Fluwa nɲɔn su nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n 8:1-24

  • Like nga bé fá kó mán Zide lɔ Klisifuɛ mun’n (1-15)

  • Bé súnman Titi Korɛnti lɔ (16-24)

8  Siɛn’n, aniaan mun, e kunndɛ kɛ amun si kɛ Ɲanmiɛn yoli Maseduanin lɔ asɔnun’m be nunfuɛ’m be ye dan.+  Yɛle kɛ sa kekle tɔli be su, ɔ maan be wunnin ɲrɛnnɛn kpa. Kannzɛ blɛ sɔ’n nun be dili yalɛ dan’n, sanngɛ be klun m’ɔ jɔ’n ti’n, be yoli aklunyefuɛ kpa.  Afin like nga be sa ju su’n, yɛ be mannin-ɔn.+ Nanwlɛ, n wun kɛ like nga be mannin’n, ɔ trali nga be sa ju su’n bɔbɔ.+  Blɛ sɔ’n nun’n, be bɔbɔ be srɛli e kpa kɛ e man be atin naan cenjele junman kɛ Ɲanmiɛn i sran’m be ukalɛ sa’n, be di wie.+  Like nga be yoli’n, ɔ trali nga e sunnzunnin’n bɔbɔ. Yɛle kɛ, kɛ nga Ɲanmiɛn fa klo’n sa’n, be dun mmua fali be wun mannin e Min’n, kpɛkun be fali be wun mannin e.  Ɔ maan kɛ mɔ Titi+ yɛ ɔ boli junman sɔ’n i bo amun wun lɔ’n ti’n, e wlɛli i fanngan kɛ ɔ ko gua aklunye junman kunngba sɔ mɔ amun dili’n, i bo.  Sanngɛ sa kpakpa’n kwlaa ti sin yia amun. Yɛle kɛ amun lafi Ɲanmiɛn su kpa, amun si like kpanngban, amun tu amun klun yo like kwlaa, amun klo amun wiengu kpa kɛ e fa klo amun’n sa. I wafa kunngba’n, maan amun tu amun klun be man sran like klun ufue su.+  Nán kɛ min waan ń mán amun mmla ti yɛ n kan sɔ-ɔ. Sanngɛ n kunndɛ kɛ amun si kɛ be onga’m be mian be ɲin kpa. Asa kusu’n, n kunndɛ kɛ ń nían sɛ amun klo sran sakpa-o.  Afin amun si kɛ e Min Zezi Klisi i aklunye’n ti dan. Yɛle kɛ kannzɛ ɔ ti aɲanbeunfuɛ’n, sanngɛ amun ti’n, ɔ yoli yalɛfuɛ,+ naan i yalɛ sɔ’n nun’n amun yo aɲanbeunfuɛ. 10  Sa sɔ’n i su akunndan nga n bu’n yɛ:+ N bu i kɛ sɛ amun yo like sɔ’n, ɔ́ yó amun bɔbɔ amun ye. Afin i afuɛ kun yɛ, amun buli i yolɛ’n i akunndan. Sanngɛ amun a jranman lɛ. Amun boli i yolɛ bo. 11  Ɔ maan siɛn’n, amun guɛ i bo. I liɛ’n like mɔ an boli i yolɛ bo’n, amún fá ninnge nga be o amun sa nun’n fá gúɛgúɛ i bo, kɛ nga amun kunndɛli kɛ amún yó’n sa. 12  Sɛ sran kun waan ɔ́ mán Ɲanmiɛn like’n, maan ɔ mɛn i klun ufue su. Afin Ɲanmiɛn klo kɛ like nga sran kun le i’n yɛ ɔ fa mɛn i-ɔ,+ nán like nga sran’n lemɛn i’n yɛ ɔ klo kɛ ɔ fa mɛn i-ɔ. 13  Afin n kunndɛman kɛ ɔ yo pɔpɔ man sran wie mun, naan ɔ yo kekle man amun. 14  Kɛ ɔ ko yo naan amun kwlaa amun sa nun ninnge’m b’a sɛ’n ti’n, amun fa ninnge nga amun le be tra su blɛ nga nun’n amun fa ti be wun ɲanman nun, naan be kusu be fa ninnge kpanngban nga be le i’n, be fa ti amun wun ɲanman nun naan amun kwlaa amun sa nun ninnge’m be sɛ. 15  Afin be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun kɛ: “Sran ng’ɔ le kpanngban’n, w’a ɲanman wie w’a traman su, yɛ sran nga i liɛ’n ti kaan’n, i liɛ’n w’a yoman kaan ngboko.”+ 16  É lá Ɲanmiɛn ase, afin amun ndɛ lo Titi kɛ nga amun ndɛ lo e’n sa.+ 17  Afin nanwlɛ, ɔ sɔli fanngan mɔ e wlɛli i’n nun kpa, sanngɛ kɛ mɔ i wun blibli i kpa kɛ ɔ́ yó like nga e seli i kɛ ɔ yo’n ti’n, i bɔbɔ i klun su ɔ su kɔ amun wun lɔ. 18  Asa kusu’n, e sunmɛnnin i nin aniaan nga jasin fɛ’n i bolɛ’n ti’n, be kɛn i ndɛ kpa asɔnun’m be kwlaa be nun’n. 19  Nán ngalɛ’n i ngunmin ti-ɔ. Sanngɛ asɔnun’m be nunfuɛ’m be kpɛli i kɛ ɔ ko sunman e naan e fa like nga amun fa mannin klun ufue su’n, e fa uka aniaan mun. I sɔ’n yó maan e Min’n ɲán ɲrun. Yɛ i sɔ’n klé kpa kɛ e kunndɛ kɛ é úka e wiengu. 20  I liɛ’n, sran wie su kwlá kanman e wun ndɛ tɛ seman kɛ y’a faman like dan sɔ’n y’a manman.+ 21  Afin ‘like kwlaa nga é yó’n, e yo i nanwlɛ su. Nán Zoova* i ngunmin i ɲrun yɛ e yo i sɔ-ɔ, sanngɛ e yo i sɔ sran’m be ɲrun wie.’+ 22  Asa ekun’n, e seli e niaan mɔ e niɛnnin i sa sunman nun’n kɛ ɔ nin be wɔ. E wunnin kɛ like kwlaa ng’ɔ́ yó’n, ɔ tu i klun yo. Yɛ siɛn’n, ɔ su tu i klun di junman kpa tra laa’n. Afin ɔ lafi amun su dan. 23  Sɛ Titi ti’n amun klun titi amun’n, nán maan ɔ yo sɔ. Ɔ ti min wiengu junman difuɛ yɛ ɔ ti amun ukafuɛ. Sɛ kusu e niaan’m be ti’n amun klun titi amun’n, nán maan ɔ yo sɔ. Asɔnun mun* yɛ be sunmannin be-ɔ, yɛ be yo maan Klisi ɲan ɲrun. 24  I sɔ’n ti’n, maan amun kle kɛ amun klo be+ naan asɔnun’m be nunfuɛ’m be wun like nga ti yɛ e fa amun e di e nuan’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Glk., “Asɔnun’m be nun akoto mun.”