Sa nga Akoto’m be yoli’n 14:1-28

  • Ikoniɔmun lɔ’n sran kpanngban kpa be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Be kleli aniaan’m be yalɛ (1-7)

  • Listri lɔ’n, sran’m be buli i kɛ ɲanmiɛn mun yɛle Baanabasi nin Pɔlu (8-18)

  • Sran’m be finfinnin Pɔlu i yɔbuɛ, sanngɛ w’a wuman (19, 20)

  • Asɔnun’n i nunfuɛ’m be fanngan wlalɛ (21-23)

  • Be sali be sin Antiɔsu ng’ɔ o Siri lɔ’n su (24-28)

14  Ikoniɔmun lɔ’n, be wluli Zifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. Kpɛkun kɛ mɔ be kannin ndɛ’n i kpa’n ti’n, Zifu nin Glɛki kpanngban kpa be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ.  Sanngɛ Zifu nga b’a kaciman Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, be wlawlali be nga be timan Zifu’n, kpɛkun be sacili be ti nun naan be yo aniaan’m be tɛtɛ.+  I sɔ’n ti’n, be kali lɛ cɛli kpa, yɛ be kannin ndɛ yakpa su Zoova* fanngan nun. Kpɛkun be yoli abonuan sa mun kleli kɛ i aklunye dan’n i ndɛ nga be kan’n ti nanwlɛ.+  Sanngɛ klɔ’n nunfuɛ’m be bubuli be wun nun. Wie’m be o Zifu’m be sin, yɛ wie’m be o akoto’m be sin.  Be nga be timan Zifu’n, be nin Zifu mun nin be su kpɛn’m be kunndɛli kɛ bé yó be finfin naan bé fínfín be yɔbuɛ.+  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n nun’n, be wanndi ɔli Likaonin ɔ nin Listri nin Dɛɛbe nin klɔ nga be mantan lɛ’n be su.+  Kɛ be juli klɔ sɔ’m be su lɔ’n, be boli jasin fɛ’n titi.  Bian kun o Listri lɔ, ɔ nin-a nantiman le, ɔ ti ase, afin i ja’m be timan kpa. Ɔ nin i sɔ’n fin i nin klun.  Bian sɔ’n su tie ndɛ nga Pɔlu kan’n. Pɔlu niɛnnin i siin, kpɛkun ɔ wunnin kɛ ɔ lafi ndɛ ng’ɔ tili’n su naan ɔ kwla yo juejue.+ 10  I sɔ’n ti’n, ɔ mɛnnin i nɛn’n su seli kɛ: “Jaso, jran ɔ ja’m be su.” Yɛ bian’n jaso jrannin-ɔn. Kpɛkun ɔ boli nantilɛ bo.+ 11  Kɛ sran’m be wunnin like nga Pɔlu yoli’n, be mannin be nɛn’n su naan b’a kɛn i Likaonin aniɛn’n nun kɛ: “Ɲanmiɛn mun b’a kaci be wun klɔ sran, kpɛkun b’a jra e wun wa!”+ 12  Be tɔnnin Baanabasi i dunman kɛ Zesi. Sanngɛ Pɔlu liɛ’n, kɛ mɔ i yɛ ɔ ijɔ be nuan’n ti’n, be tɔnnin i dunman Ɛɛmɛsi. 13  Zesi i sua’n wo klɔ’n i anuan’n nun lɛ. I ɲrun jranfuɛ’n fali nannin nin waka nɲrɛ nglanman wie mun bali klɔ’n i anuan’m be wun lɛ. Kpɛkun ɔ nin sran kpanngban nga be o lɛ’n, be waan bé yí tɛ bé mán be. 14  Sanngɛ kɛ akoto Baanabasi nin akoto Pɔlu be tili ndɛ sɔ’n, be titili be wun tralɛ’m be nun, kpɛkun be tu kpɛnnin sran kpanngban nga be o lɛ’n be afiɛn lɔ. Yɛ be kpannin seli kɛ: 15  “?Nja mun, ngue ti yɛ amun yo sa kɛ nga sa-ɔ? E ti klɔ sran kɛ amun sa wie. Fɔ ng’ɔ o amun nun’n, ɔ o e nun wie.+ Sanngɛ e boli jasin fɛ’n e kleli amun naan amun kaci amun sin si ninnge ngbɛnngbɛn nga mun, naan amun kpɛ amun ɲin Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i wun lɔ. I yɛ ɔ yili ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n, nin asiɛ’n, nin jenvie’n nin ninnge kwlaa nga be o be nun’n niɔn.+ 16  Laa’n, ɔ yacili nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m be nun naan be fa atin nga be klo’n.+ 17  Sanngɛ ɔ yoli ninnge kpakpa mun fa yili i sran’n i wafa ng’ɔ ti’n i nglo.+ Yɛle kɛ ɔ tɔ nzue man amun, kpɛkun ɔ yo maan amun fie’m be yo kpa,+ ɔ maan amun ku yi, yɛ amun klun jɔ dan.”+ 18  Kannzɛ be kɛnnin i kwlaa sɔ’n, sanngɛ ɔ ka kan naan sran’m b’a yi tɛ b’a man be. 19  Sanngɛ Zifu wie’m be fin Antiɔsu nin Ikoniɔmun be wa sacili sran’m be ti nun.+ Ɔ maan be finfinnin Pɔlu i yɔbuɛ, kpɛkun be cuɛnnin i ko yili i klɔ’n i sin lɔ. Afin be buli i kɛ w’a wu.+ 20  Sanngɛ kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be sin yiɛli i’n, ɔ jasoli, kpɛkun ɔ wluli klɔ’n nun lɔ. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ nin Baanabasi be ɔli Dɛɛbe.+ 21  Kɛ be boli jasin fɛ’n kleli sran mun klɔ sɔ’n su’n, mɔ sran sunman be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, be sali be sin Listri, ɔ nin Ikoniɔmun nin Antiɔsu lɔ. 22  Be wlali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yakpa.+ Be wlali be fanngan kɛ be lafi e Min’n su kpa titi. Kpɛkun be seli be kɛ: “Ɔ fata kɛ e wun ɲrɛnnɛn sunman naan y’a wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun.”+ 23  Asa ekun’n, be sieli asɔnun kpɛnngbɛn asɔnun’m be kwlaa be nun mannin be.+ Be srɛli Ɲanmiɛn, be cili nglɛmun.+ Kpɛkun be fali be wlali Zoova* mɔ be lafi i su siɛn’n i sa nun. 24  I sin’n, be sinnin Pizidi, kpɛkun be ɔli Panfili.+ 25  Kɛ be kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n Pɛɛze lɔ’n, be ɔli Atali. 26  Be fali mmeli lɛ be ɔli Antiɔsu. Antiɔsu lɔ yɛ laa’n, junman nga b’a wie i di yɛ’n ti’n, be fali be wlali Ɲanmiɛn sa nun kɛ ɔ yo be ye’n niɔn.+ 27  Kɛ be juli lɔ’n, be yiali asɔnun’n i nunfuɛ mun. Be kannin ninnge kpanngban nga Ɲanmiɛn sinnin be lika yoli’n i ndɛ kleli be. Be seli be ekun kɛ Ɲanmiɛn mannin be nga be timan Zifu’n be atin kɛ be lafi i su.+ 28  Ɔ maan be cɛli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun lɛ kpa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.