’n su. Talua’n su jranman kekle, kpɛkun ɔ su kɛmɛn i sa nun kun. 18  Ɔ́ kpɛ́ i ɲin nvle nga be o nzue nuan lɔ’n be su lɔ, kpɛkun ɔ́ fá be nun kpanngban kpa. Sanngɛ kpɛnngbɛn kun yó naan ɔ yaci i wanzo yolɛ. Ɔ maan i sɔ liɛ’n, ɔ́ wíe mlɔnmlɔnmlɔn. Yɛ i wanzo ng’ɔ yoli i’n, ɔ́ yí mɛ́n i. 19  Kpɛkun ɔ́ kpɛ́ i ɲin i bɔbɔ i nvle’n nun lika nga be sisili be wun kpa’n, be su lɔ, yɛ ɔ́ bó tánngan kpɛkun ɔ́ tɔ́. Yɛ be su wunmɛn i kun. 20  “Kpɛkun sran ng’ɔ́ wá sín i osu’n nun’n ɔ́ fá lapo defuɛ kun* sín nvle klanman’n nun, sanngɛ ɔ su diman le nɲɔn naan b’a kun i. Be su yomɛn i like yaya. Asa kusu’n, nán alɛ’n nun yɛ ɔ́ wú-ɔ. 21  “Kpɛkun sran kun mɔ be bumɛn i wie’n, yɛ ɔ́ wá sín i osu-ɔ. Bé sé kɛ ɔ nin famiɛn dilɛ’n fataman. Ɔ́ bá blɛ kun mɔ lika’n ti fɔun’n nun,* kpɛkun ɔ́ fá gblɛ fá dé famiɛn dilɛ’n. 22  Sonja* nga bé tú sa kpu bé bá’n, ɔ́ núnnún be. Bé núnkun be sekeseke, kɛ aenguɛ’n+ i Atin Klefuɛ’n+ i liɛ’n sa. 23  Aenguɛ nga be nin i bé wá trá’n ti’n, ɔ́ kpɛ́ gblɛ yɛ ɔ́ mɛ́n i wun su. Kpɛkun i kwlalɛ’n yó dan nvle kaan kun ti. 24  Blɛ mɔ lika’n ti fɔun’n* ɔ́ kɔ́ nvle’n i likalika nga be ti kpa’n be nun. Yɛ like nga i si mun nin i si’m be si liɛ’m b’a yoman’n, yɛ ɔ́ yó-ɔ. Ɔ́ súa ninnge ng’ɔ́ ɲán be’n nin ninnge kpakpa mun, kpɛkun ɔ́ fá cɛ́cɛ́ sran mun. Yɛ ɔ́ wá bú lika nga be sisili be wun kpa’n be wun akunndan tɛ. Sanngɛ i sɔ’n su cɛman. 25  “Ɔ́ fɛ́ i wunmiɛn’n kwlaa nin i awlɛn’n kɔ́ ngua lɔ famiɛn’n i su naan ɔ nin i bé kó kún. Ɔ́ fá sonja kpanngban yɛ ɔ́ kɔ́-ɔ. Yɛ ngua lɔ famiɛn’n búɛbúɛ i wun naan ɔ́ kún alɛ, ɔ nin sonja mɔ be sɔnnin kpanngban kpa’n, mɔ be le fanngan kpa’n. Kpɛkun ɔ* su kwlá jrɛnmɛn i ɲrun, afin bé cící i wun ndɛ. 26  Be nga be di i aliɛ kpakpa mun’n bé yí i ase. “I sonja’m be liɛ’n, bé kwlá be* kpɛkun bé kún be nun kpanngban. 27  “Sa ng’ɔ ti tɛ’n yɛ famiɛn nɲɔn sɔ’m be awlɛn’n sú be bo kɛ be yo-ɔ. Kpɛkun bé trán tabli kunngba sin bé kpɛ́ gblɛ klé be wiengu. Sanngɛ like fi su yoman ye be sa nun, afin blɛ nga be kleli’n i su yɛ i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.