Sa nga Akoto’m be yoli’n 20:1-38

  • Pɔlu ɔli Maseduanin nin Glɛki’m be mɛn’n nun lɔ (1-6)

  • Etisi cɛnnin nguan Troasi lɔ (7-12)

  • Be fɛli i Troasi lɛ be ɔli Mile (13-16)

  • Pɔlu nin Efɛzi lɔ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yiali (17-38)

    • Ɔ kleli like awloawlo’m be nun (20)

    • “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ klun jɔ kpa” (35)

20  Kɛ lika’n tɔli bliin’n, Pɔlu yiali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ wlali be fanngan, kpɛkun ɔ kaleli be. I sin’n, ɔ ɔli Maseduanin.  Kɛ ɔ́ sín lika sɔ’m be nun’n, ɔ wlali be nga be o lɔ’n be fanngan, i sin’n ɔ ɔli Glɛki’m be mɛn’n nun lɔ.  Ɔ dili anglo nsan lɔ. Kɛ i waan ɔ́ fá mmeli kɔ́ Siri’n, ɔ tili i kɛ Zifu’m be cicili i wun ndɛ.+ I sɔ’n ti’n, ɔ buli akunndan uflɛ, ɔ seli i wun kɛ ɔ́ sín Maseduanin lɛ naan w’a sɛ i sin.  Kɛ ɔ́ kɔ́’n, Pirisi m’ɔ fin Bere’n i wa Sopatɛɛ, ɔ nin Aristaki+ nin Sekɔndisi mɔ be fin Tesaloniki’n, ɔ nin Gaisi m’ɔ fin Dɛɛbe’n, ɔ nin Timote,+ yɛ Tisiki+ nin Trofimun+ mɔ be fin Azi mɛn’n nun lɔ’n, be nin i be ɔli.  Yasua sɔ’m be dunnin mmua e ɲrun ko minndɛli e Troasi lɔ.  Kɛ Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i Cɛn dilɛ’n+ sinnin’n, e fali mmeli Filipu lɛ. E dili cɛn ba nnun naan y’a to be Troasi lɔ. Kpɛkun e dili cɛn ba nso lɛ.  Lemɔcuɛ’n i cɛn ba klikli’n nun’n, e yiali naan é dí like. Ɔ maan Pɔlu kannin ndɛ kleli be nga be yiali lɛ’n. Ɔ kannin ndɛ’n lele kɔnguɛ afiɛn, afin sɛ aliɛ cɛn’n ɔ́ kɔ́.  Kannin kpanngban o nglo sua ba nga e yiali nun’n, i nun.  Kɛ Pɔlu íjɔ’n, nn gbanflɛn kaan kun mɔ be flɛ i kɛ Etisi’n, ɔ ti fenɛtri’n nun. Ɔ su lafi kpa pɔɔ. Lafilɛ’n fɛli i mlɔnmlɔn, ɔ maan ɔ fin nglo sua’n i nsan su’n nun tɔli. Bé mɛ́n i su-ɔ, w’a wu. 10  Sanngɛ kɛ Pɔlu fin lɔ jrali’n, ɔ lɛli i su, kpɛkun ɔ toli i sa blɛli i.+ Yɛ ɔ seli kɛ: “Amun yaci sunlɛ, afin ɔ o nguan nun.”+ 11  I sin’n, kɛ Pɔlu fuli nglo sua ba’n nun lɔ’n, ɔ buli kpanwun’n nun yɛ ɔ boli aliɛ dilɛ bo-ɔ. Ɔ nin be kokoli yalɛ lele aliɛ njɛnniɛn su naan w’a ɔ. 12  Be fali ba yasua kan mɔ w’a ɲan nguan ekun’n, yɛ be klun jɔli dan kpa. 13  I sin’n, e ko fali mmeli’n e dun mmua e ɔli Asɔsu. Lɔ yɛ ɔ fata kɛ e fa Pɔlu mmeli’n nun-ɔn. Afin i sɔ yɛ ɔ seli e kɛ e yo-ɔ. I liɛ’n, i waan ɔ́ nánti yɛ ɔ́ kɔ́-ɔ. 14  Ɔ maan kɛ ɔ toli e Asɔsu lɔ’n, e fɛli i mmeli’n nun e ɔli Mitilɛnin. 15  Kɛ e tuli e bo lɛ’n, i aliɛ m’ɔ́ cɛ́n’n, e juli Kiɔsu. I aliɛ m’ɔ́ cɛ́n ekun’n, e juli Samɔsu. Kpɛkun i cɛn m’ɔ́ sú i su’n, e juli Mile. 16  Pɔlu waan ɔ́ sán Efɛzi wun.+ I liɛ’n, ɔ su cɛman Azi mɛn’n nun lɔ. Afin ɔ su kpli kɔ́ Zerizalɛmun.+ I waan ɔ́ míɛn i ɲin jú lɔ naan Pantekɔtu cɛn’n ɔ to i Zerizalɛmun lɔ. 17  Sanngɛ kɛ ɔ juli Mile lɛ’n, ɔ sunmannin sran Efɛzi lɔ kɛ be ko flɛ asɔnun kpɛnngbɛn mun. 18  Kɛ be toli i lɛ’n, ɔ seli be kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i cɛn mɔ min ja tiali Azi mɛn’n nun’n, amun si wafa nga e nin amun e trannin’n i kpa.+ 19  N kannin min wun ase kɛ kanga sa+ n dili e Min’n i junman’n kpa. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zifu’m bé cící min wun ndɛ. I sɔ’n ti’n, min ɲinmuɛn guali, kpɛkun n wunnin ɲrɛnnɛn kpanngban. 