Daniɛli 9:1-27

 • Daniɛli kokoli be sa tɛ’n kleli Ɲanmiɛn (1-19)

  • Zerizalɛmun i sacilɛ mɔ be sacili i’n ɔ́ ká sɔ lele afuɛ 70 (2)

 • Gabliɛli wa wunnin Daniɛli i wun (20-23)

 • Be mannin be lemɔcuɛ 70 (24-27)

  • Kɛ lemɔcuɛ 69 ko sin’n Mesi’n yí i wun nglo (25)

  • Bé wá kún Mesi’n (26)

  • Bé búbú klɔ’n nin lika m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n (26)

9  Afuɛ klikli nga be sieli Asierisi i wa Dariisi+ m’ɔ ti Medifuɛ’m be osu’n nunfuɛ’n i famiɛn Kaldefuɛ’m be nvle’n su’n,+  kɛ ɔ yoli famiɛn’n i afuɛ klikli sɔ’n nun’n, fluwa’m* be nun ndɛ’n ti’n, min bɔbɔ Daniɛli n wunnin afuɛ nga Zerizalɛmun i sacilɛ mɔ be sacili i’n ɔ́ dí’n i nuan. Kɛ nga Zoova fa kan kleli i nuan ijɔfuɛ Zeremin sa’n, Zerizalɛmun ká sɔ+ lele afuɛ ableso (70).+  I sɔ’n ti’n, n kpɛli min ɲin Zoova m’ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli’n i wun lɔ. Yɛ kɛ ń srɛ́ i’n, n kpɛtɛli i lelele, n cili nglɛmun.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn bajɛ tralɛ o min wun, yɛ min wun ti nzuɛn ngunmin.  N srɛli Zoova m’ɔ ti min Ɲanmiɛn’n. N kokoli e sa tɛ’n n kleli i. N seli kɛ: “Ee Ɲanmiɛn Kpli Zoova, a ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ ti dan-ɔn, a yo sro, yɛ a di aenguɛ nga a trali’n su. Be nga be klo wɔ mɔ be nanti ɔ mmla’m be su titi’n, a yi ɔ sran klolɛ dan’n+ i nglo be lika.+  E fɔnnin, e yoli sa tɛ, e yoli klunwi yɛ e yoli ɲin kekle.+ Y’a nantiman ɔ mmla fanunfanun’m be su.  Ɔ sufuɛ nga be ti ɔ nuan ijɔfuɛ mɔ ɔ dunman’n ti’n be kan ndɛ kleli e famiɛn mun, nin e sran dandan mun, nin e nannan mun, ɔ nin e nvle’n nun sran’m be kwlaa’n, y’a sieman e su be nuan bo.+  Zoova, ɔ liɛ’n, a yo sa nuan su sɛsɛ. Sanngɛ e liɛ’n, ɲannzuɛn’n yɛ ɔ nin e fata-ɔ, kɛ nga e fa wun i andɛ’n sa. Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ mun nin Izraɛlifuɛ’m be kwlaa, be nga be o koko’n nin be nga be o mmua mɔ be o nvle kwlaa nga a yoli maan be bo sanndili be nun’n, ɲannzuɛn’n yɛ ɔ nin be kwlaa fata-ɔ. Afin be nin wɔ b’a nantiman klanman.+  Ee Zoova, e nin e famiɛn mun, nin e sran dandan mun, nin e nannan mun, ɲannzuɛn’n yɛ ɔ nin e fata-ɔ, afin e yoli sa tɛ ɔ ɲrun.  E Ɲanmiɛn Zoova, ɔ liɛ’n a si aunnvɔɛ yɛ a yaci sa cɛ.+ Afin e yoli ɲin kekle ɔ su.+ 10  Ee, e Ɲanmiɛn Zoova, e ɲin w’a yiman wɔ. Y’a nantiman ndɛ nga a fa wlali ɔ nuan ijɔfuɛ mɔ be ti ɔ sufuɛ’n, be nuan kɛ be kan kle e’n be su.