Daniɛli 6:1-28

  • Pɛɛsifuɛ’m be cicili Daniɛli i wun ndɛ (1-9)

  • Daniɛli srɛli Ɲanmiɛn titi (10-15)

  • Be fali Daniɛli yili asɔmɔli’m be kunman’n nun (16-24)

  • Famiɛn Dariisi manmannin Daniɛli i Ɲanmiɛn’n (25-28)

6  Dariisi wunnin kɛ sɛ ɔ sie sran ya kun ablaɔn (120) i famiɛn diwlɛ wunmuan’n su naan be yo i janunfuɛ’n,+ i sɔ’n ti kpa.  Famiɛn’n i sran dandan nsan be o sran sɔ’m be su. Be nun kun yɛle Daniɛli.+ Famiɛn’n i mantanfuɛ’m+ bé kán junman nga be di’n i nun ndɛ klé sran sɔ mun, kɛ ɔ ko yo naan b’a diman famiɛn’n i lufle’n ti.  Junman nga Daniɛli di’n, sran dandan onga mun nin famiɛn’n i mantanfuɛ’m be liɛ’n ɔ tomɛn i. Afin akunndan ng’ɔ le i’n ɔ leman wunsu.+ Yɛ famiɛn’n kunndɛli kɛ ɔ́ fɛ́ i síe i famiɛn diwlɛ wunmuan’n su.  Blɛ sɔ’n nun’n, famiɛn’n i mantanfuɛ mun nin i sran dandan’m be kunndɛli kɛ bé jrán nvle’n* i sielɛ’n i su mmla wie su naan bé mán Daniɛli i ndɛ. Sanngɛ b’a wunman sa ba kun sa mɔ be kwla jran su be mɛn i ndɛ-ɔ. W’a diman ndrunmun ba kun sa. Afin ɔ ti nanwlɛfuɛ, i ɲin kpaman sa fi su, yɛ b’a wunman kɛ ɔ dili ndrunmun.  Sran sɔ’m be seli kɛ: “Daniɛli sɔ’n, sɛ w’a yoman kɛ i Ɲanmiɛn’n i mmla’n nun sa’n, e su wunman ndɛ ba kun sa mɔ e kwla jran su e mɛn i ndɛ-ɔ.”+  Famiɛn’n i sran dandan mun nin i mantanfuɛ’m be tuli kpu be ɔli famiɛn’n i sin, kpɛkun be seli kɛ: “Famiɛn Dariisi, maan wie’n wla fi wɔ.  Famiɛn diwlɛ’n nun kpɛnngbɛn mun, nin prefe mun, nin famiɛn’n i mantanfuɛ mun, nin i sran dandan mun, nin siefuɛ’m be kwlaa be kokoli be wun naan famiɛn’n kpɛ mmla kun, naan ɔ tannin sran mun like kun i yolɛ. Yɛle kɛ lele m’ɔ́ fá dí cɛn ba ablasan’n (30), sran kwlaa ng’ɔ yaci ɔ lɛ naan ɔ ko srɛ ɲanmiɛn wie annzɛ klɔ sran wie i like’n, maan be trɛ i sɔfuɛ’n be to i yi i asɔmɔli’m be kunman’n nun.+  Siɛn’n, nannan, kpɛ i sɔ mmla’n, yɛ fa ɔ sa ti nzɔliɛ sie su.+ I liɛ’n, be su kwlá kacimɛn i. Afin Medifuɛ mun nin Pɛɛsifuɛ’m be mmla’n, kɛ be ko kpɛ’n nn b’a kpɛ, be kwlá nunnunmɛn i kun.”+  I sɔ’n ti’n, famiɛn Dariisi fɛli i sa ti nzɔliɛ sieli mmla’n su. 10  Kɛ Daniɛli tili i kɛ famiɛn’n w’a fɛ i sa ti nzɔliɛ w’a sie mmla’n su cɛ’n, ɔ ɔli i awlo lɔ. I sua ba ng’ɔ o sua’n i ti su lɔ’n i fenɛtri’n i ɲin kpɛ Zerizalɛmun bue liɛ’n su lɔ.+ Yɛ cɛn ba kun nun’n, ɔ koto srɛ Ɲanmiɛn kpɛ nsan, kpɛkun ɔ mɛnmɛn i. Ka naan sa sɔ’n w’a ju’n, i sɔ yɛ ɔ yo i titi-ɔ. 11  Sran sɔ’m be tuli sa kpu be ɔli Daniɛli i awlo lɔ. Kɛ bé jú lɔ’n, nn ɔ su srɛ i Ɲanmiɛn’n, yɛ ɔ su kpɛtɛ i kɛ ɔ si i aunnvɔɛ. 12  I sɔ’n ti’n, sran sɔ’m be ko toli famiɛn’n, kpɛkun be fali mmla nga be kpɛli’n fa kpɛnnin i wla. Be seli kɛ: “?Mmla ng’ɔ se kɛ lele m’ɔ́ fá dí cɛn ba ablasan’n (30), sran kwlaa ng’ɔ yaci ɔ lɛ m’ɔ ko srɛ ɲanmiɛn wie annzɛ klɔ sran wie i like’n, maan be to i yi i asɔmɔli’m be kunman’n nun’n, w’a faman ɔ sa ti nzɔliɛ w’a sieman su?” Famiɛn’n tɛli su kɛ: “Ɔ yoli sɔ sakpa, kɛ nga Medifuɛ mun nin Pɛɛsifuɛ’m be mmla’n fa kle’n sa, yɛ be kwlá kacimɛn i.”+ 13  B’a sisiman be bo lele, be seli famiɛn’n kɛ: “Nannan, Daniɛli m’ɔ ti be nga be ko trali be Zida lɔ bali’n+ be nun kun’n, ɔ buman ɔ wie. Mmla nga a fali ɔ sa ti nzɔliɛ sieli su’n, ɔ bumɛn i like fi. Sanngɛ aliɛ ba kun nun sa’n, ɔ srɛ kpɛ nsan.”