Nga Pɔlu klɛli Ebre mun’n 10:1-39

  • Tɛ nga be fa nnɛn yili be mannin Ɲanmiɛn’n, b’a kwlá yoman sran sanwun mlɔnmlɔnmlɔn (1-4)

    • Mmla’n ti ninnge kpakpa nga bé wá bá’n, be nzɔliɛ (1)

  • Klisi fɛli i wun yili tɛ kpɛ kunngba cɛ, yɛ ɔ su yoman sɔ kun (5-18)

  • Atin uflɛ m’ɔ man nguan’n (19-25)

    • Nán maan e yaci yialɛ (24, 25)

  • Nán maan e ɲinfu e yo sa tɛ (26-31)

  • Maan e fa e wla e gua Ɲanmiɛn su, yɛ e lafi i su naan y’a kwla jran kekle (32-39)

10  Afin Mmla’n ti ninnge kpakpa nga bé wá bá’n, be nzɔliɛ.+ Ɔ timan ninnge’m be bɔbɔ ba’n. I sɔ’n ti’n, ɔ* kwlá yoman naan tɛ nga be yi i afuɛ kwlaa nun’n w’a yo be nga be fa be wun mantan Ɲanmiɛn’n be sanwun.+  Sɛ ɔ ti kɛ tɛ sɔ’m be yo sran sanwun mlɔnmlɔn ɔ yo ye’n, nn be yacili be yilɛ. ?Nɛ́n i-ɔ? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nn kɛ be nga be di Ɲanmiɛn junman’n be ko yo sanwun ko wie’n, be akunndan’n su buman be fɔ kun sa tɛ mɔ be yo’n ti.  Sanngɛ ɔ timan sɔ. Afin tɛ sɔ’m be yo maan sran’m be wla kpɛn be sa tɛ’m be su afuɛ kwlaa.+  Afin nannin mmoja nin boli mmoja’n be kwlá nunnunman sa tɛ’n.  I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ bali mɛn’n nun’n, ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ: “‘W’a kunndɛman kɛ be yi tɛ be man wɔ annzɛ be man wɔ like. Sanngɛ a mannin min wunnɛn kun.  Ɔ klun w’a jɔman tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n nin sa tɛ’n i ti tɛ’n be su.’+  I ti’n, n seli kɛ: ‘Nian! N bali. Be klɛli min su ndɛ fluwa’n nun. Min Ɲanmiɛn, ɔ klun sa yolɛ’n ti yɛ n bali-ɔ.’”+  Ɔ dun mmua seli Ɲanmiɛn kɛ: “W’a kunndɛman kɛ be yi tɛ be man wɔ annzɛ be man wɔ like annzɛ be yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n, annzɛ be yi sa tɛ’n i ti tɛ be man wɔ, yɛ ɔ klun w’a jɔman be su.” Mmla’n i ti yɛ be yi tɛ sɔ mun-ɔn.  I sin’n, ɔ seli kɛ: “Nian! N bali ɔ klun sa yolɛ.”+ Kɛ ɔ ko yo naan w’a kwla taka like nɲɔn su ng’ɔ kɛnnin i ndɛ’n, ɔ nunnunnin klikli’n. 10  Ɲanmiɛn i “klun sa”+ sɔ’n ti’n, y’a yo sanwun. Afin Zezi Klisi fɛli i wun mannin, ɔ yoli i sɔ kpɛ kunngba cɛ, ɔ su yomɛn i kun.+ 11  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kwlaa di i Ɲanmiɛn junman’n cɛn kwlakwla,+ yɛ ɔ yi tɛ kunngba sɔ mun kpɛ sunman.+ Sanngɛ i sɔ m’ɔ yo’n kwlá nunnunman sa tɛ mun mlɔnmlɔnmlɔn.+ 12  Sran sɔ’n i liɛ’n, ɔ yili sa tɛ’n i ti tɛ kpɛ kunngba cɛ, yɛ ɔ su yiman uflɛ kun. Kpɛkun ɔ trannin ase Ɲanmiɛn i sa fama su.+ 13  Siɛn’n, ɔ o lɔ mínndɛ kɛ be fɛ i kpɔfuɛ’m be sie i ja bo kɛ like mɔ be fa be ja takataka su’n sa.+ 14  Afin ɔ yili tɛ kunngba naan be nga be ti yɛ ɔ yili tɛ sɔ’n be yo sanwun kpa+ tititi. 15  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n kle e weiin kɛ ɔ ti sɔ sakpa. Afin ɔ seli kɛ: 16  “Zoova* waan: ‘Kɛ cɛn sɔ’m be ko sin’n, aenguɛ nga e nin be é trá’n yɛ: Ń fá min mmla mun ń wlá be awlɛn’n nun, yɛ ń klɛ́ min mmla mun be akunndan’n nun.’”+ 17  I sin’n, ɔ se kɛ: “Min wla su kpɛnman be sa tɛtɛ nin ɲin kekle nga be yoli be’n be su kun.”