20  Blɛ sɔ nun’n, m’an muanman min nuan. Ndɛ ng’ɔ ko yo amun ye’n, n kan kleli amun. N kleli amun like nzra nun+ nin awloawlo’m be nun.+ 21  I Zifu-o, i Glɛki-o, n seli be kɛ be kaci be akunndan’n+ naan be sa be sin Ɲanmiɛn wun. Asa kusu’n, n seli be kɛ be lafi e Min Zezi su.+ 22  Siɛn’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n w’a ci* min. Ɔ maan kannzɛ n siman like nga bé fá yó min Zerizalɛmun lɔ’n, sanngɛ n su kɔ lɔ. 23  Nga n si i’n yɛle kɛ klɔ kwlaa su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle min kpɛ sunman kɛ bé wlá min bisua naan ń wún ɲrɛnnɛn kpanngban kpa.+ 24  Ɔ nin i sɔ ngba’n, n buman min nguan’n i like fi.* Like ng’ɔ ti min cinnjin’n yɛle kɛ ń gúa wanndilɛ nga n su wanndi’n+ nin junman nga e Min Zezi fa wlali min sa nun’n, be bo. Junman sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i aklunye dan’n i jasin fɛ’n i bolɛ. 25  “Siɛn’n amun sie amun su! N si kɛ amun kwlaa nga n kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ’n n kleli amun’n, amun nun wie fi su wunman min kun. 26  Ɔ maan andɛ’n, amun ti min lalofuɛ, sran ng’ɔ wu’n, nán min yɛ n yoli-ɔ.+ 27  Afin n boli Ɲanmiɛn i klun sa’n kwlaa su n kleli amun. M’an faman wie fi m’an fiaman amun wun.+ 28  Amun nian amun wun su.+ Yɛ bua fa mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n fali amun sieli su kɛ amun yo i sunianfuɛ’n,+ amun fa amun ɲin sie su kpa, naan amun a kwla nian Ɲanmiɛn i asɔnun’n i lika kpa.+ I bɔbɔ i Wa’n i mmoja’n,+ yɛ ɔ fa toli asɔnun’n niɔn. 29  N si kɛ sɛ n kɔ’n, nnɛn wlɛfuɛ mun bé wlú amun afiɛn,+ yɛ be su yoman bua fa’n i cɛcɛ. 30  Kpɛkun sran wie’m bé jáso amun afiɛn, bé kpɛ́ gblɛ bé fá láka Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun naan be su be su.+ 31  “I sɔ’n ti’n, maan amun ɲin tran su. Yɛ nán amun wla fi su kɛ n mannin amun tinuntinun amun afɔtuɛ kɔnguɛ nin wia nun, afuɛ lele nsan.+ Yɛ m’an yacimɛn i sɔ yolɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn min ɲinmuɛn gúa. 32  Siɛn’n, maan Ɲanmiɛn nin i ndɛ m’ɔ yi i aklunye dan’n i nglo’n, be sasa amun. Ɲanmiɛn ndɛ sɔ’n kwla yo maan amun yo kpa. Yɛ ndɛ sɔ’n kwla man amun aja like be nga be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n be afiɛn.+ 33  Min ɲin w’a bloman sran fi i sika annzɛ i sika ɔkwlɛ annzɛ i tralɛ wun.+ 34  Amun bɔbɔ amun si kɛ n fali min sa n dili junman n fa niannin min nin be nga be su min su’n be lika.+ 35  Like kwlaa nun’n, n kleli amun kɛ amun di junman kekle sɔ,+ naan amun uka be nga be leman wunmiɛn’n. Kpɛkun nán amun wla fi e Min Zezi i ndɛ’n su. I bɔbɔ seli kɛ: ‘Sɛ a cɛ sran like’n,+ ɔ klun jɔ kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.’” 36  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, ɔ nin be kwlaa be kotoli naan b’a srɛ Ɲanmiɛn. 37  Nanwlɛ, be kwlaa be sunnin kpa. Kpɛkun be tɔli Pɔlu nun. 38  Afin kɛ ɔ seli kɛ be su wunmɛn i kun’n, ɔ yoli be ya dan.+ I sin’n, be ko sunmɛnnin i lele juli mmeli’n i wun lɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “mian.”
Annzɛ “min nguan’n timan cinnjin min ɲrun.”