Rɔmunfuɛ Mun 8:1-39

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n man nguan, yɛ ɔ yo maan e ɲan e ti (1-11)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n kle weiin kɛ e ti Ɲanmiɛn wa (12-17)

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be su minndɛ blɛ nga Ɲanmiɛn maan bé ɲán be ti’n (18-25)

  • ‘Ɲanmiɛn wawɛ’n srɛ man e’ (26, 27)

  • Be nga Ɲanmiɛn buli be akunndan laa’n (28-30)

  • Ɲanmiɛn i klolɛ’n ti’n e ti kwlafuɛ (31-39)

8  I sɔ’n ti’n, be nga be nin Klisi Zezi be o nun’n, sran fi kwlá buman be fɔ.  Afin Ɲanmiɛn wawɛ’n i mmla’n man nguan Klisi Zezi i dunman nun. Ɔ maan amun a ɲan amun ti+ sa tɛ’n nin wie’n be mmla liɛ’n i sa nun.  Kɛ mɔ fɔ o klɔ sran’m be nun’n ti’n,+ like nga Mmla’n w’a kwlá yoman’n,+ Ɲanmiɛn kwla yoli. Yɛle kɛ ɔ sunmɛnnin i Wa’n+ naan ɔ kaci kɛ klɔ sran mɔ fɔ o i nun’n sa+ naan ɔ nunnun sa tɛ’n. I lɛ nun’n, Ɲanmiɛn buli sa tɛ’n i fɔ,  naan e kwla yo sa kpa nga Mmla’n kɛn i ndɛ’n.+ Ɔ maan e su yoman like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, sanngɛ é yó like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo i’n.+  Be nga be yo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n, be bu ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be akunndan.+ Sanngɛ be nga be yo ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n, be bu ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n be akunndan.+  Ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be akunndan bulɛ’n, i agualiɛ’n yɛle wie’n.+ Sanngɛ ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n be akunndan bulɛ’n, i agualiɛ’n yɛle nguan’n nin fɔundi’n.+  Be nga be bu ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be akunndan’n, be kaci Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ.+ Afin be faman Ɲanmiɛn i mmla’n su. I kpa bɔbɔ’n, be kwlá faman su.  Ɔ maan be nga be yo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n, Ɲanmiɛn i klun kwlá jɔman be wun.  Sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n, amun su yoman like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, sanngɛ amún yó like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo i’n.+ Sɛ Klisi i wawɛ’n nunman sran kun su’n, sran sɔ’n timɛn i liɛ. 10  Sɛ Klisi nin amun o nun’n,+ amun wunnɛn’n w’a wu, sa tɛ’n ti. Sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan amun a ɲan nguan, sa kpa yolɛ’n ti. 11  Sɛ sran ng’ɔ cɛnnin Zezi’n, i wawɛ’n wo amun su’n, nn sran sɔ m’ɔ cɛnnin Klisi Zezi’n,+ ɔ́ yó maan amun wunnɛn’n m’ɔ ti wie’n i liɛ’n ɔ́ ɲán nguan,+ i wawɛ m’ɔ o amun su’n ti. 12  Ɔ maan aniaan mun, e ti mianfuɛ. Sanngɛ nɛ́n i sɔ’n ti yɛ é yó like nga klɔ sran konvi sɔ i’n niɔn.+ 13  Afin sɛ amun yo like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, ɔ lemɛn i yowlɛ, amún wú. Sanngɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, amun wla ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be ase’n,+ amún ɲán nguan.+ 14  Afin be kwlaa nga Ɲanmiɛn wawɛ’n sie be’n, be ti Ɲanmiɛn wa.+ 15  Afin Ɲanmiɛn w’a fɛmɛn i wawɛ’n w’a manman amun kɛ amun yo kanga naan srɛ kun amun ekun. Sanngɛ ɔ fa mannin amun naan amun kaci i wa. Wawɛ sɔ’n ti’n, e kpan se kɛ: “Aba,* Siɛ!”+ 16  Ɲanmiɛn wawɛ’n kle e weiin kpa e awlɛn’n* nun lɔ+ kɛ e ti Ɲanmiɛn wa.+ 17  Sɛ e ti i wa’n, nn e ti aja difuɛ (é wá dí Ɲanmiɛn i aja, e nin Klisi yɛ é dí aja’n niɔn+), sanngɛ ɔ fata kɛ e nin i e fɛ likawlɛ,+ naan e ɲan ɲrun likawlɛ.+ 18  N si kɛ fɛlɛ nga e su fɛ dɔ nga su’n, ɔ juman aɲrunɲan mɔ cɛn wie lele ɔ́ wá fíte nglo’n, i nun kaan sa.+ 19  Afin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be ɲin o blɛ nga Ɲanmiɛn i mma’m bé ɲán ɲrun’n i sin kpa.