Daniɛli 8:1-27

  • Ɔ wunnin bua ɲin kun nin boli yasua kun aolia nun (1-14)

    • Nnɛn wɛ kaan kun yo i wun dandan (9-12)

    • Ɔ́ dí cɛn ba 2.300 (14)

  • Gabliɛli tuli like nga Daniɛli wunnin i’n i bo (15-27)

    • Bua ɲin’n nin boli yasua’n be su ndɛ’n (20, 21)

    • Famiɛn kun m’ɔ yo wlɛ’n w’a jaso (23-25)

8  Kɛ Bɛlsazaa yoli famiɛn’n+ i afuɛ nsan su’n, min Daniɛli n wunnin like kun aolia nun n ukali nga n wunnin i laa’n su.+  Aolia nun’n, n wunnin kɛ n wo sua* ng’ɔ o Sizi+ lɔ’n nun, Elamun+ asa’n su lɔ. N wunnin like’n aolia nun. N wunnin kɛ n wo nzue nga be flɛ i Ilai’n i wun lɛ.  Kɛ n mannin min ɲin su’n, ń nían-ɔn, bua ɲin kun+ jin nzue’n i nuan lɛ. Ɔ le wɛ nɲɔn,+ yɛ i wɛ nɲɔn sɔ’m be ti tɛnndɛn kpa. Sanngɛ kun ti tɛnndɛn tra kun. Yɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, tɛnndɛnfuɛ’n wa ɲinnin ekun.+  N wunnin kɛ bua ɲin’n tru kɔ wia atɔliɛ lɔ, nin nglo lɔ, ɔ nin ngua lɔ naan ɔ́ sí i kpɔfuɛ mun. Blo nnɛn wie fi kwlá jrɛnmɛn i ɲrun. Yɛ sran fi kwlá deman be i sa nun.+ Like ng’ɔ klo kɛ ɔ́ yó’n yɛ ɔ yo-ɔ. Kpɛkun ɔ yo i wun dandan.  N wo lɛ ń nían-ɔn, kpɛkun n wunnin boli yasua kun.+ Ɔ fin wia atɔliɛ lɔ su ba. Ɔ sin asiɛ wunmuan’n su ndɛndɛ ti’n i ja’m be kanman asiɛ’n. Kpɛkun n wunnin kɛ boli yasua’n i wɛ kun tɛ i ɲinma nɲɔn’n be afiɛn’n nun.+  Ɔ su kɔ bua ɲin ng’ɔ le wɛ nɲɔn mɔ n wunnin kɛ ɔ jin nzue’n i nuan lɔ’n i su. Ɔ wanndi ɔli i su ya su.  Ń wún i-ɔ, ɔ su mantan bua ɲin’n i koko kpa. I wun ya nga w’a fa’n, ɔ timan blɛblɛ. Ɔ tu sili bua ɲin’n, yɛ ɔ bubuli i wɛ nɲɔn mun. Kpɛkun bua ɲin’n w’a ɲanman fanngan kun naan w’a jrɛn i ɲrun. Ɔ yili bua ɲin’n i ase, kpɛkun ɔ tiɛtiɛli i su. Sran fi w’a kwlá deman bua ɲin’n i sa nun.  “Kpɛkun boli yasua’n wa yoli i wun dandan. Sanngɛ kɛ ɔ wa ɲannin wunmiɛn cɛ’n, be buli i wɛ danfuɛ’n. Kpɛkun wɛ nnan be wa fili i osu’n nun, be fiteli weiin . Be ɲin kaci kɔ asiɛ’n i bue nnan’m be su.+  Wɛ kaan kun wa fili be nun kun nun. Kpɛkun ɔ ɲinnin dan kpa ɔli ngua lɔ lika’n nun, nin wia afiliɛ lɔ lika’n nun, nin Lika Klanman’n i bue liɛ’n su lɔ.+ 10  Ɔ yoli tɛnndɛn lele toli ɲanmiɛn su lɔ sonja’m be lɔ. Kpɛkun ɔ yoli maan sonja wie mun nin nzraama wie mun be tɔli asiɛ’n su. Kpɛkun ɔ tiatiali be su. 11  Ɔ yoli i wun dandan Sran ng’ɔ o sonja’m be ti su’n i su bɔbɔ. Ɔ maan tɛ nga be yi mɛn i titi’n, b’a yimɛn i kun. Yɛ lika nga be wlɛli i bo ase kpa lika ng’ɔ ti i liɛ klonglo’n nun’n, be yili i ase.