Ezipti Lɔ Tulɛ 34:1-35

  • Be yoli yɔbuɛ paplaapla uflɛ (1-4)

  • Moizi wunnin Zoova i aɲrunɲan’n (5-9)

  • Aenguɛ’n i su mmla’m be nun flanlɛ (10-28)

  • Moizi i ɲrun’n bo mianmian (29-35)

34  I sin’n, Zoova seli Moizi kɛ: “Sɛ yɔbuɛ paplaapla nɲɔn kɛ klikli liɛ mun’n sa.+ Ndɛ ng’ɔ o yɔbuɛ paplaapla klikli nga a bubuli be nun’n+ be su’n, ń má klɛ́ be yɔbuɛ paplaapla sɔ’m be su.+  Buabua ɔ wun sie, ainman nglɛmun liɛ ti. Afin á wá fú Sinai Oka’n su nglɛmun, kpɛkun á jrán min ɲrun lɛ, oka’n i ti su nglo.+  Sanngɛ nán maan sran fi nin wɔ be fu, nán maan be wun sran fi oka’n su. Nán maan bua nin nannin mun bɔbɔ’n be didi oka’n i ɲrun lɛ.+  Ɔ maan Moizi yoli yɔbuɛ paplaapla nɲɔn kɛ klikli liɛ mun’n sa. Kpɛkun nglɛmun ndɛ kpa’n, ɔ fuli Sinai Oka’n su lɔ, kɛ nga Zoova seli i kɛ ɔ yo’n sa. Kɛ ɔ́ kɔ́’n, yɔbuɛ paplaapla nɲɔn’n be o i sa nun.  I sin’n, Zoova jrali+ ɲanmiɛn ble kun nun, ɔ jrɛnnin i wun lɛ, kpɛkun ɔ boli Zoova i dunman.+  Zoova sinnin i ɲrun, kpɛkun ɔ seli kɛ: “Zoova, Zoova, Ɲanmiɛn m’ɔ yaci sa cɛ’n,+ ɔ si aunnvɔɛ,*+ ɔ faman ya ndɛndɛ,+ ɔ klo sran dan,+ ɔ ti nanwlɛfuɛ,+  ɔ yi i sran klolɛ dan’n i nglo sran akpi kpanngban be lika,+ ɔ yaci fɔnlɛ’n nin ɲin kekle yolɛ’n nin sa tɛ’n cɛ.+ Sanngɛ sran ng’ɔ yo sa tɛ’n, ɔ yacimɛn i lɛ sa ngbɛn.+ Fɔnlɛ nga siɛ’m be fɔn’n, ɔ nian su tu be mma mun nin be anunman mun, nin be anunman’m be mma liɛ’m be fɔ lele fa ju be akpasua nnan su.”+  Moizi kotoli asiɛ wun ndɛndɛ, kpɛkun ɔ utuli i ɲin ase.  I sin’n, ɔ seli kɛ: “Zoova, sɛ ɔ klun jɔ min wun’n, kannzɛ e ti nvle kun mɔ e ɲin su ti kekle’n,*+ sanngɛ Zoova yaci, maan a nin e wɔ.+ Yaci e fɔnlɛ nin e sa tɛ mun cɛ e,+ yɛ fa e kaci ɔ liɛ mlɔnmlɔn.” 10  Ɔ tɛli i su kɛ: “Nian, e nin amun e su tra aenguɛ. Ɔ nvlefuɛ’m be kwlaa be ɲrun’n, ń má yó abonuan sa wie mɔ n nin-a yoman be* asiɛ’n wunmuan’n su le annzɛ nvlenvle’m be nun le’n.+ Ɔ maan nvlefuɛ nga a tran be afiɛn’n, bé wá wún like nga Zoova wá yó’n, afin n su yo sa sroesroe kun n man amun.+ 11  “Ndɛ nga n su kan kle wɔ andɛ yɛ’n, fa ɔ ɲin sie su kpa.+ Nian, n su fuan Amɔɔfuɛ mun, nin Kanaanfuɛ mun, nin Ɛtifuɛ mun, nin Perizifuɛ mun, nin Ivifuɛ mun, nin Zebisifuɛ mun ɔ ɲrun.