Nga Pɔlu klɛli Ebre mun’n 7:1-28

  • Mɛlkisedɛki i kunngba ti famiɛn, kpɛkun ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ (1-10)

  • Klisi i Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n ti kpa tra be onga’m be liɛ’n (11-28)

    • Klisi kwla de sran mun mlɔnmlɔnmlɔn (25)

7  Mɛlkisedɛki sɔ’n ɔ ti Salɛmun famiɛn, yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n i ɲrun jranfuɛ. Kɛ Abraamun nin famiɛn’m be ko kunnin m’ɔ kwlali be’n, m’ɔ́ bá’n, ɔ nin Mɛlkisedɛki be yiali, kpɛkun Mɛlkisedɛki boli muae mɛnnin i.+  Abraamun fali ninnge kwlaa i blusu’n mɛnnin i. Bian sɔ’n i dunman’n i bo’n yɛle “Sa Nuan Su Yolɛ Famiɛn,” kpɛkun i kunngba’n ɔ ti Salɛmun famiɛn, yɛle kɛ ɔ ti “Fɔundi Famiɛn.”  Bian sɔ’n, ɔ leman si, ɔ leman nin, ɔ leman osufuɛ, ɔ leman awuliɛ cɛn, yɛ ɔ leman wie cɛn. Sanngɛ ɔ yoli kɛ Ɲanmiɛn i Wa’n sa. Ɔ́ ká Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ tititi.+  Bian sɔ’n, ɔ ti sran dan sakpa. Afin Abraamun m’ɔ ti awlobo kpɛn’n, ɔ fali sran’m be bo ninnge ng’ɔ fɛnnin be’n be nun kpakpafuɛ’m be blusu’n mɛnnin i.+  Mmla’n waan nvlefuɛ’m be fa be ninnge’m be blusu’n be man+ Levi i mma yasua+ nga be sieli be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n. Kusu nn nvlefuɛ sɔ’m be ti be niaan, yɛle kɛ be ti Abraamun i osu’n nunfuɛ wie.  Sanngɛ bian sɔ m’ɔ timan Levi i osu’n nunfuɛ wie’n, ɔ fali Abraamun i ninnge’m be blusu’n. Kpɛkun ɔ boli muae mannin Abraamun mɔ Ɲanmiɛn tɛli i nda’n.+  Sran ng’ɔ le ɲrun’n yɛ ɔ yra sran ng’ɔ leman ɲrun’n i nguan-ɔn. Akplowa nunman nun.  Sran akpasua klikli nga sran’m be yi blusu’n be man be’n, be liɛ’n be kwla wu. Sanngɛ kunfuɛ nga be yi blusu’n be mɛn i’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ ɔ o nguan nun.+  Yɛ e kwla se kɛ Levi bɔbɔ m’ɔ deli blusu’n, ɔ sinnin Abraamun i lika mannin blusu’n wie. 10  Afin kɛ Mɛlkisedɛki nin Abraamun bé yía’n, nn ɔ te o i nannan’n i klun.+ 11  Mmla nga be fa mannin nvlefuɛ mun’n i nun’n, be seli kɛ Levi i osu’n nunfuɛ mun yɛ be yo Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ-ɔ.+ ?Sɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nga be ti Levi i osu’n nunfuɛ’n be kwla yo naan fɔ’n tu klɔ sran nun’n, nn ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ m’ɔ ti kɛ Mɛlkisedɛki sa’n,+ ɔ bla ekun? ?Sɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun m’ɔ ti kɛ Aarɔn sa’n ɔ o lɛ’n ɔ timan kpa sɔ? 12  Afin kɛ mɔ be su kaci Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n, ɔ fata kɛ be kaci Mmla’n wie kusu.+ 13  Afin sran nga be kɛn i ndɛ wa’n, ɔ fin akpasua uflɛ nun. Kusu akpasua sɔ’n i nunfuɛ’m be wie fi w’a yoman tɛ yifuɛ.+ 14  Ɔ ti weiin kɛ Zida osu’n nun yɛ e Min’n fin-ɔn.+ Kusu Moizi w’a seman kɛ akpasua sɔ’n i nunfuɛ’m bé yó Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ. 