Daniɛli 4:1-37

 • Famiɛn Nebikadnezaa wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie nglo’n nin asiɛ’n niɔn (1-3)

 • Famiɛn’n wunnin waka kun laliɛ nun (4-18)

  • Waka mɔ be buli i’n ɔ́ dí blɛ nso (16)

  • Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie klɔ sran mun-ɔn (17)

 • Daniɛli tuli laliɛ’n i bo (19-27)

 • Laliɛ’n i su kpɛnlɛ klikli’n (28-36)

  • Famiɛn’n boli fia lele blɛ nso (32, 33)

 • Famiɛn’n manmannin Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n (37)

4  “Ndɛ nga famiɛn Nebikadnezaa kan kle sran’m be kwlaa, nin nvlenvle mun ɔ nin aniɛn wafawafa kwlaa nga be o asiɛ wunmuan’n su’n yɛ: Maan amun wun jɔ amun fɔuun!  Sa kekleekle nin abonuan sa nga Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n ɔ yo mannin min’n, min waan ń bó su ń klé amun.  Sa kekleekle ng’ɔ yo be’n be ti dandan, yɛ i abonuan sa’m be yo sro. I famiɛn diwlɛ’n ti famiɛn diwlɛ kun m’ɔ o lɛ tititi-ɔ. Yɛ kɛ i famiɛn dilɛ’n wo lɛ’n yɛ ɔ wo-ɔ.+  “N bɔbɔ Nebikadnezaa, n wo min awlo wa diin, yɛ n di alaje kpa min famiɛn sua’n nun.  N cɛnnin laliɛ kun m’ɔ kunnin min srɛ kpa-ɔ. Kɛ n la min bɛ’n su lɛ’n, ninnge nga n wunnin be’n, be kunnin min srɛ dan.+  I sɔ’n ti’n, n toli Babilɔnin sa sifuɛ’m be kwlaa be ngaliɛ naan be bla min ɲrun wa, naan be wa tu laliɛ nga n cɛnnin’n i bo kle min.+  “Kɛ ɔ yoli sɔ’n, atrɛ yifuɛ mun, nin wunnzue yifuɛ mun, nin Kaldefuɛ mun* nin nzraama kannganfuɛ’m+ be bali. Kɛ n kannin laliɛ nga n cɛnnin’n n kleli be’n, b’a kwlá tumɛn i bo b’a kleman min.+  Kasiɛn su’n, Daniɛli mɔ be fali min ɲanmiɛn’n i dunman+ Bɛltesazaa+ be tɔnnin i’n, mɔ aolia nun sran’m be wawɛ’n wo i su’n+ ɔ bali. N kannin laliɛ’n n kleli i. N seli i kɛ:  “‘Bɛltesazaa, wɔ mɔ a ti atrɛ yifuɛ’m be su kpɛn’n,+ n si kpa kɛ aolia nun sran’m be wawɛ’n wo ɔ su.+ Yɛ nvialiɛ nun sa ba kun sa nunman lɛ m’ɔ ti kekle man wɔ-ɔ.+ I sɔ’n ti’n, ninnge nga n wunnin be min laliɛ’n nun’n, yiyi be nun kle min, yɛ tu be bo kle min. 10  “‘Kɛ n la min bɛ’n su lɛ’n, n wunnin ninnge wie mun. N wunnin waka kun,+ ɔ jin asiɛ’n i afiɛn sɛsɛsɛ. Yɛ ɔ jin lɛ sa kpandangblanwun.+ 11  Waka’n yoli fleiin kpa, yɛ ɔ yoli dan kpa. I ti’n toli ɲanmiɛn’n. Ɔ maan be nga be o asiɛ’n i tiwatiwa’m be su’n be ɲin tɛ i. 12  I nɲa’m be ti klanman kpa. Yɛ ɔ suli mma kpanngban kpa. Ɔ maan i su mma mun yɛ like kwlaa di-ɔ. I fɔnvɔ’n bo yɛ blo nnɛn’m be fia-ɔ. Yɛ i sama’m be su yɛ anunman’m be la-ɔ. Yɛ i sran-o, i nnɛn-o, be kwlaa be di i su mma. 13  “‘Kɛ n la min bɛ’n su lɛ mɔ n wunnin ninnge sɔ mun’n, n wunnin gladi difuɛ kun, aolia nun sran-ɔn, ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ ɔ su jra.+ 14  Ɔ kpannin kekle kpa kɛ: “Amun bu waka’n,+ amun kpɛkpɛ i sama mun. Amun yo maan i nɲa’m be gua. Yɛ amun sanndi i su mma’m be nun. Maan nnɛn’m be jaso i bo lɛ be wɔ, yɛ maan anunman’m be jaso i sama’m be su. 15  Sanngɛ i bo’n nin i bo olui’m be liɛ’n, amun yaci be asiɛ’n nun lɛ, blo lɔ ijre’m be afiɛn. Kpɛkun amun fa blalɛ nin aaba be ci i. Maan bɔlɛ ufue m’ɔ fin nglo lɔ’n, ɔ luɛ i pɔtɔɔ, yɛ maan ɔ nin nnɛn’m be tran blo lɔ.