+ 28  “Kpɛkun ɔ́ fá ninnge kpanngban kpa sɛ́ i sin i nvle’n nun lɔ. Yɛ ɔ́ fɛ́ i ɲin cí Ɲanmiɛn i aenguɛ’n. Like ng’ɔ́ yó’n, ɔ́ yó ye i sa nun kpɛkun ɔ́ sɛ́ i sin i nvle’n nun. 29  “Kɛ blɛ nga be sieli’n ko ju’n, ɔ́ sɛ́ i sin naan ɔ nin ngua lɔ famiɛn’n bé kún. Sanngɛ blɛ sɔ’n nun’n, lika’n su yoman kɛ laa liɛ’n sa. 30  Afin Kitimun lɔ mmeli’m+ bé bɛ́ i su kpɛkun i ɲin gúa ase. “Ɔ́ sɛ́ i sin ɔ́ wá kán Ɲanmiɛn i aenguɛ’n i wun ndɛ tɛtɛ,*+ kpɛkun like ng’ɔ́ yó’n, ɔ́ yó ye i sa nun. Ɔ́ sɛ́ i sin kpɛkun be nga be kaci be sin si Ɲanmiɛn i aenguɛ’n, ɔ́ fɛ́ i ɲin síe be su. 31  Sonja* wie mɔ i bɔbɔ yɛ ɔ sunmannin be’n, bé wá mán be wun su. Bé yó Ɲanmiɛn i lika’n, i lika mɔ be sisili i wun kpa’n i fiɛn,+ kpɛkun be su yiman tɛ nga be yi i titi’n kun.+ “Yɛ bé fá tete like ng’ɔ saci like kwlaa’n síe i lɛ.+ 32  “Be nga be yo aenguɛ’n i klunwi’n, ɔ́ fɛ́ i nuan nun nɛnkɛnnɛnkɛn’n láka be naan be nin Ɲanmiɛn be bu. Sanngɛ sran nga be si be Ɲanmiɛn’n be liɛ’n, bé kwlá. Kpɛkun like nga bé yó’n, ɔ́ yó ye be sa nun. 33  Sran’m be nun akunndanfuɛ’m+ bé úka sran kpanngban kpa naan be wun sa wlɛ. Bé yó man bé tɔ́, yɛle kɛ bé fá tokofi nin sin bé klé be ɲrɛnnɛn, bé trá be yɛ bé ísa be bo ninnge mun. Bé yó i kwlaa sɔ’n le nɲɔn kun. 34  Sanngɛ kɛ be ko tɔ’n, bé ɲán ukalɛ kan. Sran kpanngban bé fá be nuan nun nɛnkɛnnɛnkɛn’n bé sú be su. 35  Kpɛkun bé yó maan akunndanfuɛ wie’m bé tɔ́, afin be dunman nun ti’n, bé yó sran’m be sanwun, bé kpló be wun fiɛn, bé yó naan be fɛn fitafita,+ lele naan mɛn’n i awieliɛ’n w’a ju. Afin blɛ nga be sieli’n nin-a juman. 36  “Famiɛn’n yó i like liɛ ng’ɔ klo’n, ɔ́ tú i wun, ɔ́ yó i wun kɛ ɔ ti kpa tra ɲanmiɛn’m be kwlaa sa. Kpɛkun ɔ́ kán ɲanmiɛn’m be Ɲanmiɛn’n+ i wun ndɛ tɛtɛ. Like kwlaa ng’ɔ yo’n, ɔ́ yó ye i sa nun, lele naan ya nga Ɲanmiɛn fali’n w’a yo dan w’a tratra su. Afin sa nga be seli kɛ ɔ́ jú’n, ɔ́ jú sakpa. 37  I ɲin su yiman i si’m be Ɲanmiɛn’n. Ɔ su buman like nga bla’m be awlɛn o su’n ɔ nin ɲanmiɛn onga’m be like fi. Sanngɛ ɔ́ yó i wun dandan trá sran kwlaa. 38  Sanngɛ like ng’ɔ́ yó’n yɛle kɛ ɔ́ mánmán lika nga be sisili be wun kpa’n be ɲanmiɛn’n. Ɔ́ fá sika ɔkwlɛ nin sika nin yɔbuɛ kpakpa mun nin ninnge kpakpa mun* mánmán ɲanmiɛn kun mɔ i si’m b’a simɛn i’n. 39  Like nga ɔ nin nvle uflɛ nun ɲanmiɛn bé wá fá yó lika nga be sisili be wun kpa’n, ɔ́ yó ye. Ɔ́ yó maan be nga be suɛn i bo’n* dan’n bé ɲán ɲrun. Yɛ ɔ́ yó naan be sie sran kpanngban, kpɛkun ɔ́ cɛ́cɛ́ asiɛ’n nun mán sran mun naan be to. 40  “Blɛ’n i awieliɛ lɔ’n, ngua lɔ famiɛn’n nin i bé súsú be wiengu bo.