+ 12  Nian ɔ wun su, nán a nin mɛn nga a su ko tran nun’n i nunfuɛ mun be tra aenguɛ.+ Afin i sɔ’n kwla kaci ɔ bo aya.+ 13  Sanngɛ ɔ fata kɛ a bubu be tɛ yiwlɛ mun, ɔ nin yɔbuɛ nga be sɔ be’n, yɛ kpɛ waka nga be sɔ be’n* be bo.+ 14  Nán koto ɲanmiɛn uflɛ bo,+ afin sran kwlaa si kɛ Zoova ti* Ɲanmiɛn kun m’ɔ kunndɛ kɛ be su i kunngba cɛ-ɔ.* Nanwlɛ, ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ kunndɛ kɛ be su i kunngba cɛ-ɔ.+ 15  Nian ɔ wun su, nán a nin mɛn’n i nunfuɛ mun be tra aenguɛ,+ afin be nin be amuin mun be bo tekle, yɛ be yi tɛ man be amuin mun. Ɔ maan sran wie wá yía wɔ, yɛ á dí i ninnge ng’ɔ fa yi tɛ’n wie.+ 16  Kpɛkun á fá be mma bla’m be nun wie mun mán ɔ mma yasua mun,+ yɛ be mma bla’m bé sɔ́ be amuin mun,* kpɛkun bé yó maan ɔ mma yasua mun bé sɔ́ be amuin mun.*+ 17  “Nán klo blalɛ yo amuin.+ 18  “Ɔ fata kɛ a di Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn’n.+ Di kpanwun mɔ levii nunman’n kɛ nga n kan kleli wɔ’n sa. Abibu* anglo’n nun’n, kɛ i blɛ ko ju’n, fa cɛn nso di cɛn sɔ’n,+ afin Abibu anglo’n nun yɛ amun fin Ezipti lɔ fiteli-ɔ. 19  “Ba yasua klikli mun* be kwlaa be ti min liɛ.+ Nnɛn’m be mma klikli’m be o nun wie. Maan ɔ yo nannin’m be mma yasua klikli mun-o, annzɛ bua’m be mma yasua klikli mun-o, be ti min liɛ.+ 20  Ɔ fata kɛ a fa bua kun fa kpɔ aflunmun kwlaa i wa klikli’n i ti. Sɛ w’a kpɔmɛn i ti’n ɔ fata kɛ a bu i kɔmin. Ɔ fata kɛ a kpɔ ɔ mma klikli’m be kwlaa be ti.+ Nán maan sran fi fɛ i sa ngbɛn bla min ɲrun. 21  “Fa cɛn nsiɛn di junman, sanngɛ cɛn nso’n su’n, ɔ fata kɛ a lo wunmiɛn.*+ Junman dilɛ blɛ nun bɔbɔ’n annzɛ ninnge’m be kpɛlɛ blɛ nun bɔbɔ’n, ɔ fata kɛ a lo wunmiɛn. 22  “Fa ble mma klikli nga a kpɛ’n fa di Lemɔcuɛ’m be ti Cɛn’n, kpɛkun afuɛ nuan’n i awieliɛ’n, di Ninnge’m be su Yiayialɛ i ti Cɛn’n.*+ 23  “Afuɛ kwlakwla’n, maan yasua mun be bla Zoova m’ɔ ti be Min kpafuɛ’n, m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n i ɲrun kpɛ nsan.+ 24  Afin ń má fúan nvlenvle mun amun ɲrun,+ ń yó maan amun mɛn’n yó dan kpa, yɛ kɛ amún wá kɔ́ amun Ɲanmiɛn Zoova i ɲrun nianlɛ kpɛ nsan afuɛ kun nun’n, sran fi i ɲin su bloman amun mɛn’n su. 25  “Kɛ á fá tɛ nga be yi man min’n i mmoja’n mán min’n, nán fa like nga levii o nun’n sie su.