Nga Pɔlu klɛli Ebre mun’n 4:1-16

  • Maan e nian e wun su. Sɛ y’a yoman sɔ’n e su wluman Ɲanmiɛn i wunmiɛn lolɛ lika’n nun (1-10)

  • Be wla e fanngan kɛ e wlu Ɲanmiɛn i wunmiɛn lolɛ lika’n nun (11-13)

    • Ɲanmiɛn i ndɛ’n le ta kpa (12)

  • Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n niɔn (14-16)

4  I sɔ’n ti’n, kɛ mɔ nda nga Ɲanmiɛn tɛli i kɛ é wlú i wunmiɛn lolɛ lika’n nun’n te o lɛ’n ti’n, maan e nian e wun su. Sɛ w’a yoman sɔ’n, ɔ cɛman naan amun nun wie’m b’a ɲanman nda sɔ’n i nuan like.+  Afin be boli jasin fɛ’n be kleli e+ kɛ nga be bo kleli be’n sa. Sanngɛ ndɛ nga be tili’n w’a yoman be ye. Afin be nin be nga be tili ndɛ’n be bo w’a yoman kun naan b’a lafi Ɲanmiɛn su.  E mɔ e lafili i su’n, é wlú i wunmiɛn lolɛ lika’n nun, kɛ ng’ɔ fa kannin’n sa. Ɔ seli kɛ: “I sɔ’n ti’n kɛ n fali ya’n, n tali nda n seli kɛ: ‘Be su wluman min wunmiɛn lolɛ lika’n nun,’”+ kusu nn kɛ mɛn’n boli i bo’n,* yɛ i junman’n wieli-ɔ.+  Afin Ɲanmiɛn Ndɛ’n i bue kun nun’n, ɔ kannin cɛn nso su’n i ndɛ seli kɛ: “Cɛn nso su’n, Ɲanmiɛn loli wunmiɛn, ɔ yacili junman dilɛ.”+  Ɔ kɛnnin i ekun kɛ: “Be su wluman min wunmiɛn lolɛ lika’n nun.”+  I sɔ’n ti’n, sran wie mun ekun bé kwlá wlú lɔ. Afin be nga be dun mmua boli jasin fɛ’n kleli be’n, be ɲin kekle’n ti’n, b’a kwlá wluman lɔ.+  Ɔ maan ɔ wa sieli cɛn kun. Ɔ kɛnnin i ndɛ i osu w’a cɛ kpa Davidi i jue fluwa’n nun. Ɔ flɛli cɛn sɔ’n kɛ “Andɛ.” Kɛ nga e dun mmua e kannin’n sa’n, be klɛli i kɛ “Andɛ’n sɛ amun ti i nɛn’n, nán amun kete amun awlɛn’n.”+  Afin sɛ ɔ ti kɛ Zozie+ fa be wluli wunmiɛn lolɛ lika kun nun sa’n, nn Ɲanmiɛn w’a kanman cɛn uflɛ ndɛ.  Ɔ maan Ɲanmiɛn i sran’m be wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun ekun te o lɛ.+ 10  Sran ng’ɔ wlu Ɲanmiɛn i wunmiɛn lolɛ lika’n nun’n, nn w’a yaci junman dilɛ. Ɔ su lo wunmiɛn kɛ nga Ɲanmiɛn wieli i junman’n i di m’ɔ loli wunmiɛn’n sa.+ 11  I sɔ’n ti’n, maan e mian e ɲin naan e wlu wunmiɛn lolɛ lika sɔ’n nun. I liɛ’n, e nun wie fi su yoman ɲin kekle kɛ be sa.+ 12  Afin Ɲanmiɛn i ndɛ’n le ta kpa, ɔ yo maan sran kaci,+ ɔ la tra tokofi m’ɔ lɛ i ɲrun lɛ i sin’n.+ Kɛ ɔ wɔ’n, ɔ wlu lele, kpɛkun wafa nga sran kun fa ti i klun lɔ’n nin i nzuɛn’n be ɲin fite weiin. Ɔ wlu ju i kpɔlɛkpɔlɛ mun nin i owie’m be klun lui’n nun lɔ. Ɔ kwla si sran kun i akunndan’n nin sa ng’ɔ o i awlɛn’n nun’n. 13  Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, wie fi nunman lɛ m’ɔ ti fiawa i ɲrun-ɔn.+ Ɲanmiɛn mɔ é kán sa nga e yoli’n i ndɛ é klé i’n, like fi nunman lɛ m’ɔ wunmɛn i-ɔ, i ɲin ta like kwlaa.+ 14  E le Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan kun m’ɔ leman wunsu-ɔ, ɔ ɔli ɲanmiɛn su. Sran sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i Wa Zezi.+ I sɔ’n ti’n, maan e kɛn i su mɔ e lafi’n i ndɛ e kle sran mun titi.+ 15  Afin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan nga e le i’n, ɔ si afɛ ng’ɔ o e su’n, kpɛkun ɔ si e aunnvɔɛ.+ Afin sa kwlaa nun’n, be sɛli i niannin kɛ e sa. Sanngɛ sa tɛ w’a trɛnmɛn i wun.+ 16  I sɔ’n ti’n, maan e wunnge famiɛn bia nga kɛ be mɛntɛn i lɔ’n be ɲan ye’n i wun lɔ, yɛ kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n nán maan e klun titi e.+ I liɛ’n, Ɲanmiɛn sí e aunnvɔɛ, ɔ́ yó e ye. Ɔ maan é ɲán ukalɛ blɛ ng’ɔ ti su’n i nun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.