+ 12  Sa tɛ’n ti’n, be yili sonja akpasua kun mannin. Kpɛkun tɛ nga be yi i titi’n, b’a yimɛn i kun. Ɔ toli nanwlɛ’n yili i ase, yɛ like kwlaa ng’ɔ yo’n ɔ yo ye i sa nun. 13  N tili aolia nun sran kun nɛn. Yɛ aolia nun sran kun ekun seli ng’ɔ su ijɔ’n kɛ: “?Tɛ nga be yi i titi’n, ɔ nin sa tɛ nga be yo m’ɔ saci ninnge mun’n,+ nin Ɲanmiɛn i lika’n ɔ nin sonja’m be su tiatialɛ nga be tiatiali’n, be su ndɛ’n ɔ́ dí le nɲɛ?” 14  Yɛ ɔ seli min kɛ: “Ɔ́ dí cɛn ba* akpi nɲɔn ya nsan (2.300). Kpɛkun Ɲanmiɛn i lika’n yó kpa kɛ laa’n sa ekun.” 15  Kɛ min bɔbɔ Daniɛli ń wún sa sɔ’n mɔ ń kúnndɛ i bo’n, kpɛkun ń nían-ɔn, sran kun m’ɔ ti kɛ klɔ sran sa’n wa jrannin min ɲrun lɛ. 16  Kpɛkun n tili sran kun nɛn Ilai’n+ i afiɛn lɔ. Ɔ kpan seli kɛ: “Gabliɛli,+ ukɛ i naan ɔ si like ng’ɔ wunnin i’n i bo.”+ 17  Ɔ bali lika nga n jin lɛ’n i wun koko. Sanngɛ kɛ ɔ wa toli min lɛ’n, srɛ m’ɔ kunnin min’n ti’n, n tɔli, min ɲin utuli ase. Ɔ seli min kɛ: “Wun i wlɛ kɛ sa nga a wunnin i’n, ɔ́ kpɛ́n su mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun.”+ 18  Sanngɛ kɛ ɔ́ kán ndɛ klé min’n, n lafili kpa sa pɔɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn min ɲin utu ase. Ɔ kannin min, kpɛkun ɔ yoli maan n jrannin nglo min osu’n nun lɛ.+ 19  I sin’n, ɔ seli kɛ: “Ń má yó maan á sí sa ng’ɔ́ wá jú Ɲanmiɛn i ya’n i blɛ kasiɛn nun’n. Afin sa sɔ’n kpɛ́n su mɛn’n i awieliɛ blɛ nga be kleli’n nun.+ 20  “Bua ɲin ng’ɔ le wɛ nɲɔn mɔ a wunnin i’n, ɔ ti Medi nin Pɛɛsi famiɛn mun be nzɔliɛ.+ 21  Boli yasua nga i wun ndrɛ’n ti vurɔɔ’n ti Glɛki mɛn’n i famiɛn’n i nzɔliɛ.+ Yɛ i wɛ dan ng’ɔ o i ɲinma nɲɔn’n be afiɛn’n ti famiɛn klikli’n i nzɔliɛ.+ 22  I wɛ sɔ’n buli. Kpɛkun wɛ nnan be wa fifili i osu’n nun.+ I sɔ’n kle kɛ famiɛn sɔ’n i nvle’n nun famiɛn nnan bé wá jáso su, sanngɛ be su ɲanman fanngan kɛ i sa. 23  “Be famiɛn dilɛ’n i agualiɛ su’n, kɛ sa tɛ yolɛ’n wá yó dan trátrá su’n, famiɛn kun m’ɔ yo wlɛ’n, m’ɔ wun ndɛ sukusuku’m be wlɛ’n* ɔ́ wá jáso su. 24  I kwlalɛ’n wá yó dan. Sanngɛ nɛ́n i bɔbɔ i fanngan nun ti-ɔ. Ninnge ng’ɔ́ sáci be’n, be su yoman aɔwi.* I liɛ’n yó ye, yɛ like kwlaa ng’ɔ́ yó’n ɔ́ yó ye i sa nun. Ɔ́ yó be nga be le kwlalɛ kpa’n nin Ɲanmiɛn i sran nga be ti i liɛ klonglo’n be abɔlɛ.+ 25  Gblɛ m’ɔ si i kpɛ’n yɛ ɔ́ fá ɲɛ́n i wun-ɔn. Ɔ́ bú i klun lɔ kɛ i kpa tra sran’m be kwlaa. Blɛ mɔ sran’m bé bú i kɛ be su di alaje’n,* ɔ́ núnnún be nun kpanngban kpa. Ɔ́ wá jáso wlengbi’m be Wlengbi’n i wun bɔbɔ. Kannzɛ sran sa su kɛnmɛn i’n, sanngɛ bé búbú i nun kpukpukpu. 26  “Like nga be yo i nnɔsua nin nglɛmun mɔ a wunnin i aolia nun’n, i su ndɛ nga be kannin’n ti nanwlɛ. Sanngɛ fia sa sɔ’n su. Afin blɛ ng’ɔ́ bá mmuammua kpa lɔ’n, i nun yɛ ɔ́ kpɛ́n su-ɔ.”+ 27  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, min bɔbɔ Daniɛli min fanngan’n wieli min nun. Yɛ n tɔli tukpacɛ n dili cɛn kpanngban.+ I sin’n, n jasoli n ko dili famiɛn’n i junman’n.+ Sanngɛ sa nga n wunnin i’n ti’n, n yoli sa zuu, yɛ sran fi kwlá siman sa sɔ’n i bo.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “famiɛn sua”, “fiawlɛ lika.”
Ebr., “nnɔsua nin nglɛmun.”
Annzɛ “m’ɔ si gblɛ kpɛ kpa’n.”
Annzɛ “Ɔ́ sáci ninnge mun tɛtɛ kpa.”
Be kwla se ekun kɛ “Ɔ́ fú sran’m be nun.”