+ Delɛ Cɛn’n i dilɛ nun’n like nga amun fa yi tɛ’n, nán maan ɔ ka lɛ kɔnguɛ lele naan lika cɛn su.+ 26  “Ɔ fata kɛ a fa ɔ asiɛ’n i su ninnge’m be mma klikli’m be nun kpakpa mun a wɔ ɔ Ɲanmiɛn Zoova i sua’n nun lɔ.+ “Nán tɔn boli ba’n i nin i wunflɛn nzue’n nun.”+ 27  Zoova seli Moizi ekun kɛ: “Klɛ ndɛ nga mun,+ afin aenguɛ nga e nin wɔ nin Izraɛli e su tra’n, ɔ taka ndɛ nga’m be su.”+ 28  Ɔ nin Zoova be kali lɔ cɛn ba ablanan (40), wia nun nin kɔnguɛ. W’a diman like* yɛ w’a nɔnman nzue.+ Kpɛkun Ɲanmiɛn klɛli aenguɛ’n i su ndɛ mun yɔbuɛ paplaapla’m be su, ɔ klɛli Mmla Blu mun.*+ 29  I sin’n Moizi fin oka’n su lɔ jrali. Yɔbuɛ paplaapla nɲɔn mɔ Mmla’n* wo su’n be o i sa nun.+ Kɛ ɔ́ fín oka’n su lɔ jrá’n, ɔ siman kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ nin i be kokoli yalɛ’n ti’n i ɲrun’n bo mianmian. 30  Kɛ Aarɔn nin Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be wunnin Moizi’n, be wunnin kɛ i ɲrun’n kpaja mianmian. Ɔ maan srɛ m’ɔ kun be’n ti’n be kunndɛman kɛ bé mɛ́ntɛn i.+ 31  Sanngɛ Moizi flɛli be. Ɔ maan Aarɔn nin Izraɛlifuɛ’m be su kpɛn’m be bɛli i wun lɛ, kpɛkun Moizi nin be ijɔli. 32  I sin’n, Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be bɛli i wun lɛ, kpɛkun mmla kwlaa nga Zoova fa mɛnnin i Sinai Oka’n su lɔ’n, ɔ fa mannin be.+ 33  Blɛ kwlaa nga Moizi nin be wie ijɔ’n, ɔ fa tannin kɛtɛ i ɲrun.+ 34  Sanngɛ kɛ Moizi kɔ Zoova i ɲrun m’ɔ nin i bé íjɔ’n, ɔ yi tannin’n.+ Ɔ ka sɔ lele ɔ fa fite. Kɛ ɔ ko fite’n, ɔ kan mmla ng’ɔ fa mɛnnin i’n kle be.+ 35  Izraɛlifuɛ’m be wunnin kɛ Moizi i ɲrun kplo’n bo mianmian. Ɔ maan Moizi fa tannin’n kɛtɛ i ɲrun lele saan kɛ ɔ wlu Ɲanmiɛn i sin lɔ kɛ ɔ nin i bé kókó yalɛ’n yɛ ɔ yi-ɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɔ yo sran’m be cɛcɛ.”
Ebr., “e kɔmin ti ketewa’n.”
Annzɛ “n nin-a yiman be.”
Ebr., “Zoova, i dunman’n yɛle.”
Annzɛ “ɔ kloman kɛ be nin i si kwla.”
Annzɛ “be nin be amuin mun bé bó tekle.”
Annzɛ “be nin be amuin mun bé bó tekle.”
Nian Nd. B15 nun.
Ebr., “Like kwlaa ng’ɔ tike i nin ku sɛ’n.”
Annzɛ “di wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n.”
Be flɛ i ekun kɛ Kpata (Tannin Sua) Bo Tranlɛ Cɛn.
Ebr., “Ndɛ Blu mun.”
Ebr., “kpanwun.”
Ebr., “Lalofuɛ’n.”