15  Ng’ɔ ti weiin kpa ekun’n, yɛle kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ uflɛ+ ng’ɔ́ bá’n, ɔ́ yó kɛ Mɛlkisedɛki sa.+ 16  B’a nianman mmla’n m’ɔ taka asiɛ’n su wa ninnge’m be su’n i su naan b’a fa junman sɔ’n b’a wlɛ i sa nun. Sanngɛ wunmiɛn mɔ maan ɔ kwla ɲan nguan m’ɔ saciman’n,+ i ti yɛ be fali junman sɔ’n be wlɛli i sa nun-ɔn. 17  Afin be kannin sran sɔ’n i ndɛ seli kɛ: “A ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kɛ Mɛlkisedɛki sa, yɛ á ká sɔ tititi.”+ 18  Ɔ maan mmla ng’ɔ o lɛ laa’n, e diman su kun. Afin ɔ kwlá ukaman sran mun kun, kpɛkun ɔ yoman sa fi ye.+ 19  Mmla’n kwlá ukaman e naan y’a yo like kwlaa nga Ɲanmiɛn waan e yo’n.+ Sanngɛ like kun mɔ i kpa trɛ i mɔ e fa e wla guali su’n,+ i lifuɛ’n ɔ kwla uka e naan y’a yo like kwlaa nga Ɲanmiɛn waan e yo’n. Like sɔ’n ti’n, e kwla fa e wun mantan Ɲanmiɛn.+ 20  Ka naan Ɲanmiɛn w’a sie Zezi kɛ ɔ yo i ɲrun jranfuɛ’n, ɔ dun mmua tali nda. 21  (Afin kwlaa naan b’a sie sran wie mun Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n, b’a taman be nda. Sanngɛ i liɛ’n, Ɲanmiɛn dun mmua tɛli i nda. Ɔ seli kɛ: “Zoova* tali nda, ɔ su kaciman akunndan,* ‘A ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ, yɛ á ká sɔ tititi.’”)+ 22  Aenguɛ uflɛ sɔ’n i kpa tra laa liɛ’n, yɛ Zezi yɛ maan e si kɛ ɔ ti kpa sakpa-ɔ.+ 23  Asa ekun’n, sran kpanngban be kaci Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ,+ afin wie’n ti’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be kwlá diman be junman’n be guɛmɛn i ti nin i bo. Ɔ maan kɛ wie’m bé wú’n, nn wie’m bé sín be osu. 24  Sanngɛ i liɛ’n, ɔ́ trán nguan nun tititi.+ I sɔ’n ti’n, sran fi su sinmɛn i osu jranman Ɲanmiɛn ɲrun. 25  Ɔ maan be nga be sin i lika be fa be wun mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ kwla de be mlɔnmlɔnmlɔn. Afin ɔ o lɛ titi ɔ kpata be ti.+ 26  Sɛ sran kɛ ngalɛ sa’n ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n, i sɔ’n ti kpa man e. Afin w’a kpɔciman Ɲanmiɛn le, w’a yoman sa tɛ le, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun,+ ɔ nin sa tɛ yofuɛ’m be timan kun kaan sa, kpɛkun ɔ ɲannin ɲrun nglo mmuammua lɔ.+ 27  Ɔ timan kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan onga’m be sa, yɛle kɛ i liɛ’n, ɔ nunman nun kɛ ɔ yi tɛ cɛn kwlakwla,+ ɔ nunman nun kɛ ɔ dun mmua yi i bɔbɔ i sa tɛ’m be ti tɛ, kpɛkun i sin’n, ɔ yi nvlefuɛ’m be sa tɛ’m be ti tɛ.+ Afin ɔ yili tɛ kpɛ kunngba cɛ, yɛ ɔ su yomɛn i sɔ kun. Yɛle kɛ ɔ fɛli i wun mannin.+ 28  Be nga Mmla’n maan be sie be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n, be ti sa tɛ yofuɛ.+ Sanngɛ kɛ Mmla’n bali’n, nda nga i sin’n be tali’n+ ti’n be sieli Ɲanmiɛn i mma’m be nun kun Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan. Ba sɔ’n yoli kpa,+ yɛ ɔ́ ká sɔ tititi.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “ɔ su yomɛn i nsisɔ.”