Nga Pɔlu klɛli Ebre mun’n 11:1-40

  • Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo tulɛ (1, 2)

  • Sran wie mɔ be lafili Ɲanmiɛn su’n (3-40)

    • Sran ng’ɔ lafiman Ɲanmiɛn su’n, Ɲanmiɛn klun jɔmɛn i wun mlɔnmlɔn (6)

11  Ɲanmiɛn sulafilɛ’n, yɛle kɛ e si jrɛiin kɛ like nga e wla o su’n, é ɲɛ́n i sakpa.+ Yɛ e si weiin kɛ ninnge nga sran ɲinma wunman be’n, be o lɛ sakpa.  Ɲanmiɛn su mɔ laa sran mun* be lafili’n ti’n, Ɲanmiɛn kleli kɛ i klun jɔ be wun.  Ɲanmiɛn su mɔ e lafi’n ti’n, e wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n ti yɛ mɛn’n* wo lɛ-ɔ. Ɔ maan like nga e wunmɛn i’n ti yɛ ninnge nga e wun be’n be o lɛ-ɔ.  Ɲanmiɛn su mɔ Abɛli lafili’n ti’n, tɛ m’ɔ yi mannin Ɲanmiɛn’n i kpa trali Kaɛn liɛ’n.+ Yɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn kleli i kɛ ɔ ti sran kpa. Afin Ɲanmiɛn sɔli ninnge ng’ɔ mɛnnin i’n nun.+ Ɔ maan kannzɛ ɔ wuli’n, Ɲanmiɛn m’ɔ lafili i su’n ti’n, ɔ te ijɔ.+  Ɲanmiɛn su mɔ Enɔku lafili’n ti’n,+ Ɲanmiɛn fɛ i ɔli lika uflɛ, kɛ ɔ ko yo naan w’a wunman ɲrɛnnɛn naan w’a wu’n ti. B’a wunmɛn i lika fi, afin Ɲanmiɛn fɛ i sieli i lika uflɛ.+ Sanngɛ ka naan Ɲanmiɛn w’a yo sɔ’n, ɔ kleli i kɛ i klun jɔ i wun kpa.  Afin sran ng’ɔ lafiman Ɲanmiɛn su’n, Ɲanmiɛn klun jɔmɛn i wun mlɔnmlɔn. Afin sran ng’ɔ fɛ i wun mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ lafi su kɛ ɔ o lɛ, naan ɔ yo be nga be tu be klun be kunndɛ i’n be ye.+  Ɲanmiɛn su mɔ Nowe lafili’n ti’n,+ kɛ Ɲanmiɛn boli sa nga be nin-a juman’n be su kleli i’n,+ i ɲin yili Ɲanmiɛn, yɛ ɔ boboli mmeli* kun+ ɔ fa deli i awlofuɛ mun. I Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n ti’n, ɔ buli mɛn nunfuɛ’m be fɔ.+ Kpɛkun be buli i sran kpa Ɲanmiɛn su m’ɔ lafili’n ti.  Ɲanmiɛn su mɔ Abraamun lafili’n ti’n,+ kɛ Ɲanmiɛn flɛli i’n, ɔ ɔli lika mɔ Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mɛ́n i’n nun. I ɲin m’ɔ yi Ɲanmiɛn’n ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Kannzɛ ɔ siman lika ng’ɔ su kɔ’n, sanngɛ ɔ ɔli.+  Ɲanmiɛn su m’ɔ lafili’n ti’n, ɔ ɔli aofuɛ ko trannin asiɛ nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mɛ́n i’n su.+ Ɔ nin Izaaki nin Zakɔbu mɔ asiɛ nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mɛ́n i’n, ɔ́ yó be liɛ wie’n,+ be trannin tannin sua nun.+ 10  Afin ɔ su minndɛ klɔ mɔ be wlɛli i bo ase kpa’n. Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ jajali yɛ ɔ kplannin-ɔn.+ 11  Ɲanmiɛn su mɔ Sara lafili’n ti’n, kannzɛ ɔ yoli kpɛnngbɛn’n ɔ wunnzɛli,+ afin ɔ buli Sran ng’ɔ tɛli i nda’n i nanwlɛfuɛ. 