+ 16  Maan i awlɛn’n kaci. Nán maan ɔ yo klɔ sran awlɛn kun, sanngɛ maan ɔ yo nnɛn awlɛn. Kpɛkun maan ɔ ka sɔ lele naan blɛ nso+ sin.+ 17  Jɔlɛ sɔ’n gladi difuɛ mun yɛ be boli i jɔ-ɔ,+ aolia nun sran mun yɛ be boli jɔlɛ sɔ mɔ be dili’n i jɔ-ɔ. I liɛ’n, sran nga be ɲin o su’n bé sí kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n yɛ ɔ sie klɔ sran’m be famiɛn diwlɛ’n niɔn,+ naan sran kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ fá mɛ́n i’n, ɔ fa mɛn i. Yɛ sran ng’ɔ leman ɲrun bɔbɔ’n, ɔ fa famiɛn dilɛ’n wlɛ i sa nun.” 18  “‘Laliɛ nga min bɔbɔ Nebikadnezaa mɔ n ti famiɛn’n n cɛnnin’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Bɛltesazaa, tu i bo kle min siɛn’n, afin min famiɛn diwlɛ’n nun sa sifuɛ’m be kwlaa b’a kwlá tumɛn i bo b’a kleman min.+ Sanngɛ ɔ liɛ’n a kwla yo sɔ. Afin aolia nun sran’m be wawɛ’n wo ɔ su.’   19  “Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Daniɛli mɔ be flɛ i kɛ Bɛltesazaa’n,+ i nuan boli i wun ɔ cɛli kan, yɛ srɛ kunnin i kpa. “Famiɛn’n seli kɛ: ‘Bɛltesazaa, nán maan laliɛ mɔ n cɛnnin’n ɔ nin i bo tulɛ’n be kun wɔ srɛ.’ “Bɛltesazaa tɛli i su kɛ: ‘Min min, maan laliɛ’n yo be nga be fa be ɲin ci wɔ’n be liɛ, yɛ maan i bo’n ɔ yo ɔ kpɔfuɛ’m be liɛ. 20  “‘Waka nga a wunnin i m’ɔ yoli fleiin’n, kpɛkun ɔ yoli dan, mɔ i ti’n toli ɲanmiɛn’n, mɔ be ɲin tɛ i asiɛ’n i lika kwlaa’n,+ 21  mɔ i su nɲa’m be ti klanman kpa’n, m’ɔ su mma kpanngban kpa’n, mɔ like kwlaa di i su mma’n, mɔ i bo yɛ blo nnɛn’m be ko fia’n, mɔ i sama’m be su yɛ anunman’m be la’n,+ 22  nannan, waka sɔ’n yɛle wɔ. Afin w’a ɲin lele, yɛ w’a ɲan wunmiɛn. Yɛ ɲinlɛ mɔ a ɲinnin lele’n ti’n, ɔ ti’n w’a to ɲanmiɛn’n.+ Yɛ ɔ sielɛ’n kɔ lele ju asiɛ’n i awieliɛ lɔ.+ 23  “‘Kpɛkun nannan, a wunnin gladi difuɛ kun. Ɔ ti aolia nun sran.+ Ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ ɔ su jra. Yɛ ɔ seli kɛ: “Amun bu waka’n, yɛ amun saci i. Sanngɛ i bo’n nin i olui’m be liɛ’n, amun yaci be lɛ maan be ka be osu’n nun lɛ. Yɛ amun fa blalɛ nin aaba be ci i. Maan bɔlɛ ufue ng’ɔ fin nglo lɔ’n ɔ luɛ i pɔtɔɔ, yɛ maan ɔ nin blo nnɛn’m be tran lele maan blɛ nso sin.”+ 24  Nannan, laliɛ nga a cɛnnin’n, i bo’n yɛ. Ajalɛ nga Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n ɔ fali, mɔ i nuan su like wá jú famiɛn m’ɔ ti min min’n i su’n yɛ. 25  Bé fúan wɔ klɔ sran’m be afiɛn, yɛ a nin blo nnɛn mun yɛ bé kó trán-ɔn. Bé mán wɔ ijre naan a di i kɛ nannin sa. Bɔlɛ ufue ng’ɔ fin nglo lɔ’n ɔ́ lúa wɔ pɔtɔɔ,+ yɛ á ká sɔ lele blɛ nso+ sín.+ Ɔ́ yó sɔ lele saan w’a wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n yɛ ɔ sie klɔ sran’m be famiɛn diwlɛ’n niɔn, naan sran ng’ɔ klo kɛ ɔ́ fá mɛ́n i’n yɛ ɔ fa mɛn i-ɔ.