Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Daniɛli fluwa’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Babilɔninfuɛ’m b’a utu Zerizalɛmun klɔ’n (1, 2)

  • Be kleli ba nga be fin famiɛn’n i osu nun’n be like (3-5)

  • Be sali Ebre gbanflɛn nnan be niannin (6-21)

 • 2

  • Famiɛn Nebikadnezaa cɛnnin laliɛ kun (1-4)

  • Sa sifuɛ fi kwlá tuman laliɛ’n i bo (5-13)

  • Daniɛli srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ ukɛ i (14-18)

  • Daniɛli manmannin Ɲanmiɛn m’ɔ tuli laliɛ’n i bo kleli i’n (19-23)

  • Daniɛli kannin laliɛ’n i ndɛ kleli famiɛn’n (24-35)

  • Laliɛ’n i bo tulɛ (36-45)

   • Yɔbuɛ kun fufuli like sunman waka sran’n (44, 45)

  • Famiɛn’n yili Daniɛli i ayɛ (46-49)

 • 3

  • Famiɛn Nebikadnezaa fali sika ɔkwlɛ yoli like kun (1-7)

   • I waan be sɔ like ng’ɔ takali’n (4-6)

  • Be waan Ebre gbanflɛn nsan be ɲin yiman famiɛn’n (8-18)

   • “E su suman ɔ ɲanmiɛn liɛ mun” (18)

  • Be to be yili i fuu mɔ i nun sin’n jueman aɔwi’n nun (19-23)

  • Be o sin’n nun sanngɛ be yraman (24-27)

  • Famiɛn’n manmannin Ebre’m be Ɲanmiɛn’n (28-30)

 • 4

  • Famiɛn Nebikadnezaa wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie nglo’n nin asiɛ’n niɔn (1-3)

  • Famiɛn’n wunnin waka kun laliɛ nun (4-18)

   • Waka mɔ be buli i’n ɔ́ dí blɛ nso (16)

   • Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie klɔ sran mun-ɔn (17)

  • Daniɛli tuli laliɛ’n i bo (19-27)

  • Laliɛ’n i su kpɛnlɛ klikli’n (28-36)

   • Famiɛn’n boli fia lele blɛ nso (32, 33)

  • Famiɛn’n manmannin Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n (37)

 • 5

  • Famiɛn Bɛlsazaa i cɛn dilɛ’n (1-4)

  • Sran sa klɛli ndɛ kun talɛ’n i wun (5-12)

  • Be seli Daniɛli kɛ ɔ tu ndɛ’n i bo (13-25)

  • Ndɛ’n i bo’n: Babilɔnin wá tɔ́ (26-31)

 • 6

  • Pɛɛsifuɛ’m be cicili Daniɛli i wun ndɛ (1-9)

  • Daniɛli srɛli Ɲanmiɛn titi (10-15)

  • Be fali Daniɛli yili asɔmɔli’m be kunman’n nun (16-24)

  • Famiɛn Dariisi manmannin Daniɛli i Ɲanmiɛn’n (25-28)

 • 7

  • Nnɛn nnan nga Daniɛli wunnin be aolia nun’n (1-8)

   • Nnɛn wɛ kaan kun m’ɔ di i nuan’n fiteli (8)

  • Sran nga nán andɛ sa yɛ ɔ o lɛ’n (9-14)

   • Be sieli sran kun i famiɛn (13, 14)

  • Be tuli laliɛ’n i bo kleli Daniɛli (15-28)

   • Nnɛn nnan’m be ti famiɛn nnan (17)

   • Sran nga be ti Ɲanmiɛn i liɛ klonglo’n bé ɲán famiɛn diwlɛ’n (18)

   • Nnɛn wɛ blu, annzɛ famiɛn wie’m bé wá jáso su (24)

 • 8

  • Ɔ wunnin bua ɲin kun nin boli yasua kun aolia nun (1-14)

   • Nnɛn wɛ kaan kun yo i wun dandan (9-12)

   • Ɔ́ dí cɛn ba 2.300 (14)

  • Gabliɛli tuli like nga Daniɛli wunnin i’n i bo (15-27)

   • Bua ɲin’n nin boli yasua’n be su ndɛ’n (20, 21)

   • Famiɛn kun m’ɔ yo wlɛ’n w’a jaso (23-25)

 • 9

  • Daniɛli kokoli be sa tɛ’n kleli Ɲanmiɛn (1-19)

   • Zerizalɛmun i sacilɛ mɔ be sacili i’n ɔ́ ká sɔ lele afuɛ 70 (2)

  • Gabliɛli wa wunnin Daniɛli i wun (20-23)

  • Be mannin be lemɔcuɛ 70 (24-27)

   • Kɛ lemɔcuɛ 69 ko sin’n Mesi’n yí i wun nglo (25)

   • Bé wá kún Mesi’n (26)

   • Bé búbú klɔ’n nin lika m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n (26)

 • 10

  • Ɲanmiɛn i sa nun sran kun ko niannin Daniɛli i osu (1-21)

   • Misɛli ukali anzi’n (13)

 • 11

  • Pɛɛsi mɛn’n nin Glɛki mɛn’n be famiɛn mun (1-4)

  • Ngua lɔ famiɛn’n nin nglo lɔ famiɛn’n (5-45)

   • Lapo defuɛ kun wá jáso su (20)

   • Be nunkunnin aenguɛ’n i Atin Klefuɛ’n (22)

   • Be manmannin lika nga be sisili be wun kpa’n be ɲanmiɛn’n (38)

   • Ngua lɔ famiɛn’n nin nglo lɔ famiɛn’n bé súsú be wiengu bo (40)

   • Ndɛ nga be sanngan akunndan’n bé fín wia afiliɛ lɔ nin nglo lɔ (44)

 • 12

  • ‘Blɛ’n i awieliɛ’n’ nin sa nga bé wá jú i sin’n (1-13)

   • Misɛli wá jáso (1)

   • Ngwlɛlɛfuɛ’m bé wá kpája kpa (3)

   • Sa silɛ’n i kpafuɛ’n ɔ́ trú (4)

   • Daniɛli wá jáso yɛ ɔ́ ɲɛ́n i like liɛ’n (13)