12  I sɔ’n ti’n, sran m’ɔ ti kɛ w’a wu sa’n,+ ɔ wuli ba.+ Ba sɔ’m be sɔnnin kpa kɛ ɲanmiɛn su lɔ nzraama mun nin jenvie nuan aunɲan mɔ be kwlá kaman be’n sa.+ 13  Be kwlaa be lafili Ɲanmiɛn su lele be fa wuli. Kannzɛ b’a ɲanman ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán be’n,+ sanngɛ be ɲin tali be mmua lɔ,+ yɛ be sɔli be nun. Kpɛkun be kɛnnin i sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ be ti aofuɛ nin wlanwlanfuɛ lika sɔ’n nun. 14  Afin be nga be kan sɔ’n, be kle weiin kɛ be bɔbɔ be tranwlɛ yɛ be kunndɛ-ɔ. 15  Nanwlɛ, sɛ ɔ ti kɛ be buli lika nga be fin lɔ’n i akunndan trilili’n,+ nn be sali be sin lɔ. 16  Sanngɛ siɛn’n, be su kunndɛ lika kpa kun. Lika sɔ’n wo ɲanmiɛn su lɔ. I sɔ’n ti’n, kɛ be kpan flɛ be Ɲanmiɛn’n ɲannzuɛn kunmɛn i.+ Afin w’a kplan klɔ kun w’a sie be.+ 17  Ɲanmiɛn su mɔ Abraamun lafili’n ti’n, kɛ be sɛli i niannin’n,+ ɔ ti kɛ nn w’a fa Izaaki w’a man sa. Abraamun m’ɔ sɔli nda nga Ɲanmiɛn tɛli i’n nun aklunjɔɛ su’n ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ fɛ́ i wa kunngba cɛ’n ɔ́ mán,+ 18  kusu nn b’a dun mmua b’a se i kɛ: “Be nga bé flɛ́ be kɛ ɔ osu’n nunfuɛ mun’n, bé fín Izaaki.”+ 19  Sanngɛ ɔ seli i klun lɔ kɛ kannzɛ Izaaki wu’n, Ɲanmiɛn kwla cɛn i. Kpɛkun Ɲanmiɛn fɛli i wa’n mɛnnin i. Sa sɔ’n ti sa nzɔliɛ.+ 20  Ɲanmiɛn su mɔ Izaaki lafili’n ti’n, ɔ boli muae mannin Zakɔbu+ nin Ezau.+ Ɔ kannin sa ng’ɔ́ wá jú be ɲrun lɔ’n i ndɛ kleli be. 21  Ɲanmiɛn su mɔ Zakɔbu lafili’n ti’n, kɛ ɔ́ wá wú’n+ ɔ boli muae mannin Zozɛfu i mma mun.+ Kpɛkun ɔ trɛli i kpɔnman’n, ɔ kisali su suli Ɲanmiɛn.+ 22  Ɲanmiɛn su mɔ Zozɛfu lafili’n ti’n, kɛ ɔ́ wá wú’n ɔ kannin Izraɛli i mma’m be Ezipti lɔ tulɛ’n i ndɛ. Kpɛkun like ng’ɔ klo kɛ be fɛ i owie’m be yo’n,* ɔ kleli be.+ 23  Ɲanmiɛn su mɔ Moizi i si nin i nin be lafili’n ti’n, kɛ be wuli i’n be fɛ i fiali anglo nsan,+ afin be wunnin kɛ ba’n ti klanman.+ Yɛ b’a sroman famiɛn’n, ɔ maan b’a dimɛn i mmla’n su.+ 24  Ɲanmiɛn su mɔ Moizi lafili’n ti’n, kɛ ɔ ɲinnin’n+ w’a kplinman su kɛ be flɛ i kɛ Faraɔn i wa bla’n i wa.+ 25  Sanngɛ ɔ kloli kɛ be kle i nin Ɲanmiɛn i nvle’n be ɲrɛnnɛn tra kɛ ɔ yo sa tɛ naan ɔ di mɛn le nɲɔn kun’n. 26  Afin kɛ Ɲanmiɛn kpɛli i’n, finfin nga sran’m be yoli i’n ɔ wunnin kɛ ɔ ti kpa tra Ezipti lɔ ninnge kpakpa mun lele. Ɔ maan ɔ fɛ i ɲin sieli akatua m’ɔ́ wá ɲɛ́n i’n su. 27  Ɲanmiɛn su m’ɔ lafili’n ti’n, kɛ ɔ́ tú Ezipti lɔ’n,+ w’a sroman famiɛn’n,+ sanngɛ ɔ yoli yakpa. Afin ɔ ti kɛ w’a wun Ɲanmiɛn mɔ sran kwlá wunmɛn i’n sa.