* Yɛ nglo lɔ famiɛn’n fá kakaklolo mun nin nnɛn kpanngɔ su fufuɛ mun nin mmeli kpanngban kpa ɔ́ kó tɔ́ i su kɛ aunmuan dan wie sa. Kpɛkun ɔ́ wlú nvle’m be nun, yɛ ɔ́ fá lika wunmuan’n kɛ nzue dan wie yɛ w’a di lika’n sa. 41  Ɔ́ wlú Lika Klanman’n nun wie,+ kpɛkun nvle kpanngban bé tɔ́. Sanngɛ be nga bé fló i sa nun’n be yɛ: Edɔmun nin Moabu nin Amɔnfuɛ’m be sran dandan mun. 42  Yɛ ɔ́ fɛ́ i sa’n kɔ́ lele kó kán nvlenvle mun. Ezipti bɔbɔ su fiteman nun. 43  Ɔ́ fɛ́ i sa’n síe ninnge kpakpa nga be ti fiawa’n, nin sika ɔkwlɛ’n, nin sika’n, nin Ezipti lɔ ninnge kpakpa’m be kwlaa be su. Kpɛkun Libifuɛ mun nin Etiopifuɛ’m bé sú i su. 44  “Sanngɛ ndɛ nga be fin wia afiliɛ lɔ lika’n nun’n nin nglo lɔ lika’n nun’n be ti’n, i akunndan’n sánngan kpɛkun ɔ́ fá ya dan kpa kó kún sran kpanngban kpa. Yɛ ɔ́ núnnún be sekeseke. 45  Kpɛkun ɔ́ kplɛ́n i famiɛn tannin sua mun jenvie dan’n nin Lika Klanman’n nun lɔ oka ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n be afiɛn’n nun.+ Lɛ yɛ i liɛ’n wíe-ɔ. Ɔ su ɲanman sran naan w’a de i.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “like kwlaa.”
Ebr., “ɲanmiɛn su lɔ aunmuan nnan mun.”
Kɔlɛ’n, ngua lɔ famiɛn’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “be kloli.”
Kɔlɛ’n, nglo lɔ famiɛn’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Ebr., “Bé fá sran kpanngban kpa bé kɔ́.”
Kɔlɛ’n, ngua lɔ famiɛn’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “kodiawiefuɛ’m be mma mun.”
Ebr., “sa mun.”
Ebr., “kpɛ́ i ɲin naan.”
Annzɛ “junman sunianfuɛ kun.”
Be kwla se ekun kɛ “Ɔ́ fú sran’m be nun.”
Ebr., “Sa.”
Be kwla se ekun kɛ “Ɔ́ fú sran’m be nun.”
Kɔlɛ’n, nglo lɔ famiɛn’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “bé kpálo be.”
Annzɛ “ɔ́ fɛ́ i ya’n gúa Ɲanmiɛn i aenguɛ’n su.”
Ebr., “Sa.”
Annzɛ “ninnge nga be le ɲrun’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be ng’ɔ suan be bo’n.”
Annzɛ “bé fá be wɛ’n bé bó su.”