Ezipti Lɔ Tulɛ 26:1-37

  • Ɲanmiɛn i tannin sua’n (1-37)

    • Tannin tanmue blu mun (1-14)

    • Kadri mun nin be ja takatakawlɛ mun (15-30)

    • Rido mun (31-37)

26  “Fa tannin tanmue blu fa yo tannin sua’n.+ Fa lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n, nin jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan ɔ nin jese ɔkwlɛ bioun naan fa yo. Yi seribɛn’m+ be desɛn tannin tanmue’m be nun.+  Maan tannin tanmue kun i tɛnndɛn nun’n yo kude ablaɔn-nin-mɔcuɛ (28),* yɛ i tɛtrɛ nun’n yo kude nnan. Maan tannin tanmue blu’m be kwlaa be sɛ.+  Fa tannin tanmue nnun sasa su naan ɔ yo tannin kun. Yɛ fa tannin tanmue nnun onga mun sasa su naan ɔ yo tannin kun ekun.  Fa jese ble fa yo tannin tanmue kasiɛn’n i nuan su kaakaa. Yo tannin nɲɔn su’n i nuan su’n i sɔ wie, naan be kwla fa be nɲɔn’n be sa su.  Yo tannin tanmue kun i nuan su kaa ablenun (50). Yɛ yo tannin tanmue kunfuɛ’n i nuan su kaa ablenun (50). I liɛ’n, be nuan su kaakaa’m bé wɔ́ su, kan bé wá sá be su lɛ’n.  Fa sika ɔkwlɛ fa yo aglafu ablenun (50) naan fa sa tannin’m be su. I liɛ’n, tannin sua’n yó wunmuan kun.+  Fa boli ndrɛ+ yo tannin tanmue wie mun naan fa sie i tannin sua’n su. Yo tannin tanmue blu-nin-kun (11).+  Maan tannin tanmue kun i tɛnndɛn nun’n yo kude ablasan (30), yɛ i tɛtrɛ nun’n yo kude nnan. Maan tannin tanmue blu-nin-kun (11) mun be kwlaa be sɛ.  Fa tannin tanmue’n i nun nnun sasa su, yɛ fa tannin tanmue nsiɛn onga mun sasa su. Bu tannin tanmue nsiɛn su’n m’ɔ o tannin sua’n i ɲrun’n gua su. 10  Yo tannin tanmue nga a sasali su’n i kasiɛn’n i nuan su kaa ablenun (50). Yo tannin tanmue kunfuɛ’n i nuan su kaa ablenun (50) ekun, naan be kwla fa be nɲɔn’n be sa su. 11  Fa aaba yo aglafu ablenun (50) naan be fa wlɛwlɛ i kaakaa’m be nun, naan tannin nɲɔn’m be sa su. I liɛ’n, tannin sua’n yó wunmuan kun. 12  Tannin’n i bue ng’ɔ́ trá tannin sua’n su’n, ɔ́ gúɛgúɛ i wun. Tannin’n i bue ng’ɔ ka’n, ɔ́ bú gúa tannin sua’n i sin lɔ. 13  Maan tannin sua’n i bue kwlaa su tannin tanmue ng’ɔ tra su’n ɔ ju kude kun, naan ɔ kɛtɛ i wun. 14  “Asa ekun’n, fa bua ɲin kplo mɔ be kɛnnin i ayre ɔkwlɛ’n fa yo tannin kun naan fa kata tannin sua’n su, yɛ fa nzue nun nnɛn nga be flɛ i fɔku’n i kplo kata su.+ 15  “Fa akasia waka yo tannin sua’n i kadri mun,+ yɛ jranjran be nglo.+ 16  Maan kadri kun i nglonglo su’n yo kude blu, yɛ i tɛtrɛ nun’n yo kude kun nin sin. 17  Maan kadri kun ɲan ja nɲɔn, yɛ maan be sa su. I sɔ yɛ ɔ fata kɛ a yo tannin sua’n i kadri’m be kwlaa-ɔ. 18  Maan tannin sua’n i bue nga i ɲin kpɛ ngua lɔ lika’n su’n, i kadri liɛ’n be yo ablaɔn (20). 19  “Klo sika fa yo kadri ablaɔn (20) mun be ja’m be takatakawlɛ+ ablanan (40). Yo kadri kun i ja takatakawlɛ nɲɔn afin i ja’m be ti nɲɔn. Yɛ yo kadri nga be su i su’n be kwlaa be ja takatakawlɛ nɲɔnnɲɔn wie, afin be ja’m be ti nɲɔnnɲɔn.+ 20  Tannin sua’n i bue uflɛ su’n, i bue nga i ɲin kpɛ nglo lɔ lika’n su’n, yo i kadri ablaɔn (20). 