+ 28  Ɲanmiɛn su m’ɔ lafili’n ti’n, ɔ dili Zifu’m be Delɛ Cɛn’n, kpɛkun ɔ fali mmoja kliklili anuan’m be kadri’m be su, kɛ ɔ ko yo naan like sacifuɛ’n w’a yoman be mma’m be like yaya’n ti.*+ 29  Ɲanmiɛn su mɔ be lafili’n ti’n, be kpɛli Jenvie Ɔkwlɛ’n kɛ asiɛ kee su yɛ be su nanti sa.+ Sanngɛ kɛ Eziptifuɛ’m be waan bé yó sɔ wie’n, jenvie’n katali be su.+ 30  Ɲanmiɛn su mɔ nvlefuɛ’m be lafili’n ti’n, kɛ be nantili be bo sin yiali Zeriko klɔ’n cɛn ba nso’n, klɔ’n i wun talɛ’n bu guali.+ 31  Ɲanmiɛn su mɔ Raabu m’ɔ ti tekle bla’n ɔ lafili’n ti’n, kɛ bé kún ɲin keklefuɛ mun’n, b’a kunmɛn i wie. Afin ɔ sɔli be nga be ɔli klɔ’n i kpla nianlɛ’n be nun klanman.+ 32  ?Yɛ ń sé sɛ ekun? Afin sɛ min waan ń kán Zedeɔn+ nin Baraki+ nin Samsɔn+ nin Zɛfte+ nin Davidi+ nin Samiɛli+ yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ onga’m be ndɛ’n, n su ɲanman blɛ n kɛnmɛn i ngba. 33  Ɲanmiɛn su mɔ be lafili’n ti’n, be kwlali nvle mun,+ be yoli sa ng’ɔ ti i nuan su’n, kpɛkun like nga be wla o su’n be ɲɛnnin i sakpa,+ be katali asɔmɔli’m be nuan’n su,+ 34  sin’n w’a ɲanman ta be su,+ sran wie’m be waan bé kún be nin tokofi sanngɛ w’a yoman ye,+ be ti fakafaka sanngɛ be ɲannin fanngan,+ be yoli yakpa alɛ kunlɛ nun,+ be yoli maan sonja mɔ be bali be klɔ’n i utulɛ’n be wanndili.+ 35  Bla wie’m be sran nga be wuli’n be cɛnnin.+ Sran wie’m be liɛ’n, be kleli be ɲrɛnnɛn. Afin b’a kplinman su kɛ be fa like uflɛ kpɔ be ti, kɛ ɔ ko yo naan b’a cɛn be naan b’a ɲan nguan kpafuɛ’n ti. 36  Wie’m be liɛ’n, be yoli be finfin, kpɛkun be boli be. I kpa bɔbɔ’n be cili be,+ be wlali be bisua.+ 37  Be finfinnin be yɔbuɛ,+ be sali be niannin, be kpacili be nun nɲɔn, be fali tokofi kunnin be,+ be wlali bua nin boli kplo be wlanwlannin.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn be leman like fi, nn bé wún ɲrɛnnɛn,+ nn bé yó be tɛtɛ.+ 38  Kɛ mɔ be ti sran kpa’n ti’n, be nin mɛn nga fataman. Be wlanwlannin aawlɛ flɛnnɛn’n nun nin oka’m be su daan, be trannin yɔbuɛ buɛ+ nin kunman’m be nun. 39  Be kwlaa sɔ’n, kannzɛ be kannin be wun ndɛ kpa Ɲanmiɛn su mɔ be lafili’n ti’n, sanngɛ b’a ɲanman like nga be waan bé fá mán be’n. 40  Afin Ɲanmiɛn buli like kun m’ɔ ti kpa tra su’n i akunndan sieli e w’a cɛ, kɛ ɔ ko yo naan b’a yoman kpa b’a yaciman e’n ti.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “e nannan mun.”
Ndɛ nga be klɛli i Glɛki nun’n kle kɛ Nowe i mmeli’n ti kɛ alaka wie sa.
Annzɛ “wafa ng’ɔ klo kɛ be sie i’n.”
Glk., “i sa w’a kanman be mma mun’n ti.”