Akunndanfuɛ’n 4:1-16

  • Yalɛ klelɛ’n i tɛ tra wie’n (1-3)

  • Junman dilɛ ngwlɛlɛ su’n (4-6)

  • Janvuɛ tralɛ’n (7-12)

    • Nɲɔn ti kpa tra kun (9)

  • Siefuɛ kun i mɛn dilɛ’n kwla yo ngbɛn (13-16)

4  N fali min ɲin n sieli i ɲrɛnnɛn sa nga be yo be wia’n i bo wa’n be kwlaa be su ekun. N wunnin be nga be kle be yalɛ’n be ɲinmuɛn nzue’n, yɛ sran fi nunman lɛ naan w’a fɔnvɔ be.+ Be yalɛ klefuɛ’m be le wunmiɛn, sanngɛ sran fi nunman lɛ naan w’a fɔnvɔ be.  Ɔ maan n seli kɛ be nga b’a wu’n, be liɛ’n flunman tra be nga be te o nguan nun’n.+  Yɛ sran nga be nin-a wumɛn i’n,+ m’ɔ nin-a wunman ɲrɛnnɛn sa nga be yo be wia’n i bo wa’n,+ i liɛ’n flunman tra be nga b’a wu’n nin be nga be te o nguan nun’n.  N wunnin kɛ kwla silɛ’n ti’n, sran’m be mian be ɲin* yɛ be si junman dilɛ’n i wun ngwlɛlɛ kpa.+ I sɔ’n kusu ti afɛ ngbɛn, ɔ ti kɛ sran kun waan ɔ́ fúan aunmuan’n naan ɔ́ kó trɛ́ i sa.  Sinnglinfuɛ’n bubu i sa nin i ja tran su, kpɛkun ɔ yo koklo.*+  Wunmiɛn lolɛ kan’n,* ɔ ti kpa tra junman kekle dilɛ’n,* m’ɔ ti kɛ sran kun waan ɔ́ fúan aunmuan’n naan ɔ́ kó trɛ́’n i sa’n.+  N fali min ɲin n sieli i sa kun ekun m’ɔ ti afɛ ngbɛn wia’n i bo wa’n i su:  Sran kun o lɛ’n, i ngunmin yɛ ɔ o-ɔ, ɔ leman janvuɛ fi, ɔ leman ba annzɛ niaan bian, sanngɛ ɔ yaciman junman kekle dilɛ. I ɲin yiman aɲanbeun ninnge mun le.+ ?Sanngɛ ɔ usɛ i wun kɛ: ‘Wan ti yɛ n di junman kekle mɔ n yaci ninnge kpakpa’m be lɛ mɔ be san min wun’n niɔn’?+ I sɔ’n kusu ti afɛ ngbɛn, yɛ ɔ ti ɲrɛnnɛn junman.+  Sran nɲɔn flunman tra sran kunngba,+ afin be ɲan be junman kekle nga be di’n i nuan like kpa.* 10  Afin sɛ be nun kun tɔ’n, kun’n kwla ukɛ i naan w’a jaso. ?Sanngɛ sran ng’ɔ tɔ mɔ sran fi nunman lɛ naan w’a ukɛ i naan w’a jaso’n, i liɛ’n yó sɛ? 11  Asa ekun’n, sɛ sran nɲɔn be la likawlɛ’n, bé yó be wun yrɛyrɛ. ?Sanngɛ sɛ sran kun i ngunmin o’n, ɔ́ yó sɛ naan i wun w’a yo i yrɛyrɛ? 12  Yɛ sran kun kwla ɲan kwlalɛ sran kunngba su, sanngɛ sɛ be ti nɲɔn’n, be kwla jrɛn i ɲrun kekle. Asa ekun’n, ɲanman nga be fali ɲanman nsan be wɔli’n, i nun kpɛlɛ ti kekle. 13  Bakan ng’ɔ ti yalɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n, i kpa tra famiɛn kun mɔ w’a yo kpɛnngbɛn mɔ sanngɛ ɔ ti sinnzin’n,+ m’ɔ wunman sa wlɛ naan w’a fa afɔtuɛ kun su’n.+ 14  Afin ɔ* fin bisua fiteli naan w’a kaci famiɛn,+ kusu nn kɛ kun’n dí famiɛn’n, nn ɔ ti yalɛfuɛ.+ 15  N fali min ɲin n sieli be kwlaa nga be o nguan nun mɔ be wlanwlan wia’n i bo wa’n be su, ɔ nin wafa nga gbanflɛn ng’ɔ sinnin kun’n i osu’n i liɛ’n fa ti’n i su. 16  Kannzɛ bɔbɔ i sin jranfuɛ’m be sɔnnin kpa’n, sanngɛ be nga bé wá bá kasiɛn’n, be klun su jɔmɛn i wun.+ I sɔ’n kusu ti afɛ ngbɛn, ɔ ti kɛ sran kun waan ɔ́ fúan aunmuan’n naan ɔ́ kó trɛ́ i sa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “be di junman kekle.”
Ebr., “ɔ di i bɔbɔ i nnɛn’n.”
Ebr., “Wunmiɛn lolɛ sa buɛ kun’n.”
Ebr., “junman kekle dilɛ sa buɛ nɲɔn.”
Annzɛ “i su ye dan.”
Atrɛkpa’n, bakan ngwlɛlɛfuɛ’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.