+ 18  Kɛ be ko yaci sa sɔ mun ko cɛ be’n, be yiman sa tɛ’n i ti like kun. 19  Aniaan mun, Zezi i mmoja’n ti’n, kɛ é fá atin m’ɔ kpɛn Ɲanmiɛn i lika m’ɔ ti i liɛ klonglo’n su’n,+ e klun titiman e. 20  Atin sɔ m’ɔ yili mannin e’n ti atin uflɛ, yɛ ɔ man nguan. I nun ng’ɔ sinnin rido m’ɔ kpɛ Ɲanmiɛn sua’n nun’n i sin lɔ’n, yɛ ɔ yili atin sɔ’n niɔn. Rido+ sɔ’n yɛle i wunnɛn’n. 21  Ɔ maan e le Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan kun. I yɛ ɔ nian Ɲanmiɛn i awlo’n su-ɔ.+ 22  I sɔ’n ti’n, maan e fa e wun mantan Ɲanmiɛn, nán maan akunndan tɛ tran e klun, kpɛkun maan e lafi i su kpa. Ka naan y’a yo sɔ’n, maan e awlɛn’n yo sanwun, kpɛkun nán e akunndan’n bu e fɔ kun,+ yɛ e fa nzue klengle e wunnzin naan e wunnɛn’n yo sanwun.+ 23  Maan e kan like nga e lafi su’n i ndɛ titi, nán maan e kpɔnzɔ.+ Afin sran ng’ɔ seli kɛ ɔ́ yó like kpa mán e’n, ɔ ti nanwlɛfuɛ. 24  Maan e wiengu ndɛ lo e,* maan e wla e wiengu fanngan naan e yi klolɛ’n i nglo, naan e yo sa kpa.+ 25  Nán maan e yaci yialɛ+ kɛ be wie’m be yo’n sa. Sanngɛ maan e wla e wiengu fanngan.+ Yɛ kɛ mɔ e wun kɛ cɛn sɔ’n su mantan koko’n, maan e yo i sɔ tra su.+ 26  Afin sɛ e si ndɛ nanwlɛ’n naan e ɲinfu e yo sa tɛ’n,+ be kwlá yiman e sa tɛ’m be ti tɛ kun.+ 27  Like ng’ɔ ka m’ɔ yo sro’n yɛle fɔ nga Ɲanmiɛn wá bú be nga be yo ɲin kekle i su’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i ya m’ɔ jue kɛ sin sa m’ɔ́ yrá be’n.+ 28  Sran kwlaa ng’ɔ fɔn Moizi i Mmla’n, sɛ sran nɲɔn annzɛ sran nsan be di i wun lalo’n, be simɛn i aunnvɔɛ, be kun i.+ 29  ?Ɔ maan sran ng’ɔ bu Ɲanmiɛn i Wa’n i finfinfuɛ’n, m’ɔ buman mmoja nga be fa trali aenguɛ+ m’ɔ yoli i sanwun’n i like fi’n, m’ɔ kpɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n mɔ i dunman nun ti’n Ɲanmiɛn si e aunnvɔɛ i nzowa’n, amun bumɛn i kɛ i fɔ tulɛ liɛ’n ɔ́ yó dan trá kunfuɛ’n i liɛ’n?+ 30  Afin e si Sran ng’ɔ seli kɛ: “Min yɛ n tu klunngbɔ’n niɔn. Min yɛ ń túa be kalɛ-ɔ.” Ɔ se ekun kɛ: “Zoova* dí i sran’m be jɔlɛ.”+ 31  Nanwlɛ, sran ng’ɔ tɔ Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i sa nun’n, i yako! 32  Sanngɛ maan amun wla kpɛn sa nga be juli laa’n be su titi. Afin kɛ Ɲanmiɛn i kannin’n kpajali amun su’n,+ be kleli amun yalɛ kpa, yɛ amun wunnin ɲrɛnnɛn. 33  Blɛ wie nun’n, be kpɛli amun nzowa, yɛ be kleli amun yalɛ sran’m be kwlaa be ɲrun. Yɛ blɛ wie nun’n, amun jrannin be nga sa sɔ’m be o be su’n be sin. 34  Amun sili be nga be o bisua’n be aunnvɔɛ, yɛ aklunjɔɛ su’n amun kplinnin su kɛ be de amun ninnge mun,+ afin amun si kɛ like nga amún wá ɲɛ́n i’n ɔ ti kpa dan, yɛ ɔ su saciman le.+ 35  I sɔ’n ti’n, nán amun yaci yakpa yolɛ, afin like nga bé fá yó amun mo’n ti dan.+ 36  Ɔ fata kɛ amun tra amun awlɛn.+ I liɛ’n, kɛ amun ko yo Ɲanmiɛn i klun sa’n ko wie’n, amún ɲán like nga be seli kɛ bé fá mán amun’n. 37  Afin “ɔ ka kaan sa’n,”+ “sran m’ɔ o atin’n su’n, ɔ́ bá. Ɔ su kaman siɛn.”+ 38  “Sanngɛ min sran kpa’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲán nguan-ɔn.”+ “Sɛ ɔ cuɛn i wun kɔ siɛn’n, min klun su jɔmɛn i wun.”+ 39  E timan kɛ be nga be cuɛn be wun be kɔ siɛn mɔ bé núnnún be’n be sa.+ Sanngɛ e liɛ’n, e ti kɛ be nga be lafi Ɲanmiɛn su mɔ i sɔ’n ti’n bé ká nguan nun’n be sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sran’m be.”
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “Maan e bu e wiengu’m be akunndan”, “Maan e fa e ɲin e sie e wiengu’m be su.”
Nian Nd. A5 nun.