+ 11  Izraɛli nvle wunmuan’n fɔnnin ɔ mmla’n. Be kacili be sin sili wɔ. Yɛ be ɲin w’a yiman wɔ. I sɔ’n ti’n, sannzan nga a boli’n nin nda nga a tali mɔ be kɛnnin i ndɛ Moizi m’ɔ ti ɔ bɔbɔ Ɲanmiɛn Kpli ɔ sufuɛ’n i Mmla’n nun’n, a fɛli i nuan su like mannin e.+ Afin e yoli sa tɛ ɔ ɲrun. 12  E nin e kpɛnngbɛn nga be sie e’n, e su ndɛ nga a kannin’n, a yoli maan ɔ kpɛnnin su.+ Yɛle kɛ a fali ɲrɛnnɛn dan nga fa yili e su. Ɲrɛnnɛn ng’ɔ tɔli Zerizalɛmun su’n, be nin-a wunmɛn i wunsu le ɲanmiɛn’n i bo wa.+ 13  Kɛ nga be fa klɛli i Moizi Mmla’n nun’n sa’n, ɲrɛnnɛn kwlaa sɔ’n tɔli e su.+ Sanngɛ e Ɲanmiɛn Zoova, y’a wlaman e sa tɛ’n i ase.+ Yɛ y’a kunndɛman kɛ é wún nanwlɛ mɔ a di’n* i wlɛ naan se kɛ é kpáta ɔ kɛ a si e aunnvɔɛ. 14  “I sɔ’n ti’n, Zoova i ɲin trannin su, kpɛkun ɔ fali ɲrɛnnɛn’n yili e su. Afin sa kwlaa nun’n, Zoova yo sa i nuan su sɛsɛ. Sanngɛ e liɛ’n, e ɲin w’a yimɛn i.+ 15  “Ee Zoova, e Ɲanmiɛn, wɔ mɔ a fali ɔ tinmin dan’n a fa fali ɔ nvle’n Ezipti lɔ fiteli’n,+ mɔ a yoli maan andɛ nin andɛ’n ɔ dunman’n te fu’n,+ e yoli sa tɛ, yɛ e yoli klunwi. 16  Ee Zoova, sa nuan su sɛsɛ kwlaa nga a yo be’n ti’n,+ yaci, Zerizalɛmun m’ɔ ti ɔ klɔ’n, m’ɔ ti ɔ liɛ klonglo’n i wun ya dan nga a fali’n, guɛ i ase. Afin sa tɛ nga e yoli’n ti’n, ɔ nin fɔnlɛ nga e nannan’m be fɔnnin’n ti’n, be kwlaa nga be mantan e’n be yo Zerizalɛmun nin ɔ sran’m be finfin.+ 17  Siɛn’n, e Ɲanmiɛn, sie ɔ su tie srɛlɛ nga min mɔ n ti ɔ sufuɛ’n n srɛ wɔ’n, ɔ nin kpatalɛ nga n kpata wɔ’n. Yɛ Zoova, ɔ dunman’n ti’n, si lika m’ɔ ti ɔ liɛ klonglo’n,+ mɔ b’a bubu i’n+ i aunnvɔɛ. 18  Min Ɲanmiɛn, sie ɔ su naan tie. Tike ɔ ɲinma’n naan nian ɲrɛnnɛn nga e o nun’n. Nian klɔ mɔ be fali ɔ dunman’n sieli su’n, afin nán sa kpakpa nga e yo’n ti yɛ e kpata wɔ-ɔ, sanngɛ aunnvɔɛ dan mɔ a si sran’n ti-ɔ.+ 19  Ee Zoova, sie ɔ su tie. Ee Zoova yaci cɛ e.+ Ee Zoova, sie ɔ su naan de e. Ee, min Ɲanmiɛn, ɔ dunman’n ti’n, nán sisi ɔ bo. Afin ɔ dunman’n wo ɔ klɔ’n nin ɔ sran’m be su.”+ 20  Kɛ n wo lɛ mɔ ń kán ndɛ, mɔ ń srɛ́, mɔ ń dí min sa tɛ’n nin Izraɛli m’ɔ ti min nvle’n i nunfuɛ’m be sa tɛ’n be nanwlɛ ń klé Ɲanmiɛn’n, mɔ min Ɲanmiɛn’n i oka m’ɔ ti i liɛ klonglo’n i dunman nun ti’n, ń kpáta Zoova m’ɔ ti min Ɲanmiɛn’n,+ 21  kɛ n wo lɛ ń srɛ́ sɔ’n, bian nga be flɛ i kɛ Gabliɛli+ mɔ laa kun’n n wunnin i aolia nun’n,+ ɔ bali min wun wunlɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn nnɔsua nun blɛ nga be man Ɲanmiɛn i like’n su wa ju. Yɛ m’an fɛ tɛtɛ kpa. 22  Ɔ yiyili nun kleli min. Ɔ seli kɛ: “Daniɛli, m’an ba siɛn’n naan ń tíke ɔ ɲin, naan ń úka ɔ naan a wun i wlɛ. 23  Kɛ a boli srɛlɛ bo cɛ’n, be kannin ndɛ kun kleli min. Yɛ n bali naan ń bó su ń klé wɔ, afin a ti sran kpa dan.