+ 20  Afin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be fɛ ngbɛn.+ Nán be bɔbɔ be klunklo su-ɔ, sanngɛ sran kun yoli sa sɔ’n naan e fa e wla e guɛ i like kun su. 21  Yɛle kɛ ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be su yoman be wunnɛn m’ɔ saci’n i kanga kun,+ kpɛkun bé ɲán be ti mlɔnmlɔn kɛ Ɲanmiɛn i mma mun sa. 22  Afin e si kɛ lele nin andɛ’n, ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be kwlaa be fɛfɛ, yɛ be kwlaa be wun ɲrɛnnɛn. 23  Sanngɛ nán ngalɛ’n ngunmin-ɔn, e mɔ Ɲanmiɛn dun mmua fali e aja’n i bue* mɔ yɛle i wawɛ’n mannin e’n, e kplin wie.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn é mínndɛ kpa kɛ Ɲanmiɛn fa e kaci i wa,+ naan e ti mɔ be kpɔli’n ti’n, e kpɔci e wunnɛn nga. 24  Like sɔ mɔ e wla o su’n, i ti yɛ be deli e-ɔ. Sanngɛ kɛ be ko wun like nga be wla o su’n, be wla nunman like sɔ’n su kun. ?Afin sɛ sran kun i wla o su kɛ ɔ́ ɲán like kun naan ɔ ɲɛn i’n, i wla trán like sɔ’n su ekun? 25  Sanngɛ sɛ e nin-a wunman+ like nga e wla o su’n,+ e tra e awlɛn kpa e minndɛ like sɔ’n.+ 26  Kɛ e leman wunmiɛn’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n uka e.+ Afin ng’ɔ ti kekle’n, yɛle kɛ like ng’ɔ fata kɛ e srɛ i Ɲanmiɛn sa nun’n, e simɛn i. Kpɛkun kɛ e ɲanman ndɛ e kanman mɔ é kplín’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n bɔbɔ srɛ man e. 27  Sanngɛ sran ng’ɔ niannian e awlɛn’n nun’n,+ ɔ si ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n waan ɔ́ kán’n. Afin kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n srɛ man be nga be ti Ɲanmiɛn liɛ’n, i sɔ’n jɔ Ɲanmiɛn klun. 28  E si kɛ Ɲanmiɛn yo maan ninnge ng’ɔ yo be’n be kwlaa be di junman likawlɛ naan be nga be klo Ɲanmiɛn’n be ɲan ye. Like nga Ɲanmiɛn bɔbɔ sunnzunnin’n, i ti yɛ ɔ flɛli be-ɔ.+ 29  Afin be ng’ɔ buli be akunndan laa’n, ɔ siesieli i kɛ be yo kɛ i Wa’n sa.+ I liɛ’n, ɔ́ yó aniaan kpanngban+ be ɲrun kpɛn.+ 30  Asa ekun’n, be ng’ɔ buli be akunndan’n,+ ɔ flɛli be.+ Yɛ be ng’ɔ flɛli be’n, ɔ buli be sran kpa.+ I agualiɛ su’n, be ng’ɔ buli be sran kpa’n, ɔ yoli maan be ɲannin ɲrun.+ 31  ?Siɛn’n, ndɛ benin yɛ e kwla kɛn i sa sɔ’m be su-ɔ? ?Sɛ Ɲanmiɛn jin e sin’n, wan yɛ ɔ kwla yo e sa-ɔ?+ 32  Ɲanmiɛn w’a yacimɛn i bɔbɔ i Wa’n i lɛ. E kwlaa e dunman nun’n, ɔ fɛ i mannin.+ ?Kɛ m’ɔ yoli sɔ’n ti’n, ɔ nin i Wa’n be su faman ninnge onga’m be kwlaa be fa manman e klun ufue su? 33  ?Wan yɛ ɔ kwla sanman be nga Ɲanmiɛn kpali be’n niɔn?+ Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ bu be sran kpa-ɔ.+ 34  ?Wan yɛ ɔ kwla bu be fɔ-ɔ? Klisi Zezi m’ɔ wuli mɔ be cɛnnin i nguan’n, ɔ o Ɲanmiɛn i sa fama su,+ kpɛkun i yɛ ɔ kpata Ɲanmiɛn man e-ɔ.+ 35  ?Ngue yɛ ɔ kwla yo naan Klisi w’a kloman e kun-ɔn?+ ?Ɲrɛnnɛn’n niɔn? ?Annzɛ sa yaya’n niɔn? ?Annzɛ yalɛ klelɛ’n niɔn? ?Annzɛ awe’n niɔn? ?Annzɛ e wun kplɛn’n niɔn? ?Annzɛ wie nuan jranlɛ’n niɔn? ?Annzɛ tokofi’n niɔn?+ 36  Be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun kɛ: “Sulɛ mɔ e su wɔ’n ti’n, be kun e aliɛ ba kwlaa nun. Be nian e kɛ bua mɔ be su kɔ be kunlɛ’n sa.”+ 37  Sanngɛ e kwla sa sɔ’m be kwlaa kpan,+ sran ng’ɔ kloli e’n i dunman nun. 38  Afin n lafi su kpa kɛ wie’n, annzɛ nguan’n, annzɛ anzi mun, annzɛ awa mun, annzɛ andɛ sa mun, annzɛ ainman sa mun, annzɛ be nga be le tinmin’n,+ 39  annzɛ nglo lɔ like, annzɛ asiɛ’n bo lɔ like, annzɛ like uflɛ fi su kwlá yoman naan Ɲanmiɛn w’a kloman e kun. E Min Klisi Zezi yili klolɛ sɔ’n i nglo wie.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebre annzɛ Aramun aniɛn’n nun-ɔn. I bo’n yɛle “Ee, Siɛ!”
Glɛki nun: pinema. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “mma klikli.”