Akunndanfuɛ’n 7:1-29

  • Dunman kpa’n nin wie cɛn’n (1-4)

  • Ngwlɛlɛfuɛ’n i fɔ ng’ɔ tu’n (5-7)

  • I awieliɛ’n ti kpa trɛ i bo bolɛ’n (8-10)

  • Ngwlɛlɛ’n ti kpa (11, 12)

  • Kɛ lika’n ti kpa’n yɛ kɛ lika’n ti tɛ’n (13-15)

  • Nán yo ninnge mun tratra su (16-22)

  • Ndɛ nga sran yiayiafuɛ’n kan’n (23-29)

7  Dunman kpa’n ɔ ti kpa tra ngo m’ɔ ti kpa’n,+ yɛ sran’n i wie cɛn’n i kpa tra i awuliɛ cɛn’n.  Awlo nga sɛ o nun’n i nun kɔlɛ ti kpa tra awlo nga be su di cɛn nun’n,+ afin sran kwlaa i awieliɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ, yɛ ɔ fata kɛ be nga be o nguan nun’n be bu i sɔ’n i like cinnjin.  Ɲrɛnnɛn’n ti kpa tra srilɛ’n.+ Afin awlabɔɛ’n ti’n sran mlɛn i ɲrun’n, sanngɛ ɔ yo maan i awlɛn’n yo kpa.+  Awlo nga sɛ o nun’n, i nun lɔ yɛ ngwlɛlɛfuɛ’n i awlɛn’n wo-ɔ, sanngɛ sinnglinfuɛ’n i liɛ’n, awlo nga be su di cɛn* nun’n, i nun yɛ i awlɛn’n wo-ɔ.+  Sɛ sran kun sie i su tie ndɛ nga ngwlɛlɛfuɛ’n kan fa tu i fɔ’n,+ ɔ ti kpa tra kɛ ɔ sie i su tie sinnglinfuɛ’m be jue’n.  Afin sinnglinfuɛ’n i srilɛ’n ɔ ti kɛ owieowie mɔ be wlali nun sin m’ɔ su tɛtɛ sɛ kun bo’n sa.+ I sɔ’n kusu ti afɛ ngbɛn.  Sanngɛ ɲrɛnnɛn’n kwla yo maan ngwlɛlɛfuɛ’n kaci fiaunfuɛ, yɛ adi like’n ɔ saci be awlɛn.+  Like kwlaa i agualiɛ’n ɔ ti kpa trɛ i bo bolɛ’n. Be awlɛn tralɛ’n ɔ ti kpa tra be wun tulɛ’n.+  Nán fa ya ndɛndɛ.+ Afin ya falɛ’n ɔ o sinnglinfuɛ’n i awlɛn’n nun.*+ 10  Nán usa kɛ: “?Ngue ti yɛ laa blɛ liɛ’n ɔ ti kpa tra andɛ blɛ liɛ’n niɔn?” Afin ngwlɛlɛfuɛ usaman sɔ.+ 11  Sɛ sran kun si ngwlɛlɛ naan ɔ ɲan aja like’n ɔ ti like kpa dan, yɛ be nga be wun lika m’ɔ kpaja’n* be ɲan su ye. 12  Afin ngwlɛlɛ’n sasa sran,+ sika’n kusu sasa sran.+ Sanngɛ sa nga ti yɛ sa silɛ’n ti kpa’n yɛ: Ngwlɛlɛ’n sasa ngwlɛlɛfuɛ’n i nguan’n.+ 13  Fa ɔ ɲin sie i like nga Ɲanmiɛn Kpli yo’n su. ?Afin wan yɛ ɔ kwla tinngɛ like ng’ɔ blili i’n niɔn?+ 14  Kɛ lika’n ti kpa’n, yi aklunye’n i nglo,+ sanngɛ kɛ lika’n yo tɛ’n, maan ɔ wla kpɛn su kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yoli i nɲɔn’n niɔn.+ Ɔ yo sɔ naan sran’m b’a siman sa nga bé wá jú be ɲrun lɔ’n be nun wie fi.+ 15  Min nguan blɛ m’ɔ ti afɛ ngbɛn’n i nun’n,+ n wunnin like kwlakwla: N wunnin kɛ sran kpa’n ɔ wu i sa kpa yolɛ’n nun,+ sanngɛ klunwifuɛ’n, kannzɛ bɔbɔ ɔ yo sa tɛ’n ɔ cɛ nguan nun.