21  Fa sika yo be ja takatakawlɛ ablanan (40). Yo kadri kun i ja takawlɛ nɲɔn, yɛ yo kadri nga be su i su’n be kwlaa be ja takatakawlɛ nɲɔnnɲɔn wie. 22  Tannin sua’n i sin m’ɔ kpɛ wia atɔliɛ lɔ’n su’n, yo i kadri nsiɛn.+ 23  Yo kadri nɲɔn naan be yo tannin sua’n i sin lɔ cɔnjɔ nɲɔn’m be kadri. 24  Kɛ ɔ́ fɛ́ i ngua lele m’ɔ́ fá jú i nglo lɔ like kukluku kɛ be sa nga sa’n i klikli’n su’n, maan waka’m be yo nɲɔn. I sɔ yɛ ɔ fata kɛ be yo kadri nɲɔn nga bé fá síe i tannin sua’n i sin lɔ cɔnjɔ nɲɔn’m be su’n niɔn. 25  Maan kadri’m be yo mɔcuɛ yɛ maan be ja takatakawlɛ’m be yo blu-nin-nsiɛn (16). Yo kadri kun i ja takawlɛ nɲɔn, yɛ yo kadri nga be su i su’n be ja takatakawlɛ nɲɔnnɲɔn wie. 26  “Tannin sua’n i bue kun su’n, sɛsɛ akasia waka nnun naan fa be jɛjɛ i kadri’m be su.+ 27  Tannin sua’n i bue uflɛ su’n, yo kadri’m be su jajalɛ waka nnun. I bue nga i ɲin kpɛ wia atɔliɛ lɔ’n m’ɔ ti sua’n i sin’n su’n, yo i kadri’m be su jajalɛ waka nnun wie. 28  Waka ng’ɔ o afiɛn m’ɔ ja kadri’m be afiɛn’n i liɛ’n, maan ɔ fɛ i tiwa kun su lele fa ju i tiwa kun’n su lɔ. 29  “Fa sika ɔkwlɛ kata kadri’m be wun.+ Yɛ fa sika ɔkwlɛ yo nga wie mun naan fa tra waka nga be jaja kadri’m be su’n be ase. Fa sika ɔkwlɛ kata waka nga be jaja kadri’m be su’n be wun wie. 30  Nian tannin sua’n i jajalɛ nga n fa kleli wɔ oka’n su’n i su sɛsɛsɛ yo.+ 31  “Fa jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, nin lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n naan fa yo rido kun.+ Yi seribɛn’m be desɛn rido’n nun. 32  Fa rido’n sende i akasia waka mlomlo nnan mɔ be fali sika ɔkwlɛ katali be wun’n be su. Maan like nga bé fá trɛ́trɛ́ i ase’n yo sika ɔkwlɛ. Maan be fa sika fa yo i ja mlomlo’m be takatakawlɛ nnan. 33  Fa rido’n sende i aglafu’m be su. Fa Mmla’n* i alaka’n+ fa sie i rido’n i sin lɔ. Rido’n kpɛ́ Sua Ba m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ Klonglo’n,+ nin Sua Ba Ngunmin Kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ Klonglo’n+ be nun. 34  Fa Mmla’n* i alaka’n i tre’n kata su, kpɛkun fa sie i Sua Ba Ngunmin Kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ Klonglo’n nun lɔ. 35  “Fa tabli’n sie i rido’n i ɲrun wa. Yɛ fa kannin siewlɛ’n+ tɛkɛ i tabli’n i ɲrun ndɛnman su, tannin sua’n i bue nga i ɲin kpɛ ngua lɔ lika’n su’n i nun. Taka tabli’n tannin sua’n i bue nga i ɲin kpɛ nglo lɔ lika’n su’n i nun. 36  Fa jese ble, nin jese ɔkwlɛ kankan, nin jese ɔkwlɛ bioun, nin lɛn kplɔkɔɔ mɔ be cisannin’n fa wu rido kun naan fa sie i tannin sua’n i anuan’n nun.+ 37  Sɛsɛ akasia waka mlomlo nnun naan fa sika ɔkwlɛ kata be wun. Be ti rido’n i liɛ. Maan like nga bé fá trɛ́trɛ́ i ase’n yo sika ɔkwlɛ. Kpɛkun klo aaba fa yo be takatakawlɛ nnun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Kude kun ti santimɛtri 44,5. Nian Nd. B14 nun.
Ebr., “Lalofuɛ’n.”
Ebr., “Lalofuɛ’n.”