*+ Fa ɔ ɲin sie i ndɛ sɔ’n su naan wun sa sɔ’n i bo. 24  “Be mannin ɔ nvle’n nin ɔ klɔ m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n+ be lemɔcuɛ ableso (70).* Be yoli sɔ naan be yaci mmla’n i fɔnlɛ, naan be nunnun sa tɛ’n,+ naan be yaci sa tɛ’n be cɛ,+ naan be yo naan sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n w’a wieman le,+ naan be kle kɛ sa nga a wunnin i aolia nun’n nin Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n* be ti nanwlɛ,+ naan be yi Sua Ba Ngunmin Kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ Klonglo’n i nglo. 25  Like ng’ɔ fata kɛ a si i naan a wun i wlɛ’n yɛ ɔ o yɛ. Kɛ ɔ fɛ i cɛn mɔ be seli kɛ be yo naan Zerizalɛmun sin i osu’n nun ekun’n yɛ be kplɛn i uflɛ’n+ lele m’ɔ́ fá jú blɛ nga Mesi*+ m’ɔ ti Atin Klefuɛ’n+ ɔ́ bá’n, ɔ ti lemɔcuɛ nso ɔ nin lemɔcuɛ ablesiɛn-nin-nɲɔn (62).+ Ɔ́ sín i osu’n nun ekun, yɛ bé kplɛ́n i uflɛ. Bé yó i lika gbawun kun, yɛ bé yí i wun mmuɛ. Sanngɛ ɲrɛnnɛn blɛ’n nun yɛ bé yó i sɔ liɛ’n niɔn. 26  “Yɛ kɛ lemɔcuɛ ablesiɛn-nin-nɲɔn (62) ko sin’n, bé kún Mesi’n.+ Like fi su kɛmɛn i sa nun.+ “Kpɛkun atin klefuɛ kun i sran’m bé bá, bé wá núnnún klɔ’n ɔ nin lika m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n.+ Nzue m’ɔ tɔ di lika’n yɛ ɔ́ núnnún i mlɔnmlɔn-ɔn. Ɔ́ núnnún i mlɔnmlɔnmlɔn. Yɛ bé kún alɛ lele bé fá jú i awieliɛ. Ajalɛ nga Ɲanmiɛn fali’n yɛle like sacilɛ.+ 27  “Yɛ sran kpanngban be ti’n, ɔ́ yó maan aenguɛ’n ɔ́ ká lɛ lele lemɔcuɛ kun. Kpɛkun lemɔcuɛ’n i afiɛn’n nun’n, ɔ́ yó maan bé yáci tɛ’m be yilɛ, yɛ bé yáci Ɲanmiɛn i like manlɛ.+ “Kpɛkun tete ninnge’m be ndɛwa’n su yɛ like sacifuɛ’n+ trán-ɔn. Ajalɛ nga Ɲanmiɛn fali’n i nuan su sa ɲán like nga w’a saci’n i wie, lele naan b’a nunnun i mlɔnmlɔnmlɔn.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn ndɛ’n nga be klɛli be’n.
Annzɛ “nanwlɛfuɛ mɔ a ti’n.”
Annzɛ “sran mɔ be ɲin yi i dan-ɔn.”
Ebr., “Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n.”
Yɛle kɛ, afuɛ 490. Lemɔcuɛ kun ti afuɛ 7.
Annzɛ “Sran mɔ Ɲanmiɛn Kpɛli i Sieli i Ngunmin’n.”