+ 14  Kɛ famiɛn’n tili i sɔ cɛ’n, i akunndan’n sanngannin dan. Ɔ buli like ng’ɔ kwla yo naan w’a de Daniɛli’n i akunndan. Yɛ lele mɔ wia’n fá tɔ́’n, ɔ yoli like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan w’a de i’n. 15  Kasiɛn su’n, sran sɔ’m be tuli kpu be ɔli famiɛn’n i sin lɔ, naan b’a se i kɛ: “Nannan, nán maan ɔ wla fi su, Medifuɛ mun nin Pɛɛsifuɛ’m be mmla’n nun’n, kɛ famiɛn’n ko tannin like wie i yolɛ’n, annzɛ ɔ ko kpɛ mmla kun’n, be kwlá kacimɛn i kun.”+ 16  Ɔ maan kɛ famiɛn’n mannin be atin’n, be ko fali Daniɛli be yili i asɔmɔli’m be kunman’n nun.+ Famiɛn’n seli Daniɛli kɛ: “Ɔ Ɲanmiɛn mɔ a su i titi’n, ɔ́ dé wɔ.” 17  Be fali yɔbuɛ kun bali naan b’a fa tannin kunman’n i nuan’n. Yɛ famiɛn’n fɛli i bɔbɔ i sa mma ti nga ng’ɔ fa sie ninnge’m be nzɔliɛ’n, nin i sran dandan’m be liɛ’n naan w’a sie su nzɔliɛ. Ɔ yoli sɔ naan b’a kaciman Daniɛli i wun ajalɛ nga be fali’n. 18  Yɛ famiɛn’n ɔli i awlo-ɔ. Kɔnguɛ sɔ’n nun’n, i nuan w’a kanman like. W’a kplinman su kɛ ɔ́ yíyí i ɲin su.* Yɛ w’a kwlá lafiman. 19  Kɛ lika’n wá títí kan’n, famiɛn’n jasoli, yɛ ɔ ɔli asɔmɔli’m be kunman’n su lɔ trɛlɛlɛ. 20  Kɛ ɔ mantannin kunman’n i koko’n, ɔ kpan flɛli Daniɛli. Kɛ ɔ́ kpán flɛ́ i sɔ’n nn i konviabo’n w’a bo i kpɔlɛ. Famiɛn’n usali Daniɛli kɛ: “?Daniɛli, Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i sufuɛ, ɔ Ɲanmiɛn mɔ a su i titi’n, ɔ kwla deli wɔ asɔmɔli’m be sa nun?” 21  Daniɛli ka lɛ tɛli famiɛn’n su kɛ: “Nannan, maan wie’n wla fi wɔ. 22  Min Ɲanmiɛn’n sunmɛnnin i anzi’n, kpɛkun ɔ wa katali asɔmɔli’m be nuan’n su.+ Ɔ maan b’a yoman min like fi.+ Afin ɔ wunnin kɛ m’an yoman sa. Nannan, ɔ kusu, m’an yoman ɔ tɛ.” 23  Famiɛn’n i klun jɔli dan. Ɔ maan ɔ seli kɛ be yi Daniɛli kunman’n nun fite. Kɛ be yili Daniɛli kunman’n nun fiteli’n, be wunnin kɛ like fi sa w’a yomɛn i, afin ɔ lafili i Ɲanmiɛn’n su.+ 24  I sin’n, famiɛn’n seli kɛ be ko tra be nga be sanmannin Daniɛli’n* be bla. Yɛ be ko fali be bali-ɔ. Kpɛkun be fali be bɔbɔ, nin be mma mun nin be yi mun be guali be kunman’n nun. B’a juman kunman’n i bo lɔ bɔbɔ naan asɔmɔli’m b’a tɔ be su b’a bubu be owie mun.+ 25  I sin’n, Famiɛn Dariisi klɛli sran’m be kwlaa nin nvlenvle mun nin asiɛ wunmuan’n su sran’m be kwlaa mɔ be le be aniɛn mun sɛsɛsɛ’n be fluwa. Ɔ seli kɛ:+ “Maan amun wun jɔ amun fɔuun! 26  Min waan ń bó su ń klé amun kɛ min famiɛn diwlɛ’n i lika kwlaa nun’n, maan sran’m be usu Daniɛli i Ɲanmiɛn’n i bo sa tututu.+ Afin ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ lafiman-ɔn, yɛ ɔ o lɛ tititi. I famiɛn diwlɛ’n su nunnunman le, yɛ i famiɛn dilɛ’n wo lɛ tititi.+ 27  Ɔ uka sran,+ yɛ ɔ de i. Yɛ ɔ yo sa dandan mun nin abonuan sa mun ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa.+ Afin ɔ deli Daniɛli asɔmɔli’m be sa nun.” 28  Ɔ maan Daniɛli sɔ’n, i liɛ yoli ye dan Dariisi i famiɛn diwlɛ’n nun,+ nin Sirisi m’ɔ ti Pɛɛsifuɛ’n i famiɛn diwlɛ’n nun wie.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ara., “famiɛn diwlɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “ngowa kanfuɛ wlu i sin lɔ.”
Annzɛ “be tɔnnin Daniɛli i suɛn’n.”