+ 26  “‘Sanngɛ kɛ mɔ be seli kɛ be yaci waka’n i bo’n nin i bo olui’m be lɛ’n ti’n,+ kɛ a ko wun i wlɛ kɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n yɛ ɔ o like kwlaa ti su’n, bé fá ɔ famiɛn diwlɛ’n bé wlá ɔ sa nun ekun. 27  I sɔ’n ti’n, nannan, yaci, fa min afɔtuɛ’n su. Yaci ɔ klunwi ayeliɛ’n naan yo sa ng’ɔ ti kpa’n. Yaci sa tɛtɛ’m be yolɛ naan si yalɛfuɛ’m be aunnvɔɛ. Sɛ a yo sɔ’n, atrɛkpa’n, ye nga a di’n ɔ́ cɛ́ kan ekun.’”+ 28  Sa kwlaa sɔ’m be tɔli Famiɛn Nebikadnezaa su. 29  Kɛ anglo blu-nin-nɲɔn (12) sinnin’n, cɛn kun mɔ famiɛn’n wlánwlán famiɛn sua ng’ɔ o Babilɔnin lɔ’n i ti su lɔ’n, 30  ɔ seli kɛ: “?Nán Babilɔnin Klɔ Dan’n mɔ n fali min wunmiɛn nin min kwlalɛ’n n fa kplɛnnin i kɛ famiɛn sua sa’n, naan ń fá yí min aɲrunɲan’n i nglo’n yɛ ɔ o yɛ?” 31  Famiɛn’n i nuan te o ndɛ’n su, kpɛkun be tili sran kun nɛn ɲanmiɛn su lɔ, ɔ seli kɛ: “Famiɛn Nebikadnezaa, sie ɔ su: ‘B’a de famiɛn dilɛ’n ɔ sa nun.’+ 32  Yɛ bé kán ɔ bo klɔ sran’m be afiɛn. A nin blo nnɛn mun yɛ bé trán-ɔn. Yɛ bé mán ɔ ijre naan a di i kɛ nannin’m be sa. Á ká sɔ lele blɛ nso. Á ká sɔ lele saan w’a wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n yɛ ɔ sie klɔ sran’m be famiɛn diwlɛ’n niɔn, naan sran kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ fá mɛ́n i’n yɛ ɔ fa mɛn i-ɔ.’”+ 33  Be ja nun lɛ’n, Nebikadnezaa i su ndɛ sɔ’n kpɛnnin su. Be kɛnnin i bo klɔ sran’m be afiɛn, yɛ ɔ ko dili ijre kɛ nannin mun sa. Bɔlɛ ufue ng’ɔ fin nglo lɔ’n, ɔ luɛli i pɔtɔɔ. I timuɛn’n fuli lele, ɔ yoli kɛ anunman ɲin wie i ndrɛ’n sa. Yɛ i sa bui mun nin i ja bui’m be yoli kɛ anunman’m be ja bui mun sa.+ 34  “Kɛ blɛ sɔ’n wieli’n,+ min bɔbɔ Nebikadnezaa, n niannin ɲanmiɛn su lɔ siin. Kpɛkun min ngwlɛlɛ’n ɔ sɛli i sin i osu’n nun. Ɔ maan n manmannin Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n. Yɛ n yili Sran m’ɔ o lɛ titi’n i ayɛ, yɛ n mɛnmɛnnin i. Afin i famiɛn dilɛ liɛ’n, ɔ ti famiɛn dilɛ kun m’ɔ o lɛ tititi-ɔ. Yɛ i famiɛn dilɛ’n trán lɛ tititi.+ 35  Asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be timan like fi i ɲrun. Yɛ like ng’ɔ klo kɛ ɔ́ fá yó ɲanmiɛn su lɔ sonja mun’n, ɔ nin asiɛ’n sufuɛ mun’n yɛ ɔ fa yo be-ɔ. Yɛ sran fi kwlá tɛnndɛnmɛn i ɲrun.*+ Sran fi kwlá usɛmɛn i kɛ: ‘?Ngue ti yɛ a yoli sɔ-ɔ?’+ 36  “Kɛ ɔ yoli sɔ’n, min ngwlɛlɛ’n sɛli i sin i osu’n nun. Yɛ be fali famiɛn dilɛ’n nin aɲrunɲan’n be mannin min ekun.+ Min sran dandan mun nin min sran nga be le ɲrun’n, be kpli yɛ be ba min wun wunlɛ-ɔ. N yoli famiɛn ekun, yɛ aɲrunɲan nga n ma ɲɛnnin i’n, ɔ yoli dan trali laa liɛ’n. 37  “Siɛn’n, min bɔbɔ Nebikadnezaa, ń mánmán Famiɛn ng’ɔ o nglo lɔ’n.+ Ń yí i ayɛ, yɛ ń kɛ́n i wun ndɛ kpa. Afin sa kwlaa ng’ɔ yo be’n be ti nanwlɛ, yɛ like kwlaa ng’ɔ yo’n ti su.+ Afin be nga be tu be wun’n ɔ kwla gua be ɲin ase.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, be junman nga be di’n yɛle wunnzue yilɛ nin nzraama’m be kannganlɛ’n.
Annzɛ “sran fi kwlá trɛmɛn i sa.”