+ 16  Nán yo ɔ wun sran kpa tratra su,+ yɛ nán yo ɔ wun ngwlɛlɛfuɛ tratra su.+ ?Ngue ti yɛ ɔ bɔbɔ á kó fá afɛ yí ɔ su yɛ?+ 17  Nán yo klunwi dan tratra su, yɛ nán di sinnzin.+ ?Ngue ti yɛ á wú ka naan ɔ blɛ’n w’a ju-ɔ?+ 18  Sɛ sran kun sɔ afɔtuɛ klikli’n nun naan ɔ yaciman afɔtuɛ nɲɔn su’n nun’n ɔ ti kpa.+ Afin sran ng’ɔ sro Ɲanmiɛn’n ɔ́ nánti be nɲɔn’n su. 19  Ngwlɛlɛ’n yo maan ngwlɛlɛfuɛ’n ɲan wunmiɛn tra sran blu mɔ be le wunmiɛn kpa klɔ kun nun’n.+ 20  Afin ɔ leman sran kpa kun m’ɔ o asiɛ’n su wa m’ɔ yo sa kpa blɛ kwlaa nun, m’ɔ yoman sa tɛ le-ɔ.+ 21  Asa kusu’n, nán ɔ awlɛn tran ndɛ kwlaa nga sran’m be kan’n su.+ Ɔ timɛn i ti’n, á wá wún kɛ ɔ sufuɛ kun su bo ɔ sannzan. 22  Afin a si ɔ awlɛn’n nun lɔ kpa kɛ kpɛ sunman’n, ɔ bɔbɔ a boli sran wie’m be sannzan.+ 23  I kwlaa sɔ’n, n fali ngwlɛlɛ’n n kpɛli i bo n niannin, yɛ n seli kɛ: “Ń káci ngwlɛlɛfuɛ.” Sanngɛ i sɔ’n tra min kpɛn. 24  ?Sa kwlaa nga be juli’n be tra min kpɛn, yɛ be bo ti kploun kpa. ?Wan yɛ ɔ kwla wun i wlɛ-ɔ?+ 25  N fali min awlɛn’n n fa sieli i ngwlɛlɛ’n, nin sa nga ti yɛ sa wie’m be ju’n be su naan ń sí be bo, yɛ ń fá min ɲin ń síe be su kpa naan ń kúnndɛ be. Yɛ n kunndɛli kɛ ń wún sinnzin m’ɔ ti klunwi ayeliɛ’n, ɔ nin sinnzin ayeliɛ m’ɔ ti fia bolɛ’n be wlɛ.+ 26  I sin’n, n wunnin sa nga: Wie’n flunman tra bla ng’ɔ ti kɛ koniɛn difuɛ’n i tɛ’n* sa’n, mɔ i awlɛn’n ti kɛ jue trafuɛ’n i lala’n* sa’n, mɔ i sa’m be ti kɛ bisua lɔ jrɔkɔ mun sa’n lele. Sran nga Ɲanmiɛn Kpli i klun jɔ i wun’n, i sɔ bla’n kwlá ɲɛnmɛn i.+ Sanngɛ ɔ́ trá sa tɛ yofuɛ’n.+ 27  Ndɛ nga sran yiayiafuɛ’n+ kan’n yɛ: “N fali min ɲin n sieli i ninnge’m be su kunngunngun naan ń wún be bo. 28  Sanngɛ like nga n kunndɛli i lele’n, m’an wunmɛn i. Sran akpi (1.000) be afiɛn’n, n wunnin yasua kun, sanngɛ m’an wunman bla fi be afiɛn. 29  Like kunngba nga n wunnin i’n yɛ: Ɲanmiɛn Kpli yili klɔ sran mun kpa,+ sanngɛ be fali be bɔbɔ be atin liɛ mun.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be su kan ngowa.”
Be kwla se ekun kɛ “ya falɛ’n yɛ be fa sie sinnglinfuɛ’n i nzɔliɛ-ɔ.”
Yɛle kɛ, be nga be o nguan nun’n.
Annzɛ “lala’n.”
Annzɛ “tɛ’n.”